Arkivyskupas K. Kėvalas sutiktas Kauno katedroje: melskitės už mane!

„Guodžiuosi jūsų malda ir palaikymu, kitaip negalėčiau žengti tokio žingsnio – tapti Kauno arkivyskupu metropolitu“, – įžengęs į Kauno Šventųjų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką kalbėjo naujasis Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.

Birželio 24-ąją, švenčiant Šv. Jono Krikštytojo gimimą, šioje šventovėje vyko iškilmingas naujojo ganytojo sutikimas – Kauno arkivyskupo metropolito tarnystę pradėjo K. Kėvalas, kurį popiežius Pranciškus paskyrė dar vasario 19 d., tačiau dėl šalyje paskelbto karantino tik dabar jis galėjo visateisiai pradėti eiti pareigas.

Naujojo arkivyskupo sutikimo iškilmės prasidėjo 11 val. prie Kauno arkikatedros durų, kur jį pasitiko tikintieji ir Kauno arkikatedros bazilikos administratorius kunigas Evaldas Vitulskis su Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II relikvija.

Iš čia naujasis arkivyskupas palydėtas į Švenčiausiojo Sakramento koplyčią, kur trumpai tyloje meldėsi, po to vadovavo iškilmingai Eucharistijos liturgijai, kurią šventė drauge su apaštališkuoju nuncijumi arkivyskupu Petaru A. Rajičiumi, kardinolais Sigitu Tamkevičiumi ir Audriu Juozu Bačkiu, Lietuvos bei užsienio vyskupais, kunigais, diakonais, vienuoliais bei visos Dievo tautos atstovais – tikinčiaisiais.

Guodžiuosi jūsų malda ir palaikymu, kitaip negalėčiau žengti tokio žingsnio – tapti Kauno arkivyskupu metropolitu.

Kauno arkivyskupo K.Kėvalo sutikimo iškilmėse Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje dalyvavo prezidentas Gitanas Nausėda su ponia Diana, kadenciją baigusi Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis, Kauno meras Visvaldas Matijošaitis, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, gausus būrys Seimo narių.

Šventoriuje prie Kauno arkikatedros buvo įrengti tiesioginės pamaldų transliacijos ekranai, kad maldininkai galėtų pasitikti savo naująjį ganytoją, drauge melstis bei priimti šventąją Komuniją saugiai; mat šalyje vis dar esant neatšauktai nepaprastajai padėčiai, į arkikatedrą buvo įleidžiamas tik ribotas skaičius žmonių su kvietimais.

Savo homilijoje arkivyskupas metropolitas K. Kėvalas peržvelgė turtingą Kauno arkikatedros istoriją ir prisiminė iškiliausius šioje šventovėje tikintiesiems tarnavusius vyskupus, kurių tarnystė buvo svarbi ne tik Bažnyčiai, bet ir Lietuvos laisvei bei Nepriklausomybei. Kadangi birželio 24-ąją švenčiama Jono Krikštytojo iškilmė, naujasis arkivykupas akcentavo jo svarbą Bažnyčios ir kiekvieno tikinčiojo asmeninėje tikėjimo kelionėje. „Dėkoju popiežiui Pranciškui už pasitikėjimą. Pasitikiu Viešpačiu, jis yra mano viltis, bet tuo pačiu ir drebu“, – visų susirinkusiųjų akivaizdoje nuoširdžiai prisipažino naujasis arkivyskupijos vadovas. K. Kėvalas prisiminė savo dvasinį autoritetą kardinolą Vincentą Sladkevičių, dėkojo dabartiniam kardinolui S. Tamkevičiui, kurį pavadino savo kunigiškos kelionės vedliu ir pavyzdžiu.

Kadangi pastaruosius trejus metus jis kaip vyskupas tarnavo Telšių vyskupijoje, atskiros padėkos sulaukė ir Žemaitijos tikintieji. „Diekou mėili žemaitele“, – su šypsena žemaitiškai kreipėsi K. Kėvalas, o šiuos jo žodžius palydėjo tikinčiųjų plojimai.

Nuoširdžius padėkos žodžius dvasininkas tarė amžinybėn jau iškeliavusiam tėčiui, savo dviem sesėms ir mamai Irenai. „Vaikystėje kiekvieną sekmadienį manęs klausdavai, ar eisiu kartu į Bažnyčią. Jeigu ne tu, mama, aš čia dabar nestovėčiau“, – kalbėjo K. Kėvalas.

„Kauno arkivyskupija gavo ganytoją, kupiną Šventosios Dvasios. Linkiu vesti tikinčiuosius pagal Dievo planą“, – pasibaigus šv. Mišioms Naująjį Kauno arkivyskupą K. Kėvalą sveikino Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

„Esame maldoje su jumis. Meldžiamės už visus Lietuvos žemėje gyvenančius krikščionis ir visus žmones. Linkiu palaimintų jūsų tarnystės dienų. Palaimintas, kuris ateina Viešpaties vardu“, – Kauno arkikatedroje kalbėjo Vilniaus ir Lietuvos stačiatikių arkivyskupijos metropolitas Inokentijus ir kaip broliškų santykių ženklą K.Kėvalui padovanojo paveikslą su Aušros Vartų Dievo Motinos Marijos atvaizdu.

Lietuvos Evangelikų Liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis atkriepė dėmesį, kad Kuano arkivyskupijoje liuteronų ir Romos katalikų keliai dažnai susieina. „Tarnystėje bus daug triukšmo, žaibų, drebėjimų. Kai ką girdės artimieji, triukšmo bus ir sieloje. Linkiu kaip pranašas Elijas pajusti tą Dievo ramybės vėjelį – kad Dievo gailestingumas pripildytų jus ir jūsų ganomuosius“, – sakė M. Sabutis.

Dalyvaudamas Kauno arkivyskupo metropolito K. Kėvalo sutikimo iškilmėse prezidentas G. Nausėda linkėjo puoselėti pagarbos, pasitikėjimo, sutarimo vertybes. Šalies vadovas taip pat vylėsi, kad naujasis Kauno arkivyskupas ir toliau daug dėmesio skirs socialiniam-ekonominiam Katalikų Bažnyčios mokymui.

„Bažnyčios vertybės ir principai Lietuvai visada reiškė labai daug. Jie lydėjo mus tada, kai mūsų sukilėliai ėjo kartu su kunigais į mirtį, kuomet mūsų žmonės kentėjo tragiškas kančias, vežami į sibirus, kada mūsų disidentai, kovotojai už Lietuvos laisvę, kentėjo nuo priespaudos ir patyčių sovietinės okupacijos metais. Jūsų išpažįstamas žodis, Dievo žodis, lydėjo mus ir tada, kai mus puolė – ir tebepuola – nematomas priešas, gerokai sujaukęs mūsų kasdieninį gyvenimą“, – Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje trečiadienį sakė G. Nausėda.

R. Dačkaus / Prezidentūros nuotr.

„Linkiu nuoseklumo, kantrybės, stiprybės ir, nesupykite, to specifinio kėvališko humoro, kuris priimtinas visiems, ypač jaunimui“, – K. Kėvalui linkėjo Prezidentas.

„Kauniečiai pasiilgę kėvališkos šypsenos ir dabar labai džiaugiasi“, – prezidentui antrino Kauno meras V. Matijošaitis.

Kauniečiai pasiilgę kėvališkos šypsenos ir dabar labai džiaugiasi.

„Dėkoju visiems broliams ir sesėms už maldą. Juk kas gi mes esame, jei ne viena Dievo vaikų šeima – visi skirtingi, bet ir visi gražiai panašūs. Melskitės už mane“, iškilmes Kauno arkikatedroje užbaigė Kauno arkivyskupas metropolitas K. Kėvalas.

K. Kėvalas yra penktasis ordinaras Kauno arkivyskupijos istorijoje nuo 1926 m. ir tęsia didžių jos ganytojų, kaip pirmasis arkivyskupas, Šventojo Rašto vertėjas Juozapas Jonas Skvireckas, kardinolai Vincentas Sladkevičius MIC bei Sigitas Tamkevičius SJ, arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ darbus. 48-erių Kaune gimęs K.Kėvalas yra teologijos daktaras, studijavęs JAV ir Lietuvoje. Kunigystės šventimus jis priėmė lygiai prieš 20 metų – 2000-ųjų birželio 29-ąją Kauno arkikatedroje. 2012 m. popiežiaus Benedikto XVI paskirtas tituliniu Abziri vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augzilairu. Iki 2017 m. taip pat buvo tuometinio Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus generalvikaras bei augziliaras.

Trejus metus popiežiaus Pranciškaus skyrimu buvo Telšių vyskupijos ordinaras. Šių metų vasario 19 d. paskirtas Kauno arkivyskupu metropolitu.

Arkivyskupas K. Kėvalas yra Lietuvos vyskupų konferencijos Nuolatinės tarybos narys, Socialinių reikalų tarybos pirmininkas, Švietimo komisijos pirmininkas, Visuomenės informavimo priemonių komisijos narys. Vyskupiškajame K. Kėvalo herbe vyrauja vilties motyvas – pasak jį pasirinkusio ganytojo, šiandienos pasaulyje vėl iš naujo reikia atrasti tikrosios vilties pagrindą. „Dieve, tu mano viltis“ – daugeliui žinoma jo su broliais kunigais giedama giesmė, kuria bei kitais uždegančiais vilties liudijimais ir gautomis Dvasios dovanomis visad džiugiai dalijasi su žmonėmis. Tai kyla iš širdies troškimo nešti taiką ir ramybę, padėti žmonėms atpažinti susitaikymo jėgą.

Eucharistijai vadovaudamas arkivyskupas metropolijos teritorijoje gali dėvėti palijų – baltą ėriuko vilnos juostą. Tai išskirtinis popiežiaus, arkivyskupų metropolitų bei patriarchų ženklas, perteikiantis ypatingą ryšį su Šventuoju Tėvu bei visais vyskupais bei simbolizuojantis avinėlį, Gerojo Ganytojo nešamą ant pečių. Palijus arkivyskupui Kęstučiui bus įteiktas vėliau, kai jį, paimtą nuo apaštalo Petro kapo, jam perduos popiežius.

Katalikų Bažnyčioje arkivyskupas metropolitas vadovauja bažnytinei provincijai, tiesiogiai priklausančiai nuo Apaštalų Sosto. Lietuvoje nuo 1991 m. gruodžio 19 d. veikia dvi bažnytinės provincijos: Kauno ir Vilniaus. Kauno provinciją sudaro Kauno arkivyskupija, Vilkaviškio, Telšių bei Šiaulių vyskupijos.

Naujojo arkivyskupo sutikimo iškilmės turėjo įvykti balandžio 13 d., tačiau dėl karantino buvo perkeltos į birželio 24 d., kai švenčiamas Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimas.NAUJAUSI KOMENTARAI

...

... portretas
Na, taip, nes jam dievas ASMENIŠKAI 'koroną' atsiųs... o jau paskui - tikėjimo iššūkis: 'gydytis' švęstu vandenėliu ar - kreiptis į bedievius gydytojus.

Davatka

Davatka portretas
Viskas tose iškilmėse buvo gerai (pakviestieji viduje katedros – arkivyskupo artimi bendradarbiai, giminės ir draugai + politikai). Visų nesutalpinsi. Didžiulį kliurkį žiebė Kauno meras, bet iš milicininko kito ir nelauk. Buvo didelė gėda klausyti jo familiaraus vapaliojimo ir siūlomos visagališkos pagalbos. Negalvoja vargšas "obechaesininkas" : kuo gi tu, žmogeli gali padėti arkivyskupui?! Vargšas žmogus, galvojantis, jog pinigai yra alfa ir omega. Oi, nenusineši į kapus tų babkių, tikrai nenusineši...Gi ten, kitoje dimensijoje jie nieko nebereikš.

Nuomonė

Nuomonė portretas
patarimas pykstantiems ant kunigų ir juos apkalbantiems. Mieli tautiečiai, juk kunigai - tokie pat žmonės kaip ir mes. Ir juos puola visokios pagundos, todėl už juos melstis ir privalome, kad jie sugebėtų išsilaisvinti iš velniškų gundymų ir taptų tvirtais dvasioje mūsų ganytojais. Tik malda privalo turėti aiškią intenciją (paskirtį) ir būti nuoširdi.
VISI KOMENTARAI 66

Galerijos

Daugiau straipsnių