6 pa­ta­ri­mai, ku­rie pa­dės pa­si­tik­ti nau­jus me­tus sa­vo ro­gė­se!

 • Teksto dydis:

Grei­čiau­siai dau­ge­lis, bai­gian­tis me­tams, pa­gal­vo­jo­te – gal­būt nau­jais ver­tė­tų iš­ban­dy­ti kaž­ką nau­jo sa­vo dar­bi­nė­je kar­je­ro­je? Kaž­ką to­kio, apie ką il­gai sva­jo­jo­te, ta­čiau ne­drį­so­te? Pa­ta­ri­mų ir pa­drą­si­ni­mų apstu, ta­čiau ar vis­ką ge­rai ap­gal­vo­jo­te?

Straips­ny­je iš­siaiš­kin­si­me, ko­kie da­ly­kai yra svar­būs renkan­tis nau­ją kar­je­ros po­sū­kį, o ko­kie gal­būt truk­dė iki šiol su­si­ras­ti nau­ją dar­bą.

1. Ban­dy­ki­te, sten­ki­tės, ir jums tik­rai pa­vyks!

Ne­re­tai su­si­du­ria­me su nuo­mo­ne, kad jei ne­pa­vy­ko iš pirmų ke­lių kar­tų su­ras­ti nau­ją ge­res­nį dar­bą – to pa­da­ry­ti ir ne­beį­ma­no­ma. Tai vi­siš­ka ne­tie­sa! Pa­gal­vo­ki­te, ar vis­ką pa­da­rė­te tei­sin­gai? Gal­būt ban­dė­te kan­di­da­tuo­ti į to­kias dar­bo vie­tas, ku­rios nea­ti­tin­ka jū­sų tu­ri­mos pa­tir­ties ir įgūdžių? O gal­būt pa­kan­ka­mai neį­ver­ti­no­te sa­vo tu­ri­mų ži­nių? Ati­džiai peržiūrėki­te ne tik sa­vo CV, bet ir tai, kiek įde­da­te pa­stan­gų steng­da­mie­si darbda­viui pa­ro­dy­ti, kad tik­rai no­ri­te ir ga­li­te at­lik­ti nau­ją dar­bą ge­rai. Nepamirški­te pa­si­do­mė­ti įmo­ne, pa­rei­gų sri­ti­mi, kon­ku­ren­ci­ne ap­lin­ka – taip pasi­ruo­ši­te dar­bo po­kal­biui. Ne­bi­jo­ki­te pa­skam­bin­ti ir pa­klaus­ti, ar jū­sų kandidatū­ra svars­ty­ti­na, gal­būt te­le­fo­no po­kal­bio me­tu ir su­lauk­si­te pa­siū­ly­mo at­vyk­ti į dar­bo po­kal­bį.

2. Tai­syk­lių lai­ky­ma­sis ir at­sa­ko­my­bė

Ne tik darb­da­vys, bet ir jūs tu­ri­te lai­ky­tis tam tik­rų tai­syk­lių. Jei­gu jau su­lau­kė­te skam­bu­čio iš darb­da­vio – ne­pa­mirš­ki­te, kad atė­jo lai­kas pa­si­ro­dy­ti iš ge­riau­sios pu­sės. Gal­būt su­tar­to lai­ko su­si­ti­ki­mui lai­ky­ma­sis, man­da­gus bend­ra­vi­mas ir atro­do sa­vai­me su­pran­ta­mas da­ly­kas, ta­čiau ne­pa­mirš­ki­te, kad tai svar­biau, nei jūs ma­no­te. Vė­la­vi­mas, su­tar­tos da­tos su­si­ti­ki­mui nu­kė­li­mas ro­do jū­sų neapsisp­ren­di­mą, gal­būt ir ne­no­rą dirb­ti nau­jo­je kom­pa­ni­jo­je. Kiek­vie­nas darbda­vys ver­tins jus la­biau, jei­gu pa­ro­dy­si­te, kad skir­tas lai­kas po­kal­biui yra jums svar­biau­sia, ir tai, kad jūs pla­nuo­ja­te lai­ką, ga­li pa­stū­mė­ti jus aukš­čiau, nei ma­no­te. Ne­pa­mirš­ki­te, kad kiek­vie­na smulk­me­na su­da­ro bend­rą vaiz­dą tiek apie jus kaip po­ten­cia­lų kan­di­da­tą, tiek jums apie kom­pa­ni­ją. Juk ne­no­rė­tu­mė­te dirb­ti įmo­nė­je, ku­rios va­do­vas į su­si­ti­ki­mą vė­la­vo, pa­si­ro­dė ne­pa­si­ruo­šęs ir netu­rė­jo ko jū­sų pa­klaus­ti su­si­ti­ki­mo me­tu.

3. Ne­pag­rįs­ti / nea­ti­tin­kan­tys rin­kos si­tua­ci­jos at­ly­gio lū­kes­čiai

No­rė­da­mi keis­ti pa­rei­gas daž­niau­siai svars­to­me ir apie ge­res­nes dar­bo sąlygas. Šiai po­kal­bio te­mai rei­kė­tų pa­si­ruoš­ti iš anks­to. Jei­gu kan­di­da­tuo­ja­te į tos pa­čios sfe­ros pa­rei­gas, grei­čiau­siai ži­no­te, ko­kie at­ly­gio svy­ra­vi­mai vy­rau­ja rin­ko­je, kaip jus ver­ti­na esa­mas darb­da­vys ir ką esa­te už­si­tar­na­vęs se­no­jo­je įmo­nė­je, ta­čiau ar esa­te pa­si­ruo­šęs de­ry­boms nau­jo­je kom­pa­ni­jo­je? Rei­kė­tų žino­ti, kad nau­ja­sis darb­da­vys jums to­kio pa­ties ar di­des­nio at­ly­gio ne­sku­bės pa­siū­ly­ti ne­ži­no­da­mas jū­sų su­ge­bė­ji­mų, pa­si­ry­ži­mo dirb­ti ir steng­tis. Prieš pokal­bį tu­ri­te ge­rai ap­gal­vo­ti, ko­dėl bū­tent to­kį at­ly­gį tu­rė­tų pa­siū­ly­ti darb­da­vys, ne­bi­jo­te pa­sa­ky­ti, kuo esa­te nau­din­gas, ką pa­sie­kė­te, ko­kios bū­tent jū­sų savybės tu­rė­tų pa­dė­ti įmo­nei siek­ti aukš­tes­nių re­zul­ta­tų. Jei­gu kan­di­da­tuo­ja­te į ki­tos sfe­ros pa­rei­gas, taip pat ne­pa­mirš­ki­te pa­si­do­mė­ti vy­rau­jan­čiais at­ly­giais rin­ko­je. Pa­gal­vo­ki­te ir su­si­dė­lio­ki­te sa­vo ge­riau­sias sa­vy­bes ir pa­tir­tį, ko­dėl būtent ju­mis tu­rė­tų pa­ti­kė­ti darb­da­vys.

4. Pla­nuo­ki­te sa­vo kar­je­rą

Kiek­vie­nas nau­jas dar­bas tu­ri neat­sie­ja­mą in­dė­lį tiek į jū­sų pa­tir­tį, tiek į jū­sų karje­rą. Bai­gę moks­lus ir įgi­ję iš­si­la­vi­ni­mą daž­niau­siai no­ri­me ir sie­ti sa­vo būsimą kar­je­rą su įgy­to­mis ži­nio­mis, ta­čiau gal­būt ne­sku­bė­ki­te ieš­ko­ti tik bū­tent to­kio dar­bo, ku­ris ati­tin­ka jū­sų iš­si­la­vi­ni­mą. Grei­čiau­siai vi­si stu­di­ja­vę ži­no, kad įgi­jo ne tik pro­fe­si­ją ati­tin­kan­čių ži­nių, ta­čiau mo­kė­si ir daug pla­tes­nių, pasaulieti­nių te­mų. Ta­da klau­sė­te sa­vęs, kam jums to rei­kia. Šian­dien ga­li­me pa­sa­ky­ti – to tik­rai rei­kės! Kiek­vie­na jū­sų iš­mok­ta pa­mo­ka, iš­klau­sy­ta pa­skai­ta su­da­ro bend­rą pa­sau­lio vaiz­dą, to­dėl ne­gal­vo­ki­te, kad, bai­gę vie­ną spe­cia­ly­bę, ga­li­te dirb­ti tik to­je sfe­ro­je. Tar­pi­nės sto­te­lės, iš­mok­tos pa­mo­kos įvai­rio­se kompa­ni­jo­se ga­li at­neš­ti daug dau­giau nau­dos, nei jūs ma­no­te. Rei­kė­tų nepamirš­ti, kad šiuo me­tu eg­zis­tuo­ja ir pro­fe­sio­na­lios as­me­ni­nės kon­sul­ta­ci­jos su per­so­na­lo at­ran­kos kon­sul­tan­tais, sie­kiant efek­ty­vin­ti dar­bo paieš­ką ir planuo­jant kar­je­rą. Kon­sul­ta­ci­jos me­tu ap­tar­si­te dar­bo rin­kos si­tua­ci­ją, įvertinsite sa­vo ga­li­my­bes šių die­nų dar­bo rin­ko­je, gau­si­te re­ko­men­da­ci­jų, kaip pa­brėž­ti sa­vo stip­rią­sias kom­pe­ten­ci­jas, daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čias klai­das ir kitus svar­bius da­ly­kus. Grei­čiau­siai pa­ts svar­biau­sias da­ly­kas yra jū­sų no­ras ir pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vi­mi – nie­ka­da nea­be­jo­ki­te, ban­dy­ki­te ir sie­ki­te sa­vo tiks­lo. Tarpi­nės sto­te­lės jū­sų kar­je­ro­je yra pa­tys di­džiau­si laip­tai, pa­dė­sian­tys gau­ti sva­jo­nių dar­bą.

5. Pris­ta­ty­ki­te sa­ve ki­taip

Taip, gal­būt tai skam­ba vi­so­se ant­raš­tė­se ir dau­ge­ly­je straips­nių, ta­čiau įdo­mus CV ir ki­toks sa­vęs pri­sta­ty­mas yra bū­tent tai, kas ga­li jus iš­skir­ti ir pil­kos mi­nios šab­lo­nų. Kiek­vie­nas mes esa­me in­di­vi­dua­lus, tu­rin­tis sa­vo ma­ty­mą, tad nebijoki­te jo pa­brėž­ti. Gal­būt vie­nas iš šim­to CV tu­rės tai, ko ki­ti ne­tu­rė­jo? Peržvelg­da­mi sa­vo CV ne­pa­mirš­ki­te ir kri­tiš­kai įsi­ver­tin­ti – kiek ja­me esan­ti informaci­ja ak­tua­li ieš­ko­mai po­zi­ci­jai, kiek pa­gal pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją darb­da­vys ga­lės ver­tin­ti jū­sų ati­ti­ki­mą pa­teik­tiems rei­ka­la­vi­mams? Įver­tin­ki­te, ar nė­ra per daug per­tek­li­nės, neak­tua­lios in­for­ma­ci­jos? Vis dėl­to gal­būt jū­sų pri­seg­tas motyvacinis laiš­kas bus tas laip­te­lis, ku­rio trū­ko dau­ge­liui ki­tų? Kiek­vie­nas iš jūsų tu­ri kaž­ką in­di­vi­dua­laus, pa­ro­dy­ki­te tai!

6. Re­zul­ta­tas

At­ro­do, kad vis­ką pa­da­rė­te tei­sin­gai, ta­čiau dėl kaž­ko­kių prie­žas­čių vis tiek nega­vo­te pa­siū­ly­mo, ku­rio ti­ki­tės? Nea­be­jo­ki­te, re­zul­ta­tas gau­na­mas ne iš karto. Gal­būt tai net ne jū­sų pa­tir­ties pro­ble­ma, gal­būt darb­da­vys ma­no, kad ne­pri­tap­si­te prie or­ga­ni­za­ci­jos kul­tū­ros? Vie­na iš ga­li­my­bių yra ir tai, kad gal­būt bū­tent šiuo lai­ko­tar­piu nė­ra to­kio dar­bo pa­siū­ly­mo rin­ko­je, ku­ris ati­tik­tų jū­sų lūkes­čius? Nes­ku­bė­ki­te įsi­dar­bin­ti ten, kur dve­jo­ja­te, ste­bė­ki­te rin­ką ir nuo­la­tos da­ly­vau­ki­te žai­di­me. Pri­min­ki­te įvai­rioms at­ran­kų kom­pa­ni­joms apie sa­ve, nepa­mirš­ki­te ir „Lin­ke­dIn“ so­cia­li­nio pus­la­pio. Nau­jas dar­bo pa­siū­ly­mas ga­li bū­ti vi­sai čia pat, tik rei­kia jį pa­ste­bė­ti.

Tai­gi, ne­sku­bė­ki­te ir ge­rai ap­svars­ty­ki­te, ar esa­te tin­ka­mai pa­si­ruo­šęs priim­ti nau­jus iš­šū­kius, ar vis­ką da­ro­te tei­sin­gai ir, svar­biau­sia, nea­be­jo­ki­te sa­vo sugebė­ji­mais, nes tai, ką mo­ka­te / ži­no­te jūs, ga­li bū­ti bū­tent tai, ko įvai­rios kompa­ni­jos il­gai ieš­ko­jo!


Šiame straipsnyje: darbaskarjeracvpatarimai

NAUJAUSI KOMENTARAI

As

As portretas
Straipsnis apie nieka. Pavadinimas sako kaip pradet naujus metus o straipsnis kaip ieskot darbo!?!? Jauciu patirties nera tik vaikiski naivus svaiciojimai.

Verslas nuo nulio

Verslas nuo nulio portretas
Įdomu, autorė bent jau baigusi ką nors? darbą turinti? ir mokinanti, kaip jį rasti? Blogiausia, kad patarimus dalina žmonės, neturintys tam kompetencijos. Turi būti savo srities specialistu, ne tik išsilavinimo, amžiaus, gyvenimiškos patirties prasme, kad galėtum teikti patarimus.
VISI KOMENTARAI 2
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių