Ar Kauno regiono dirbantieji išties gauna orų atlyginimą?

Kas­me­ti­nius at­ly­gio ty­ri­mus at­lie­kan­ti „Bal­tic Sa­la­ry Sur­vey“, įvertinusi su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją ir pra­gy­ve­ni­mo ly­gį, su­skai­čia­vo, kad Lietuvoje pa­kan­ka­ma al­ga pra­gy­ven­ti šie­met tu­rė­tų siek­ti 1 177 eu­rus, atskaičiavus mokesčius. Tai­gi, neats­kai­čia­vus mo­kes­čių, tu­rė­tu­me gau­ti 1 887,32 eu­ro. „Kau­no die­na“ pa­si­do­mė­jo, ar Kau­no re­gio­no dirbantieji iš­ties gau­na orų at­ly­gi­ni­mą.

Kar­te­lę už­ke­lia di­džio­sios įmo­nės

Ver­ta at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kad https://infocloud.lt/ duomeni­mis, vie­nos didžiausių ša­lies pra­mo­nės, transporto, pre­ky­bos ir pa­slau­gų įmo­nių vei­kia būtent Kauno re­gio­ne. Eks­per­tai tvir­ti­na: įmo­nės gi­gan­tės didžiąja da­li­mi nulemia aukš­tes­nius at­ly­gi­ni­mus, aukš­tes­nį pra­gy­ve­ni­mo ly­gį ir įsu­ka pa­slau­gų sektoriaus plėt­rą to­je sa­vi­val­dy­bė­je, ku­rio­je yra įsi­kū­ru­sios. Pa­vyz­džiui, Jonavoje, be di­džiau­sio darb­da­vio „Ache­mos“, vei­kia agro­vers­lu už­sii­man­ti „Agrochema“, geležinkelio pa­slau­gų bend­ro­vė „Tran­sa­che­ma“, in­ži­ne­ri­nes paslaugas tei­kian­tis „Ire­mas“, „Gaschema“ ir ki­tos įmo­nės.

Di­džiau­sių ša­lies pra­mo­nės įmo­nių pen­kio­lik­tu­ke yra „Li­fo­sa“ – Lie­tu­vos fos­fa­tų pra­mo­nės bend­ro­vė, įsi­kū­ru­si Kė­dai­niuo­se, Jo­na­vo­je vei­kian­ti „Ache­ma“ – didžiau­sia azo­to trą­šų ir pra­mo­ni­nių che­mi­jos pre­kių ga­min­to­ja Bal­ti­jos valstybė­se, Kau­ne – elekt­ro­ni­kos ga­my­bos pa­slau­gas tei­kian­ti tarp­tau­ti­nė korpo­ra­ci­ja „Kit­ron“, bal­dų ga­my­bos bend­ro­vė „Fre­da“, Kau­no ra­jo­ne – kro­vi­nių ga­be­ni­mo ir ve­ži­mo įmo­nė „He­gel­mann trans­por­te“, uži­man­ti aukš­tą po­zi­ci­ją tarp ša­lies di­džiau­sių trans­por­to įmo­nių, bei ki­tos. Kal­bant apie di­džiau­sias preky­bos įmo­nes, Kau­no re­gio­ne vei­kia ne­ma­žai per 150 vais­ti­nių ša­ly­je turinčio tink­lo „Eu­ro­vais­ti­nė“ vais­ti­nių.

Ko­kie at­ly­gi­ni­mai mo­ka­mi šių sek­to­rių dar­buo­to­jams? Kau­no re­gio­no che­mi­jos pra­mo­nės įmo­nių ba­lan­džio at­ly­gi­ni­mų me­dia­na svy­ra­vo nuo 1 335,25 iki 2 081,93 eu­ro, o di­džiau­si at­ly­gi­ni­mai bu­vo mo­ka­mi trą­šų ga­my­bos įmo­nė­se. Regio­no bal­dų ga­min­to­jų to pa­ties mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mų me­dia­na bu­vo 1 337–

1 886,80 eu­ro, lo­gis­ti­kos sek­to­riaus – 1 117,96–1 579,89 eu­ro, elekt­ro­ni­kos gamy­bos pa­slau­gų sek­to­riaus – 1 283,15–1 471,13 eu­ro, o vais­ti­nių – 1 628,77–1 973,41 eu­ro.

Ką prognozuoja

„Eu­ro­mo­ni­tor In­ter­na­tio­nal“, pa­sau­li­nė rin­kos ty­ri­mų pa­slau­gų ly­de­rė, vyk­dan­ti sta­tis­ti­nių duo­me­nų ba­zių, pra­mo­nės, įmo­nių, ata­skai­tų ir spe­cia­li­zuo­tų rin­kos ty­ri­mų pro­jek­tus, pro­gno­zuo­ja, kad 2025 m. Lie­tu­vo­je bus svar­biau­si šie gamybos ir pa­slau­gų sek­to­riai: mais­to ir gė­ri­mų ga­my­ba, in­ži­ne­ri­nė pra­mo­nė, ypač elekt­ro­ni­kos ga­mi­nių ir kom­po­nen­tų, bal­dų pra­mo­nė, che­mi­jos pra­mo­nė ir IT pa­slau­gos.

Prog­no­zuo­ja­ma, kad Lie­tu­vos in­ži­ne­ri­nė pra­mo­nė ir to­liau augs vi­du­ti­niš­kai 5 pro­c. per me­tus, o ga­my­bos apim­tys 2025 m. sieks 4,2 mlrd. eu­rų. Lie­tu­vos baldų pra­mo­nei pie­šia­ma kiek niū­res­nė per­spek­ty­va: au­gi­mo tem­pai lė­tės, augi­mas bus vi­du­ti­niš­kai 6 pro­c. per me­tus, pro­gno­zuo­ja­mos 2,7 mlrd. eu­rų gamy­bos apim­tys 2025 m. Kai ku­rie ša­lies bal­dų fab­ri­kai būgš­tau­ja, kad dėl žalia­vų sty­giaus ga­li bū­ti pri­vers­ti ma­žin­ti ar­ba vi­sai stab­dy­ti ga­my­bą.

O štai Lie­tu­vos che­mi­jos pra­mo­nė iš­liks vie­na per­spek­ty­viau­sių ga­my­bos ša­kų. Prog­no­zuo­ja­ma, kad che­mi­jos pra­mo­nė vi­du­ti­niš­kai augs 5 pro­c. per me­tus, o ga­my­bos apim­tys 2025 m. pa­sieks 2,5 mlrd. eu­rų.

Trą­šos, po plas­ti­ko ga­my­bos, tu­rė­tų iš­lik­ti ant­ra svar­biau­sia che­mi­jos pra­mo­nės ša­ka, jai pro­gno­zuo­ja­mas 8 pro­c. au­gi­mas per me­tus, o ga­my­bos ver­tė laikotarpio pa­bai­go­je sieks 595 mln. eu­rų. Trą­šų ga­my­bos po­rei­kį lems au­gan­ti žmo­nių po­pu­lia­ci­ja ir di­dė­jan­ti mais­to pro­duk­tų pa­klau­sa.

Prog­no­zuo­ja­ma, kad bend­ra Lie­tu­vos pro­fe­si­nių pa­slau­gų sek­to­riaus ver­tė 2025 m. sieks 5,6 mlrd. eu­rų, o IT sri­tis iš­liks di­džiau­sia ir spar­čiau­siai au­gan­ti. Skai­čiuo­ja­ma, kad IT pa­slau­gų sek­to­rius augs 9 pro­c. per me­tus, o pa­slau­gų ver­tė 2025 m. pa­sieks 1,7 mlrd. eu­rų.

Ge­rai ne vi­siems

Tai­gi, ga­my­bos ir pa­slau­gų ver­tės au­gi­mas dau­gu­mo­je sek­to­rių nu­tei­kia optimis­tiš­kai ir eks­per­tus, ir dir­ban­čiuo­sius. Ta­čiau 2019 m. ap­len­ku­sia­me Klaipė­dos re­gio­ną ir ant­ro­je vie­to­je po Vil­niaus įsi­tvir­ti­nu­sia­me Kau­no re­gio­ne, ku­ria­me 1 tūkst. gy­ven­to­jų ten­ka 30,9 įmo­nių, jos yra la­bai įvai­rios tiek sa­vo dydžiu, tiek ga­my­bos ar pa­slau­gų apim­tis bei mo­ka­mais at­ly­gi­ni­mais.

„CVon­li­ne.lt“ pa­tei­kia sri­čių, nu­ro­dan­čių ma­žiau­sią at­ly­gi­ni­mą, de­šim­tu­ką. Tai ne­kva­li­fi­kuo­ta dar­bo jė­ga (vi­du­ti­nis gry­na­sis at­ly­gi­ni­mas – 618 eu­rų); teks­ti­lės, dra­bu­žių ga­my­bos pra­mo­nė (718 eu­rų), pa­slau­gų sek­to­rius (771 eu­ras), turizmas, vie­ša­sis mai­ti­ni­mas, vieš­bu­čiai (795 eu­rai), ver­ti­mai raš­tu ir žo­džiu (833 eu­rai), me­nas ir kul­tū­ra (838 eu­rai), že­mės ūkis ir mais­to pra­mo­nė (865 eu­rai), švie­ti­mas, moks­las ir ty­ri­mai (866 eu­rai), sau­gu­mas ir ap­lin­ka (876 eurai), me­die­nos ap­dir­bi­mo pra­mo­nė (882 eu­rai).

Kau­no re­gio­ne yra iš­ties ne­ma­žai teks­ti­lės, odos ga­mi­nių, dra­bu­žių pra­mo­nės at­sto­vų, ku­rie kaip ir Kau­no vieš­bu­čiai, vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įmo­nės, pa­slau­gų sekto­rius vil­tin­gai lau­kia at­si­ga­vi­mo, o dar­buo­to­jai – at­ly­gi­ni­mo ki­li­mo. O tenden­ci­jos, re­mian­tis Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, yra įvai­rios tiek viso­je ša­ly­je, tiek Kau­no re­gio­ne.

Per­mai­nos di­džiau­sius at­ly­gi­ni­mus mo­kan­čių sa­vi­val­dy­bių pen­ke­tu­ke

Vil­niu­je vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis bru­to dar­bo už­mo­kes­tis – 1 737,6 eu­ro – pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį, pa­ly­gin­ti su 2020 m. IV ket­vir­čiu, di­dė­jo (1 727 eu­rai). Ant­rą vie­tą di­džiau­sių ša­lies at­ly­gi­ni­mų len­te­lė­je užė­męs Kau­nas sa­vo po­zi­ci­ją iš­lai­kė, tačiau pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį de­monst­ra­vo že­mes­nį ro­dik­lį: 1 567,3 eu­ro, pernai ket­vir­tą­jį ket­vir­tį jis bu­vo 1 591,2 eu­ro. Dar aki­vaiz­des­nis vi­du­ti­nis mėnesi­nis bru­to dar­bo už­mo­kes­čio kri­ti­mas fik­suo­ja­mas tre­čio­je vie­to­je esančia­me Klai­pė­dos mies­te: nuo 1 587 eu­rų per­nai iki 1 535,9 eu­ro pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį.

To­liau ri­kiuo­ja­si Kė­dai­nių, Jo­na­vos ir Tra­kų ra­jo­nai, o sep­tin­tą vie­tą uži­ma Kauno ra­jo­nas, nors čia pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį at­ly­gi­ni­mas smuk­te­lė­jo (1 431,6 eu­ro), pa­ly­gin­ti su pa­sku­ti­niu praė­ju­sių me­tų ket­vir­čiu (1 455,6 eu­ro).NAUJAUSI KOMENTARAI

juk

juk portretas
orus -tai orinis:)) Toks lengvas lengvas:))

Anonimas

Anonimas portretas
tai ta ju statistika IS LEMPOS IR ANT POPIERIAUS !!!!! PAKAZUCHA !!!!! VAGYS>MELAGIAI>

As

As portretas
"Kauno vandenyses" algos nesiekia 700 euru I ranks. Turi dirbti papildomas valandas jei nori gauti daugiau. Jau tris metus algos nekyla.
VISI KOMENTARAI 5
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių