Atminimo ženklai Atlanto nugalėtojui


2008-06-27
Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė
Atminimo ženklai Atlanto nugalėtojui

Va­kar Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­ju­je bu­vo pa­žy­mė­tas Fe­lik­so Vait­kaus - pir­mo­jo lie­tu­vių kil­mės la­kū­no, įvyk­džiu­sio S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no prie­sa­ką įveik­ti At­lan­tą, 101-asis gim­ta­die­nis. Ta pro­ga su­si­rin­ku­siems kau­nie­čiams bu­vo pa­ro­dy­tas be­veik va­lan­dos truk­mės Jo­no Če­po ir Sta­sio Dar­gio do­ku­men­ti­nis fil­mas apie šeš­tą­jį pa­sau­ly­je pi­lo­tą, vie­ną per­skri­du­sį At­lan­tą. Kar­tu bu­vo pri­sta­ty­ta gau­siai iliust­ruo­ta Da­lės Nau­ja­lie­nės kny­ga „Fe­lik­so Vait­kaus skry­dis per At­lan­tą".

Po tra­giš­kos S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no tran­sat­lan­ti­nio skry­džio baig­ties 1933 me­tų lie­pą, JAV lie­tu­vių laik­raš­čiai pra­dė­jo ra­gin­ti už­baig­ti la­kū­nų pra­dė­tą dar­bą - be nu­tū­pi­mo lėk­tu­vu iš Niu­jor­ko pa­siek­ti Kau­ną. Su­rin­kus lė­šų, bu­vo nu­pirk­tas me­di­nio kor­pu­so lėk­tu­vas, ku­riuo su­ti­ko skris­ti Či­ka­gos prie­mies­ty­je gi­męs Lie­tu­vos emig­ran­tų 27-erių me­tų sū­nus Fe­lik­sas Vait­kus. Fi­lo­so­fi­ją ir vers­lo ad­mi­nist­ra­vi­mą Či­ka­gos uni­ver­si­te­te stu­di­ja­vęs F.Vait­kus, JAV ka­riuo­me­nė­je tar­na­vo eli­ti­nė­je avia­ci­jos es­kad­ri­lė­je.

F.Vait­kus kar­tu su sa­vo uoš­viu pa­ren­gė „Li­tua­ni­ca II" is­to­ri­nei ke­lio­nei į Lie­tu­vą. Net tris mė­ne­sius la­kū­nas lau­kė pa­lan­kaus oro skry­džiui, ku­ris pra­si­dė­jo 1935 me­tų rug­sė­jo 21-osios ry­tą ir po 22 valandų 30 minučių gan sėk­min­gai bai­gė­si Ai­ri­jos lau­kuo­se - pi­lo­tas bu­vo pri­vers­tas nu­tūp­ti dėl ben­zi­no siurb­lio ge­di­mo.

„Li­tua­ni­ca II" bu­vo išar­dy­ta ir nu­pluk­dy­ta į Klai­pė­dą, o la­kū­nas lėk­tu­vu nu­skri­do į Ber­ly­ną. Iš ten F.Vait­kus trau­ki­niu pa­sie­kė Lie­tu­vą, kur jo lau­kė tik­ra pa­gar­bos ir džiaugs­mo fies­ta.

„Li­tua­ni­ca II" bu­vo su­re­mon­tuo­ta Kau­ne ir iki 1940 me­tų tar­na­vo moks­lo ty­ri­mams, o po to pa­te­ko į Zok­nių oro uos­tą prie Šau­lių, kur ta­po oku­pan­tų mo­ko­muo­ju tai­ki­niu šau­dy­mo po­li­go­ne.
F.Vait­kus, grį­žęs iš Lie­tu­vos į JAV, stu­di­ja­vo ae­ro­nau­ti­kos in­ži­ne­ri­ją ir spar­čiai ki­lo kar­je­ros laip­tais. Dirb­da­mas JAV oro pa­jė­gų Vo­kie­ti­jo­je ap­rū­pi­ni­mo vir­ši­nin­ku, stai­ga mi­rė nuo šir­dies smū­gio 1956 me­tų va­sa­rą. Da­bar JAV gy­ve­na F.Vait­kaus sū­nus Pi­ly­pas.