Negalią turintys žmonės darbo rinkoje: ką būtina žinoti darbdaviui?

  • Teksto dydis:

Išankstinis požiūris, kad darbuotojas, turintis negalią, dėl savo sveikatos problemų negalės atlikti darbo, ar tai darys nepakankamai gerai, nes jam trukdys negalia – gana dažnas. Tačiau sėkmingi įdarbinimo pavyzdžiai rodo, kad žmogus, turintis negalią, pritaikius jam darbo vietą, dažnu atveju yra labai motyvuotas ir lojalus darbuotojas, sėkmingai kuriantis pridėtinę vertę.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kokia valstybės pagalba gali pasinaudoti darbdaviai, įdarbindami žmones, turinčius negalią, ir informuoja apie planuojamus pokyčius, kurie ateityje atvers daugiau galimybių į darbo rinką įtraukti negalią turinčius šalies gyventojus.

Darbo jėgos paklausa per metus išaugo 78 proc. Tikėtina, kad šiemet kas antra įmonė susidurs su kvalifikuotos darbo jėgos trūkumu. Susiklosčiusi situacija sudaro palankesnes galimybes į darbo rinką įsitraukti negalią turintiems šalies gyventojams. Ministerija planuoja užimtumo sistemos pakeitimus, kurie labiau atlieps darbdavių poreikius, atvers daugiau galimybių atviroje darbo rinkoje įsidarbinti žmonėms, turintiems negalią, padės spręsti darbo jėgos trūkumo problemą šalyje.

Kas planuojama?

Ateityje aktyvios darbo rinkos politikos priemonės ir subsidijos bus prieinamos atviroje rinkoje veikiantiems darbdaviams, kurie įdarbina negalią turinčius žmones.

Užimtumo įstatyme planuojama numatyti tokias priemones kaip darbo aplinkos pritaikymas, darbo asistento paslauga. Bus vykdomas bandomasis projektas – darbo funkcijų pritaikymas („Job carving“). Tobulės ir jau veikiančios priemonės: įdarbinimas subsidijuojant, darbo vietos pritaikymas, savarankiško užimtumo rėmimas, parama judumui, įdarbinimo su pagalba paslauga.

Kaip yra dabar?

Pagalba norint įdarbinti žmogų, turintį negalią

Darbdaviams, planuojantiems įdarbinti žmogų, turintį negalią, rekomenduojama kreiptis į Užimtumo tarnybą. Rasti tinkamą specialistą padės Užimtumo tarnybos darbuotojas – tarpininkas. Kartu su darbdaviu bus parengtas laisvos darbo vietos aprašas, aptartos darbo sąlygos, darbuotojui keliami kvalifikaciniai reikalavimai ir kt.

Jeigu įdarbinamam žmogui, turinčiam negalią Užimtumo tarnyboje teikta įdarbinimo su pagalba paslauga, atvejo vadybininkas suteiks konsultacijas, kaip būsimam darbuotojui turi būti pritaikyta darbo vieta, o jeigu iškiltų nesklandumų pradėjus dirbti – tarpininkaus juos sprendžiant.

Subsidijos įdarbinant darbuotojus, turinčius negalią

Subsidijos darbo užmokesčiui. Darbdaviui atsirinkus kandidatą, turintį negalią, galima pasinaudoti subsidijomis jo darbo užmokesčiui. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis negali viršyti 1,5 minimalios mėnesinės algos dydžio, 2022 metais tai sudaro 1095 eurus.

Subsidija darbo vietos steigimui ir pritaikymui. Įdarbinant žmogų, turintį negalią, darbdavys taip pat gali gauti subsidiją jo darbo vietos steigimui ar pritaikymui. Įdarbinus žmogų, turintį negalią, į tokią darbo vietą, subsidija jo darbo užmokesčiui nemokama. Paraiškose planuojamoms darbo vietoms steigti subsidijos dydis vienai darbo vietai 2022 metais negali viršyti 22 tūkst. 652 eurų (vienai darbo vietai steigti gali būti skirta ne daugiau kaip 31,03 minimaliosios mėnesinės algos dydžių suma).

Subsidijos lėšos gali būti skiriamos: įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemones arba techninės pagalbos priemones, steigiant darbo vietą darbuotojui su negalia; remontuoti arba pritaikyti darbdaviui priklausančias patalpas, reikalingas darbo vietai įrengti (iki 50 proc. subsidijos sumos).

Kaip gauti subsidiją žmogaus, turinčio negalią, darbo vietos steigimui ar pritaikymui?

Užimtumo tarnyba interneto svetainėje www.uzt.lt skelbia paraiškų atranką. Darbdavys turi pateikti paraišką tame Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuje, kurio teritorijoje planuoja steigti darbo vietą. Komisija vertina paraiškas pagal nustatytus kriterijus, tvirtinamas finansuojamų darbo vietų steigimo projektų sąrašas ir darbdavys, kurio paraiška patvirtinama, kviečiamas pasirašyti sutartį. Po to darbdavys įsteigia ar pritaiko darbo vietą ir įdarbina žmogų, turintį negalią. Tokią įsteigtą ar pritaikytą darbo vietą reikia išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo žmogaus, turinčio negalią įdarbinimo.

Papildomos garantijos darbe žmonėms, turintiems negalią

Tinkama darbo vieta. Įrengiant darbo vietas turi būti įvertintos darbuotojo fizinės galimybės. Darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai būtų apsaugoti nuo galimų traumų, jų darbo aplinkoje nebūtų sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos veiksnių.

Ne visa darbo laiko trukmė. Turintis negalią ar vienas neįgalų vaiką iki 18 metų auginantis darbuotojas turi teisę į ne visą darbo laiko trukmę. Tam reikalingas prašymas, kuris pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą būtų pagrįstas sveikatos būkle ar negalia.

Darbo sutarties nutraukimas be darbuotojo kaltės. Planuojant atleisti be darbuotojo kaltės darbuotoją, turintį negalią ar darbuotoją, auginantį vaiką, turintį negalią iki 18 metų, darbuotoją įspėti apie atleidimą reikia prieš tris mėnesius. Jeigu darbuotojas dirbo trumpiau, nei metus – reikia įspėti prieš šešias savaites. Atleidžiamam darbuotojui turi būti išmokėta dviejų jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienerius metus – pusės jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Taip pat papildomai jam išmokama ilgalaikio darbo išmoka, priklausanti nuo nepertraukiamo darbo stažo.

Kasmetinės atostogos. Darbuotojui, turinčiam negalią, ar darbuotojui, vienam auginančiam neįgalų vaiką iki 18 metų, turi būti suteikiamos 25 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama penkias dienas per savaitę) arba 30 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos penkių savaičių trukmės atostogos.

Neapmokestinamų pajamų dydis (NPD). Jei darbuotojui nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis (sunkus neįgalumo lygis), jam taikomas mėnesio NPD yra 740 eurų, jei nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis (lengvas arba vidutinis neįgalumo lygis) – taikomas mėnesio NPD – 690 eurų.

Nemokamos atostogos. Privaloma tenkinti darbuotojo prašymą suteikti nemokamas atostogas, jei to prašo darbuotojas, turintis negalią, ar darbuotojas, auginantis vaiką, turintį negalią, arba slaugantis neįgalų asmenį, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas. Nemokamos atostogos turi būti ne trumpesnės, nei prašo darbuotojas, bet ne ilgesnės nei 30 kalendorinių dienų. Taip pat nemokamos atostogos turi būti suteiktos darbuotojui, pateikusiam sveikatos priežiūros įstaigos išvadą apie jo sveikatos būklę tokiam laikui, kurį rekomenduoja sveikatos priežiūros įstaiga.

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva. Jei darbuotojas nebegali tinkamai atlikti savo darbo dėl ligos ar neįgalumo, darbo sutartis gali būti nutraukiama darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju darbdavys privalo išmokėti darbuotojui dviejų jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienerius metus – vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių