Pa­va­sa­ri­nė­je Kau­no mu­gė­je – nuo tra­di­ci­jų iki iš­ma­nių­jų žai­di­mų

 • Teksto dydis:

Ba­lan­džio 7-9 d. Kau­no Lais­vės alė­ją ir Se­na­mies­tį už­pil­dys gau­sus bū­rys ama­ti­nin­kų, ūki­nin­kų, me­ni­nin­kų, siū­lan­čių sa­vo ga­mi­nius. Bet šį kar­tą mu­gės or­ga­ni­za­to­riai kau­nie­čius bei mies­to sve­čius kvies ne tik ap­si­pirk­ti, bet ir pa­si­klau­sy­ti įvai­riau­sios mu­zi­kos, su­ži­no­ti dau­giau apie įvai­rius ama­tus, ap­si­lan­ky­ti Lie­tu­vos re­gio­nų kie­me­ly­je ir su­si­pa­žin­ti su jų tra­di­ci­jo­mis. Ats­ki­ro­je vie­to­je bus įreng­ta ir jau­ni­mo zo­na. Apie ar­tė­jan­čią ne­tra­di­ci­nę mu­gę kal­bė­jo­mės su jos or­ga­ni­za­to­riu­mi Da­riu­mi Strai­giu.

– Iki Kau­no mu­gės li­ko tik trys sa­vai­tės. Ar jau aiš­ki ren­gi­nio pro­gra­ma?

– Da­ly­vių pri­trau­kė­me tiek, kiek ti­kė­jo­mės, ir iki šiol dar ne­ty­la te­le­fo­nas. Tad vi­sos nu­ma­ty­tos pre­ky­bos vie­tos bus už­pil­dy­tos. Atė­ję gy­ven­to­jai ras mu­gę, su­skirs­ty­tą į ke­tu­rias pre­ky­bos zo­nas. Nuo Lais­vės alė­jos fon­ta­no link mies­to sa­vi­val­dy­bės nu­si­drieks ūkio zo­na, to­liau– ama­tų, mais­to ir ga­liau­siai Se­na­mies­ty­je pa­vel­do zo­nos. Vi­sa pro­duk­ci­ja – ūki­nin­kų ir ama­ti­nin­kų ran­kų dar­bas. Į mu­gę at­vyks pre­kiau­to­jų ir iš kai­my­ni­nių vals­ty­bių: Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Len­ki­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Uk­rai­nos, Veng­ri­jos, Gru­zi­jos bei ki­tų ša­lių. Ka­dan­gi mu­gė vyks li­kus sa­vai­tei iki šv.Ve­ly­kų, jo­je ne­trūks ver­bų, mar­gin­tų kiau­ši­nių ir ki­tų šven­ti­nių ga­mi­nių. Bet tai ne vis­kas, ne ma­žiau svar­bi šios mu­gės da­lis – kul­tū­ri­nė pro­gra­ma.

(Nuotraukoje – D. Straigis)

– Skel­bia­ma, kad steng­si­tės mu­gės šur­mu­lį per­kel­ti ir į Ro­tu­šės aikš­tę. Ką čia pa­ma­ty­ti ga­li ti­kė­tis mu­gės sve­čiai?

– Tik­rai šie­met daug veiks­mo vyks Ro­tu­šės aikš­tė­je. Čia bus ne tiek daug pre­ky­bi­nin­kų, kiek stip­ri kul­tū­ros da­lis. Įreng­ta­me re­gio­nų mies­te­ly­je bus ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su Že­mai­ti­jos, Aukš­tai­ti­jos, Dzū­ki­jos, Su­val­ki­jos ir Ma­žo­sios Lie­tu­vos re­gio­nais, jų pa­pro­čiais, tu­ris­ti­niais ob­jek­tais bei tau­ti­niu pa­vel­du. Vyks Lie­tu­viš­ko mais­to fes­ti­va­lis. Kiek­vie­no kraš­to vir­tu­vė tu­rės pa­ga­min­ti ir de­monst­ruo­ti tra­di­ci­nius pa­tie­ka­lus, pa­ro­dy­ti ir pa­pa­sa­ko­ti apie jų ga­mi­ni­mo bū­dus, su­pa­žin­din­ti su jų at­si­ra­di­mo is­to­ri­ja, tra­di­ci­jo­mis, su­reng­ti de­gus­ta­ci­jas.

Bet tai ne vis­kas, – Ro­tu­šės aikš­tė­je vyks įvai­rių tra­di­ci­nių ama­tų de­monst­ra­vi­mas. Įsi­kurs kal­vių mies­te­lis, stog­den­giai, klum­pių dro­žė­jai, mui­lo, smil­ka­lų ga­min­to­jai. Bus de­monst­ruo­ja­ma alaus ga­my­ba ir alaus sriu­bos vi­ri­mas, tra­di­ci­nės duo­nos ke­pi­mas, vyks vil­nos vė­li­mo už­siė­mi­mai, me­džio lė­lių ga­my­ba ir dau­gy­bė ki­tų įdo­my­bių. Ama­ti­nin­kai dau­giau pa­pa­sa­kos apie sa­vo kū­ry­bą, tech­ni­ką. Leis pa­tiems pa­ban­dy­ti. Ša­li­mais įsi­kurs ir sen­daik­čių tur­gus. Vai­kų lau­kia pra­mo­gų zo­na. Vyks ir is­to­ri­nių lie­tu­viš­kų ris­ty­nių var­žy­bos.

Tik­rai šie­met daug veiks­mo vyks Ro­tu­šės aikš­tė­je. Čia bus ne tiek daug pre­ky­bi­nin­kų, kiek stip­ri kul­tū­ros da­lis.

Vi­so ren­gi­nio me­tu ant čia įreng­tos sce­nos lips įvai­rūs mu­zi­kan­tai ir šo­kė­jai. Kon­cer­tuos jau­ni­mo gru­pė „Pa­va­di­ni­mas pro­gre­se“, links­ma pa­ne­vė­žie­čių kom­pa­ni­ja „Lai­min­gu bū­ti leng­va“, liau­dies ka­pe­los „Ri­tin“, an­samb­liai „Dzū­ki­ja“, „San­ta­ka“, at­li­kė­jas Alek­sas Le­ma­nas su nau­ja pro­gra­ma ir ki­ti at­li­kė­jai. Vyks ir įvai­rūs šo­kių stu­di­jų pa­si­ro­dy­mai, liau­diš­ka va­ka­ro­nė. Ši pro­gra­ma dar pil­do­ma, vė­liau ją pa­skelb­si­me vie­šai.

Be­je, sce­na bus ne vie­na. Dar dvi sce­nos sto­vės prie Kau­no mu­zi­ki­nio teat­ro ir Lais­vės alė­jos fon­ta­no. Ten nuo­la­tos vyks įvai­rūs kon­cer­tai, pa­si­ro­dy­mai, pri­si­sta­ty­mai. Vyks ir įdomus Ar­ka­di­jaus Vi­no­ku­ro kon­cer­tas bei pri­si­sta­ty­mas.

– O kas da­ly­vių lau­kia Mu­zi­ki­nio teat­ro so­de­ly­je įreng­to­je Jau­ni­mo zo­no­je?

– Ro­tu­šės aikš­tė­je vyks dau­giau tra­di­ci­niai, tau­ti­niai už­siė­mi­mai ir kon­cer­tai, o Jau­ni­mo zo­no­je ka­ra­liaus nau­jo­vės, tech­no­lo­gi­jos bei šiuo­lai­ki­nė mu­zi­ka. Vie­na iš įdo­miau­sių Jau­ni­mo zo­nos at­rak­ci­jų – jau­ni­mo au­to­ri­nių kū­ri­nių kon­kur­sas „Uni­ka­lūs pa­ra­dok­sai“. Jis vyks ba­lan­džio 8 d. 18 val. Nu­ga­lė­to­jams ati­teks ga­li­my­bė įra­šy­ti sa­vo kū­ri­nį pro­fe­sio­na­lio­je įra­šų stu­di­jo­je.

Be šio kon­kur­so, šio­je zo­no­je bus įreng­ta rie­džių tra­sa ir vyks jų var­žy­bos, bus ga­li­ma iš­mok­ti įvai­rių triu­kų su fut­bo­lo ka­muo­liu, žong­li­ra­vi­mo ir ki­tų pra­mo­gų. Čia pat esan­čio­je „Ve­ro Cof­fe HOU­SE“ vyks men­ta­lis­to Ry­čio Ra­fae­lio šou, „Troub­le On Sta­ge“ ko­lek­ty­vas pa­pa­sa­kos dau­giau apie cir­ką, Lie­tu­vos mo­to­cik­lininkų klu­bo nariai supažindins su sa­vo is­to­ri­ja ir pa­tars, kaip sau­giai va­ži­nė­ti gat­vė­mis.

Jau­ni­mo zo­no­je bus ga­li­ma ir dau­giau su­ži­no­ti apie vir­tua­lią QR ko­dų me­džiok­lę ren­gi­nio me­tu. Vi­si mu­gės sve­čiai, par­si­siun­tę pro­gra­mė­lę į sa­vo iš­ma­niuo­sius te­le­fo­nus, ga­lės leis­tis į mu­gės zo­no­je pa­slėp­tų ko­dų paieš­ką. Dau­giau­sia taš­kų su­rin­kę da­ly­viai bus ap­do­va­no­ti. Šį žai­di­mą su­kū­rė jau­nuo­lių įmo­nė FIND.

Veiks­mas ir di­džė­jų mu­zi­ka ne­si­liaus vi­sas tris die­nas. Tie­sa, la­bai kvie­čia­me vi­sus no­rin­čiuosius gro­ti, dai­nuo­ti, skai­ty­ti sa­vo poe­zi­ją, taip pat ki­tus at­li­kė­jus, ku­riems ne­rei­kia spe­cia­lių prie­mo­nių, tie­siog at­vyk­ti, ras­ti sau vie­tą ir pa­ro­dy­ti, ką mo­ka ge­riau­siai. Lau­kia­me vi­sų kū­ry­bin­gų žmo­nių.

– Ką dar iš­skir­ti­nio esa­te pa­ren­gę?

– Vi­sai ša­lia, res­to­ra­ne „Mies­to so­das“, vyks ne­tra­di­ci­nis ren­gi­nys – „Gur­ma­nų so­das“. Ro­tu­šė­je bus ga­li­ma pa­ska­nau­ti tra­di­ci­nių pa­tie­ka­lų, o čia kvie­si­me su­si­pa­žin­ti su gur­ma­niš­ku mais­tu, su Lie­tu­vos ir už­sie­nio vy­nais, eg­zo­tiš­kais pa­tie­ka­lais, pro­duk­tais. Bus ga­li­ma jų ir įsi­gy­ti, už­megz­ti ry­šius su im­por­tuo­to­jais. Mu­gės da­ly­viams pa­ren­gė­me ir staig­me­ną.NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

 • „Queen“ Kaune prikėlė roko karalių
  „Queen“ Kaune prikėlė roko karalių

  Legendiniai britų rokeriai „Queen“, net ir be grupės sielos Fredžio Merkurio Kauno „Žalgirio“ arenoje įvykdė planą „maksimum“ – klausydami senųjų kūrinių lietuviai kartu ir dainavo, ir verkė. ...

  5
 • Tai, kas neleis subyrėti Europai
  Tai, kas neleis subyrėti Europai

  Lapkričio 22–23 d. Kaune renkasi trylika Europos platformos "Magic Carpets" ("Stebuklingi kilimai") partnerių iš įvairių Senojo žemyno taškų. Kažin, ar verta stebėtis, kad šiai ES finansavimą užsitikrinu...

  2
 • Parodoje – melo dėsnių pasaulis
  Parodoje – melo dėsnių pasaulis

  Šiuolaikinio meno POST galerijoje veikia skulptoriaus Tomo Martišauskio instaliacijų paroda HABAS. Erdves užpildžiusi kompozicija kuria kelionę po iliuzijų ir melo dėsnių pasaulį. ...

 • Šauniausios Lietuvos kapelos susirungs Kaune
  Šauniausios Lietuvos kapelos susirungs Kaune

  Jau rytoj legendinės Kauno sporto halės stogą kilnos liaudiškos muzikos kapelos iš Aukštaitijos, Dzūkijos, Sūduvos ir Žemaitijos. Varžytuvėse „Grok Jurgeli 2017“ dėl taip aistringai geidžiamo nugalėtojos titulo rungs...

 • Kauno bienalės pamokose – įkvėpimo paieškos
  Kauno bienalės pamokose – įkvėpimo paieškos

  Šiųmetė Kauno bienalė savojo tikslo – tyrinėti, kokių paminklų kokiose erdvėse mums (ne)reikia – siekia subūrusi ne vien Lietuvos ir užsienio menininkus, bet ir moksleivius, kuriems parengtos specialios edukacinės programos. ...

  3
 • Restauratorius I. Stankus – mažas didis žmogus
  Restauratorius I. Stankus – mažas didis žmogus

  Ignas Stankus (1953–2013) dailininkas restauratorius, vienas svarbiausių restauratorių, naujam gyvenimui prikėlusių Pažaislio vienuolyną. Minint šio ypatingu kruopštumu pasižymėjusio dailininko mirties sukaktį, Kauno viešojo...

 • Prancūzų ekspresionizmas: prisikelti peržengus ribas
  Prancūzų ekspresionizmas: prisikelti peržengus ribas

  Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus M.Žilinsko dailės galerijoje veikia unikali paroda "Šiuolaikinis prancūzų ekspresionizmas ir ne tik". ...

  2
 • Kuo kvepia M. K. Čiurlionio rūkas?
  Kuo kvepia M. K. Čiurlionio rūkas?

  Teiginiu, kad menas matomas ne akimis, bet širdimi, galėjo įsitikinti M.K.Čiurlionio dailės galerijos lankytojai, dalyvavę sensorinėje ekskursijoje "Pojūčių paveikslai". Šis unikalaus Lietuvoje ir pasaulyje "Pojūčių tea...

 • Ilgai lauktas „Queen“ koncertas – jau šiandien
  Ilgai lauktas „Queen“ koncertas – jau šiandien

  Šiandien legendinė britų roko grupė „Queen“ surengs pirmąjį koncertą Lietuvoje ir išleis jubiliejinį albumą. Vakar į Vilnių atvykę grupės muzikantai ne tik ruošiasi vakaro koncertui Kaune, bet ir pristato ypatingą ...

  5
 • Grupės „Queen“ muzikantai jau Lietuvoje
  Grupės „Queen“ muzikantai jau Lietuvoje

  Trečiadienį vėlai naktį, likus valandai iki vidurnakčio, Lietuvą pasiekė grupės „Queen“ tehniką gabenantys sunkvežimiai, o šiandien atvyko ir patys muzikantai. ...

  2
Daugiau straipsnių