Statybinė technika grįžta į S. Dariaus ir S. Girėno stadioną: prasideda realūs darbai

 • Teksto dydis:

Vie­nos lau­kia­miau­sių sta­ty­bų Kau­ne ir vi­so­je ša­ly­je po trum­pos pauzės įgau­na pa­grei­tį. Nau­jai ky­lan­čia­me S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no stadione įsi­bė­gė­ja veiks­mas: šią sa­vai­tę į te­ri­to­ri­ją at­vy­ko bend­ro­vės „Au­to­kaus­ta“ tech­ni­ka. Net­ru­kus kau­nie­čiai taps dar di­des­nių pokyčių liu­di­nin­kais: ap­link tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus ati­tik­sian­tį stadioną iš es­mės pa­si­keis vi­sa pla­čiai ap­rė­pian­ti Ža­lia­kal­nio erd­vė.

Pag­rin­di­nis tarp di­džių­jų pro­jek­tų

„Nea­be­jo­ju, kad Kau­nas drau­ge su vi­sa Lie­tu­va ne­kant­riai lau­kia tos die­nos, kada rink­si­mės ste­bė­ti pir­mų­jų fut­bo­lo var­žy­bų S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no sta­dio­ne. Ji ar­tė­ja. Po užtru­ku­sios pau­zės vėl įsi­bė­gė­ja dar­bai – Kau­nas tu­rės tarp­tau­ti­nių stan­dar­tų sta­dio­ną. Ir čia tik vie­nas pro­jek­tų, ku­rie vis di­des­niu mas­tu vyks­ta mū­sų mies­te. Vi­sa tai bū­tų sun­kiai įma­no­ma be Vy­riau­sy­bės pa­ra­mos ir asmeniškai prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio pa­lai­ky­mo. Tai yra ga­ran­tas, kad svar­būs pro­jek­tai mies­te sėk­min­gai tęs­tų­si“, – kal­bė­jo Kau­no me­ras Vis­val­das Matijošaitis.

Jis pri­dū­rė, kad nau­jo­vės lau­kia ir ap­lin­ki­nių Ža­lia­kal­nio erd­vių gre­ta sta­dio­no: iš pa­grin­dų pa­si­keis vi­sa Spor­to gat­vės aikš­tė, čia pat iš­kils jau pro­jek­tuo­ja­mas leng­vo­sios at­le­ti­kos ma­nie­žas, šiuo me­tu tvar­ko­mas vie­nas mies­to sim­bo­lių – Ąžuo­ly­nas, pa­bai­gos link ar­tė­ja le­gen­di­nės spor­to ha­lės re­konst­ruk­ci­ja. Il­gai­niui sa­vo ei­lės su­lauks Dai­nų slė­nis.

Apž­velg­da­mas mies­te vyks­tan­čius di­džiuo­sius pro­jek­tus, V.Ma­ti­jo­šai­tis at­krei­pė dė­me­sį į bai­gia­mą sta­ty­ti nau­ją­ją le­do are­ną gre­ta „Girs­tu­čio“ spor­to cent­ro. Dar­bai star­tuo­ja ir Ne­mu­no sa­lo­je, kur ar­ti­miau­siu me­tu pra­si­dės van­dens sporto cent­ro prie „Žal­gi­rio“ are­nos bei vie­nin­te­lio ša­ly­je moks­lo mu­zie­jaus staty­bos.

Ne­ma­ža da­lis dar­bų at­lik­ta tie­siant nau­ją­jį til­tą į sa­lą, taip pat die­giant infrastruktū­rą Alek­so­to ino­va­ci­jų pra­mo­nės par­ko te­ri­to­ri­jo­je. Ši­lai­nių gy­ven­to­jai pro lan­gus ma­to ryš­kė­jan­čią sta­tyb­vie­tę Kur­šių gat­vė­je, kur ar­ti­miau­sio­mis dieno­mis bus pra­dė­ti klo­ti pa­ma­tai nau­jam vai­kų dar­že­liui.

Bend­ra in­ves­ti­ci­jų ver­tė į Kau­nui ir vi­sai Lie­tu­vai reikš­min­gus pro­jek­tus šiuo metu sie­kia apie 121 mln. eu­rų.

Rau­do­na kor­te­lė le­gio­nie­riams

Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no sta­dio­no sta­ty­bos pa­ty­rė neišven­gia­mą pau­zę. Kau­no sa­vi­val­dy­bė nu­trau­kė su­tar­tį su Tur­ki­jos įmo­ne „Kayi Const­ruc­tion“, ku­ri ne­si­lai­kė nu­ma­ty­to dar­bų gra­fi­ko, ne­su­ge­bė­jo už­tik­rin­ti sklan­daus sta­ty­bų tęs­ti­nu­mo.

„Kal­bant fut­bo­lo ter­mi­nais, ti­kė­jo­mės, kad le­gio­nie­riai iš Tur­ki­jos pa­tei­sins mū­sų ko­man­dos, tai yra vi­so Kau­no lū­kes­čius bei pa­dės siek­ti svar­baus re­zul­ta­to. Deja, taip neį­vy­ko. Te­ko iš­kel­ti gel­to­nas, o ga­liau­siai ir rau­do­ną kor­te­lę, kol priėjo­me iki disk­va­li­fi­ka­ci­jos. Pa­da­rė­me iš­va­das ir šian­dien esa­me ra­mūs žinoda­mi, kad vie­ną svar­biau­sių ob­jek­tų Kau­ne sta­to bū­tent kau­nie­čių įmo­nė „Au­to­kaus­ta“. Tai sa­vai­me yra pa­pil­do­ma at­sa­ko­my­bė ran­go­vams, kad vi­si darbai bū­tų at­lik­ti ne­prie­kaiš­tin­gai ir lai­ku“, – spor­ti­nė­mis są­vo­ko­mis apie netikėtas kliū­tis kal­bė­jo V.Ma­ti­jo­šai­tis.

Di­de­lė da­lis dar­bų jau pa­da­ry­ta: de­mon­tuo­ti su­si­dė­vė­ję ele­men­tai, gelžbetoninės tri­bū­nos, ap­švie­ti­mo stul­pai, švies­len­tė. Jau iš­ki­lu­sios VIP tribūnos, pa­sta­ty­ta au­to­mo­bi­lių aikš­te­lė. Bū­tent ties šiais ob­jek­tais ri­kiuo­ja­si staty­bi­nė tech­ni­ka ir dar­bi­nin­kai, tu­rė­sian­tys pra­tęs­ti, kas pra­dė­ta.

Bai­gia­mas kruopš­tus lig­šio­li­nių dar­bų ver­ti­ni­mas, ski­ria­mi at­sa­kin­gi pro­jek­to vado­vai, per­skai­čiuo­ja­mi kaš­tai. Nau­jie­ji ran­go­vai per rug­sė­jį pla­nuo­ja susitvarky­ti su smul­kes­niais pa­ruo­šia­mai­siais dar­bais, kad iš­kart vi­su pa­jė­gu­mu im­tų­si pli­ka aki­mi ma­to­mų po­ky­čių.

„Šiuo me­tu taip pat vyks­ta bai­gia­mie­ji pro­jek­ta­vi­mo dar­bai: de­ri­na­mos paskutinės su­bti­ly­bės, de­da­mi taš­kai ar­chi­tek­tū­ri­niuo­se spren­di­muo­se, diskutuo­ja­ma dėl men­kiau­sių sta­ti­nio niuan­sų su su­bran­go­vais. Praė­ju­sią savai­tę bu­vo at­lik­ti grun­to la­bo­ra­to­ri­niai ty­ri­mai tiks­liai si­tua­ci­jai iš­siaiš­kin­ti. Jų re­zul­ta­tai tu­rės reikš­mės to­les­nei dar­bų ei­gai. Spa­lį iš to­lo pa­si­ma­tys di­des­ni po­ky­čiai“, – ko­men­ta­vo bend­ro­vės „Au­to­kaus­ta“ di­rek­to­rius Juo­zas Kriau­čiū­nas.

Dė­me­sys kiek­vie­nai de­ta­lei

Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai į pro­ce­sus žvel­gia itin pre­ci­ziš­kai. Už kiek­vie­ną, net smulkiau­sią, dar­bą rei­ka­lau­ja­ma de­ta­lių ata­skai­tų su tiks­liai ap­skai­čiuo­tais kaštais. Taip sie­kia­ma, kad Vy­riau­sy­bės skir­tas fi­nan­sa­vi­mas ir mies­to lė­šos būtų pa­nau­do­tos kuo skaid­riau bei ra­cio­na­liau.

Kau­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Vi­liaus Ši­liaus­ko tei­gi­mu, analo­giš­ka prak­ti­ka tai­ko­ma ir ki­to­se sta­ty­bo­se: „Kiek­vie­na­me gra­fi­ke de­ta­liai nu­ma­to­mos dar­bų apim­tys – tiek lai­ko, tiek pi­ni­gų at­žvil­giu. Pa­lai­ko­me nuo­la­ti­nį ry­šį su ran­go­vu ir bend­ra­dar­biau­ja­me kar­tu spręs­da­mi ky­lan­čius klau­si­mus, kad sta­ty­bų dar­bai ne­sus­to­tų ir vyk­tų mak­si­ma­liai sklan­džiai. Nes­ku­ba­me da­ry­ti papras­čiau­sių spren­di­mų, kiek­vie­na de­ta­lė čia yra svar­bi, nes šie ob­jek­tai Kaunui tar­naus il­gus me­tus.“

S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no sta­dio­ne nu­ma­ty­ta griau­ti se­nas konst­ruk­ci­jas. Sta­ty­bi­nis lau­žas bus ga­be­na­mas ato­kiau nuo mies­to cent­ro ir smul­ki­na­mas per­dir­bi­mui. Vi­sa tai da­ro­ma sie­kiant iš­veng­ti pa­pil­do­mo triukš­mo ir oro tar­šos tan­kiai apgyven­din­to­se mies­to te­ri­to­ri­jo­se.

Bai­gus te­ri­to­ri­jos va­ly­mą, bus lie­ja­mi pa­ma­tai ir sta­to­mos nau­jos konst­ruk­ci­jos. Dar šie­met pla­nuo­ja­ma iš­ties­ti in­ži­ne­ri­nius tink­lus ir už­deng­ti sto­gą, ap­sau­gant nuo kri­tu­lių šal­tuo­ju me­tų lai­ku.

Pa­si­tel­kia pro­fe­sio­na­lų pa­gal­bą

„Džiu­gi­na, kad da­bar­ti­niai ran­go­vai į pro­jek­tą žiū­ri at­sa­kin­gai, rink­da­mie­si sau į pa­gal­bą kiek­vie­nos sri­ties pro­fe­sio­na­lus: šil­do­ma aikš­tės dan­ga rū­pi­na­si vie­ni, o mo­der­nius bė­gi­mo ta­kus ties ki­ti. Sta­tant to­kio ly­gio ob­jek­tą, vi­si pri­va­lo da­ry­ti tai, ką iš­ma­no ge­riau­siai. Pir­miau­sia vi­sos smulk­me­nos pro­jek­tuo­ja­mos ir derina­mos su FI­FA, UE­FA, IAAF or­ga­ni­za­ci­jo­mis, tik ta­da pra­de­da­mi rea­lūs dar­bai“, – aiš­ki­no Kau­no sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas Vigiman­tas Ab­ra­ma­vi­čius.

Per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus nuo mo­men­to, kai bu­vo pa­reng­tas pir­ma­sis pro­jek­to va­rian­tas, kei­tė­si ne tik ar­chi­tek­tū­ri­nė da­lis, bet ir sta­ty­bos dar­bų kaštai. Tam įta­kos tu­rė­jo nau­ji tarp­tau­ti­nių spor­to fe­de­ra­ci­jų rei­ka­la­vi­mai dėl kelia­mų aukš­tes­nių stan­dar­tų.

Kei­tė­si sta­dio­no ap­švie­ti­mo, var­žy­bų fil­ma­vi­mo ir ko­men­ta­vi­mo pa­tal­pų nor­mos, rei­ka­la­vi­mai ek­ra­nų raiš­kai bei ki­toms de­ta­lėms. Dau­giau kaip 15 tūkst. vie­tų tribū­nas tu­rė­sian­čia­me sta­dio­ne, be aukš­to ran­go spor­to var­žy­bų, vyks ir įvai­rūs pra­mo­gi­niai ren­gi­niai. Tam rei­kė­jo už­tik­rin­ti di­des­nę elekt­ros tie­ki­mo ga­lią, apsispręs­ti dėl tvir­tes­nių dan­gų klo­ji­mo.

Po re­konst­ruk­ci­jos sta­dio­nas taps mo­der­nia aukš­čiau­sius stan­dar­tus atitinkančia spor­to ir lais­va­lai­kio erd­ve, ku­ri nea­be­jo­ti­nai pa­si­tar­naus nacionaliniu mas­tu.NAUJAUSI KOMENTARAI

kas per kaunieciai

kas per kaunieciai portretas
Matosi, kad ten viskas po pigiaja vyksta. Kaunietiskai. Ukiskai. Net nutrupejusi sutrukinejusi gelzbetoni palieka, mat jis tinkamas :)

statybu gidas

statybu gidas portretas
PACIOJ STATYBU PRADZIOJ GARSIAI SAKIAU KODEL TURKAI NEJAU SAVU STATYBINIU KOMPANIJU NETURIM

anupras

anupras portretas
Jūs mažiau rašykit, o greičiau statykit, kol futbolas Lietuvoje galutinai nenumirė. Nes beliks tik šildomoje aikštėje auginti agurkus.
VISI KOMENTARAI 29
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių