Te­le­fo­nų nuo­ma – uni­ka­li pa­slau­ga tech­no­lo­gi­jų rin­ko­je

 • Teksto dydis:

Atė­jus lai­kui įsi­gy­ti nau­ją mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną, ga­li kil­ti dau­gy­bė klausimų – ko­kį pa­si­rink­ti, ku­ris la­biau­siai ati­tik­tų lū­kes­čius, kiek pinigų reikės iš­leis­ti? O kaip pa­sielg­ti, jei ne­si­no­ri in­ves­tuo­ti daug? Dažniausia al­ter­na­ty­va, ku­rią ren­ka­si žmo­gus, ne­no­rin­tis iš­leis­ti didesnės pinigų su­mos vie­nu me­tu, – įran­gą įsi­gy­ti iš­si­mo­kė­ti­nai. Ar tik­rai tai vienintelis pa­si­rin­ki­mas?

Be­veik vi­so­se elekt­ro­ni­kos par­duo­tu­vė­se ir mo­bi­lio­jo ry­šio ope­ra­to­rių sa­lo­nuo­se su­lauk­si­te pa­siū­ly­mo įran­gą įsi­gy­ti iš­si­mo­kė­ti­nai, o vie­nas iš ope­ra­to­rių – „Te­le­de­ma“ siū­lo ir ki­to­kį spren­di­mą – mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną iš­si­nuo­mo­ti. Apie šią, kol kas, ro­dos, dar ma­žai ži­no­mą pa­slau­gą pa­pra­šė­me pa­pa­sa­ko­ti dau­giau.

Ar ver­ta mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną nuo­mo­tis?

Mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų nuo­ma tu­ri iš­ties ne­ma­žai pra­na­šu­mų, o vie­nas svar­biau­sių – vi­si nuo­mo­ti skir­ti te­le­fo­nai yra apdraus­ti, tad klien­tui ne­be­rei­kia pa­pil­do­mai rū­pin­tis įren­gi­nio sau­gu­mu. Net jei te­le­fo­nas su­dūž­ta ar yra pa­vog­tas, pa­kan­ka su­mo­kė­ti tik vien­kar­ti­nį ge­di­mo admi­nist­ra­vi­mo mo­kes­tį.

Pirk­da­mi iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną ne­re­tai esa­me ri­bo­ja­mi biu­dže­to, o pa­si­rin­kus mobilų­jį nuo­mo­tis su šia pro­ble­ma su­si­dur­ti ne­teks. Pra­di­nė įmo­ka ir mė­ne­si­niai mo­kes­čiai už nuo­mo­ja­mą įran­gą yra itin pa­lan­kūs. Te­le­fo­nų nuo­mos pa­slau­ga ga­li bū­ti įdo­mi ir kiek­vie­nam, ku­ris do­mi­si tech­no­lo­gi­jų nau­jie­no­mis – iš­nuo­mo­tą te­le­fo­ną bet ku­riuo me­tu ga­li­ma pa­si­keis­ti į nau­jes­nį ar­ba ki­tą pa­ti­ku­sį mo­de­lį.

Ką rei­kia ži­no­ti, prieš iš­si­nuo­mo­jant mo­bi­lų­jį?

„Te­le­de­ma“ nuo­mo­ja tik kruopš­čiai at­rink­tus, pui­kios būk­lės mo­bi­liuo­sius telefonus. Prieš nuo­mo­jant įran­gą ji yra pa­tik­ri­na­ma, at­nau­ji­na­ma ope­ra­ci­nė siste­ma, už­kli­juo­ja­mi ap­sau­gi­niai stik­liu­kai. Te­le­fo­nai klien­tui nuo­mo­ja­mi su apsau­gi­niu dėk­liu­ku bei vi­sais rei­kia­mais prie­dais: įkro­vik­liu, duo­me­nų perdavimo lai­du bei įran­kiu SIM kor­te­lei išim­ti.

„Te­le­de­mos“ klien­tui nuo­mos su­tar­tį už­pil­dy­ti trun­ka ne il­giau, nei įran­gą pirk­ti iš­si­mo­kė­ti­nai, o mė­ne­si­nės įmo­kos yra žy­miai ma­žes­nės. „Ip­ho­ne“ mo­bi­lų­jį telefo­ną ga­li­ma iš­si­nuo­mo­ti vos už 8 eu­rus per mė­ne­sį!

Mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų nuo­ma rin­ko­je at­si­ra­do prieš me­tus. Ką per tiek lai­ko pa­vy­ko pa­siek­ti?

„Ši pa­slau­ga tei­kia­ma nuo praė­ju­sių me­tų, per tą lai­ką iš­nuo­mo­jo­me ne­ma­žai te­le­fo­nų, nuo­ma tam­pa vis po­pu­lia­res­nė – jau ku­rį lai­ką ma­to­me už­tik­rin­tą augimą. Pas­te­bė­jo­me, jog pri­rei­kė šiek tiek lai­ko, kol klien­tai ėmė drą­siau nuomo­tis te­le­fo­nus, bet jau esa­me įpra­tę, kad nau­jai pa­slau­gai užaug­ti rei­kia ne tik lai­ko, bet ir pa­ti­ki­mų re­ko­men­da­ci­jų – mū­sų klien­tams re­ko­men­duo­ti paslaugas įpras­ta“, – tei­gė „Te­le­de­mos“ va­do­vas A.Jan­kaus­kas

Kau­nie­tis Ar­nas Vaš­či­la jau be­veik me­tus nau­do­ja­si te­le­fo­nų nuo­mos pa­slau­ga ir pla­nuo­ja tai da­ry­ti to­liau: „Ke­ti­nau keis­ti te­le­fo­ną, bet su­ži­no­jau, kad yra to­kia nau­jo­vė kaip te­le­fo­nų nuo­ma. La­bai pa­ti­ko, nes, jei no­riu, ga­liu tie­siog pa­si­keis­ti te­le­fo­ną ir ne­be­rei­kia rū­pin­tis, kad par­duo­tum se­ną. La­bai pa­to­gu: išė­jo naujesnis mo­de­lis ir pa­si­kei­čiu.“

Pas­lau­ga pa­lan­ki vers­lui

„Pas­lau­ga su­slau­kia vis dau­giau dė­me­sio ir tarp vers­li­nin­kų. Ma­nau, tai lė­mė pa­slau­gos pa­pras­tu­mas, lanks­tu­mas bei eko­no­mi­nė nau­da. Vers­lui tai iš­ties svar­bu“, – tei­gė A.Jan­kaus­kas.

Įmo­nės „Lie­tu­vis“ va­do­vas Ma­ri­jus Ole­kas sa­ko, kad to­kia pa­slau­ga pui­kiai atitin­ka šiuo­lai­ki­nių vers­lo or­ga­ni­za­ci­jų po­rei­kius, to­dėl įmo­nė iš­kart iš­si­nuo­mo­jo ke­tu­ris įren­gi­nius: „Anks­čiau te­le­fo­nus pirk­da­vo­me kas ke­le­rius me­tus. Da­bar nuo­mo­jan­tis per vi­są lai­ko­tar­pį ne­pri­reiks to­kios su­mos, ko­kią iš­leis­tu­me telefonus pirk­da­mi. Tai­gi ne­pri­rei­kia vie­nu sy­kiu iš­leis­ti daug apy­var­ti­nių lė­šų. Be to, čia iš­kart gau­na­me vi­są komp­lek­tą su bū­ti­niau­siais prie­dais – ap­sau­gi­niu stik­liu­ku bei dėk­lu. Taip pat la­bai pra­var­tu ir drau­di­mas, ne­ke­lian­tis pa­pil­do­mų rū­pes­čių.“

„Dar­buo­to­jų skai­čius mū­sų įmo­nė­je nė­ra pa­sto­vus, tad te­le­fo­nų nuo­mos paslau­ga mums la­bai ak­tua­li, iš­si­nuo­mo­ja­me tiek te­le­fo­nų, kiek tuo me­tu iš tiesų rei­kia, ir grą­ži­na­me, kai jų ne­be­rei­kia. Pa­siū­la ga­na pla­ti, o kai­nos la­bai pa­lan­kios“, – eko­no­mi­nę nau­dą bei pa­slau­gos pa­pras­tu­mą iš­sky­rė įmo­nės „ADGO rek­la­ma“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­rė Vid­man­tė Bla­že­vi­čiū­tė.

Uni­ka­lu ir pra­ktiš­ka

„App­le“, „Sam­sung“, „Hua­wei“ – vi­sus šiuos te­le­fo­nus ga­li­te ras­ti „Te­le­de­mos“ sa­lo­nuo­se ir iš­ban­dy­ti be di­de­lių in­ves­ti­ci­jų. Pa­lan­kios są­ly­gos, ga­li­my­bė grąžinti ar bet ku­riuo me­tu pa­si­keis­ti mo­bi­lų­jį į ki­tą, lei­džia jaus­tis lais­viau, atsiran­da pa­si­rin­ki­mo lais­vė.

Pa­sau­ly­je mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų nuo­ma at­si­ra­do 2009 m. dau­giau­sia šios paslaugos tei­kė­jų yra Aust­ra­li­jo­je bei Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se. Eu­ro­po­je ak­ty­vių šios pa­slau­gos tei­kė­jų kol kas nė­ra, tad „Te­le­de­mos“ siū­lo­ma te­le­fo­nų nuo­ma iš­ties uni­ka­li.NAUJAUSI KOMENTARAI

T

T portretas
Masto kaip idiotai jas dar saus i galva tokiem durniam parasyti

Aruns

Aruns portretas
Nepasimoka.Nuomoji ir apsirasai 24 menesiams sutarti.Gaunasi kad sumoki taipat kaip ir pirkdaas issimoketinai :D

Linas

Linas portretas
Reklamoj nė žodžiu neužsimena apie "Nusprendus išsinuomoti mobilųjį telefoną taikomas pradinis 54,99€ nuomos mokestis." Be to mini iPhone už 8 Eur. Taip, yra toks, tik tai iPhone 6s O jau nebe pats naujausias iPhone X kainuos 29 Eur/ mėn :-D
VISI KOMENTARAI 3
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių