Inf­rast­ruk­tū­ros at­nau­ji­ni­mas ne­sus­tos

 • Teksto dydis:

Bend­ro­vė Klai­pė­dos re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras (KRATC) bai­gė pen­ke­rius me­tus vyk­dy­to pro­jek­to „Ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo infrastruktūros plėt­ra Klai­pė­dos mies­to, Skuo­do ir Kre­tin­gos ra­jo­nų bei Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bė­se“ pir­mo­jo eta­po dar­bus, ku­rių di­džio­ji dalis bu­vo skir­ta po­že­mi­nių ir pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių aikš­te­lių įrengi­mui.

Ruo­šia­si ant­ra­jam eta­pui

Uos­ta­mies­ty­je jau ga­li­ma nau­do­tis nau­jo­mis 12 po­že­mi­nių ir 262 pu­siau po­že­mi­nė­mis kon­tei­ne­rių aikš­te­lė­mis. Dar ke­tu­rios aikš­te­lės dėl ša­lia jų vyks­tan­čių pa­sta­tų renovacijos ar te­ri­to­ri­jų tvar­ky­mo dar­bų lai­ki­nai nenaudojamos.

Ma­žo­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se su­pla­nuo­ti dar­bai bu­vo už­baig­ti dar 2021 m., o di­džiau­sios apim­ties pro­jek­to da­lis Klaipėdos mies­te fi­ni­ša­vo 2022 m. rugp­jū­tį. Pa­bai­gę pirmąjį šio pro­jek­to eta­pą, KRATC spe­cia­lis­tai jau ruo­šia­si ant­ra­jam – iki 2023 m. pa­bai­gos uos­ta­mies­ty­je pla­nuo­ja­ma įreng­ti dar 40 ant­že­mi­nių kon­tei­ne­rių aikš­te­lių.

„Ten, kur ne­ga­li­me įkas­ti po­že­mi­nių, no­ri­me sta­ty­ti ana­lo­giš­kus ar­ba pa­na­šaus di­zai­no ant­že­mi­nius kon­tei­ne­rius, ku­riuos rei­kės daž­niau iš­tuš­tin­ti. Taip bū­tų sukurta pa­to­ges­nė, gra­žes­nė inf­rast­ruk­tū­ra, dai­liau at­ro­dy­tų mies­tas“, – tei­gė KRATC pro­jek­tų va­do­vas ko­mu­ni­ka­ci­jai Arū­nas Liu­bi­na­vi­čius.

Vytautas Grubliauskas, Klaipėdos savivaldybės nuotr.

Bus ir nau­jo­vių

Ža­da­ma, kad at­si­ras ir nau­jo­vių – kon­tei­ne­riuo­se bus įren­gia­mi spe­cia­lūs atliekų tū­rio ga­vik­liai, ku­rie pa­dės pa­ste­bė­ti kon­tei­ne­rių už­pil­dy­mą ir už­tik­rin­ti atliekų iš­ve­ži­mą lai­ku.

Mi­nė­to pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mui be­veik 83 pro­c. lė­šų sky­rė ES Sang­lau­dos fon­das, li­ku­si su­ma fi­nan­suo­ta sa­vi­val­dy­bių biu­dže­to bei KRATC lė­šo­mis. Bu­vo planuojama, jog po­že­mi­nių ir pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių įsi­gi­ji­mas ir aikš­te­lių įren­gi­mas ke­tu­rioms Klai­pė­dos re­gio­no sa­vi­val­dy­bėms kai­nuos per 7 mln. eu­rų, ta­čiau vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus kon­tei­ne­riams ir jų įren­gi­mo dar­bams pavyko su­tau­py­ti, tad iš­leis­ta apie 6 mln. eu­rų.

Anot A. Liu­bi­na­vi­čiaus, to­kį di­de­lį pro­c. ES sky­rė dėl to, kad tai – itin svar­bus inf­rast­ruk­tū­ros pro­jek­tas, ku­ris pa­de­da gy­ven­ti šva­riau ir tva­riau. „Ši­ta­me projekte da­ly­va­vo vi­sos sa­vi­val­dy­bės, ku­rioms KRATC pa­siū­lė pri­si­jung­ti, trys at­si­sa­kė ir vyk­dė šiuos pro­jek­tus sa­va­ran­kiš­kai, bet iš es­mės kon­tei­ne­rių atnaujinimo pro­jek­tai vyks­ta vi­so­je Lie­tu­vo­je, ir jūs ga­li­te tai pa­ma­ty­ti bet kuriame mies­te“, – pa­ste­bė­jo A. Liu­bi­na­vi­čius.

Gy­ven­to­jai rea­ga­vo nei­gia­mai

Ta­čiau prieš 15 me­tų po­žiū­ris į rū­šia­vi­mą bu­vo vi­siš­kai ki­toks. KRATC at­sto­vai ne­sle­pia, kad pri­pra­tin­ti gy­ven­to­jus prie nau­jo­vių bu­vo su­dė­tin­ga.

„Kai jau bu­vo su­ras­tas spren­di­mas, kas la­biau­siai tik­tų iš to, ką pa­siū­lė Lietuvoje vei­kian­tys po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių tie­kė­jai, Klai­pė­dos mies­to savivaldybė iš gy­ven­to­jų ir ki­tų rink­lia­vos mo­kė­to­jų su­rink­tų pi­ni­gų pa­da­rė pirmąjį eks­pe­ri­men­ti­nį pro­jek­tą – nuo Bal­ti­jos iki Sta­ty­bi­nin­kų pro­spek­to įren­gė 50 po­že­mi­nių aikš­te­lių. Tu­ri­me pri­si­pa­žin­ti, kad pro­jek­tą gy­ven­to­jai su­ti­ko, švelniai ta­riant, van­giai“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas.

Jo tei­gi­mu, dar du mė­ne­sius, nuo ta­da, kai bu­vo per­kel­ti kon­tei­ne­riai iš se­nų­jų vie­tų vi­di­niuo­se dau­gia­bu­čių kie­muo­se, žmo­nės vis tiek pa­lik­da­vo at­lie­kas ten, kur anks­čiau sto­vė­jo kon­tei­ne­riai.

Įvei­kė sun­ku­mus

„Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ma­tė, kad mū­sų rū­šia­vi­mo ir aikš­te­lių inf­rast­ruk­tū­ra yra atsilikusi, ly­gi­nant su Va­ka­rų Eu­ro­pa, tad bu­vo priim­tas spren­di­mas vi­sai Lietuvai pa­siū­ly­ti įsi­reng­ti mo­der­nias at­lie­kų rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­rių aikš­te­les. 2015 m. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė kar­tu su ki­to­mis ke­tu­rio­mis da­ly­va­vo pro­jek­te, ga­vo pri­ta­ri­mą ir, gal­vo­jo­me, kad im­si­me ir sta­ty­si­me kon­tei­ne­rius“, – kal­bė­jo A. Liu­bi­na­vi­čius.

Ta­čiau pro­ce­sas ne­vy­ko taip sklan­džiai, kaip bu­vo ti­kė­ta­si. Paaiškėjo, kad vietose, kurias parinko savivaldybės specialistai, negalima statyti konteinerių – trukdė požeminės komunikacijos: kanalizacijos, vandentiekio, šilumos trasos.

Taip pat at­si­ra­do gy­ven­to­jų, ku­rie ka­te­go­riš­kai ne­su­ti­ko į sa­vo kie­mus įsi­leis­ti po­že­mi­nių ar pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių.

„Ga­lų ga­le, kai iš­ju­dė­jo mū­sų vie­tų pa­rin­ki­mas, paaiš­kė­jo, kad kon­tei­ne­ris – lyg na­mo sta­ty­ba, rei­kė­jo gau­ti sta­ty­bos lei­di­mą, su­de­rin­ti vi­sus pro­jek­tus, pa­ruoš­ti de­ta­liuo­sius pla­nus kiek­vie­nai kon­tei­ne­rių aikš­te­lei. Ne­ga­na to, kai „įlin­do­me“ į se­na­mies­tį, paaiš­kė­jo, kad mums rei­kia at­lik­ti ar­cheo­lo­gi­nius ka­si­nė­ji­mus, prieš įdie­giant kon­tei­ne­rius. Tai bu­vo ma­ra­to­nas su bar­je­rais, ku­rį vis dėl­to pa­vy­ko sėk­min­gai pa­baig­ti ir šian­dien mies­te jau tu­ri­me po­že­mi­nius ir pu­siau požeminius kon­tei­ne­rius, ku­rie puo­šia mū­sų mies­tą, lei­džia mums patogiau rūšiuoti“, – džiau­gė­si A. Liu­bi­na­vi­čius.

Nuo ko pri­klau­so tvar­ka?

Nors po­že­mi­niai ar pu­siau po­že­mi­niai kon­tei­ne­riai jau priei­na­mi klai­pė­die­čiams, pra­šo­ma ne­pa­mirš­ti, kad tvar­ka mies­te pri­klau­so ne tik nuo KRACT ar savivaldybės dar­buo­to­jų.

„Vi­sa­da pa­grin­di­nis veiks­nys – žmo­gus. Mes pa­si­sta­tė­me pui­kią inf­rast­ruk­tū­rą. Ga­li­me iš­rū­šiuo­ti ant­ri­nes ža­lia­vas, iš­mes­ti ko­mu­na­li­nes at­lie­kas, bet žmo­gus tu­ri iš­mok­ti nau­do­tis tais kon­tei­ne­riais“, – pa­ste­bė­jo KRATC pro­jek­tų va­do­vas ko­mu­ni­ka­ci­jai.

Dau­gės: uos­ta­mies­tis tu­ri ne tik po­že­mi­nius ar pu­siau po­že­mi­nius kon­tei­ne­rius – iki ki­tų me­tų pa­bai­gos at­si­ras dar 40 ant­že­mi­nių konteinerių. / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Tad pra­šo­ma klai­pė­die­čių ke­lių da­ly­kų. Pir­ma, neužs­ta­ty­ti au­to­mo­bi­liais konteinerių, kad prie jų bū­tų ga­li­ma leng­vai pri­va­žiuo­ti ir iš­vež­ti šiukš­les lai­ku.

Ant­ra, pra­šo­ma ne­pa­lik­ti stam­bia­ga­ba­ri­čių daik­tų ar ki­to­kių at­lie­kų prie konteinerių. Ka­dan­gi kon­tei­ne­rius, ypač dau­gia­bu­čių na­mų kie­muo­se, ski­ria nedidelis at­stu­mas, pra­šo­ma at­lie­kas iš­mes­ti į lais­vus, ne­per­pil­dy­tus konteinerius.

Dė­me­sys – ug­dy­mui

Mies­to va­do­vas Vy­tau­tas Grub­liaus­kas taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad žmo­nėms vis dar trūks­ta su­vo­ki­mo apie sa­vo at­sa­ko­my­bę, už­tik­ri­nant tva­rią, šva­rią, ekologišką atei­tį.

„Be­lie­ka ini­ci­juo­ti, skir­ti dė­me­sio įpro­čių, su­pra­ti­mo, at­sa­ko­my­bės ug­dy­mui. Kad ir ko­kia bū­tų to­bu­la inf­rast­ruk­tū­ra, kad ir kiek bū­tų įdė­ta lė­šų į inf­rast­ruk­tū­rą ir jos įgy­ven­di­ni­mą, jei­gu žmo­giš­ka­sis fak­to­rius šiuo klau­si­mu bus at­si­lie­kan­tis, tai to efek­to dar rei­kės il­go­kai lauk­ti. Lin­kė­čiau kal­bė­ti ne tik apie tai, kas bus padaryta, bet ir di­des­nį dė­me­sį skir­ti ug­dy­mo pro­ce­sui“, – siū­lė Klai­pė­dos meras.

O KRATC di­rek­to­rė Ro­ma Bud­rie­nė džiau­gė­si vi­siems ma­to­mais po­ky­čiais, kurių atei­ty­je lau­kia ir dau­giau.

„Kon­tei­ne­rių at­nau­ji­ni­mas – nie­ka­da ne­sus­to­jan­tis pro­ce­sas. Prieš 20 me­tų dau­ge­lio klai­pė­die­čių kie­muo­se, ypač in­di­vi­dua­lių na­mų val­do­se, iš­vis ne­bu­vo jo­kių kon­tei­ne­rių. Prieš 15 me­tų mies­te at­si­ra­do pir­mie­ji rū­šia­vi­mo var­pe­liai. Kiek vė­liau in­di­vi­dua­lūs na­mai ga­vo kom­pos­ti­nes ir pa­kuo­čių bei jų at­lie­kų rūšiavimo kon­tei­ne­rius, ža­lių­jų at­lie­kų su­rin­ki­mo kon­tei­ne­rius, o šiuo pro­jek­tu į nau­ją es­te­ti­kos bei pa­to­gu­mo ly­gį kils­te­lė­jo­me dau­gia­bu­čių ir vie­šų­jų mies­to erd­vių at­lie­kų su­rin­ki­mo ir rū­šia­vi­mo inf­rast­ruk­tū­rą. Vi­siems bus pa­to­giau rūšiuoti, kie­muo­se ta­po erd­viau ir gra­žiau“, – sa­kė R. Bud­rie­nė.NAUJAUSI KOMENTARAI

nu mažuliai kas čia jus taip teisingai susodino

nu mažuliai kas čia jus taip teisingai susodino portretas
berniukas mergaitė, berniukas mergaitė, beme libertrūbkonservsocvisiemsatsocs mūsų gerbiamas meras su kostiuminėm kelnėm kuriose išmušti kelėnai, svarbiausia, kad būtu kuo daugiau ačkarikų, tai sukelia pasitikėjima, nes net Italijus banditai pradėjo nuo šiukšlynu privatizavimo
VISI KOMENTARAI 1
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių