Lygiai prieš 10 metų vyskupu įšventintas dabartinis Kauno arkivyskupas metropolitas K. Kėvalas

„Brangieji, kartais kai meldiesi, kad ir tokiais žodžiais: „Štai, Viešpatie, aš visas Tavo, naudok mano gyvenimą savo garbei“, – atrodo, nieko ypatinga nepasakyta. Tai tarsi natūralu, kad tikintysis leidžiasi į bendrystę su Dievu ir savo gyvenimą sudeda į Viešpaties rankas. Bet tada netrukus prasideda siurprizai: Dievas iš tikrųjų pradeda veikti taip, kaip nori, nes tu pats savo žodžiais leidai Jam tai daryti. Ir Jis pradeda keisti žmogų taip, kaip pats žmogus net negalėjo to sugalvoti, kas peržengė jo vaizduotės ir supratimo ribas“, – šiais žodžiais arkivyskupas Kęstutis Kėvalas prieš 10 metų pasidalijo Kristaus Prisikėlimo šventovėje, kai 2012 metais lapkričio 24-ąją čia priėmė vyskupo šventimus.

2012 metų rugsėjo 27 d. tuometinis popiežius Benediktas XVI jį paskyrė tituliniu Abziri vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru. Šie paskyrimai pasiekė Lietuvą jai švenčiant Palaimintojo Jurgio Matulaičio metus ir Visuotinei Bažnyčiai pradedant švęsti Tikėjimo metus.

2012 metų lapkričio 24 d., Kristaus Visatos Valdovo iškilmių išvakarėse, Kristaus Prisikėlimo bazilikoje Kaune K. Kėvalas buvo įšventintas vyskupu, vadovaujant tuomečiam Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui SJ, asistuojant nuncijui arkivyskupui Luigi Bonazzi ir vyskupui Gintarui Grušui, dalyvaujant Lietuvos bei užsienio vyskupams, kunigams ir Dievo tautai.

Šio įvykio proga šventimus teikęs ir homiliją sakęs tuometis Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ džiaugėsi ir, komentuodamas tos dienos Evangeliją pagal Matą (10, 17–30), kuri pasakojo apie jauną vyrą, paklaususį Jėzaus, ką turįs daryti, kad laimėtų amžinąjį gyvenimą, kalbėjo: „Prieš aštuoniolika metų kitas jaunas vyras stovėjo kryžkelėje ir svarstė, ar siekti pasaulietinės karjeros, kuri, tikriausiai, būtų užtikrinusi ir turtus, ir garbę, ar rinktis siaurą evangelinį kelią, pasišvenčiant tarnauti Dievui ir žmonėms. Šią valandą dėkojame Dievui, kad šis vyras išdrįso pasakyti Jėzui „taip“ ir atvėrė Kauno kunigų seminarijos duris.“

Tądien vyskupą Kęstutį, jau apdovanotą apaštalų įpėdinio ženklais – žiedu, mitra ir pastoralu, iškilmių dalyviai Kristaus Prisikėlimo šventovėje sveikino atsistoję ir ilgais džiaugsmingais plojimais, o šio įvykio liudytojai prisimena buvusią ypatingą iškilmių atmosferą, dvelkiant Dievo Dvasiai savo malonės naujumu. Tą dieną vyskupas Kęstutis pirmą kartą kaip ganytojas ėjo per pilnutėlę bažnyčią ir laimino gausiai susirinkusius tikinčiuosius.

Šia proga įšventintasis vyskupas Kęstutis nuoširdžiai dėkojo savo tėveliams Irenai ir Antanui (jo tėvelis jau yra pašauktas į amžinybę), dviem seserims, už tikėjimo drąsą ir dvasinę tėvystę – arkivyskupui S. Tamkevičiui, visiems ganytojams, studijų draugams, bendradarbiams, lydėjusiems kunigystės kelyje. Ganytojas sakėsi einąs į naują tarnystę guodžiamas evangelinių apaštalo Petro žodžių: „Dėl Tavo žodžio užmesiu tinklus.“

Arkivyskupijos galerijose – vyskupo konsekracijos 2012 metais akimirkos.

Kauno arkivyskupija kviečia prisiminti šias buvusias iškilmes, o šiandien nepaliauti dėkoti Dievui už mūsų ganytoją – arkivyskupą Kęstutį, kuris praėjus aštuoneriems metams po vyskupo konsekracijos 2020 metų vasario 19 d. popiežiaus Pranciškaus buvo paskirtas Kauno arkivyskupu metropolitu, o Kauno arkikatedroje bazilikoje džiaugsmingai jį sutikome tų pačių metų birželio 24-ąją.

Arkivyskupo K. Kėvalo biografija – čiaNAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių