V. Uspaskich: nau­jas po­li­ti­nis-pan­de­mi­nis se­zo­nas EP ir ma­no rei­ka­la­vi­mai

Ne­no­riu lįs­ti į sa­vo ko­le­gų – Europos Parlamento (EP) na­rių iš Lie­tu­vos dar­žą, juo la­biau kri­ti­kuo­ti, nes ti­kiu, kad kiek­vie­nas at­lie­ka sa­vo tar­nys­tę ir tę­sia duo­tus pa­ža­dus rin­kė­jams. To­dėl kal­bė­siu tik apie sa­vo, kaip nepriklausomo EP na­rio, dar­bus, ku­rie su­lau­kė ki­tų europar­la­men­ta­rų ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) dė­me­sio.

Nuo šios ka­den­ci­jos pra­džios EK yra pa­teik­ta apie 40 mano ini­cia­ty­vų. Čia pri­sta­ty­ti su­trum­pin­ti va­rian­tai.

Pa­siū­ly­mas dėl EP re­zo­liu­ci­jos dėl žmo­gaus teisių pažeidimų, susijusių su skait­me­ni­niu CO­VID pa­žy­mė­ji­mu ir skie­pi­ji­mu.

At­siž­velg­da­mas į Su­tar­ties dėl ES vei­ki­mo 218 straips­nio 6 ir 8 dalį,  taip pat į Dar­bo tvar­kos taisyklių 143 straipsnį kons­ta­tuo­ju:

* ka­dan­gi skie­py­tiems ir ne­skie­py­tiems žmo­nėms skir­tin­gas žmo­gaus teisių ir lais­vių su­tei­ki­mas yra gru­bus žmo­gaus teisių pa­žei­di­mas;

* re­mian­tis su­tar­ti­mis ES yra įsi­pa­rei­go­ju­si gin­ti žmo­gaus tei­ses ir lais­ves;

* at­si­žvel­giant į me­di­ci­ni­nę li­te­ra­tū­rą, CO­VID-19 pla­ti­na ir pa­skie­py­ti, ir nepaskiepyti žmo­nės;

* ka­dan­gi už­si­tę­sęs ka­ran­ti­nas ir disk­ri­mi­na­ci­ja dėl CO­VID-19 skiepų di­di­na nesaugumą dėl ry­to­jaus, ke­lia nerimą ir ki­taip blo­gi­na žmonių psichologinę sveikatą;

* ka­dan­gi žmonių skirs­ty­mas į skie­py­tus ir ne­skie­py­tus kelią susipriešinimą visuomenėje, di­di­na įtampą ir ska­ti­na disk­ri­mi­na­ci­ją.

Ra­gi­nu EK ir EP už­tik­rin­ti, kad būtų lai­ko­ma­si ES sutarčių dėl žmo­gaus teisių ir nebūtų diskriminuojamos skirtingos asmenų grupės.

Pri­va­lau tai pa­da­ry­ti ne­pai­sy­da­mas to, kad esu iš­rink­tas Lie­tu­vo­je, o mū­sų šalies Vy­riau­sy­bė pan­de­mi­jos me­tu siau­tė­jo pri­si­deng­da­ma sa­vo nekompetencija, priim­da­vo vis nau­jus žmo­gaus tei­ses pa­žei­džian­čius draudimus. Žmo­nės bu­vo de­zin­for­muo­ja­mi se­lek­ty­viai pa­tei­kiant su­si­rgi­mų ir mir­čių duo­me­nis. Vi­suo­me­nė yra skal­do­ma, o ES ir pa­sau­lio mas­tu ma­to­si, kad Lie­tu­va yra vie­na pra­sčiau­siai pan­de­mi­nę si­tua­ci­ją val­dan­čių vals­ty­bių.

Kaip po­li­ti­kas, par­la­men­ti­nės par­ti­jos pir­mi­nin­kas, EP na­rys, prieš im­da­ma­sis kraš­tu­ti­nių veiks­mų, to­kių kaip pro­tes­to ak­ci­jų or­ga­ni­za­vi­mas, no­riu mak­si­ma­liai iš­nau­do­ti su­teik­tas man po­li­ti­nes, dip­lo­ma­ti­nes ga­li­my­bes ir į tai at­kreip­ti Lietuvos Pre­zi­den­to, Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės dė­me­sį – tam, kad ne­bū­tų pažeidžiamos žmo­gaus tei­sės, pi­lie­čiai ne­be­bū­tų skirs­to­mi į la­biau ir ma­žiau ver­tus nau­do­tis įvai­rio­mis pa­slau­go­mis. Nus­to­tų bū­ti disk­ri­mi­nuo­ja­mi stu­den­tai, moks­lei­viai. Bū­tų mak­si­ma­liai už­tik­rin­tos vi­sų, ypač pen­si­nio am­žiaus žmo­nių, ga­li­my­bės nau­do­tis me­di­ci­nos pa­slau­go­mis, ne­pai­sant to, skie­py­ti jie ar ne, nes šie žmo­nės vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą mo­kė­jo mo­kes­čius už sa­vo svei­ka­tos ap­sau­gą, o da­bar yra disk­ri­mi­nuo­ja­mi, gąs­di­na­mi, ri­bo­ja­mos jų vi­sa­ver­čio gy­ve­ni­mo galimybės.

Dar vie­na re­zo­liu­ci­ja:

Pa­siū­ly­mas dėl EP re­zo­liu­ci­jos dėl pažeidžiamiausių vi­suo­me­nės grupių ap­rū­pi­ni­mo už­si­tę­sus pan­de­mi­jai.

Ka­dan­gi ne­dar­bo ly­gis 2020 m. gruo­džio mėn., pa­ly­gin­ti su praė­ju­siais me­tais, bu­vo di­des­nis vi­so­se ES vals­ty­bė­se na­rė­se, dau­ge­lis žmo­nių ne­ga­lė­jo dirb­ti, todėl ne vi­si ga­lė­jo su­si­mo­kė­ti ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius, vyk­dy­ti kre­di­ti­nius įsipareigojimus, mo­kė­ti nuo­mos mo­kes­čius ar net nu­si­pirk­ti mais­to.

Ra­gi­nu EK ir EP pa­reng­ti strategiją, kaip už­si­tę­sus ka­ran­ti­nui būtų ga­li­ma aprūpinti mais­tu, pa­sto­ge ir t.t. pažeidžiamiausių asmenų gru­pes: šei­mas su kūdikiais ir ma­ža­me­čiais vai­kais, vie­ni­šas mo­ti­nas bei sen­jo­rus.

Ki­tą straips­nį apie ma­no ini­cia­ty­vas skai­ty­ki­te ne­tru­kus.

Už pa­reikš­tas nuo­mo­nes at­sa­ko tik au­to­rius. Šios nuo­mo­nės ne­bū­ti­nai ati­tin­ka ofi­cia­lią EP pozicija.NAUJAUSI KOMENTARAI

Anonimas

Anonimas portretas
YTam skeltanagiui-kanopiniui [[pries 1 diena] ]] Is kokio konteinerio ishlindai???Vach,vach esi didelis asilas iho-ho.

Alvydas

Alvydas portretas
Ha ha šaunuolis vatnikas pi……….o labusus ir pi….. toliau ha ha

jomajo

jomajo portretas
šitas svoločius šeriamas briuseluje ?
VISI KOMENTARAI 14
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

 • SRTRF biudžetas – požiūrio į kultūrą rodiklis
  SRTRF biudžetas – požiūrio į kultūrą rodiklis

  Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui (SRTRF) skaičiuojant 25-uosius metus, jo direktorius Gintaras Songaila sako, kad prieš ketvirtį amžiaus fondui patikėta misija taip iki galo dar ir nebuvo įgyvendinta, nes projektų pareiškėjų ...

 • Nužmogėjimo turbulencija
  Nužmogėjimo turbulencija

  Kol linksmoji tautos dalis piktinosi skiepais nepilnamečiams, Vyriausybė pyst ir pritarė naujo automobilių mokesčio įvedimui. ...

  1
 • Retas bendras Rusijos ir Kinijos skundas – gera žinia
  Retas bendras Rusijos ir Kinijos skundas – gera žinia

  J. Bideno administracijos kitą mėnesį organizuojamas Demokratijos viršūnių susitikimas glumina jo kritikus. Iš tikrųjų šis renginys gali nedaug skirtis nuo grupinio pokalbio per „Zoom“. Svečių sąrašas gali būt...

 • Kaip dekonstruoti melagienas
  Kaip dekonstruoti melagienas

  Buvusio JAV viceprezidento Huberto H.Humphrey‘aus vardu pavadintoje stažuotėje dalyvavęs kultūros viceministras Vygintas Gasparavičius pastebi, kad  pandemija tapo puikia terpe plisti propagandai, skatinti kraštutinumus, skaldyti ir kart...

  10
 • Kiek iškreipta statistika?
  Kiek iškreipta statistika?

  Europos vaistų agentūra (EVA) ketvirtadienį patvirtino, kad 5–11 metų vaikams skirtos "Comirnaty" vakcinos yra saugios ir efektyviai apsaugo vaikus nuo COVID-19 ligos. ...

  4
 • Pinigų lietus
  Pinigų lietus

  Vilnius parodė pavyzdį Kaunui ir Klaipėdai. Teigiamą ar neigiamą, turėtų spręsti šių miestų gyventojai, pildantys savo savivaldybių biudžetą. Vieniems 10 mln. eurų, išdalyti sporto reikmėms, visiškai normali suma, kitiems &n...

  1
 • Veiksmas ir atoveiksmis
  Veiksmas ir atoveiksmis

  Pradžioje buvo Žodis. Šis biblinis posakis Wolfgango Goethe's Faustui kelia abejonių. Pradžioje buvo mintis, mano jis, bet tuoj pat suvokia, kad mintis negimsta savaime – tam reikia jėgos. Suprasdamas jėgos ir veiksmo analogiją, Faustas...

  3
 • Taikdarys, vertas kulkos
  Taikdarys, vertas kulkos

  Jau ne vieną dešimtmetį progresyvieji jaunuoliai ir kairieji intelektualai, siekdami paaiškinti daugialypiame politikos pasaulyje vykstančius sudėtingus procesus, bando surūšiuoti žmoniją, remdamiesi ideologine kairės ir deš...

  2
 • Veltėdžiai – tikri mūsų priešai
  Veltėdžiai – tikri mūsų priešai

  Norėčiau trumpai išdėstyti keletą minčių apie vadinamuosius bedarbius. Pasaulyje egzistuoja dvi pagrindinės žmogaus atsiradimo teorijos. Bažnyčia sako, kad žmogų sukūrė dievas. Ch.Darwinas aiškina, kad beždžionė daug dirbdama pav...

  7
 • Taškas byloje
  Taškas byloje

  Komunistinio teroro tyrėjai, istorinių tyrimų organizacija „Memorial“ pati tapo represijų auka. Šiandien aukščiausios įtampos tašką pasiekęs istorikų terorizavimas prasidėjo prieš gerą dešimtmetį. ...

  10
Daugiau straipsnių