„Nor­ve­gi­jos Kon­tak­tų“ iš­skir­ti­nis projektas perduodamas klientams

  • Teksto dydis:

Neaiš­ki eko­no­mi­nė pa­dė­tis pri­ver­tė ne vie­ną nekilnojamojo turto (NT) vys­ty­to­ją pri­stab­dy­ti pro­jek­tus, ta­čiau UAB „Nor­ve­gi­jos Kon­tak­tai“ už­tik­rin­tai tę­sė dar­bus. Vie­nas nau­jau­sių pro­jek­tų – „Du žai­bai“ Kaune – sėk­min­gai baig­tas, ki­tas – „Tyr­lau­kis“ – tuoj bus baig­tas.

90 pro­c. re­zer­vuo­ta

Bend­ro­vės „Nor­ve­gi­jos Kon­tak­tai“ at­sto­vai pa­sa­ko­jo, kad tęs­ti ir baig­ti pra­dė­tus dar­bus ska­ti­na at­sa­ko­my­bė žmonėms, ku­rie pri­si­de­da prie pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo. Ypač no­ri­si pa­tei­sin­ti dau­gy­bės nau­ja­ku­rių, at­li­ku­sių išanks­ti­nes būs­tų re­zer­va­ci­jas, lū­kes­čius.

Uni­ka­lia­me Ši­lai­nių pro­jek­te „Du žai­bai“ grei­tai bu­vo rezervuo­ta net 90 pro­c. bu­tų. Į juos jau ke­lia­si nau­ja­ku­riai. Ne­to­lie­se bai­gia­mo pro­jek­to „Tyr­lau­kis“ bu­tai taip pat greitai at­ra­do di­džią­ją da­lį nau­jų­jų sa­vi­nin­kų. Toks pro­jek­tų po­pu­lia­ru­mas atspindi il­ga­me­tį bend­ro­vės įdir­bį, ga­li­my­bes ir at­sa­kin­gu dar­bu pel­ny­tą klien­tų pa­si­ti­kė­ji­mą.

„Džiu­gu, kad pro­jek­tą „Du žai­bai“ pa­vy­ko įgy­ven­din­ti sklan­džiai, grei­tai. Būs­tai, ku­rių baig­tu­mas – 85 pro­c., jau per­duo­da­mi pir­mie­siems šei­mi­nin­kams, ku­rie ga­lės čia pra­dė­ti kur­ti nau­ją sa­vo gy­ve­ni­mo eta­pą. Šia­me mo­der­nia­me aš­tuo­nių aukš­tų dau­gia­bu­ty­je nau­jie­siems sa­vi­nin­kams li­ko at­lik­ti tik vi­daus ap­dai­los darbus ir pa­gal kiek­vie­no sko­nį, po­rei­kį ir ga­li­my­bes jau­kiai įsi­kur­ti nau­juo­se namuo­se. Sma­gu ma­ty­ti lai­min­gus nau­ja­ku­rių vei­dus, jie jau ga­li džiaug­tis nauju ir ko­ky­biš­ku būs­tu įspū­din­go­je vie­to­je“, – kal­bė­jo bend­ro­vės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Jo­nas Am­bo­tas.

85 pro­c. baig­tu­mo pa­sta­tas – tai būs­tas su da­li­ne ap­dai­la, kai nau­ja­ku­riai pasilie­ka ga­li­my­bę in­di­vi­dua­liai su­si­pla­nuo­ti būs­tą, pa­tys iš­si­rink­ti in­ter­je­ro sti­lių, ap­dai­los me­džia­gas, bal­dus ir pan.

At­sa­ko­my­bė žmo­nėms

Bend­ro­vės „Nor­ve­gi­jos Kon­tak­tai“ va­do­vas ne­slėpė, kad šiuo nea­pib­rėž­tu ekono­mi­niu lai­ko­tar­piu ne­trū­ko iš­šū­kių. Te­ko ieš­ko­ti kū­ry­biš­kų ir op­ti­ma­lių spren­di­mų, iš­nau­do­ti tu­ri­mą pa­tir­tį. Kaip ir pla­nuo­ta, pa­vy­ko pa­siek­ti ge­riau­sią re­zul­ta­tą: pro­jek­tų vie­ta – la­bai pa­to­gi, būs­tai – ko­ky­biš­ki.

Me­džia­gos nau­do­tos to­kios, ko­kios ir bu­vo nu­ma­ty­tos išanks­ti­niuo­se projektuose, to­dėl nau­ja­ku­riai ga­li jaus­tis ra­mūs dėl įsi­gy­to tur­to ko­ky­bės.

„Jau­čia­me di­de­lę at­sa­ko­my­bę tiek prieš gy­ven­to­jus, ku­rie bu­vo re­zer­va­vę butus, tiek prieš mies­tą, ar­chi­tek­tus ir ki­tus spe­cia­lis­tus, pa­ti­kė­ju­sius mū­sų projektais ir pri­si­dė­ju­sius prie jų įgy­ven­di­ni­mo. Da­bar ga­li­me pa­si­džiaug­ti ekono­mi­nio ne­sta­bi­lu­mo pa­šo­nė­je sėk­min­gai baig­tu pro­jek­tu „Du žai­bai“ (jau turi­me pir­muo­sius įvy­ku­sius san­do­rius) ir bai­gia­mu „Tyr­lau­kio“ kvar­ta­lu, – kalbėjo bend­ro­vės „Nor­ve­gi­jos Kon­tak­tai“ ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė.

Bend­ro­vės at­sto­vai mi­nė­jo, kad va­sa­rį rin­ko­je ki­lęs ne­ri­mas, ne­ži­no­my­bė, į kurią pu­sę pa­kryps eko­no­mi­kos vė­jai, bu­vo pa­pil­do­mas sti­mu­las ju­dė­ti į prie­kį ir dar­bais nu­ra­min­ti būs­to pir­kė­jus. At­kak­lu­mas at­sa­kin­gai tęs­ti ir baig­ti dar­bus – dar vie­nas įro­dy­mas klien­tams, kad bend­ro­vė pa­jė­gi at­lai­ky­ti vi­sus iš­ban­dy­mus.

„Nor­ve­gi­jos Kon­tak­tų“ nuotr.

Ypa­tin­gos vie­tos

Pro­jek­tams „Du žai­bai“ ir „Tyr­lau­kis“ vys­ty­ti pa­si­rink­ti Ši­lai­niai, ku­riuo­se vi­si mies­to pa­to­gu­mai – ran­ka pa­sie­kia­mi.

„Du žai­bai“ dau­gia­bu­tis iš­si­ski­ria nuo Mi­li­ko­nių kal­no at­si­ve­rian­čio­mis nuostabiomis Kau­no mies­to pa­no­ra­mo­mis, tarp ku­rių – ir Se­na­mies­čio vaiz­dai. Iš kai ku­rių pro­jek­to „Du žai­bai“ bu­tų bal­ko­nų ma­to­ma ir Pri­si­kė­li­mo baž­ny­čia, o „Tyr­lau­kis“, esan­tis ne­to­li Kau­no tvir­to­vės IX for­to, – ypač tin­ka­mas šei­moms su vai­kais.

Ši­lai­niai – mies­tie­čių mėgs­ta­mas mik­ro­ra­jo­nas, ku­ria­me pui­kiai iš­vys­ty­ta infrastruk­tū­ra ir įvai­rios pa­slau­gos, to­dėl abu pro­jek­tai už­tik­rins įvai­rius gyventojų po­rei­kius ir jau­kų gy­ve­ni­mą.

Aš­tuo­nių aukš­tų „Du žai­bai“ iš­di­džiai sto­vi Žai­bo gat­vė­je. Ji kiek ato­kes­nė nuo pa­grin­di­nių mies­to gat­vių, to­dėl su­da­ro sa­vo­tiš­ką gam­tos ap­sup­ties vaiz­dą. Čia ne­bū­ti­nas net au­to­mo­bi­lis – ne­to­lie­se par­duo­tu­vės, ug­dy­mo ir gy­dy­mo įstai­gos, ki­ti pa­to­giam gy­ve­ni­mui rei­ka­lin­gi ob­jek­tai. Be to, vos ke­lios mi­nu­tės pės­čio­mis ir gy­ven­to­jai ga­lės pa­siek­ti

VIII for­tą, San­tar­vės par­ką ar Mi­li­ko­nių kal­no ap­žval­gos aikš­te­lę.

Vie­ta kruopš­čiai rink­ta ir bai­gia­mam pro­jek­tui „Tyr­lau­kis“. Šis dvi­bu­čių ir keturbu­čių na­mų kvar­ta­las pa­ten­ka į Kau­no mies­to te­ri­to­ri­ją. Yra ne­to­li Kau­no ra­jo­no ri­bos, to­liau nuo mies­to šur­mu­lio triukš­mo, gam­tos ap­sup­ty­je ša­lia Tyrlau­kio gat­vės esan­čio­je V.Bi­čiū­no gat­vė­je. Iš ten pa­to­gu su­si­siek­ti su mies­to cent­ru, ki­tais mies­tais. Šis kvar­ta­las pui­kiai tin­ka šei­moms su vai­kais ir dėl to, kad ne­to­li mo­kyk­los, dar­že­liai, spor­to, lais­va­lai­kio bū­re­liai.

„Nor­ve­gi­jos Kon­tak­tų“ nuotr.

Dė­me­sys ko­ky­bei

Bend­ro­vės „Nor­ve­gi­jos Kon­tak­tai“ vys­to­muo­se pro­jek­tuo­se – ne vie­na iš­skir­ti­nė de­ta­lė, nau­jiems būs­tams su­tei­kian­ti ypa­tin­go pa­trauk­lu­mo. Pag­rin­di­nis šios bend­ro­vės veik­los bruo­žas – at­sa­ko­my­bė ir dė­me­sys ko­ky­bei.

Pro­jek­to „Du žai­bai“ dau­gia­bu­ty­je, ku­rio ener­gi­nio nau­din­gu­mo kla­sė A+, sumon­tuo­ti itin di­de­li aukš­tos ko­ky­bės lan­gai, ku­rie su­tei­kia pri­va­tu­mo ir lei­džia mė­gau­tis na­tū­ra­liu ap­švie­ti­mu. Veid­ro­di­niai lan­gai at­spin­di per­tek­li­nę švie­są ir ne­lei­džia kait­riai sau­lei įkai­tin­ti būs­to. Dau­gia­bu­čio na­mo fa­sa­dui pa­rink­tas išskir­ti­nis di­zai­nas, su­kur­tas pa­nau­do­jus lanks­čias klin­ke­rio ply­te­les. Gy­ven­to­jų pa­to­gu­mui įreng­tos po­že­mi­nės ir ant­že­mi­nės au­to­mo­bi­lių aikš­te­lės.

Dar vie­nas šio pro­jek­to pra­našu­mas – da­lis bu­tų pri­tai­ky­ta žmo­nėms, tu­rin­tiems ju­dė­ji­mo ne­ga­lią. Iš po­že­mi­nės aikš­te­lės bu­tus pa­to­gu pa­siek­ti lif­tu, o pa­čia­me bu­te pa­to­giau ju­dė­ti, nes pra­pla­tin­tos kam­ba­rių du­rys.

Pro­jek­to „Tyr­lau­kis“ nau­ja­ku­riai, tiek pir­mo­jo, tiek ant­ro­jo aukš­to, įsi­gy­ja ne tik bu­tą, bet ir že­mės. Pir­ma­ja­me aukš­te į skly­pą ga­li­ma išei­ti tie­siai iš te­ra­sos. Ant­ro­jo aukš­to bu­tų sa­vi­nin­kų lau­kia šo­ni­nis že­mės skly­pas, ku­ria­me ga­lės kur­ti sa­vo ra­my­bės ar sa­vo ir vai­kų pra­mo­gų oa­zę.

Kiek­vie­nam bu­tui pri­klau­so po dvi tris au­to­mo­bi­lių vie­tas, tad ir į sve­čius atvyksian­tiems drau­gams, šei­mos na­riams ne­rei­kės su­kti gal­vos, kur pa­lik­ti auto­mo­bi­lius.

Svar­bu pa­mi­nė­ti, kad „Tyr­lau­kio“ pro­jek­to būs­tų ener­gi­nio nau­din­gu­mo kla­sė A++. Nau­ja­ku­rių gy­ve­ni­mas ati­tiks aukš­čiau­sius ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mus.

Dau­giau apie pro­jek­tus:

www.tyr­lau­kis.lt ar­ba e.pa­štu li­na.m@norvegijoskontaktai.lt,

www.du­zai­bai.lt ar­ba e.pa­štu li­na.b.nor­ve­gi­jos­kon­tak­tai.lt,

www.nor­ve­gi­jos­kon­tak­tai.lt.NAUJAUSI KOMENTARAI

Vartotojas

Vartotojas portretas
Chalturčikų kompanija ir tiek, turbut doktoro ten ausys kyšo:)

..

.. portretas
Tyrlaukis - lX fortas netoli. energetiškai baisi vieta....

Ada

Ada portretas
Kam reikia reklamos, jei viskas taip puiku? O iš tikrųjų namas žaibo g. dar nėra baigtas, darbininkai dirba prie išorės apdailos. Ir kurgi tos stovėjimo aikštelės (kiekvienam butui po 3)?Nereikia lia lia...
VISI KOMENTARAI 4

Galerijos

Daugiau straipsnių