Lietuva sukios ir Europos Sąjungos sporto vairą

Nuo liepos 1 d. Lietuva iš Airijos perims pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai ir lygiai pusę metų vadovaus visoms jos sritims, taip pat ir sportui.

Sportas tik 2009 m. pabaigoje patvirtinta Lisabonos sutartimi pripažintas ES kompetencijos dalimi, todėl tai – naujausia Sąjungos sritis. ES iki šiol buvo svarstomi tik politiniai sporto dokumentai. Tad Lietuva turėtų patekti į ES istoriją kaip šalis, kuriai pirmininkaujant, bus priimtas pirmasis teisinis sporto srities dokumentas – Tarybos rekomendacija dėl visuomenės sveikatinimo per fizinį aktyvumą (HEPA – angl. Health Enhancing Physical Activity).

„Iki šiol ES Taryboje buvo apibrėžiamos problemos, kalbama apie jų sprendimo būdus. O mūsų numatomame priimti dokumente jau būtų įtvirtintas stebėsenos mechanizmas, vyktų centralizuotas informacijos kaupimas, būtų renkamos ataskaitos apie sprendimų įgyvendinimą“, – teigė Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento (KKSD) generalinis direktorius Klemensas Rimšelis. Jis pabrėžė, kad šio dokumento projektą Tarybos pavedimu parengė Europos Komisija (EK), taigi jis dar turi įveikti šios institucijos tvirtinimo procedūras. Tad iki šiol dar nėra visiško tikrumo, ar šis dokumentas pateks į Tarybos darbotvarkę iki Lietuvos pirmininkavimo pradžios.

Būtent KKSD suburtai komandai teks didžiausias krūvis sporto klausimais, Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai.

Vadovauja Kipro atstovė
Kai 2009 m. Lisabonos sutartimi sportas tapo formalizuotas ES, atsirado privalomas šalies atstovavimas formalioje Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto taryboje (ministrų lygmuo) bei šiai Tarybai dokumentus rengiančioje Sporto darbo grupėje (specialistų lygmuo).

Komisijoje sportą kuruoja švietimo, kultūros, daugiakalbystės ir jaunimo komisarė – kiprietė Androulla Vassiliou.

Europos Parlamente sporto klausimai svarstomi Kultūros ir švietimo komitete.

Baigs vykdyti planą
2011 m. Taryba patvirtino trejų metų Sporto srities darbo planą. Jame numatytos prioritetinės Tarybos svarstomos temos.

Tai – sporto integralumas (kova su dopingu, susitarimais dėl varžybų rezultatų, gero valdymo principų diegimas), socialinė sporto funkcija (sveikatinimas per sportą, socialinė įtrauktis per sportą, švietimo ir savanorystės svarba), ekonominiai sporto aspektai (įrodymais paremtos sporto politikos formavimas, tvarus mėgėjų sporto finansavimas).

Pagal šias temas įsteigtos šešios ekspertų grupės: Kovos su dopingu, Gero valdymo, Švietimo ir mokymo, Sporto, sveikatos ir dalyvavimo, Sporto statistikos bei Tvaraus sporto finansavimo. Jos rengia Tarybos dokumentų pasiūlymus – darbo plane numatytos konkrečios užduotys ir kalendorius.

Sporto srities darbo planas baigs galioti 2014 m. viduryje. Taigi naująjį planą turės rengti Graikija, pirmininkausianti ES Tarybai po Lietuvos. O mūsų šalies pirmininkavimo metu bus baigiamas vykdyti dabartinis planas, tad visos, net ir vėluojančios, ekspertų grupės turės pateikti išvadas, o Taryba – į jas reaguoti.

Susitikimai – ir neformalūs
Iki Lisabonos sutarties šalys narės aptardavo sporto klausimus neformaliuose sporto generalinių direktorių bei ministrų, atsakingų už sportą, susitikimuose. Juose buvo siekiama išskirti bendras sporto problemas, pasidalyti gerąja patirtimi ir nurodyti politinę kryptį Komisijai.

Šie neformalūs susitikimai tebėra svarbi viso politinio koordinavimo proceso dalis: juose diskutuojama, nors dokumentai ir nepriimami.

Susitikimai vyksta pirmininkaujančioje šalyje. Generalinių direktorių – kiekvieną pusmetį, neformalus ministrų susitikimas – paprastai kartą per metus, kartu su Komisijos renginiu sporto forumu.

Aukščiausias atstovas – ministras
Sporto klausimais Lietuvos pozicijoms ES Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto taryboje atstovauja vidaus reikalų ministras.

ES Tarybos Sporto darbo grupėje mūsų šaliai atstovauja ir dokumentus Tarybai derina KKSD specialistai.

ES Tarybos šešiose sporto srities ekspertų darbo grupėse, įsteigtose pagal 2011–2014 m. sporto srities darbo planą, dirba specialistai iš KKSD bei Lietuvos sporto universiteto.

KKSD generalinis direktorius atstovauja Lietuvai ES generalinių sporto direktorių susitikimuose, dalyvauja neformalioje ministrų, atsakingų už sportą, taryboje.

Darbas – ir už ES ribų
Lietuvos atstovai artėjantį pusmetį bus svarbiausi žmonės per įvairius posėdžius, susitikimus, konferencijas ir kitus renginius.

Kadangi Lietuvoje sportas priklauso vidaus reikalų ministro politinio koordinavimo sferai, ministrui Dailiui Alfonsui Barakauskui liepą Europos Parlamente Briuselyje reikės pristatyti sporto srities programą, spalį – pirmininkauti neformaliai sporto ministrų tarybai Vilniuje, lapkritį – pirmininkauti Struktūrinio dialogo pietums su sporto organizacijomis bei formaliai ministrų tarybai Briuselyje.

KKSD generaliniam direktoriui, be darbo Lietuvoje, Briuselyje reikės atstovauti ES Pasaulio antidopingo agentūros (WADA) pasaulinėje konferencijoje Johanesburge (PAR), pirmininkauti sporto generalinių direktorių susitikimui Kaune gruodžio pradžioje.

KKSD specialistams reikės pirmininkauti penkiems Sporto darbo grupės posėdžiams Briuselyje, taip pat rengti pozicijas, dokumentus, informaciją, darbotvarkes formaliems ir neformaliems renginiams.

„Kai kurie renginiai ar juose svarstomi klausimai gali neturėti tiesioginio ryšio su Lietuva. Bet mums tenka gilintis ir į šias problemas, nes turėsime pirmininkauti, rengti rezoliucijas, derinti pozicijas, atstovauti ES įvairiose organizacijose“, – paaiškino K. Rimšelis.

Lauks vadovų
Itin reikšmingas sportui turėtų būti Vilniuje spalį vyksiantis sporto forumas, organizuojamas Europos Komisijos ir sutrauksiantis apie 300 įvairių tarptautinių sporto organizacijų atstovų.

K. Rimšelis užsiminė, kad jame tikisi matyti ir naują Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) prezidentą, kuris pakeis šį postą rugsėjį paliksiantį Jacques’ą Rogge.

Tuo metu kai vyks forumas, naujasis IOC prezidentas jau turėtų būti išrinktas.

Taip pat bus kviečiami kitų didžiausių sporto organizacijų vadovai. Tačiau apie jų sprendimus dalyvauti sužinosime kur kas vėliau.

Tikslas – du dokumentai
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu planuojama priimti du dokumentus. Tai jau minėta Tarybos rekomendacija dėl HEPA.

Dokumento tekstą ruošia Komisija. Kipro pirmininkavimo metu – 2012 m. antrąjį pusmetį – buvo priimtos išvados dėl sveikatinimo per fizinį aktyvumą. Šalys susitarė, kad tai yra problema. Ir pakvietė Komisiją parengti rekomendaciją.

Antrasis dokumentas, kurį rengiamasi priimti, – Tarybos išvados dėl finansinių sporto aspektų. Tai sporto, kaip sektoriaus, vaidmens ES stiprinimas – sporto įtaka ir indėlis į ekonomiką bei darbo rinką, ypač siekiant mažinti jaunimo nedarbą, į kitus sektorius, regionų plėtrą, bendruomeniškumo skatinimą.

„Šis dokumentas parodo sporto, kaip sektoriaus, vaidmenį ir įtaką kitiems sektoriams. Sporto pozicijas reikia stiprinti ne tik Lietuvoje. Sportas visoje ES turi būti pripažintas svarbiu sektoriumi, kad gautų didesnį finansavimą“, – sako Agnė Urbonaitė, KKSD patarėja, pirmininkausianti ES Sporto darbo grupei.

K. Rimšelis pridūrė: „Sporto įtakos ekonomikai skaičiavimas yra labai svarbus. Mes vieni pirmųjų pradėjome tai daryti. Lietuvos statistikos departamente tuo užsiima specialiai tam priimtas žmogus. Pirmieji rezultatai turėtų paaiškėti kitų metų pabaigoje arba 2015-ųjų pradžioje. Kai bus aiškus sporto indėlis į Lietuvos ekonomiką, bus daug lengviau kalbėtis su šalies valdžia dėl sporto finansavimo.“

Taip pat Taryboje vyks politiniai ministrų debatai. Planuojama tema – „Gero valdymo principai sporte“. Sportas tampa vis labiau komercinis, tad kaip tokiame kintančiame pasaulyje galima išlaikyti pagrindines sporto vertybes – etiką, skaidrumą, sąžiningumą ir kt.

Sporto darbo grupėje taip pat derinamos ES šalių narių pozicijos prieš WADA valdybos posėdį.

Apie sporto indėlį į ekonomiką, apie didelių sporto renginių poveikį šaliai bus kalbama ir neformalių renginių Lietuvoje metu. Beje, šis indėlis skaičiuojamas remiantis ekspertų nustatytu vadinamuoju Vilniaus apibrėžimu – jis buvo patvirtintas mūsų šalies sostinėje. Planuojama pristatyti ir preliminarius Lietuvos skaičiavimus.

Planai gali pasipildyti
Beje, dabartinis Lietuvos pirmininkavimo ES veiklos planas yra preliminarus.

„Patirtis rodo, kad reikia būti pasiruošusiems netikėtumams. Ypač dėl to, kad baigiasi Komisijos kadencija. Mes surentėme darbotvarkės stuburą. Bet ant jo dar gali atsirasti naujų slankstelių. Štai airiai planavo paimti kaip dokumentą „Gero valdymo principus“, pristatė programą. Bet ekspertų grupė pasakė – mes nespėsime, todėl nukeliame į Lietuvos pirmininkavimą. Ir Airijai pavyko priimti tik vieną dokumentą – dėl dvejopos sportininkų karjeros. Jame kalbama apie galimybę atletams vienu metu sportuoti kaip profesionalams ir įgyti kitą profesiją studijuojant“, – teigė K. Rimšelis.

Daug darbų jau nuveikta
Nors Lietuva ES vairą perims nuo liepos 1 d., pasirengimas pirmininkavimui aktyviai vyksta jau ne vienus metus.

Nuo 2011 m. pabaigos rengiami pasitarimai su Europos Komisija, Tarybos sekretoriatu, Airijos ir Graikijos sporto vadovais, Lietuvos nacionalinės atstovybės vadovais.

2012 m. kovo mėnesį vyko esamo ir būsimo pirmininkavimo trejeto (Airijos, Lietuvos, Graikijos), Europos Komisijos, Tarybos sekretoriato vadovų susitikimas Vilniuje. Jame aptartos galimos pirmininkavimo temos, renginiai.

Suderinta ir patvirtinta Airijos–Lietuvos–Graikijos TRIO programa – bendra sporto dalies tema – sporto ir ekonomikos ryšys.

2012 m. pavasarį Užsienio reikalų ministerijoje (URM) apgintos neformalios sporto ministrų tarybos ir sporto forumo pozicijos.

2012 m. rudenį vyko susitikimas su komisare A. Vassiliou dėl sporto forumo organizavimo, lapkričio mėnesį – Europos Komisijos atstovų vizitas Vilniuje.

KKSD suformuota pirmininkavimo komanda, užmegzti geri santykiai su ES institucijų, ES šalių narių atstovais, vyksta nuolatinė praktika darbo grupėje, ekspertų grupėse, mokymai pagal URM vykdomą Valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams ES, kvalifikacijos tobulinimo projektą.

2013 m. kovą generalinių direktorių susitikime pristatyta preliminari Lietuvos pirmininkavimo programa sporto srityje.

2013 m. kovą KKSD susitikime su Europos Komisija, Tarybos sekretoriatu, Lietuvos nacionalinės atstovybės vadovais aptarta galutinė darbotvarkė, dokumentų turinys.

Numatomi ES renginiai Lietuvoje
Europos Komisijos sporto forumas:
apie 300 tarptautinių sporto organizacijų atstovų galimybė prisistatyti stipriausioms Lietuvos sporto federacijoms (Europos Komisijos lėšos). Rugsėjo 30 d. – spalio 1 d. (rytas), Vilnius, viešbutis „Raddisson Blu Lietuva“.

Neformali sporto ministrų taryba, po jos – kultūros ministrų taryba (bendra vakarienė):
trečdalis ES sporto ministrų yra ir kultūros ministrai. Todėl, siekiant, kad ministrams būtų patogiau, buvo nuspręsta organizacine ir laiko prasme sujungti šiuos renginius. Tačiau abiejų tarybų turinys bus visiškai atskiras. Tai puiki galimybė iškelti diskusijas Lietuvai aktualiomis temomis (Vyriausybės lėšos). Spalio 1 d. (popietė), Vilnius, Nacionalinė dailės galerija (vakarienė – Valdovų rūmai).

Generalinių direktorių susitikimas:
aktualios ekspertinės diskusijos (KKSD lėšos). Gruodžio 2–3 d., Kaunas.

Europos Komisijos konferencija apie moterų vaidmenį sporto srityje:
planuojama gruodį Vilniuje.NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių