Vyriausybė turės pasiaiškinti, jei vėluos su išvadomis Seimui

Vyriausybė turės pasiaiškinti, jei vėluos su išvadomis Seimui, tačiau opozicijos atstovai didelės tokių Seimo statuto pataisų vertės nemato, per svarstymą nutolus nuo jų pirminio siūlymo leisti projektams judėti į priekį, jei išvada laiku nepateikta.

Seimas šią savaitę 73 balsais „už“, 12 parlamentarų buvus „prieš“ ir 36 Seimo nariams susilaikius priėmė Seimo statuto pataisą, kuriuo patikslinta Vyriausybės išvadų teikimo tvarka.

Seimo statute iki šiol buvo numatyta, kad Vyriausybė išvadas dėl įstatymų projektų Seimui patiekia per 30 darbo dienų. Statutas papildytas nuostata, kad laiku nepateikus išvados už jos rengimą atsakinga institucija turės informuoti Seimo komitetus, kodėl išvados nėra per nustatytą terminą ir kada ji planuojama.

Opozicijos inicijuotos pataisos siūlė tvarką, kad Vyriausybei per nustatytą terminą nepateikus išvados projektas galėtų toliau judėti Seime ir be jos. Šiuo metu parlamente per pateikimą nusprendus prašyti Vyriausybės išvados, be jos projektas negali grįžti į salę svarstymui.

Opozicijos atstovai Seime diskutuojant dėl statuto pakeitimų teigė, kad nepateikiamos išvados užkerta kelią opozicijos iniciatyvoms ir jos nusėda stalčiuose, o įpareigojimas pasiaiškinti dėl vėlavimo naudos neduos.

Pro­ce­sas kaip sto­vi, taip ir sto­vės to­liau.

„Kai ku­rie Sei­mo na­riai jau­čia, kad jų ge­ros ini­cia­ty­vos tie­siog nu­sė­do Vy­riau­sy­bė­je ir ne­at­ei­na iki Sei­mo, kad ga­lė­tų skin­tis ke­lią to­liau. Kai ku­rios ini­cia­ty­vos tik­rai nesusijusios su fi­nan­sais – tie­siog tam tik­ri pa­kei­ti­mai, ku­rių rei­kia, bet dėl ku­rių ne­duo­da­mos iš­va­dos. Tai štai dėl to, nors ir nedideli pa­kei­ti­mai pa­da­ry­ti, jie iš prin­ci­po ne­iš­spren­džia pro­ble­mos“, – sakė opozicinės Darbo partijos frakcijos atstovė Ieva Kačinskaitė-Urbonienė.

Socialdemokratas Eugenijus Sabutis teigė, kad per svarstymą komitete pakeistas Seimo statuto pataisos projektas iš es­mės nie­ko ne­kei­čia.

„Kaip da­bar Vy­riau­sy­bė neat­si­skai­to, ko­dėl ji ne­pa­tei­kia sa­vo iš­va­dų per 30 dar­bo die­nų, tai da­bar tik pa­sa­kys, ko­dėl neat­si­skai­tė per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną, ir ka­da pa­sa­kys. Bet jei ir ne­pa­sa­kys, vis tiek ne­nu­ma­to­ma ab­so­liu­čiai jo­kių sank­ci­jų. Pro­ce­sas kaip sto­vi, taip ir sto­vės to­liau“, – kalbėjo E. Sabutis.

Premjerė Ingrida Šimonytė savo ruožtu teigė, kad Seimo nariai kreipdamiesi į Vyriausybę galėtų įvertinti, ar išties tos išvados reikia, nes jos rengimas vien dėl procedūrų trunka ne mažiau mėnesio.

Taip pat Vyriausybės vadovė tvirtino, jog Ministrų kabinetas ne visada informuojamas, kad išvados paprašyta.

„N­usta­tė­me ir to­kių si­tu­a­ci­jų, kai yra pri­im­tas Sei­mo spren­di­mas apie tai, kad Vy­riau­sy­bė tu­ri pa­teik­ti iš­va­dą, bet Vy­riau­sy­bė apie tai net nė­ra in­for­muo­ja­ma. Mes to­kius atvejus su­si­ra­do­me pa­tys Sei­me, pa­tys tu­rė­jo­me tuos pro­jek­tus su­si­ras­ti ir dėl jų ruoš­ti iš­va­das. Aš su­pran­tu, kad Vy­riau­sy­bė daž­nai vė­luo­ja, bet, man at­ro­do, čia kal­tin­ti vien tik vie­ną pu­sę ne­la­bai tiks­lin­ga“, – sakė premjerė.

Ji taip pat teigė, kad „at­ski­rais at­ve­jais, kai yra pra­šo­ma Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, jos bū­tų ga­li­ma ir ne­pra­šy­ti“, o Seimo komitetui būtų paprasčiau pasikviesti į svarstymą ministerijų specialistus ir išklausyti jų nuomonę, „for­ma­liai ne­ver­čiant Vy­riau­sy­bės teik­ti iš­va­dą“.

„Vy­riau­sy­bės iš­va­da yra tei­sės ak­tas, yra nu­ma­ty­ti jo de­ri­ni­mo ter­mi­nai, de­ri­ni­mo pro­ce­dū­ros, svars­ty­mas tar­pins­ti­tu­ci­nia­me pa­si­ta­ri­me, svars­ty­mas Vy­riau­sy­bės posėdyje. Vien dėl tos prie­žas­ties tas pro­ce­sas vi­sa­da už­trun­ka fak­tiš­kai 30 dar­bo die­nų“, – sakė I. Šimonytė.


Šiame straipsnyje: VyriausybėSeimasišvados

NAUJAUSI KOMENTARAI

PIŠ'as \\\\\\.../////

PIŠ'as  \\\\\\...///// portretas
Lietuvos banditas.

Savo

Savo portretas
Noru niekada

Neber kantrybes

Neber kantrybes portretas
Kada visi atsistatydins?
VISI KOMENTARAI 3

Galerijos

Daugiau straipsnių