Pa­va­sa­ri­nė­je Kau­no mu­gė­je – nuo tra­di­ci­jų iki iš­ma­nių­jų žai­di­mų

 • Teksto dydis:

Ba­lan­džio 7-9 d. Kau­no Lais­vės alė­ją ir Se­na­mies­tį už­pil­dys gau­sus bū­rys ama­ti­nin­kų, ūki­nin­kų, me­ni­nin­kų, siū­lan­čių sa­vo ga­mi­nius. Bet šį kar­tą mu­gės or­ga­ni­za­to­riai kau­nie­čius bei mies­to sve­čius kvies ne tik ap­si­pirk­ti, bet ir pa­si­klau­sy­ti įvai­riau­sios mu­zi­kos, su­ži­no­ti dau­giau apie įvai­rius ama­tus, ap­si­lan­ky­ti Lie­tu­vos re­gio­nų kie­me­ly­je ir su­si­pa­žin­ti su jų tra­di­ci­jo­mis. Ats­ki­ro­je vie­to­je bus įreng­ta ir jau­ni­mo zo­na. Apie ar­tė­jan­čią ne­tra­di­ci­nę mu­gę kal­bė­jo­mės su jos or­ga­ni­za­to­riu­mi Da­riu­mi Strai­giu.

– Iki Kau­no mu­gės li­ko tik trys sa­vai­tės. Ar jau aiš­ki ren­gi­nio pro­gra­ma?

– Da­ly­vių pri­trau­kė­me tiek, kiek ti­kė­jo­mės, ir iki šiol dar ne­ty­la te­le­fo­nas. Tad vi­sos nu­ma­ty­tos pre­ky­bos vie­tos bus už­pil­dy­tos. Atė­ję gy­ven­to­jai ras mu­gę, su­skirs­ty­tą į ke­tu­rias pre­ky­bos zo­nas. Nuo Lais­vės alė­jos fon­ta­no link mies­to sa­vi­val­dy­bės nu­si­drieks ūkio zo­na, to­liau– ama­tų, mais­to ir ga­liau­siai Se­na­mies­ty­je pa­vel­do zo­nos. Vi­sa pro­duk­ci­ja – ūki­nin­kų ir ama­ti­nin­kų ran­kų dar­bas. Į mu­gę at­vyks pre­kiau­to­jų ir iš kai­my­ni­nių vals­ty­bių: Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Len­ki­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Uk­rai­nos, Veng­ri­jos, Gru­zi­jos bei ki­tų ša­lių. Ka­dan­gi mu­gė vyks li­kus sa­vai­tei iki šv.Ve­ly­kų, jo­je ne­trūks ver­bų, mar­gin­tų kiau­ši­nių ir ki­tų šven­ti­nių ga­mi­nių. Bet tai ne vis­kas, ne ma­žiau svar­bi šios mu­gės da­lis – kul­tū­ri­nė pro­gra­ma.

(Nuotraukoje – D. Straigis)

– Skel­bia­ma, kad steng­si­tės mu­gės šur­mu­lį per­kel­ti ir į Ro­tu­šės aikš­tę. Ką čia pa­ma­ty­ti ga­li ti­kė­tis mu­gės sve­čiai?

– Tik­rai šie­met daug veiks­mo vyks Ro­tu­šės aikš­tė­je. Čia bus ne tiek daug pre­ky­bi­nin­kų, kiek stip­ri kul­tū­ros da­lis. Įreng­ta­me re­gio­nų mies­te­ly­je bus ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su Že­mai­ti­jos, Aukš­tai­ti­jos, Dzū­ki­jos, Su­val­ki­jos ir Ma­žo­sios Lie­tu­vos re­gio­nais, jų pa­pro­čiais, tu­ris­ti­niais ob­jek­tais bei tau­ti­niu pa­vel­du. Vyks Lie­tu­viš­ko mais­to fes­ti­va­lis. Kiek­vie­no kraš­to vir­tu­vė tu­rės pa­ga­min­ti ir de­monst­ruo­ti tra­di­ci­nius pa­tie­ka­lus, pa­ro­dy­ti ir pa­pa­sa­ko­ti apie jų ga­mi­ni­mo bū­dus, su­pa­žin­din­ti su jų at­si­ra­di­mo is­to­ri­ja, tra­di­ci­jo­mis, su­reng­ti de­gus­ta­ci­jas.

Bet tai ne vis­kas, – Ro­tu­šės aikš­tė­je vyks įvai­rių tra­di­ci­nių ama­tų de­monst­ra­vi­mas. Įsi­kurs kal­vių mies­te­lis, stog­den­giai, klum­pių dro­žė­jai, mui­lo, smil­ka­lų ga­min­to­jai. Bus de­monst­ruo­ja­ma alaus ga­my­ba ir alaus sriu­bos vi­ri­mas, tra­di­ci­nės duo­nos ke­pi­mas, vyks vil­nos vė­li­mo už­siė­mi­mai, me­džio lė­lių ga­my­ba ir dau­gy­bė ki­tų įdo­my­bių. Ama­ti­nin­kai dau­giau pa­pa­sa­kos apie sa­vo kū­ry­bą, tech­ni­ką. Leis pa­tiems pa­ban­dy­ti. Ša­li­mais įsi­kurs ir sen­daik­čių tur­gus. Vai­kų lau­kia pra­mo­gų zo­na. Vyks ir is­to­ri­nių lie­tu­viš­kų ris­ty­nių var­žy­bos.

Tik­rai šie­met daug veiks­mo vyks Ro­tu­šės aikš­tė­je. Čia bus ne tiek daug pre­ky­bi­nin­kų, kiek stip­ri kul­tū­ros da­lis.

Vi­so ren­gi­nio me­tu ant čia įreng­tos sce­nos lips įvai­rūs mu­zi­kan­tai ir šo­kė­jai. Kon­cer­tuos jau­ni­mo gru­pė „Pa­va­di­ni­mas pro­gre­se“, links­ma pa­ne­vė­žie­čių kom­pa­ni­ja „Lai­min­gu bū­ti leng­va“, liau­dies ka­pe­los „Ri­tin“, an­samb­liai „Dzū­ki­ja“, „San­ta­ka“, at­li­kė­jas Alek­sas Le­ma­nas su nau­ja pro­gra­ma ir ki­ti at­li­kė­jai. Vyks ir įvai­rūs šo­kių stu­di­jų pa­si­ro­dy­mai, liau­diš­ka va­ka­ro­nė. Ši pro­gra­ma dar pil­do­ma, vė­liau ją pa­skelb­si­me vie­šai.

Be­je, sce­na bus ne vie­na. Dar dvi sce­nos sto­vės prie Kau­no mu­zi­ki­nio teat­ro ir Lais­vės alė­jos fon­ta­no. Ten nuo­la­tos vyks įvai­rūs kon­cer­tai, pa­si­ro­dy­mai, pri­si­sta­ty­mai. Vyks ir įdomus Ar­ka­di­jaus Vi­no­ku­ro kon­cer­tas bei pri­si­sta­ty­mas.

– O kas da­ly­vių lau­kia Mu­zi­ki­nio teat­ro so­de­ly­je įreng­to­je Jau­ni­mo zo­no­je?

– Ro­tu­šės aikš­tė­je vyks dau­giau tra­di­ci­niai, tau­ti­niai už­siė­mi­mai ir kon­cer­tai, o Jau­ni­mo zo­no­je ka­ra­liaus nau­jo­vės, tech­no­lo­gi­jos bei šiuo­lai­ki­nė mu­zi­ka. Vie­na iš įdo­miau­sių Jau­ni­mo zo­nos at­rak­ci­jų – jau­ni­mo au­to­ri­nių kū­ri­nių kon­kur­sas „Uni­ka­lūs pa­ra­dok­sai“. Jis vyks ba­lan­džio 8 d. 18 val. Nu­ga­lė­to­jams ati­teks ga­li­my­bė įra­šy­ti sa­vo kū­ri­nį pro­fe­sio­na­lio­je įra­šų stu­di­jo­je.

Be šio kon­kur­so, šio­je zo­no­je bus įreng­ta rie­džių tra­sa ir vyks jų var­žy­bos, bus ga­li­ma iš­mok­ti įvai­rių triu­kų su fut­bo­lo ka­muo­liu, žong­li­ra­vi­mo ir ki­tų pra­mo­gų. Čia pat esan­čio­je „Ve­ro Cof­fe HOU­SE“ vyks men­ta­lis­to Ry­čio Ra­fae­lio šou, „Troub­le On Sta­ge“ ko­lek­ty­vas pa­pa­sa­kos dau­giau apie cir­ką, Lie­tu­vos mo­to­cik­lininkų klu­bo nariai supažindins su sa­vo is­to­ri­ja ir pa­tars, kaip sau­giai va­ži­nė­ti gat­vė­mis.

Jau­ni­mo zo­no­je bus ga­li­ma ir dau­giau su­ži­no­ti apie vir­tua­lią QR ko­dų me­džiok­lę ren­gi­nio me­tu. Vi­si mu­gės sve­čiai, par­si­siun­tę pro­gra­mė­lę į sa­vo iš­ma­niuo­sius te­le­fo­nus, ga­lės leis­tis į mu­gės zo­no­je pa­slėp­tų ko­dų paieš­ką. Dau­giau­sia taš­kų su­rin­kę da­ly­viai bus ap­do­va­no­ti. Šį žai­di­mą su­kū­rė jau­nuo­lių įmo­nė FIND.

Veiks­mas ir di­džė­jų mu­zi­ka ne­si­liaus vi­sas tris die­nas. Tie­sa, la­bai kvie­čia­me vi­sus no­rin­čiuosius gro­ti, dai­nuo­ti, skai­ty­ti sa­vo poe­zi­ją, taip pat ki­tus at­li­kė­jus, ku­riems ne­rei­kia spe­cia­lių prie­mo­nių, tie­siog at­vyk­ti, ras­ti sau vie­tą ir pa­ro­dy­ti, ką mo­ka ge­riau­siai. Lau­kia­me vi­sų kū­ry­bin­gų žmo­nių.

– Ką dar iš­skir­ti­nio esa­te pa­ren­gę?

– Vi­sai ša­lia, res­to­ra­ne „Mies­to so­das“, vyks ne­tra­di­ci­nis ren­gi­nys – „Gur­ma­nų so­das“. Ro­tu­šė­je bus ga­li­ma pa­ska­nau­ti tra­di­ci­nių pa­tie­ka­lų, o čia kvie­si­me su­si­pa­žin­ti su gur­ma­niš­ku mais­tu, su Lie­tu­vos ir už­sie­nio vy­nais, eg­zo­tiš­kais pa­tie­ka­lais, pro­duk­tais. Bus ga­li­ma jų ir įsi­gy­ti, už­megz­ti ry­šius su im­por­tuo­to­jais. Mu­gės da­ly­viams pa­ren­gė­me ir staig­me­ną.NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

 • Poezijos magija: susitikimas su A. Marčėnu
  Poezijos magija: susitikimas su A. Marčėnu

  Šiandien gyvename pasaulyje, kuriame bėgame nuo tikrovės, skubame, nespėjame atsigręžti, nepastebime sodrios žolės spalvos. XXI amžiaus jaunuoliai priima realybę per virtualią tikrovę. Gyvenimas suvokiamas kaip kasdienybės folkloras, proza, ...

 • „Saulės kliošas“ pristatė unikalią muzikinę instaliaciją
  „Saulės kliošas“ pristatė unikalią muzikinę instaliaciją

  Šiandien Kaune, Laisvės alėjoje, pristatyta unikali muzikinė instaliacija, įkvepianti mėgautis džiazo kūrinių skambesiu. Instaliaciją atidarė ir pirmoji džiazo improvizacijomis ją išbandė „Kaunas Jazz“ festivalio simboliu...

 • Degantys paveikslai nušvietė temstantį dangų
  Degantys paveikslai nušvietė temstantį dangų

  Ketvirtadienio vakarą viename E.Ožeškienės gatvės kiemų, žinomame dėl čia veikiančios „Kiemo galerijos“, užsiliepsnoję paveikslai nušvietė temstantį dangų. ...

 • Kaune klaidžios pakalnutėmis kvepiantis skaitymo virusas
  Kaune klaidžios pakalnutėmis kvepiantis skaitymo virusas

  Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka kviečia kauniečius užsikrėsti pakalnutėmis kvepiančiu skaitymo virusu. ...

  1
 • Ilgąjį savaitgalį Kaunas pasitinka džiazo ritmu
  Ilgąjį savaitgalį Kaunas pasitinka džiazo ritmu

  Didžiausias džiazo festivalis Lietuvoje „Kaunas Jazz 2017“ kviečia ilgąjį savaitgalį (balandžio 28-30 d.) praleisti Kaune. Kartą per metus džiazo sostine tampantis Kaunas, 27-ąjį džiazo festivalį pasitinka dovanodamas daugybę nemokam...

 • Sekmadienį – didžiulė šventė Lietuvos zoologijos sode
  Sekmadienį – didžiulė šventė Lietuvos zoologijos sode

  Šį sekmadienį Lietuvos zoologijos sode vyks įspūdinga pavasario šventė – „Stūgaujančio sezono“ atidarymas. Lankytojų lauks įvairios pramogos, edukaciniai užsiėmimai ir, žinoma, patys egzotiškiausi gyvūnai. Ta...

  3
 • Gyvenimo išmintis vaiko žvilgsniu
  Gyvenimo išmintis vaiko žvilgsniu

  "Parko galerijoje" eksponuojama Kornelijos Vytautės Giedraitytės pirmoji personalinė paroda "Pavasario natiurmortas". ...

 • Moksleiviai savo miestą įamžins šalia upių
  Moksleiviai savo miestą įamžins šalia upių

  Įkvėptas pernai surengto kūrybinių dirbtuvių „Blokinė kaimynystė“, vykusių Kauno miegamuosiuose rajonuose, patirties festivalis „Kaunas Photo“ keturioliktąjį sezoną pradeda antrąja edukacine programa „Kaunas – mi...

 • Buvo ir taip: gražiausios Kauno prostitutės konkursas „Nuskinta gėlė“
  Buvo ir taip: gražiausios Kauno prostitutės konkursas „Nuskinta gėlė“

  „Laisvės alėja“ – pirmoji pramoginė informacine laida Lietuvoje, prasidėjusi 1992 metais, kurios iniciatoriumi buvo H. Vaitiekūnas. Čia dirbę žurnalistai tikino ieškoję kuriozinių istorijų ir nebijoję nesąmonių. Viena tok...

  7
 • Stilisto gimtadienyje – būrys žinomų žmonių
  Stilisto gimtadienyje – būrys žinomų žmonių

  „Įkvėpta Karolio Murausko“ – taip žinomas plaukų stilistas K. Murauskas savo 33-ojo gimtadienio proga su kolegomis iš Ispanijos pavadino trečiadienį Kaune pristatytą savo vardo plaukų priežiūros liniją. ...

  1
Daugiau straipsnių