Pa­va­sa­ri­nė­je Kau­no mu­gė­je – nuo tra­di­ci­jų iki iš­ma­nių­jų žai­di­mų

 • Teksto dydis:

Ba­lan­džio 7-9 d. Kau­no Lais­vės alė­ją ir Se­na­mies­tį už­pil­dys gau­sus bū­rys ama­ti­nin­kų, ūki­nin­kų, me­ni­nin­kų, siū­lan­čių sa­vo ga­mi­nius. Bet šį kar­tą mu­gės or­ga­ni­za­to­riai kau­nie­čius bei mies­to sve­čius kvies ne tik ap­si­pirk­ti, bet ir pa­si­klau­sy­ti įvai­riau­sios mu­zi­kos, su­ži­no­ti dau­giau apie įvai­rius ama­tus, ap­si­lan­ky­ti Lie­tu­vos re­gio­nų kie­me­ly­je ir su­si­pa­žin­ti su jų tra­di­ci­jo­mis. Ats­ki­ro­je vie­to­je bus įreng­ta ir jau­ni­mo zo­na. Apie ar­tė­jan­čią ne­tra­di­ci­nę mu­gę kal­bė­jo­mės su jos or­ga­ni­za­to­riu­mi Da­riu­mi Strai­giu.

– Iki Kau­no mu­gės li­ko tik trys sa­vai­tės. Ar jau aiš­ki ren­gi­nio pro­gra­ma?

– Da­ly­vių pri­trau­kė­me tiek, kiek ti­kė­jo­mės, ir iki šiol dar ne­ty­la te­le­fo­nas. Tad vi­sos nu­ma­ty­tos pre­ky­bos vie­tos bus už­pil­dy­tos. Atė­ję gy­ven­to­jai ras mu­gę, su­skirs­ty­tą į ke­tu­rias pre­ky­bos zo­nas. Nuo Lais­vės alė­jos fon­ta­no link mies­to sa­vi­val­dy­bės nu­si­drieks ūkio zo­na, to­liau– ama­tų, mais­to ir ga­liau­siai Se­na­mies­ty­je pa­vel­do zo­nos. Vi­sa pro­duk­ci­ja – ūki­nin­kų ir ama­ti­nin­kų ran­kų dar­bas. Į mu­gę at­vyks pre­kiau­to­jų ir iš kai­my­ni­nių vals­ty­bių: Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Len­ki­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Uk­rai­nos, Veng­ri­jos, Gru­zi­jos bei ki­tų ša­lių. Ka­dan­gi mu­gė vyks li­kus sa­vai­tei iki šv.Ve­ly­kų, jo­je ne­trūks ver­bų, mar­gin­tų kiau­ši­nių ir ki­tų šven­ti­nių ga­mi­nių. Bet tai ne vis­kas, ne ma­žiau svar­bi šios mu­gės da­lis – kul­tū­ri­nė pro­gra­ma.

(Nuotraukoje – D. Straigis)

– Skel­bia­ma, kad steng­si­tės mu­gės šur­mu­lį per­kel­ti ir į Ro­tu­šės aikš­tę. Ką čia pa­ma­ty­ti ga­li ti­kė­tis mu­gės sve­čiai?

– Tik­rai šie­met daug veiks­mo vyks Ro­tu­šės aikš­tė­je. Čia bus ne tiek daug pre­ky­bi­nin­kų, kiek stip­ri kul­tū­ros da­lis. Įreng­ta­me re­gio­nų mies­te­ly­je bus ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su Že­mai­ti­jos, Aukš­tai­ti­jos, Dzū­ki­jos, Su­val­ki­jos ir Ma­žo­sios Lie­tu­vos re­gio­nais, jų pa­pro­čiais, tu­ris­ti­niais ob­jek­tais bei tau­ti­niu pa­vel­du. Vyks Lie­tu­viš­ko mais­to fes­ti­va­lis. Kiek­vie­no kraš­to vir­tu­vė tu­rės pa­ga­min­ti ir de­monst­ruo­ti tra­di­ci­nius pa­tie­ka­lus, pa­ro­dy­ti ir pa­pa­sa­ko­ti apie jų ga­mi­ni­mo bū­dus, su­pa­žin­din­ti su jų at­si­ra­di­mo is­to­ri­ja, tra­di­ci­jo­mis, su­reng­ti de­gus­ta­ci­jas.

Bet tai ne vis­kas, – Ro­tu­šės aikš­tė­je vyks įvai­rių tra­di­ci­nių ama­tų de­monst­ra­vi­mas. Įsi­kurs kal­vių mies­te­lis, stog­den­giai, klum­pių dro­žė­jai, mui­lo, smil­ka­lų ga­min­to­jai. Bus de­monst­ruo­ja­ma alaus ga­my­ba ir alaus sriu­bos vi­ri­mas, tra­di­ci­nės duo­nos ke­pi­mas, vyks vil­nos vė­li­mo už­siė­mi­mai, me­džio lė­lių ga­my­ba ir dau­gy­bė ki­tų įdo­my­bių. Ama­ti­nin­kai dau­giau pa­pa­sa­kos apie sa­vo kū­ry­bą, tech­ni­ką. Leis pa­tiems pa­ban­dy­ti. Ša­li­mais įsi­kurs ir sen­daik­čių tur­gus. Vai­kų lau­kia pra­mo­gų zo­na. Vyks ir is­to­ri­nių lie­tu­viš­kų ris­ty­nių var­žy­bos.

Tik­rai šie­met daug veiks­mo vyks Ro­tu­šės aikš­tė­je. Čia bus ne tiek daug pre­ky­bi­nin­kų, kiek stip­ri kul­tū­ros da­lis.

Vi­so ren­gi­nio me­tu ant čia įreng­tos sce­nos lips įvai­rūs mu­zi­kan­tai ir šo­kė­jai. Kon­cer­tuos jau­ni­mo gru­pė „Pa­va­di­ni­mas pro­gre­se“, links­ma pa­ne­vė­žie­čių kom­pa­ni­ja „Lai­min­gu bū­ti leng­va“, liau­dies ka­pe­los „Ri­tin“, an­samb­liai „Dzū­ki­ja“, „San­ta­ka“, at­li­kė­jas Alek­sas Le­ma­nas su nau­ja pro­gra­ma ir ki­ti at­li­kė­jai. Vyks ir įvai­rūs šo­kių stu­di­jų pa­si­ro­dy­mai, liau­diš­ka va­ka­ro­nė. Ši pro­gra­ma dar pil­do­ma, vė­liau ją pa­skelb­si­me vie­šai.

Be­je, sce­na bus ne vie­na. Dar dvi sce­nos sto­vės prie Kau­no mu­zi­ki­nio teat­ro ir Lais­vės alė­jos fon­ta­no. Ten nuo­la­tos vyks įvai­rūs kon­cer­tai, pa­si­ro­dy­mai, pri­si­sta­ty­mai. Vyks ir įdomus Ar­ka­di­jaus Vi­no­ku­ro kon­cer­tas bei pri­si­sta­ty­mas.

– O kas da­ly­vių lau­kia Mu­zi­ki­nio teat­ro so­de­ly­je įreng­to­je Jau­ni­mo zo­no­je?

– Ro­tu­šės aikš­tė­je vyks dau­giau tra­di­ci­niai, tau­ti­niai už­siė­mi­mai ir kon­cer­tai, o Jau­ni­mo zo­no­je ka­ra­liaus nau­jo­vės, tech­no­lo­gi­jos bei šiuo­lai­ki­nė mu­zi­ka. Vie­na iš įdo­miau­sių Jau­ni­mo zo­nos at­rak­ci­jų – jau­ni­mo au­to­ri­nių kū­ri­nių kon­kur­sas „Uni­ka­lūs pa­ra­dok­sai“. Jis vyks ba­lan­džio 8 d. 18 val. Nu­ga­lė­to­jams ati­teks ga­li­my­bė įra­šy­ti sa­vo kū­ri­nį pro­fe­sio­na­lio­je įra­šų stu­di­jo­je.

Be šio kon­kur­so, šio­je zo­no­je bus įreng­ta rie­džių tra­sa ir vyks jų var­žy­bos, bus ga­li­ma iš­mok­ti įvai­rių triu­kų su fut­bo­lo ka­muo­liu, žong­li­ra­vi­mo ir ki­tų pra­mo­gų. Čia pat esan­čio­je „Ve­ro Cof­fe HOU­SE“ vyks men­ta­lis­to Ry­čio Ra­fae­lio šou, „Troub­le On Sta­ge“ ko­lek­ty­vas pa­pa­sa­kos dau­giau apie cir­ką, Lie­tu­vos mo­to­cik­lininkų klu­bo nariai supažindins su sa­vo is­to­ri­ja ir pa­tars, kaip sau­giai va­ži­nė­ti gat­vė­mis.

Jau­ni­mo zo­no­je bus ga­li­ma ir dau­giau su­ži­no­ti apie vir­tua­lią QR ko­dų me­džiok­lę ren­gi­nio me­tu. Vi­si mu­gės sve­čiai, par­si­siun­tę pro­gra­mė­lę į sa­vo iš­ma­niuo­sius te­le­fo­nus, ga­lės leis­tis į mu­gės zo­no­je pa­slėp­tų ko­dų paieš­ką. Dau­giau­sia taš­kų su­rin­kę da­ly­viai bus ap­do­va­no­ti. Šį žai­di­mą su­kū­rė jau­nuo­lių įmo­nė FIND.

Veiks­mas ir di­džė­jų mu­zi­ka ne­si­liaus vi­sas tris die­nas. Tie­sa, la­bai kvie­čia­me vi­sus no­rin­čiuosius gro­ti, dai­nuo­ti, skai­ty­ti sa­vo poe­zi­ją, taip pat ki­tus at­li­kė­jus, ku­riems ne­rei­kia spe­cia­lių prie­mo­nių, tie­siog at­vyk­ti, ras­ti sau vie­tą ir pa­ro­dy­ti, ką mo­ka ge­riau­siai. Lau­kia­me vi­sų kū­ry­bin­gų žmo­nių.

– Ką dar iš­skir­ti­nio esa­te pa­ren­gę?

– Vi­sai ša­lia, res­to­ra­ne „Mies­to so­das“, vyks ne­tra­di­ci­nis ren­gi­nys – „Gur­ma­nų so­das“. Ro­tu­šė­je bus ga­li­ma pa­ska­nau­ti tra­di­ci­nių pa­tie­ka­lų, o čia kvie­si­me su­si­pa­žin­ti su gur­ma­niš­ku mais­tu, su Lie­tu­vos ir už­sie­nio vy­nais, eg­zo­tiš­kais pa­tie­ka­lais, pro­duk­tais. Bus ga­li­ma jų ir įsi­gy­ti, už­megz­ti ry­šius su im­por­tuo­to­jais. Mu­gės da­ly­viams pa­ren­gė­me ir staig­me­ną.NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

 • Ieškomas naujas Kauno dramos teatro vadovas
  Ieškomas naujas Kauno dramos teatro vadovas

  Kultūros ministerija paskelbė konkursą eiti Nacionalinio Kauno dramos teatro generalinio direktoriaus pareigas. ...

  8
 • Vaidinantis vienuolis krūpteli, išgirdęs žiūrovų juoką
  Vaidinantis vienuolis krūpteli, išgirdęs žiūrovų juoką

  Į Lietuvą iš Pietų Korėjos parskridęs Kęstutis Marčiulynas – vienuolis Bo Haeng Sunimas visuomet išsviedžia energijos užtaisą, sukauptą budistinėse meditacijose, atsiskyrimuose, tyloje, kalbant mantras. Energija ir dvasine terap...

  2
 • Didžiausią pasaulyje antklodę neria ir Kaune
  Didžiausią pasaulyje antklodę neria ir Kaune

  Šeštadienio popietę kauniečiai rinkosi į jaukų butą Gedimino gatvėje, kur besidalijant kava ir sausainiais vyko nėrimo vąšeliu pamokos. ...

  1
 • Bušido turnyro pristatyme Kaune – brazilo išsišokimas
  Bušido turnyro pristatyme Kaune – brazilo išsišokimas

  “Rytoj aš jį nokautuosiu! Prisiekiu savo mamos gyvybe!“, - sušvokštė Rodrigo Mineiro ir ėmė demonstratyviai mojuoti kumščiais. Karštakošio brazilo pareiškimas pastebimai suerzino Kauno kovotojus...

  5
 • Visada įdomu, kas bus kitą kartą
  Visada įdomu, kas bus kitą kartą

  Pokalbis taip pat yra kūrybos forma. Unikali, jaudinanti, nenuspėjama. Dviejų žmonių pasikeitimas žodinėmis konstrukcijomis kuria emocinį pagrindą arba priešingai – išmuša jį iš po kojų. ...

  2
 • XI Kauno bienalė: vienos atminties negali būti
  XI Kauno bienalė: vienos atminties negali būti

  Tapytoja Atidarydama XI Kauno bienalę kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson pažymėjo išskirtinį renginio bruožą – inovatyvų mąstymą ir naujų formų ieškojimą. Neįprastais sprendimais, nepiršdama vienos tiesos &scaro...

  4
 • Kauno menininkų namuose – naujų idėjų skersvėjis
  Kauno menininkų namuose – naujų idėjų skersvėjis

  Jau kurį laiką Kauno menininkų namai (KMN) turi naują vadovą – tai kultūros vadybininkė ir edukatorė Rūta Stepanovaitė. Vilniaus dailės akademijoje taikomosios grafikos magistro studijas baigusios kaunietės, apie dešimtmetį dirbančio...

  4
 • Pažvelgti Laisvei į akis
  Pažvelgti Laisvei į akis

  Vienybės aikštė kadaise buvo neformalaus jaunimo susitikimų vieta, subraižyta riedlenčių ir dviračių ratais. Tai buvo ir pasimatymo greta Amžinosios ugnies, dėl kurio praleidau anglų kalbos pamoką, vieta. Dabar aplink aikštę tvenkias...

  12
 • Autorius gali padėti kritikui tobulėti
  Autorius gali padėti kritikui tobulėti

  Einant centrine miesto alėja, lengvai plaukiantį žvilgsnį sustabdo užrašas: "Tas, kuris skaito knygas, gyvena tūkstančius gyvenimų. Tas, kuris neskaito, gyvena tik vieną". Vieno pastatų fasadų puošiantis užrašas &ndas...

 • Kauniečius viliojo neįprastas stiklo ir šokių vakarėlis
  Kauniečius viliojo neįprastas stiklo ir šokių vakarėlis

  Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete (VDA KF) startavo unikalus stiklo meno festivalis. Atidarymo nuotaikas kaitino ne tik stiklo menininkai, bet ir muzikos ritmai. ...

Daugiau straipsnių