Uosto direkcijoje – aukščiausi antikorupcijos standartai

 • Teksto dydis:

Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jai ant­ra­die­nį ofi­cia­liai įteik­tas ser­ti­fi­ka­tas, by­lo­jan­tis apie įmo­nė­je sėk­min­gai vei­kian­čią an­ti­ko­rup­ci­nę va­dy­bos sis­te­mą. Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­ja yra vie­nin­te­lė uos­to di­rek­ci­ja Eu­ro­po­je, ku­rio­je įdieg­ta ir ser­ti­fi­kuo­ta to­kio po­bū­džio sis­te­ma.

Sie­kis – mak­si­ma­lus skaid­ru­mas

Ser­ti­fi­ka­tas pa­tvir­ti­na, kad Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jo­je įdieg­ta an­ti­ko­rup­ci­nė va­dy­bos sis­te­ma ati­tin­ka ISO 37001:2016 stan­dar­to rei­ka­la­vi­mus. Šia nau­jo­ve sie­kia­ma dar la­biau stip­rin­ti ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos sri­tį.

Ser­ti­fi­ka­vi­mo au­di­tą at­li­ko na­cio­na­li­nio Ita­li­jos ak­re­di­ta­ci­jos biu­ro „Acc­re­dia“ ak­re­di­tuo­ta ita­lų kom­pa­ni­ja „RI­NA Ser­vi­ces S.p.A.“ kar­tu su bend­ra Lie­tu­vos ir Vo­kie­ti­jos įmo­ne „TUV UO­LEK­TIS“.

Jos va­do­vas Ales­sand­ro Ro­mei, įteik­da­mas sun­kaus dar­bo re­zul­ta­tą – ser­ti­fi­ka­tą, ak­cen­ta­vo, kad Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­ja yra vie­nin­te­lė uos­to di­rek­ci­ja Eu­ro­po­je, ku­ri įsi­die­gė šią an­ti­ko­rup­ci­nę va­dy­bos sis­te­mą.

„Stan­dar­tas yra ga­na nau­jas, jis ro­do no­va­to­riš­ką įmo­nės po­žiū­rį į ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­ją. Šis ser­ti­fi­ka­tas by­lo­ja, kad Uos­to di­rek­ci­jo­je yra sėk­min­gai val­do­mos ri­zi­kos, kad čia efek­ty­viai vei­kia an­ti­ko­rup­ci­nės ir ki­tos kont­ro­lės prie­mo­nės. Tai svar­bu ne tik kal­bant apie įmo­nės re­pu­ta­ci­ją, bet ir apie vi­so uos­to kon­ku­ren­cin­gu­mą, jo įvaiz­dį tarp­tau­ti­nė­je are­no­je“, – kal­bė­jo A.Ro­mei.

Pri­tar­da­mas sve­čiui, Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jos inf­rast­ruk­tū­ros di­rek­to­rius, lai­ki­nai ei­nan­tis ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­rei­gas, Vid­man­tas Paukš­tė at­krei­pė dė­me­sį, kad gau­tas ser­ti­fi­ka­tas yra kur kas dau­giau nei do­ku­men­tas, jis api­bū­di­na vi­sos įmo­nės prin­ci­pi­nes nuo­sta­tas: nu­li­nę to­le­ran­ci­ją ko­rup­ci­jai ir mak­si­ma­lų skaid­ru­mą.

V.Paukš­tės žo­džiais, bū­tent tai le­mia kom­pa­ni­jos sėk­mę ir tei­gia­mą par­tne­rių po­žiū­rį į ją.

Svar­bu ša­lies re­pu­ta­ci­jai

Ser­ti­fi­ka­vi­mo au­di­tą at­li­ku­sios bend­ro­vės at­sto­vai tei­gė, kad re­tas pa­sau­lio uos­tas ga­li pa­si­gir­ti tu­rin­tis įdieg­tą an­ti­ko­rup­ci­nę va­dy­bos sis­te­mą.

„Tai, kad Klai­pė­dos uos­te yra įdieg­ta an­ti­ko­rup­ci­nė va­dy­bos sis­te­ma, svar­bu ša­lies re­pu­ta­ci­jai. La­bai svar­bu, kad už­sie­nio par­tne­riai ži­no­tų, jog Klai­pė­dos vals­ty­bi­nia­me jū­rų uos­te ski­ria­mas ypa­tin­gas dė­me­sys an­ti­ko­rup­ci­nėms ini­cia­ty­voms, o pro­ce­sai uos­te vyks­ta skaid­riai ir aiš­kiai“, – pa­sa­ko­jo bend­ro­vės „TUV UO­LEK­TIS“ plėt­ros va­do­vas To­mas Pi­vo­ras.

Pap­ras­tai ko­vo­ti su ko­rup­ci­ja pra­de­da­ma jau at­si­ti­kus ko­kiam nors įvy­kiui, tai yra su pa­sek­mė­mis. Ta­čiau nau­ja sis­te­ma ap­ver­tė iki šiol nau­do­tus me­to­dus aukš­tyn ko­jom – su­da­rė ne­pa­to­gią ap­lin­ką reikš­tis ne­skaid­riems veiks­mams.

Ma­ža to, T.Pi­vo­ro žo­džiais, Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jai tai – di­de­lis kon­ku­ren­ci­nis pra­na­šu­mas.

An­ti­ko­rup­ci­nė va­dy­bos sis­te­ma api­ma dau­ge­lį ko­rup­ci­jos ri­zi­kos val­dy­mo prie­mo­nių, sy­kiu lei­džia lai­ku nu­sta­ty­ti vi­suo­se įmo­nės veik­los pro­ce­suo­se ky­lan­čią ko­rup­ci­jos ri­zi­ką ir, ją įver­ti­nus, pa­rink­ti pro­por­cin­gas ir efek­ty­vias an­ti­ko­rup­ci­nes ir ki­tas kont­ro­lės prie­mo­nes. Uos­to di­rek­ci­ja yra vie­na pir­mų­jų vals­ty­bės įmo­nių, ku­rio­je ši sis­te­ma yra ofi­cia­liai ser­ti­fi­kuo­ta.

„Esa­me stra­te­gi­nė įmo­nė, to­dėl ypač svar­bu, kad Uos­to di­rek­ci­jo­je bū­tų va­do­vau­ja­ma­si aukš­čiau­siais eti­kos rei­ka­la­vi­mais bei prin­ci­pais, kad veik­la bū­tų grin­džia­ma at­vi­ru­mo, są­ži­nin­gu­mo, do­ru­mo ir at­sa­kin­gu­mo stan­dar­tais. Ypa­tin­gą dė­me­sį ski­ria­me ko­rup­ci­jos ri­zi­koms iden­ti­fi­kuo­ti, ver­tin­ti ir val­dy­ti, mo­ky­ti dar­buo­to­jus. Sie­kia­me, kad kiek­vie­nas dar­buo­to­jas bū­tų at­sa­kin­gas už ko­rup­ci­jos ap­raiš­kų už­kar­dy­mą“, – dės­tė V.Paukš­tė.

Vei­kia pra­ne­ši­mų ka­na­las

Ser­ti­fi­ka­vi­mo au­di­to me­tu bu­vo at­lik­ta daug dar­bų: tik­ri­na­ma do­ku­men­tų ir pro­ce­sų ati­tik­tis ISO 37001:2016 stan­dar­to nor­moms, įmo­nės įgy­ven­di­na­mos fi­nan­si­nės ir ne­fi­nan­si­nės kont­ro­lės prie­mo­nės, taip pat ver­tin­tos ir tik­rin­tos dar­buo­to­jų pa­tik­ros ir kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo pro­ce­dū­ros, įsi­gi­ji­mų pro­ce­sų ati­tik­tis stan­dar­tui, ana­li­zuo­ja­mas ko­rup­ci­jos ri­zi­kų iden­ti­fi­ka­vi­mo, ver­ti­ni­mo ir ma­ži­ni­mo pro­ce­sas ir kt.

Sie­kiant su­stip­rin­ti an­ti­ko­rup­ci­nę po­li­ti­ką, įmo­nė­je dar praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je bu­vo įkur­tas Pre­ven­ci­jos ir ri­zi­kos val­dy­mo sky­rius.

Taip pat prieš dve­jus tre­jus me­tus at­si­ra­do pra­ne­ši­mų ka­na­las, ku­ria­me ga­li­ma ano­ni­miš­kai pa­teik­ti su ko­rup­ci­ja su­si­ju­sią in­for­ma­ci­ją.

„Vie­na pa­grin­di­nių šio sky­riaus funk­ci­jų – už­tik­rin­ti sklan­dų sis­te­mos vei­ki­mą Uos­to di­rek­ci­jo­je, mak­si­ma­liai įtrau­kiant vi­sus dar­buo­to­jus. Ne tik pa­ski­riant ke­lis žmo­nes, sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­lus, ku­rie tuo už­siim­tų, bet daug dė­me­sio tei­kiant dar­buo­to­jų mo­ky­mams“, – tei­gė Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jos Pre­ven­ci­jos ir ri­zi­kos val­dy­mo sky­riaus vir­ši­nin­kas Dai­nius No­rei­ka.NAUJAUSI KOMENTARAI

Zenia 5%

Zenia 5% portretas
Vienu zodziu tradicijos nesikeicia, maladec.

Pavėlavot kažkiek metų

Pavėlavot kažkiek metų portretas
Pavėlavot, spėjo jau sukišti savo giminaičius ir draugus pagal pažintis į uoste esančias įmones.

ISO 37001:2016

ISO 37001:2016  portretas
Jei rimtas reikalas, tai pocchui koks ISO numeris.....
VISI KOMENTARAI 5
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių