Nesumokėjusiems žemės mokesčio


2005-05-19
Nesumokėjusiems žemės mokesčio

Pagal Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymą (Žin., 1992, Nr. 21-612) žemės mokesčio objektas yra privati žemė, o žemės mokesčio mokėtojai - privačios žemės savininkai: gyventojai, taip pat Lietuvos įmonės, užsienio valstybių piliečiai ir įmonės.

Nuo žemės mokesčio yra atleidžiami žemės savininkai - pirmos ir antros grupės invalidai, senatvės pensininkai ir nepilnamečiai vaikai, kai šių savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir jiems priklausančio žemės sklypo dydis neviršija savivaldybių tarybų nustatytų neapmokestinamųjų dydžių (teikiant lengvatą, prie darbingų asmenų nepriskiriami mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai bei studentai).

Žemės mokesčio įstatyme nustatyta, kad savivaldybių tarybos turi teisę nustatyti neapmokestinamąjį sklypo dydį. Tuo atveju, kai savininkas turi kelis žemės sklypus, neapmokestinamas tik vienas žemės sklypas (ar jo dalis), ne didesnis (didesnė) už savivaldybės tarybos nustatytą neapmokestinamąjį dydį. Už žemės sklypo dalį, viršijančią tarybos nustatytą neapmokestinamąjį žemės sklypo dydį, mokamas žemės mokestis.

Savivaldybių tarybos, į kurių biudžetus įskaitomas žemės mokestis, turi teisę sumažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti. Mokesčio sumažinimo ar atleidimo nuo jo klausimas savivaldybėje nagrinėjamas mokesčio mokėtojo - privačios žemės savininko prašymu.

Nauji žemės savininkai, kalendoriniais metais įsigiję žemės privačion nuosavybėn, žemės mokestį moka tokia tvarka: jeigu žemė įsigyta pirmąjį pusmetį - už visus metus, jeigu įsigyta antrąjį pusmetį - nuo kitų kalendorinių metų.

Žemės mokestį apskaičiuoti yra įgaliotos apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos. Mokestis apskaičiuojamas pagal valstybės įmonės Registrų centro valstybinėms mokesčių inspekcijoms pateiktus duomenis apie žemės savininkus, žemės sklypų dydį, jų vertę ir kitus žemės mokesčiui apskaičiuoti reikalingus duomenis.

Žemės mokesčio deklaracijos FR0034 (t.y. mokesčio apskaičiavimo) formą parengia ir mokesčio mokėtojams išsiunčia apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos. Žemės mokesčio deklaracijos parengiamos pagal žemės sklypų buvimo vietą, todėl jeigu žemės savininkas turi sklypus skirtingų savivaldybių teritorijose, jis gaus kelias deklaracijas (pagal kiekvieną savivaldybę). Deklaracijoje nurodomi žemės sklypo duomenys, už kalendorinius metus apskaičiuota mokėtina žemės mokesčio suma, ankstesniais metais susidariusi mokesčio nepriemoka ar permoka ir delspinigiai, jeigu tokie buvo apskaičiuoti. Deklaracijos pastaboms įrašyti skirtoje vietoje nurodomi duomenys, reikalingi žemės mokesčiui sumokėti.

Mokesčių mokėtojai, negavę žemės mokesčio deklaracijų, ar turintys neaiškumų dėl žemės mokesčio apskaičiavimo ar sumokėjimo, turėtų kreiptis į atitinkamą apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių.

Teisė nustatyti žemės mokesčio sumokėjimo terminus yra suteikta vietos savivaldos vykdomosioms institucijoms, kurios kiekvienais metais savo sprendimais nustato šio mokesčio sumokėjimo terminus.

Primename, kad žemės mokestį reikia sumokėti laiku, nes jį sumokėjus pavėluotai arba jo visai nesumokėjus, nustatyta tvarka skaičiuojami delspinigiai.

Terminas sumokėti žemės mokestį už 2004 m. pasibaigė, todėl Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija siunčia nustatytos formos priminimus tiems asmenims, kurie nesumokėjo šio mokesčio (arba sumokėjo klaidingai - ne tuo įmokos kodu, ne į tos savivaldybės sąskaitą ir pan.).

Gavus tokį priminimą dėl žemės mokesčio ir iškilus neaiškumams, reikia skambinti mokesčių inspekcijos specialistui, kurio pavardė ir telefono numeris nurodyti atsiųstame priminime.

Jei esate sumokėję žemės mokestį, tačiau gavote priminimą, prašome kreiptis į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją - galbūt mokėjimo kvite buvo neteisingai nurodytas įmokos kodas ar sąskaitos numeris. Tokiu atveju turėsite parašyti prašymą apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, kad būtų galima įskaityti neteisingu kodu sumokėtą mokestį.

Gyventojus, nesumokėjusius žemės mokesčio ir kol kas negavusius priminimo iš mokesčių inspekcijos, prašome kuo greičiau sumokėti šį mokestį. Žemės mokestį galima sumokėti banko ir pašto įstaigose.

Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniai skyriai:

Kauno - A.Juozapavičiaus pr. 57, Kaunas,

Birštono - Jaunimo g. 6, Birštonas,

Prienų - Kauno g. 2, Prienai,

Kėdainių - Didžioji g. 17, Kėdainiai,

Jonavos - Vasario 16-osios g. 1, Jonava,

Raseinių - Vytauto Didžiojo g. 4, Raseiniai,

Kaišiadorys - Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys.

Atkreipiame dėmesį, kad valstybinė mokesčių inspekcija nuo 2003 m. sausio 1 d. administruoja tik žemės mokestį, o nuomos mokestį už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius administruoja savivaldybės, todėl iškilus neaiškumams dėl žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo terminų ar kt. turite kreiptis į savivaldybę, kurios teritorijoje yra žemė.