Seime kelią skinasi projektas, kad kariuomenės vadu būtų keturių žvaigždučių generolas

Seime kelią skinasi projektas, kad Lietuvos kariuomenės vadui būtų suteikiamas keturių žvaigždučių generolo laipsnis.

Po svarstymo šią savaitę tam pritarė 117 parlamentarų, nė vienas nebuvo prieš, trys susilaikė.

„Jei­gu pri­im­si­me ši­tą įsta­ty­mą, tu­rė­si­me ga­li­my­bę, kad ka­riuo­me­nės va­das ga­lė­tų gau­ti ke­tu­rias ge­ne­ro­lo žvaigž­du­tes“, – sakė vienas iš projekto iniciatorių Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

„Tai su­si­ję pir­miau­sia su so­li­des­niu, di­des­nį svo­rį tu­rin­čiu at­sto­va­vi­mu NATO struk­tū­ro­se. Daug ma­žes­nės ša­lys ir jų ka­riuo­menių va­dai jau tu­ri ke­tu­rias žvaigž­du­tes, Lie­tu­vo­je tai dar nė­ra pa­da­ry­ta“, – pabrėžė jis.

Pasak L. Kasčiūno, šis klausimas tampa aktualus ir svars­tant galimybę Lietuvoje įkurti diviziją.

„Ju­da­me į prie­kį su ka­ri­niu po­ten­cia­lu, tu­ri­me ju­dė­ti į prie­kį ir su mū­sų ka­riš­kių laips­niais“, – teigė jis.

Tai su­si­ję pir­miau­sia su so­li­des­niu, di­des­nį svo­rį tu­rin­čiu at­sto­va­vi­mu NATO struk­tū­ro­se.

Pagal projektą, generolo (admirolo) laipsnis įrašomas kaip aukščiausias karinių laipsnių lentelėje.

Trečiadienį Seimo NSGK pritarė siūlymui numatyti, jog karininką paskyrus kariuomenės vadu, jam suteikiamas generolo (admirolo) laipsnis.

Be to, būtų numatyta, jog kariuomenės vadu galės būti skiriamas karininkas, turintis ne žemesnį nei brigados generolo (flotilės admirolo) laipsnį. Dabar tokio reikalavimo nėra.

Buvęs kariuomenės vadas, Seimo narys Arvydas Pocius taip pat sakė, jog keturių žvaigždučių generolo laipsnio reikia, kad Lietuvos kariuomenės vadas nebūtų žemesnio laipsnio nei jo kolegos iš NATO valstybių.

„Di­džio­sios da­lies NATO ša­lių ka­riuo­me­nių va­dai tu­ri ke­tu­rias žvaigž­du­tes, na, o ad­mi­ro­lai ant sa­vo ran­ko­vių tu­ri ati­tin­ka­mą kie­kį juos­te­lių. At­sto­vau­jant Lie­tu­vai, su­si­ė­jus į tam tik­rus po­sė­džius, vis dėl­to yra hie­rar­chi­ja, kur ke­tu­rios žvaigž­dės ati­tin­ka ir kva­li­fi­ka­ci­ją, ir bū­tent pa­rei­gas“, – tvirtino A. Pocius.

Anot jo, kiltų keblumų, jei būtų norima Lietuvos kariuomenės vadą paskirti NATO Ka­ri­nio ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku. Be to, keturių žvaigždučių generolai tarnauja ir NATO štabe, vadavietėse.

„At­ei­ty­je ga­li bū­ti, kad Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­dui bus pa­siū­ly­ta už­im­ti NATO Ka­ri­nio ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pos­tą, ir to­kiu at­ve­ju tik­rai bū­tų ne­ko­rek­tiš­ka ir ne­su­pras­ta, jei­gu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das at­vyk­tų su tri­mis žvaigž­dė­mis, kai aukš­čiau­sias ka­ri­nis laips­nis yra ge­ne­ro­lo – bū­tent ke­tu­rios žvaigž­dės“, – argumentavo Seimo narys.

„Valstietis“ Jonas Jarutis sakė, kad ketvirtos žvaigždutės suteikimas kariuomenės vadui būtų ir savotiškas kariuomenės įvertinimas.

„Ši­tas pa­vė­luo­tas, sa­ky­čiau, pri­pa­ži­ni­mas, kad mū­sų ka­riuo­me­nės va­dai ir aukš­čiau­si pa­rei­gū­nai tu­rė­tų bū­ti ly­gia­ver­čiai su ki­tų NATO ša­lių va­do­vais, ma­nau, ver­tas dė­me­sio“, – teigė jis.

Dėl šių pataisų Seimas dar balsuos vieną kartą – dėl jų priėmimo.NAUJAUSI KOMENTARAI

Tai kad

Tai kad portretas
Konjakas buna stipresnis-5zvaigzduciu.

Cha

Cha portretas
Taigi jau seniai turim faktinį generalisimą, kam dar naujas ? Nebent atgaline data patvirtintų.....

Eilinis

Eilinis portretas
Ką čia smulkinatės, duokit visiems būsimiems vadams generalisimą. Tik reiks pakeisti skyrimo tvarką, bet jūs konstituciją dažniau už šikpopierį keičiat.
VISI KOMENTARAI 15
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių