Pa­va­sa­ri­nė­je Kau­no mu­gė­je – nuo tra­di­ci­jų iki iš­ma­nių­jų žai­di­mų

 • Teksto dydis:

Ba­lan­džio 7-9 d. Kau­no Lais­vės alė­ją ir Se­na­mies­tį už­pil­dys gau­sus bū­rys ama­ti­nin­kų, ūki­nin­kų, me­ni­nin­kų, siū­lan­čių sa­vo ga­mi­nius. Bet šį kar­tą mu­gės or­ga­ni­za­to­riai kau­nie­čius bei mies­to sve­čius kvies ne tik ap­si­pirk­ti, bet ir pa­si­klau­sy­ti įvai­riau­sios mu­zi­kos, su­ži­no­ti dau­giau apie įvai­rius ama­tus, ap­si­lan­ky­ti Lie­tu­vos re­gio­nų kie­me­ly­je ir su­si­pa­žin­ti su jų tra­di­ci­jo­mis. Ats­ki­ro­je vie­to­je bus įreng­ta ir jau­ni­mo zo­na. Apie ar­tė­jan­čią ne­tra­di­ci­nę mu­gę kal­bė­jo­mės su jos or­ga­ni­za­to­riu­mi Da­riu­mi Strai­giu.

– Iki Kau­no mu­gės li­ko tik trys sa­vai­tės. Ar jau aiš­ki ren­gi­nio pro­gra­ma?

– Da­ly­vių pri­trau­kė­me tiek, kiek ti­kė­jo­mės, ir iki šiol dar ne­ty­la te­le­fo­nas. Tad vi­sos nu­ma­ty­tos pre­ky­bos vie­tos bus už­pil­dy­tos. Atė­ję gy­ven­to­jai ras mu­gę, su­skirs­ty­tą į ke­tu­rias pre­ky­bos zo­nas. Nuo Lais­vės alė­jos fon­ta­no link mies­to sa­vi­val­dy­bės nu­si­drieks ūkio zo­na, to­liau– ama­tų, mais­to ir ga­liau­siai Se­na­mies­ty­je pa­vel­do zo­nos. Vi­sa pro­duk­ci­ja – ūki­nin­kų ir ama­ti­nin­kų ran­kų dar­bas. Į mu­gę at­vyks pre­kiau­to­jų ir iš kai­my­ni­nių vals­ty­bių: Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Len­ki­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Uk­rai­nos, Veng­ri­jos, Gru­zi­jos bei ki­tų ša­lių. Ka­dan­gi mu­gė vyks li­kus sa­vai­tei iki šv.Ve­ly­kų, jo­je ne­trūks ver­bų, mar­gin­tų kiau­ši­nių ir ki­tų šven­ti­nių ga­mi­nių. Bet tai ne vis­kas, ne ma­žiau svar­bi šios mu­gės da­lis – kul­tū­ri­nė pro­gra­ma.

(Nuotraukoje – D. Straigis)

– Skel­bia­ma, kad steng­si­tės mu­gės šur­mu­lį per­kel­ti ir į Ro­tu­šės aikš­tę. Ką čia pa­ma­ty­ti ga­li ti­kė­tis mu­gės sve­čiai?

– Tik­rai šie­met daug veiks­mo vyks Ro­tu­šės aikš­tė­je. Čia bus ne tiek daug pre­ky­bi­nin­kų, kiek stip­ri kul­tū­ros da­lis. Įreng­ta­me re­gio­nų mies­te­ly­je bus ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su Že­mai­ti­jos, Aukš­tai­ti­jos, Dzū­ki­jos, Su­val­ki­jos ir Ma­žo­sios Lie­tu­vos re­gio­nais, jų pa­pro­čiais, tu­ris­ti­niais ob­jek­tais bei tau­ti­niu pa­vel­du. Vyks Lie­tu­viš­ko mais­to fes­ti­va­lis. Kiek­vie­no kraš­to vir­tu­vė tu­rės pa­ga­min­ti ir de­monst­ruo­ti tra­di­ci­nius pa­tie­ka­lus, pa­ro­dy­ti ir pa­pa­sa­ko­ti apie jų ga­mi­ni­mo bū­dus, su­pa­žin­din­ti su jų at­si­ra­di­mo is­to­ri­ja, tra­di­ci­jo­mis, su­reng­ti de­gus­ta­ci­jas.

Bet tai ne vis­kas, – Ro­tu­šės aikš­tė­je vyks įvai­rių tra­di­ci­nių ama­tų de­monst­ra­vi­mas. Įsi­kurs kal­vių mies­te­lis, stog­den­giai, klum­pių dro­žė­jai, mui­lo, smil­ka­lų ga­min­to­jai. Bus de­monst­ruo­ja­ma alaus ga­my­ba ir alaus sriu­bos vi­ri­mas, tra­di­ci­nės duo­nos ke­pi­mas, vyks vil­nos vė­li­mo už­siė­mi­mai, me­džio lė­lių ga­my­ba ir dau­gy­bė ki­tų įdo­my­bių. Ama­ti­nin­kai dau­giau pa­pa­sa­kos apie sa­vo kū­ry­bą, tech­ni­ką. Leis pa­tiems pa­ban­dy­ti. Ša­li­mais įsi­kurs ir sen­daik­čių tur­gus. Vai­kų lau­kia pra­mo­gų zo­na. Vyks ir is­to­ri­nių lie­tu­viš­kų ris­ty­nių var­žy­bos.

Tik­rai šie­met daug veiks­mo vyks Ro­tu­šės aikš­tė­je. Čia bus ne tiek daug pre­ky­bi­nin­kų, kiek stip­ri kul­tū­ros da­lis.

Vi­so ren­gi­nio me­tu ant čia įreng­tos sce­nos lips įvai­rūs mu­zi­kan­tai ir šo­kė­jai. Kon­cer­tuos jau­ni­mo gru­pė „Pa­va­di­ni­mas pro­gre­se“, links­ma pa­ne­vė­žie­čių kom­pa­ni­ja „Lai­min­gu bū­ti leng­va“, liau­dies ka­pe­los „Ri­tin“, an­samb­liai „Dzū­ki­ja“, „San­ta­ka“, at­li­kė­jas Alek­sas Le­ma­nas su nau­ja pro­gra­ma ir ki­ti at­li­kė­jai. Vyks ir įvai­rūs šo­kių stu­di­jų pa­si­ro­dy­mai, liau­diš­ka va­ka­ro­nė. Ši pro­gra­ma dar pil­do­ma, vė­liau ją pa­skelb­si­me vie­šai.

Be­je, sce­na bus ne vie­na. Dar dvi sce­nos sto­vės prie Kau­no mu­zi­ki­nio teat­ro ir Lais­vės alė­jos fon­ta­no. Ten nuo­la­tos vyks įvai­rūs kon­cer­tai, pa­si­ro­dy­mai, pri­si­sta­ty­mai. Vyks ir įdomus Ar­ka­di­jaus Vi­no­ku­ro kon­cer­tas bei pri­si­sta­ty­mas.

– O kas da­ly­vių lau­kia Mu­zi­ki­nio teat­ro so­de­ly­je įreng­to­je Jau­ni­mo zo­no­je?

– Ro­tu­šės aikš­tė­je vyks dau­giau tra­di­ci­niai, tau­ti­niai už­siė­mi­mai ir kon­cer­tai, o Jau­ni­mo zo­no­je ka­ra­liaus nau­jo­vės, tech­no­lo­gi­jos bei šiuo­lai­ki­nė mu­zi­ka. Vie­na iš įdo­miau­sių Jau­ni­mo zo­nos at­rak­ci­jų – jau­ni­mo au­to­ri­nių kū­ri­nių kon­kur­sas „Uni­ka­lūs pa­ra­dok­sai“. Jis vyks ba­lan­džio 8 d. 18 val. Nu­ga­lė­to­jams ati­teks ga­li­my­bė įra­šy­ti sa­vo kū­ri­nį pro­fe­sio­na­lio­je įra­šų stu­di­jo­je.

Be šio kon­kur­so, šio­je zo­no­je bus įreng­ta rie­džių tra­sa ir vyks jų var­žy­bos, bus ga­li­ma iš­mok­ti įvai­rių triu­kų su fut­bo­lo ka­muo­liu, žong­li­ra­vi­mo ir ki­tų pra­mo­gų. Čia pat esan­čio­je „Ve­ro Cof­fe HOU­SE“ vyks men­ta­lis­to Ry­čio Ra­fae­lio šou, „Troub­le On Sta­ge“ ko­lek­ty­vas pa­pa­sa­kos dau­giau apie cir­ką, Lie­tu­vos mo­to­cik­lininkų klu­bo nariai supažindins su sa­vo is­to­ri­ja ir pa­tars, kaip sau­giai va­ži­nė­ti gat­vė­mis.

Jau­ni­mo zo­no­je bus ga­li­ma ir dau­giau su­ži­no­ti apie vir­tua­lią QR ko­dų me­džiok­lę ren­gi­nio me­tu. Vi­si mu­gės sve­čiai, par­si­siun­tę pro­gra­mė­lę į sa­vo iš­ma­niuo­sius te­le­fo­nus, ga­lės leis­tis į mu­gės zo­no­je pa­slėp­tų ko­dų paieš­ką. Dau­giau­sia taš­kų su­rin­kę da­ly­viai bus ap­do­va­no­ti. Šį žai­di­mą su­kū­rė jau­nuo­lių įmo­nė FIND.

Veiks­mas ir di­džė­jų mu­zi­ka ne­si­liaus vi­sas tris die­nas. Tie­sa, la­bai kvie­čia­me vi­sus no­rin­čiuosius gro­ti, dai­nuo­ti, skai­ty­ti sa­vo poe­zi­ją, taip pat ki­tus at­li­kė­jus, ku­riems ne­rei­kia spe­cia­lių prie­mo­nių, tie­siog at­vyk­ti, ras­ti sau vie­tą ir pa­ro­dy­ti, ką mo­ka ge­riau­siai. Lau­kia­me vi­sų kū­ry­bin­gų žmo­nių.

– Ką dar iš­skir­ti­nio esa­te pa­ren­gę?

– Vi­sai ša­lia, res­to­ra­ne „Mies­to so­das“, vyks ne­tra­di­ci­nis ren­gi­nys – „Gur­ma­nų so­das“. Ro­tu­šė­je bus ga­li­ma pa­ska­nau­ti tra­di­ci­nių pa­tie­ka­lų, o čia kvie­si­me su­si­pa­žin­ti su gur­ma­niš­ku mais­tu, su Lie­tu­vos ir už­sie­nio vy­nais, eg­zo­tiš­kais pa­tie­ka­lais, pro­duk­tais. Bus ga­li­ma jų ir įsi­gy­ti, už­megz­ti ry­šius su im­por­tuo­to­jais. Mu­gės da­ly­viams pa­ren­gė­me ir staig­me­ną.NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių