Išleistuvėms pasiruošk be vargo: nuo ko pradėti?

 • Teksto dydis:

Vie­nas gra­žiau­sių gy­ve­ni­mo įvy­kių – mo­kyk­los iš­leis­tu­vės – ne­nu­mal­do­mai ar­tė­ja. Ir jei vis dar gal­vo­ji, kaip rei­kės joms pa­si­puoš­ti, ži­nok, kad dau­giau gal­vo­ti tau apie tai nerei­kia. Nes­var­bu – esi vai­ki­nas ar mer­gi­na – už­suk į pre­ky­bos mies­te­lio „Ur­mas“ Gel­to­ną­ją ga­le­ri­ją, kur tau padės iš­si­rink­ti ir su­de­rin­ti šven­ti­nius dra­bu­žius ir aksesua­rus.

Rin­kis iš 100 par­duo­tu­vių

Gel­to­no­jo­je ga­le­ri­jo­je vei­kia be­veik 100 dra­bu­žių parduotu­vių, to­dėl pa­si­ruoš­ti šven­tei čia ga­li net ir pa­ts išran­kiau­sias abi­tu­rien­tas. Pro­fe­sio­na­lios par­duo­tu­vių darbuo­to­jos kas­met iš čia iš­lei­džia šim­tus jau­nų žmo­nių, ku­rie vie­ną įsi­min­ti­niau­sių die­nų gy­ve­ni­me no­ri pra­leis­ti gra­žiai ir pa­to­giai pa­si­puo­šę.

Mer­gi­nos čia tik­rai su­ras la­biau­siai pa­tin­kan­čią su­kne­lę, sva­jo­nių ba­te­lius, o jei rei­kės – ir ge­riau­siai de­ran­čią rankinę. Kaip ir pri­de­ra jau­noms nepriklausomoms as­me­ny­bėms, iš­leis­tu­vių stilių kiek­vie­nas ren­ka­si la­bai individua­liai. Do­mi­nuo­ja jau­nat­viš­ki, ryš­kes­ni, dažnai šiek tiek iš­si­ski­rian­tys, ir su­bti­liai sti­lin­gi de­ri­niai.

Suk­ne­lės: ele­gan­tiš­kos ir žais­min­gos

Mer­gi­nos iš­leis­tu­vėms ren­ka­si tiek ele­gan­tiš­kas, va­ka­ri­nes, tiek pa­pras­tes­nes, žais­min­gas su­kne­les (da­bar ma­din­giau­sios – iš­mar­gin­tos gė­lė­tais raš­tais), kurios tik­tų ir lais­va­lai­kiu į mies­tą išei­ti. Be­je, vi­siš­kai su­pran­ta­mas jau­nų­jų pane­lių no­ras įsi­gy­ti to­kį dra­bu­žį, ku­ris tik­tų ne vie­nam va­ka­rui. Jei tai elegantiška, va­ka­ri­nė su­kne­lė, žiū­ri­ma, kad ir į drau­gės ves­tu­ves ar ko­kį prašmat­nų priė­mi­mą tik­tų nuei­ti.

Ba­te­lius, pa­sak par­da­vė­jų, daž­niau­siai ren­ka­si aukš­ta­kul­nius, ku­rie da­bar madin­giau­si su daug dir­že­lių. Mėgs­ta ir su spal­vo­mis paeks­pe­ri­men­tuo­ti. Rankinės, da­bar po­pu­lia­res­nės ir­gi ga­na ryš­kios.

Be­je, Gel­to­no­jo­je ga­le­ri­jo­je yra vie­nin­te­lė Lie­tu­vo­je par­duo­tu­vė, kur ga­li­ma įsigy­ti ita­lų fir­mos „So­lo Fem­me“ ba­te­lius. O jiems da­bar – net 30 pro­c. nuolaida.

Ryš­kes­nių spal­vų ne­ven­gia ir vai­ki­nai

Vai­ki­nai taip pat ga­li nea­be­jo­ti, kad, ap­si­lan­kę Gel­to­no­sios ga­le­ri­jos parduotuvėse, per iš­leis­tu­ves at­ro­dys tik­rai šau­niai. Marš­ki­niai, švar­kai, kostiumai, ba­tai, var­ly­tės, kak­la­raiš­čiai, dir­žai, są­sa­gos. Vis­ko yra iš­ties gau­siai ir įvai­rių.

Da­lis vai­ki­nų iš­leis­tu­vėms ren­ka­si kla­si­ki­nius kos­tiu­mus. Po­pu­lia­riau­si – švie­sūs ar švie­ses­ni, taip pat de­ri­na­mi at­ski­ri švar­kai su kel­nė­mis. Ne­re­tas no­ri pagyvinti sti­lin­gą de­ri­nį ryš­kes­nės spal­vos var­ly­te ar kak­la­raiš­čiu.

Švar­kai po­pu­lia­rūs so­li­džios teks­tū­ros, švel­nių at­spal­vių ir dėl to at­ro­dan­tys labai sti­lin­gai.

Tad nea­ti­dė­liok ir ne­dve­jok – už­suk į pre­ky­bos mies­te­lio „Ur­mas“ Gel­to­ną­ją gale­ri­ją, ir čia ta­vo rū­pes­čiai dėl ap­ran­gos iš­leis­tu­vėms tik­rai baig­sis!NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių