V. Uspaskich: nau­jas po­li­ti­nis-pan­de­mi­nis se­zo­nas EP ir ma­no rei­ka­la­vi­mai

Ne­no­riu lįs­ti į sa­vo ko­le­gų – Europos Parlamento (EP) na­rių iš Lie­tu­vos dar­žą, juo la­biau kri­ti­kuo­ti, nes ti­kiu, kad kiek­vie­nas at­lie­ka sa­vo tar­nys­tę ir tę­sia duo­tus pa­ža­dus rin­kė­jams. To­dėl kal­bė­siu tik apie sa­vo, kaip nepriklausomo EP na­rio, dar­bus, ku­rie su­lau­kė ki­tų europar­la­men­ta­rų ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) dė­me­sio.

Nuo šios ka­den­ci­jos pra­džios EK yra pa­teik­ta apie 40 mano ini­cia­ty­vų. Čia pri­sta­ty­ti su­trum­pin­ti va­rian­tai.

Pa­siū­ly­mas dėl EP re­zo­liu­ci­jos dėl žmo­gaus teisių pažeidimų, susijusių su skait­me­ni­niu CO­VID pa­žy­mė­ji­mu ir skie­pi­ji­mu.

At­siž­velg­da­mas į Su­tar­ties dėl ES vei­ki­mo 218 straips­nio 6 ir 8 dalį,  taip pat į Dar­bo tvar­kos taisyklių 143 straipsnį kons­ta­tuo­ju:

* ka­dan­gi skie­py­tiems ir ne­skie­py­tiems žmo­nėms skir­tin­gas žmo­gaus teisių ir lais­vių su­tei­ki­mas yra gru­bus žmo­gaus teisių pa­žei­di­mas;

* re­mian­tis su­tar­ti­mis ES yra įsi­pa­rei­go­ju­si gin­ti žmo­gaus tei­ses ir lais­ves;

* at­si­žvel­giant į me­di­ci­ni­nę li­te­ra­tū­rą, CO­VID-19 pla­ti­na ir pa­skie­py­ti, ir nepaskiepyti žmo­nės;

* ka­dan­gi už­si­tę­sęs ka­ran­ti­nas ir disk­ri­mi­na­ci­ja dėl CO­VID-19 skiepų di­di­na nesaugumą dėl ry­to­jaus, ke­lia nerimą ir ki­taip blo­gi­na žmonių psichologinę sveikatą;

* ka­dan­gi žmonių skirs­ty­mas į skie­py­tus ir ne­skie­py­tus kelią susipriešinimą visuomenėje, di­di­na įtampą ir ska­ti­na disk­ri­mi­na­ci­ją.

Ra­gi­nu EK ir EP už­tik­rin­ti, kad būtų lai­ko­ma­si ES sutarčių dėl žmo­gaus teisių ir nebūtų diskriminuojamos skirtingos asmenų grupės.

Pri­va­lau tai pa­da­ry­ti ne­pai­sy­da­mas to, kad esu iš­rink­tas Lie­tu­vo­je, o mū­sų šalies Vy­riau­sy­bė pan­de­mi­jos me­tu siau­tė­jo pri­si­deng­da­ma sa­vo nekompetencija, priim­da­vo vis nau­jus žmo­gaus tei­ses pa­žei­džian­čius draudimus. Žmo­nės bu­vo de­zin­for­muo­ja­mi se­lek­ty­viai pa­tei­kiant su­si­rgi­mų ir mir­čių duo­me­nis. Vi­suo­me­nė yra skal­do­ma, o ES ir pa­sau­lio mas­tu ma­to­si, kad Lie­tu­va yra vie­na pra­sčiau­siai pan­de­mi­nę si­tua­ci­ją val­dan­čių vals­ty­bių.

Kaip po­li­ti­kas, par­la­men­ti­nės par­ti­jos pir­mi­nin­kas, EP na­rys, prieš im­da­ma­sis kraš­tu­ti­nių veiks­mų, to­kių kaip pro­tes­to ak­ci­jų or­ga­ni­za­vi­mas, no­riu mak­si­ma­liai iš­nau­do­ti su­teik­tas man po­li­ti­nes, dip­lo­ma­ti­nes ga­li­my­bes ir į tai at­kreip­ti Lietuvos Pre­zi­den­to, Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės dė­me­sį – tam, kad ne­bū­tų pažeidžiamos žmo­gaus tei­sės, pi­lie­čiai ne­be­bū­tų skirs­to­mi į la­biau ir ma­žiau ver­tus nau­do­tis įvai­rio­mis pa­slau­go­mis. Nus­to­tų bū­ti disk­ri­mi­nuo­ja­mi stu­den­tai, moks­lei­viai. Bū­tų mak­si­ma­liai už­tik­rin­tos vi­sų, ypač pen­si­nio am­žiaus žmo­nių, ga­li­my­bės nau­do­tis me­di­ci­nos pa­slau­go­mis, ne­pai­sant to, skie­py­ti jie ar ne, nes šie žmo­nės vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą mo­kė­jo mo­kes­čius už sa­vo svei­ka­tos ap­sau­gą, o da­bar yra disk­ri­mi­nuo­ja­mi, gąs­di­na­mi, ri­bo­ja­mos jų vi­sa­ver­čio gy­ve­ni­mo galimybės.

Dar vie­na re­zo­liu­ci­ja:

Pa­siū­ly­mas dėl EP re­zo­liu­ci­jos dėl pažeidžiamiausių vi­suo­me­nės grupių ap­rū­pi­ni­mo už­si­tę­sus pan­de­mi­jai.

Ka­dan­gi ne­dar­bo ly­gis 2020 m. gruo­džio mėn., pa­ly­gin­ti su praė­ju­siais me­tais, bu­vo di­des­nis vi­so­se ES vals­ty­bė­se na­rė­se, dau­ge­lis žmo­nių ne­ga­lė­jo dirb­ti, todėl ne vi­si ga­lė­jo su­si­mo­kė­ti ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius, vyk­dy­ti kre­di­ti­nius įsipareigojimus, mo­kė­ti nuo­mos mo­kes­čius ar net nu­si­pirk­ti mais­to.

Ra­gi­nu EK ir EP pa­reng­ti strategiją, kaip už­si­tę­sus ka­ran­ti­nui būtų ga­li­ma aprūpinti mais­tu, pa­sto­ge ir t.t. pažeidžiamiausių asmenų gru­pes: šei­mas su kūdikiais ir ma­ža­me­čiais vai­kais, vie­ni­šas mo­ti­nas bei sen­jo­rus.

Ki­tą straips­nį apie ma­no ini­cia­ty­vas skai­ty­ki­te ne­tru­kus.

Už pa­reikš­tas nuo­mo­nes at­sa­ko tik au­to­rius. Šios nuo­mo­nės ne­bū­ti­nai ati­tin­ka ofi­cia­lią EP pozicija.NAUJAUSI KOMENTARAI

Anonimas

Anonimas portretas
YTam skeltanagiui-kanopiniui [[pries 1 diena] ]] Is kokio konteinerio ishlindai???Vach,vach esi didelis asilas iho-ho.

Alvydas

Alvydas portretas
Ha ha šaunuolis vatnikas pi……….o labusus ir pi….. toliau ha ha

jomajo

jomajo portretas
šitas svoločius šeriamas briuseluje ?
VISI KOMENTARAI 14
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

 • Oranžiniai
  Oranžiniai

  Kaip gerai, kad komentare žurnalistas gali rašyti savo nuomonę. Šįkart ji – itin subjektyvi. ...

  1
 • Sirgalių neapgausi
  Sirgalių neapgausi

  Lietuvos krepšinio sirgalius nekvailas, jo lengvai neapgausi. Dar neseniai Kauno „Žalgirio“ arena lūžo nuo aistruolių, o dabar Lietuvos krepšinio milžinai surenka tiek pat žiūrovų, kiek Pasvalio ar Prienų komandos per geresn...

 • Kas bus Europos veidrodžiu?
  Kas bus Europos veidrodžiu?

  Kažkada Vladimiras Leninas parašė straipsnį „Levas Tolstojus – Rusijos revoliucijos veidrodis“, kuriame eilinį kartą keikė liberalų veidmainystę, jos siekį susikrauti politinį kapitalą ir tapti rimta opozicine jėga Rusijoje...

 • Kiek tavyje W. Smitho?
  Kiek tavyje W. Smitho?

  Ar šių metų pavasarį visą pasaulį sukrėtęs Holivudo aktoriaus Willardo Carollio Smitho II (1968) išsišokimas per "Oskarų" teikimo ceremoniją paveiks žmonijos politinį, kultūrinį ir ekonominį vystymąsi? Ar tolimoje ...

  4
 • Klastotės ne puošia, o juokina
  Klastotės ne puošia, o juokina

  Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai apie mados namų „Michael Kors“ rankinės, įvertintos 950 eurų, vagystę iš vieno Kauno restoranų, ne vienas asmuo, mėgstantis vardinius ženklus, susirūpino savo daiktų saugumu. Tiesa, mėgti ...

  5
 • Pedagoginės anomalijos
  Pedagoginės anomalijos

  Šįkart kalba ne apie mokyklas paskutinio skambučio proga. Kadangi daugybė gyvenimo sričių podraug tiesiogiai tarpusavyje susiję, tad vienų noras auklėti kitus yra plačiai pasklidęs visur – pradedant vaikų darželiu ir baigiant tarptauti...

 • Svarbiausios „Kronikos“ pamokos
  Svarbiausios „Kronikos“ pamokos

  Minint „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ 50-ąsias metines, LR Seime vyks konferencija „50 metų po „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ pasirodymo: pamokos ir perspektyvos“. Konferencijos globėjas J.E. kardino...

  1
 • Kai žudikas dar ir auka
  Kai žudikas dar ir auka

  Karo Ukrainoje istorijoje radosi naujas skyrius. Pirmadienį nuosprendį išgirdo pirmasis okupantas. Šūviai, kuriuos dar „karinės operacijos“ pradžioje seržantas Vadimas Šišimarinas paleido, paties žodžiais, spaud...

 • E. Lucasas: V. Putino karas atskleidžia Europos susiskaldymą dėl saugumo
  E. Lucasas: V. Putino karas atskleidžia Europos susiskaldymą dėl saugumo

  Saviapgaulė būdavo Vakarų mąstysenos apie Baltijos jūros regioną leitmotyvas. Nuo šio regiono atitolusių veikėjų indėlis buvo grindžiamas įsitikinimu, kad simboliniai priešakiniai daliniai apsaugotų jas nuo Rusijos agresijos. Jeigu t...

 • Išvirkščio konteksto spazmai
  Išvirkščio konteksto spazmai

  Jei iki šiol informacinį karą su Rusija lyg ir laimėdavome, tai ta kova dabar pas mus tapo panaši į žvairą žvilgsnį. Štai visą praėjusią savaitę žiniasklaida tiražavo: "Azovstal" kariai evakuojami, ir tai esą Ukrai...

  24
Daugiau straipsnių