Paminklas lakūnams iš gimtinės riedulio


2008-07-12
Vai­da Mil­ko­va
Paminklas lakūnams iš gimtinės riedulio

Ry­toj Len­ki­jos Mys­li­bu­žo mies­te bus ati­deng­tas pa­mink­las le­gen­di­niams lie­tu­vių la­kū­nams Ste­po­nui Da­riui ir Sta­siui Gi­rė­nui, kurį su­kū­rė kau­nie­tis skulp­to­rius Kęs­tu­tis La­naus­kas.

Il­gai ieš­ko­jo ak­mens

„Svei­ki, pa­trio­tai!" - su Mer­ki­nė­je dir­bu­siu skulp­to­riu­mi ir jo pa­gal­bi­nin­kais pa­si­svei­ki­no skulp­tū­rą įkel­ti į tra­lą at­vy­kęs kra­ni­nin­kas. Po dvie­jų va­lan­dų dar­bo vie­nuo­li­ka to­nų sve­rian­ti skulp­tū­ra jau bu­vo per­kel­ta į sun­kiems svo­riams per­vež­ti skir­tą au­to­mo­bi­lį ir pa­reng­ta ke­lio­nei į Len­ki­ją.

Pas­ta­rą­sias dvi sa­vai­tes skulp­tū­ros dirb­tu­vė­se Mer­ki­nė­je dar­bas vi­rė be­veik iš­ti­są pa­rą. Pap­ras­tai Kau­ne ku­rian­tis me­ni­nin­kas pri­si­pa­ži­no į ato­kią vie­tą skulp­tū­rą per­kė­lęs tam, kad kai­my­nai ne­truk­dy­tų dirb­ti nak­ti­mis, - šli­fuo­jant ak­me­nį, de­ci­be­lai pa­pras­tai vir­ši­ja ra­miu pa­ros me­tu leis­ti­nas nor­mas.

„Il­gai ieš­ko­jau dar­bui tin­ka­mo ak­mens - juo­do gra­ni­to rie­du­lio. Iš­va­ži­nė­jau vi­są Lie­tu­vą, per die­ną įveik­da­mas ir 700 ki­lo­met­rų. Dau­ge­lis rie­du­lių bu­vo per ma­ži, įski­lę ar­ba ne­tin­ka­mos spal­vos",- pa­sa­ko­jo Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos Kau­no sky­riaus ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos skelb­tą kon­kur­są pa­va­sa­rį lai­mė­jęs K.La­naus­kas. Taip ir ne­ra­dęs juo­dos spal­vos ak­mens, pa­mink­lui pa­nau­do­jo raus­vos ir juo­dos spal­vos tu­rin­tį gra­ni­to rie­du­lį.

Pa­ki­bę per­skel­ta­me dan­gu­je

„Du ak­mens pus­ru­tu­liai at­spin­di la­kū­nų sie­kį sa­vo skry­džiu su­jung­ti du kon­ti­nen­tus. Iš­va­ly­to ak­mens vi­du­je - jų skry­dį pri­me­nan­tis žvaigž­dė­tas dan­gus. Čia - ir šiek tiek pa­slap­ties, nes iki šiol ne­ži­no­mos At­lan­to nu­ga­lė­to­jų žū­ties ap­lin­ky­bės. Vie­na­me pus­ru­tu­lių - tar­si per­skel­to dan­gaus fo­ne pa­ki­bęs „Li­tua­ni­cos" lėk­tu­vas. Skulp­tū­ros for­ma pri­me­na ir avia­ci­jos is­to­ri­ją - vie­nas pir­mų­jų avia­ci­jos prie­mo­nių di­ri­žab­lius", - pa­mink­lo idė­ją aiš­ki­no K.La­naus­kas.

Ak­me­nį skulp­to­rius su ko­man­da skė­lė se­no­viš­kai - iš­grę­žus sky­les, kal­ti me­ta­lo ir ąžuo­lo pleiš­tai. „Tris die­nas įkal­bi­nė­jom ak­me­nį, kad skil­tų. Dir­bom se­nais pa­tik­rin­tais įran­kiais. Atė­jęs vie­ti­nis se­no­lis sa­kė, kad to­kiais pat įran­kiais nau­do­jo­si ang­lies ka­syk­lo­se Si­bi­re", - da­li­jo­si įspū­džiais me­ni­nin­kas. Pers­kė­lus di­džiu­lį rie­du­lį, va­ly­tas, skap­tuo­tas, šli­fuo­tas jo vi­dus.

Ant­ras pa­mink­las Len­ki­jo­je

Iš­vyk­da­mas į Len­ki­ją, K.La­naus­kas var­di­jo dar­bus, ku­riuos rei­kės at­lik­ti vie­to­je: iš­kal­ti teks­tą, su­kom­po­nuo­ti skulp­tū­rą, pa­ka­bin­ti iš ne­rū­di­jan­čio plie­no skulp­to­riaus Ar­tū­ro Bur­nei­kos pa­ga­min­tą „Li­tua­ni­cos" mo­de­lį. Ant gra­ni­to pus­ru­tu­lių kraš­tų lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis va­kar iš­kal­tas teks­tas: „Lie­tu­vių tau­tos did­vy­riams Ste­po­nui Da­riui ir Sta­siui Gi­rė­nui, nu­ga­lė­ju­siems At­lan­tą, - 75-osioms žū­ties me­ti­nėms at­min­ti."

Ne­to­li Mys­li­bu­žo esan­čia­me Pščel­­ni­ko - bu­vu­sia­me Sol­di­no - miš­ke, skris­da­mi iš Či­ka­gos į Kau­ną, la­kū­nai žu­vo 1933 m. nak­tį iš lie­pos 16 į 17 d., iki ke­lio­nės tiks­lo li­kus 650 ki­lo­met­rų.

Nau­ja­sis pa­mink­las S.Da­riui ir S.Gi­rė­nui Mys­li­bu­že iš­kils la­kū­nų var­du pa­va­din­ta­me skve­re­ly­je, ša­lia šv. Gert­rū­dos kop­ly­čios, ku­rio­je, prieš iš­ly­dint į Lie­tu­vą, la­kū­nai bu­vo pa­šar­vo­ti. La­kū­nų žū­ties vie­tą Pščel­ni­ko miš­ke nuo 1936 m. ženk­li­na Vy­tau­to Lands­ber­gio-Žem­kal­nio su­kur­tas pa­mink­las.

„Kau­ne jau se­niai dis­ku­tuo­ta, kad rei­kė­tų įam­žin­ti ir vie­tą, kur lie­tu­vių la­kū­nai bu­vo pa­šar­vo­ti. Ne­ma­nau, kad žyg­dar­bį at­li­ku­siems la­kū­nams ga­li bū­ti per daug pa­mink­lų. Į lie­tu­vių avia­to­rių žū­ties vie­tą ma­žai kas nu­va­žiuo­ja, o nau­ja­sis pa­mink­li­nis ak­muo iš­kils mies­to skve­re, kur ju­dė­ji­mas di­des­nis", - sa­kė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos sek­re­to­rius Juo­zas Šir­vins­kas. 50 tūks­tan­čių li­tų pa­mink­lui su­kur­ti sky­rė Kul­tū­ros ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos. Bend­ro­mis Lie­tu­vos ir Len­ki­jos lė­šo­mis at­nau­ji­na­mas ir skve­ras, ku­ria­me iš­kils pa­mink­las.