Aštuntasis dalyvis sunkvežimių asortimente – „Ford F-Max“

 • Teksto dydis:

Jau 60 metų sunkvežimius gaminanti „Ford Trucks“ įmonė, prieš 17 metų sukūrė pirmąjį sunkvežimį su „Cargo“ kabina bei „Ecotorq“ varikliu. Žmonės, kurie bandė šį sunkvežimį sakė, kad tai yra nesunaikinama transporto priemonė. Šis sunkvežimis turėjo didelį pasisekimą Azijos ir Afrikos rinkose. Nuolatinių investicijų dėka „Cargo“ modelis sparčiai tobulėjo ir tapo techniškai pažangiu sunkvežimiu.

Modernizavus šį modelį 2012 metais labai pagerėjo vairavimo savybės, kas „Ford“ leido šiuo atžvilgiu konkuruoti su kitų gamintojų sunkvežimiais. Itin pagerėjo ir automobilio ergonimika.

2016 metais sunkvežimis įgijo naują 12,7 litro 480 AG „Ecotorq“ variklį ir naują automatinę „ZF“ transmisiją. Sunkvežimio gamintojai įdiegė pažangias vairavimo palaikymo sistemas. Įgyta patirtis ir pasitikėjimas leido pagalvoti apie kelią pasaulinės sėkmės link. Tačiau norint konkuruoti su didžiuoju sunkvežimių gamintojų septynetu reikėjo visiškai naujo modelio.

Me­tų ke­lio­nė

Per pen­ke­rius ban­dy­mo me­tus 233 nau­jo­jo vil­ki­ko pro­to­ti­pai nu­va­žia­vo 5 mln. my­lių ke­tu­riuo­se že­my­nuo­se. Bu­vo at­lik­ta 15 500 va­lan­dų la­bo­ra­to­ri­nių ban­dy­mų, ku­rie apė­mė ir ap­sau­gos nuo ko­ro­zi­jos pa­tik­ri­ni­mą, imi­tuo­jant 12 me­tų ekst­re­ma­lias są­ly­gas.

Pa­ga­liau 2018 metų ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je vy­ku­sio­je IAA pa­ro­do­je bu­vo pri­sta­ty­tas nau­ja­sis „F-Max“. Ten šis vil­ki­kas ga­vo „Tarp­tau­ti­nio me­tų sunk­ve­ži­mio“ ti­tu­lą.

Pir­miau­sia – vai­ruo­to­jas

Prie­šin­gai nei ti­kė­ta­si šis nau­jo­kas neieš­ko sa­vo vie­tos po sau­le, rem­da­ma­sis že­mo­mis kai­no­mis. Jis yra la­biau orien­tuo­tas į vai­ruo­to­jus, ku­rių nuo­mo­nė vis la­biau le­mia įmo­nių spren­di­mus ren­kan­tis sunk­ve­ži­mį.

Vai­ruo­to­jų nuo­mo­nė nu­lė­mė ir dau­gu­mą „F-Max“ priimtų spren­di­mų – pra­de­dant di­džiu­le ka­bi­na, 500 AG va­rik­liu ir bai­giant to­kio­mis de­ta­lė­mis kaip odi­nis vai­ras ir sto­vė­ji­mo stab­džio svir­tis. Tai­gi „F-Max“ yra ne pi­gi al­ter­na­ty­va, o vei­kiau ra­cio­na­lus spren­di­mas, siū­lan­tis iš es­mės vis­ką, ko jums rei­kia. Ar ne­tgi dau­giau.

Ka­bi­nos pa­to­gu­mas ir er­go­no­mi­ka

„F-Max“ ka­bi­nos vi­di­nis 216 cm aukš­tis lai­ko­mas re­kor­di­niu tarp vi­sų rin­ko­je esan­čių sunk­ve­ži­mių, o ka­bi­nos grin­dys yra be­veik ly­gios – su ne­žy­miu 9 cm va­rik­lio tu­ne­liu. Į ka­bi­ną leng­va įlip­ti tri­mis pa­to­giai iš­dės­ty­tais laip­te­liais.

Vir­šu­ti­nis laip­te­lis yra san­da­rus, ap­sau­go­tas nuo dul­kių ir drėg­mės. Vi­siš­kai ori­gi­na­lus spren­di­mas yra trys už­da­ros or­lai­vio sti­liaus 105 lit­rų tal­pos daik­ta­dė­žės ant ga­li­nės sie­nos. Prie­šin­gai nei pas kon­ku­ren­tus, šios daik­ta­dė­žės ne­su­ma­ži­na vir­šu­ti­nio gul­to plo­čio, jis sie­kia 650 mm.

Poil­siui nau­do­ja­mas 700–800 mm plo­čio apa­ti­nis gul­tas tu­ri re­gu­liuo­ja­mą gal­vū­ga­lį ir čiu­ži­nį su plau­na­ma dan­ga. Taip pat ka­bi­no­je įreng­tas 38 lit­rų tal­pos šal­dy­tu­vas, erd­vios šo­ni­nės 195 ir 175 lit­rų tal­pos daik­ta­dė­žės. Kai­rė­je grin­dų pu­sė­je yra ko­ja jun­gia­mas jun­gik­lis, skir­tas vai­ro aukščiui bei pa­svi­ri­mo kam­pui re­gu­liuo­ti.

Tai ga­ran­tuo­ja pui­kią vai­ra­vi­mo pa­dė­tį. Vai­ruo­to­jo sė­dy­nė yra spe­cia­liai su­kur­ta „F-Max“ mo­de­liui. Ke­tu­rių sti­pi­nų vai­ras yra pa­to­gaus sto­rio, su ra­di­jo, tem­po­ma­to, mo­bi­lio­jo te­le­fo­no ir 8 co­lių prie­tai­sų sky­de­lio in­for­ma­ci­jos ek­ra­no val­dy­mui skir­tais myg­tu­kais.

Vir­šu­ti­nė­je prie­tai­sų sky­de­lio da­ly­je pa­tei­kia­mi va­rik­lio tem­pe­ra­tū­ros, aly­vos slė­gio, de­ga­lų ir „AdB­lue“ kie­kio rod­me­nys. Vil­ki­kas tu­ri au­to­ma­tiš­kai įsi­jun­gian­čius va­ly­tu­vus ir ži­bin­tus. Vai­ruo­to­jo de­ši­nė­je esan­čio­je lenk­to­je kon­so­lė­je įkom­po­nuo­ti jun­gik­liai, oro kon­di­cio­na­vi­mo įren­gi­nio val­dik­lis ir dau­gia­funk­cis 7,2 co­lio ek­ra­nas. Taip pat ten yra vie­tos daik­tams. Kon­so­lė tu­ri du stal­čius, ku­rie ne­truk­do vai­ruo­to­jui ju­dė­ti ka­bi­no­je ir yra la­bai nau­din­gi vai­ruo­jant.

Ga­lin­gas ir ra­mus

Va­rik­lis „Eco­torq“ „Eu­ro 6“ stan­dar­to va­rik­lis nau­do­ja SCR ir EGR tech­no­lo­gi­jų de­ri­nį. Be to, kar­tu su pa­to­bu­lin­tu 2 500 ba­rų slė­gio de­ga­lų įpurš­ki­mu. Taip pat yra to­kių spren­di­mų kaip dvie­jų grei­čių van­dens siurb­lys, kin­ta­mo­sios sro­vės ge­ne­ra­to­rius ar adap­ty­vus oro komp­re­so­rius.

Ma­žes­nė trin­tis tarp stū­mok­lių ir ci­lind­rų sie­ne­lių pa­sie­kia­ma nau­do­jant kie­tą DLC dan­gą. „Eco­torq“ va­rik­lio ga­lin­gu­mas sie­kia 500 AG ir 2500 Nm, o stab­dy­mui pui­kiai pa­si­tar­nau­ja 400 kW va­rik­lio stab­dys ir 600 kW in­tar­de­ris (pa­sta­ra­sis – pa­pil­do­mai pa­si­ren­ka­ma įran­ga).

Ka­bi­nos vi­du­je iš­skir­ti­nai ty­lu. Tai pa­siek­ta dėl itin sklan­džiai dir­ban­čio va­rik­lio, ge­res­nės ae­ro­di­na­mi­kos, to­bu­les­nio va­rik­lio dang­čio ir ge­res­nės sa­lo­no gar­so izo­lia­ci­jos. Triukš­mas su­ma­žin­tas ir pa­kei­tus va­rik­lio ap­su­kas: esant 90 km/val. grei­čiui, va­rik­lio ap­su­kos yra ma­žes­nės nei 1 200 aps./min. „F-Max“ nau­do­ja­ma nau­jau­sios kar­tos „ZF Tra­xon“ au­to­ma­ti­nė pa­va­rų dė­žė, jau įro­džiu­si sa­vo pa­ti­ki­mu­mą ir kom­for­tą ki­tuo­se mo­de­liuo­se.

Ga­lin­gas ir ra­mus va­rik­lis „Eco­torq“ „Eu­ro 6“ stan­dar­to va­rik­lis nau­do­ja SCR ir EGR tech­no­lo­gi­jų de­ri­nį. Be to, kar­tu su pa­to­bu­lin­tu 2 500 ba­rų slė­gio de­ga­lų įpurš­ki­mu. Taip pat yra to­kių spren­di­mų, kaip dvie­jų grei­čių van­dens siurb­lys, kin­ta­mo­sios sro­vės ge­ne­ra­to­rius ar adap­ty­vus oro komp­re­so­rius.

Ma­žes­nė trin­tis tarp stū­mok­lių ir ci­lind­rų sie­ne­lių pa­sie­kia­ma nau­do­jant kie­tą DLC dan­gą. „Eco­torq“ va­rik­lio ga­lin­gu­mas sie­kia 500 AG ir 2500 Nm, o stab­dy­mui pui­kiai pa­si­tar­nau­ja 400 kW va­rik­lio stab­dys ir 600 kW in­tar­de­ris (pa­sta­ra­sis – pa­pil­do­mai pa­si­ren­ka­ma įran­ga).

Ka­bi­nos vi­du­je iš­skir­ti­nai ty­lu. Tai pa­siek­ta dėl itin sklan­džiai dir­ban­čio va­rik­lio, ge­res­nės ae­ro­di­na­mi­kos, to­bu­les­nio va­rik­lio dang­čio ir ge­res­nės sa­lo­no gar­so izo­lia­ci­jos. Triukš­mas su­ma­žin­tas ir pa­kei­tus va­rik­lio ap­su­kas: esant 90 km/val. grei­čiui, va­rik­lio ap­su­kos yra ma­žes­nės nei 1 200 aps./min. „F-Max“ nau­do­ja­ma nau­jau­sios kar­tos „ZF Tra­xon“ au­to­ma­ti­nė pa­va­rų dė­žė, jau įro­džiu­si sa­vo pa­ti­ki­mu­mą ir kom­for­tą ki­tuo­se mo­de­liuo­se.

„Ford F-Max“ apeliuoja į vairuotojus, kuriems ne paskutinėje vietoje yra važiavimo savybės – patogumas ir manevringumas. „Ford“ tvirtina, kad „F-Max“ yra geriausias savo klasėje. Jis turi efektyvius darbinius stabdžius, platų priekinės važiuoklės modulį, kabiną, užtikrinančią puikų tūrio, saugumo ir masės santykį.

Pati kabina turi mažai komponentų, o jos konstrukcija leidžia pradėti kitokių kabinų gamybą šios pagrindu: trumpesnių, su skirtingų aukščių stogais arba siauresnių su didele bendrų komponentų dalimi. Neabejojama, kad „F-Max“ yra pagrindas visam naujam „Ford Trucks“ sunkvežimių asortimentui, kuris ilgainiui pakeis esamus modelius. Atsižvelgiant į visa tai, akivaizdu, kad aštuntasis dalyvis galėtų vaidinti svarbų vaidmenį Europos keliuose.

Variklis

„Ford Ecotorq Euro 6d“ šeši cilindrai eilėje, keturi vožtuvai kiekvienam cilindrui, kintamas suspausto oro turbokompresorius, tiesioginio įpurškimo sistema, kuro darbinis slėgis iki 2 500 barų, skysčio aušinimas elektroniniu būdu valdomu ventiliatoriumi ir dviejų pakopų magnetiniu vandens siurbliu, aušinimo sistema 57 litrų talpos (su intarderiu), variklio alyvos kiekis 50 litrų, „Euro6-D“, naudojant SCR ir EGR technologijų derinį.

Darbinis tūris: 12 740 cc. Stūmoklio diametras x eiga: 130 x 160 mm. Suspaudimo laipsnis: 17: 1. Galia: 368 kW (500 AG) esant 1400–1850 aps./min. Sukimo momentas: 2 500 Nm esant 1000–1500 aps./min.

Galios perdavimas

Galinių ratų pavara, 12 greičių „ZF Traxon 12TX2620TD“ automatinė pavarų dėžė, du „Eco“ ir „Power“ režimai, pavarų dėžės alyvos talpa 23,5 litro, 16,688–1,00 greičio santykis ( R 15,54 / 12,03), 430 mm automatinė sausoji sankaba, 2,47: 1 diferencialas (90 km/val. esant 1 198 aps./min.), ASR, ESP stabilumo kontrolė, „Eco-Roll“, „Max Cruise“ numatomoji greičio palaikymo sistema su 3 greičių reguliuojamo greičio valdymu ir automatine ACC atstumo kontrole, LDWS anti-rollout, įkalnės stabdis, 90 km/val. elektroninis greičio ribojimas.

Važiuoklė

Priekinė ašis su 2 parabolinėmis spyruoklėmis, amortizatoriais ir stabilizatoriumi, keliamoji galia 7 100 kg. Galinė varančioji ašis, dviejų oro pagalvių pakaba, stabilizatorius, keliamoji galia 11 500 kg, ašies apkrovos indikatorius, padangos 315/70 R 22.5, „Alcoa 9.00x22.5“ plieniniai ratlankiai, padangų oro slėgio kontrolė.

Valdymas, stabdžiai, elektra

Kintamo aukščio ir reguliuojamas hidraulinis daugiafunkcis vairas, EBS elektroniniu būdu valdomi dviejų ašių pneumatiniai stabdžiai su visų ratų diskiniais stabdžiais, oro kompresorius su išjungimu, ABS, AEBS automatinis avarinis stabdymas, 400 kW variklio stabdis esant 2 300 aps./min., galinio rato stovėjimo stabdis, 130 A kintamosios srovės generatorius, dvi 12 V/225 Ah baterijos.

Kabina

Miegamoji kabina su aukštu stogu, vidinis aukštis 2 160 mm (virš tunelio 2 070 mm), tunelio aukštis 90 mm, trys laipteliai 390/390/372 mm, sėdynės su oro pakaba, reguliuojamas aukštis, pasvyrimas, sėdimojo paviršiaus ilgis, šildymas ir juosmens keturių lygių atrama, dvi lovos 2 100/1 900 mm ilgio ir 700–800 mm pločio, trys uždaros ir viena atvira daiktadėžė virš priekinio stiklo, papildomos daiktadėžės galinėje sienoje, 38 litrų talpos šaldytuvas po apatine lova, yra du išoriniai skyriai, automatinis oro kondicionierius, stacionarus šildytuvas, dvigubi šoniniai veidrodėliai su šildymu ir elektriniu reguliavimu (tik pagrindiniai), elektra valdomi langai, keturių taškų orinė kabinos pakaba, elektrinis kabinos keltuvas.

Matmenys ir svoris

5 925 x 2540 x 3 915 mm, ratų bazė 3 600 mm, priekis/galas 1 450/875 mm, balno aukštis 1 100 mm, kuro bakai 600 + 450 litrų, „AdBlue“ bakas 78 litrai.

Daugiau informacijos rasite čia.NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių