Kaulų čiulpų vė­žys įvei­kia­mas vis leng­viau

Lie­tu­vai rei­kia ma­žiau­siai dvie­jų kau­lų čiul­pų transp­lan­ta­ci­jos cent­rų, ir Kau­nas tu­ri bū­ti vi­sų pir­ma mie­lo­mi­nės li­gos gy­dy­mo cent­ras. To­kia mūsų mieste vy­ku­sios tarp­tau­ti­nės kon­fe­ren­ci­jos, ku­rio­je da­ly­va­vo pa­sau­li­nio ly­gio spe­cia­lis­tai iš už­sie­nio, iš­va­da.

Mo­ki­niai pri­ly­go mo­ky­to­jui

Kau­no kli­ni­kų he­ma­to­lo­gų pro­ver­žis au­to­lo­gi­nės krau­jo­da­ros ka­mie­ni­nių ląs­te­lių transp­lan­ta­ci­jos sri­ty­je aukš­tai ver­tin­ti­nas ne tik dėl ge­rų re­zul­ta­tų. Me­di­kų pro­fe­sio­na­lu­mą se­niai pa­ste­bė­jo ir la­bai tei­gia­mai įver­ti­no jų mo­ky­to­jai iš gar­siau­sių Eu­ro­pos kli­ni­kų.

Vie­nas ge­riau­sių krau­jo­da­ros ka­mie­ni­nių ląs­te­lių transp­lan­ta­ci­jų spe­cia­lis­tų pa­sau­ly­je, Leip­ci­go uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės On­ko­lo­gi­jos ir he­ma­to­lo­gi­jos kli­ni­kos va­do­vas pro­fe­so­rius Diet­ge­ris Nie­der­wie­se­ris jau be­veik me­tus kon­sul­tuo­ja Kau­no kli­ni­kų pa­cien­tus ir tal­ki­na He­ma­to­lo­gi­jos sky­riaus spe­cia­lis­tams at­lie­kant au­to­lo­gi­nes krau­jo­da­ros ka­mie­ni­nių ląs­te­lių transp­lan­ta­ci­jas.

Šio­je sri­ty­je Kau­no kli­ni­kos star­ta­vo praė­ju­sių me­tų lie­pą. Nuo ta­da au­to­lo­gi­nės krau­jo­da­ros ka­mie­ni­nių ląs­te­lių transp­lan­ta­ci­jos at­lik­tos keturiolikai  li­go­nių, šie­met – jau sep­ty­nios. Per me­tus kli­ni­ka tu­ri ga­li­my­bę at­lik­ti 20 to­kių pro­ce­dū­rų.

Praė­ju­sią sa­vai­tę vėl lan­kę­sis Lie­tu­vo­je, kur skai­tė pa­skai­tas Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to (LSMU) stu­den­tams, re­zi­den­tams ir gy­dy­to­jams, ir su­si­ti­kęs su svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ru Ju­ru Po­že­la pro­fe­so­rius D.Nie­der­wie­se­ris ap­ta­rė krau­jo li­gų gy­dy­mo per­spek­ty­vas ir pa­sie­ki­mus Kau­ne ir pa­brė­žė, kad Kau­no kli­ni­kos tu­ri tap­ti mie­lo­mi­nės li­gos gy­dy­mo cent­ru Lie­tu­vo­je ir tam yra pro­fe­sio­na­liai pa­si­ren­gu­sios.

„To­kiai ša­liai kaip Lie­tu­va rei­kė­tų ma­žiau­siai dvie­jų cent­rų, ir Kau­nas tu­rė­tų bū­ti vi­sų pir­ma mie­lo­mi­nės li­gos gy­dy­mo cent­ras, nes čia yra vi­sa rei­kia­ma inf­rast­ruk­tū­ra ir spe­cia­lis­tai – neu­ro­chi­rur­gai, nefrologai, or­to­pe­dai trau­ma­to­lo­gai, on­ko­lo­gai ra­dio­te­ra­peu­tai, la­bo­ra­to­ri­nės me­di­ci­nos gy­dy­to­jai ir ki­ti“, – įver­ti­no pro­fe­so­rius D.Nie­der­wie­se­ris.

Te­le­me­di­ci­nos ste­buk­lai

Šią min­tį vai­ni­ka­vo LSMU Me­di­ci­nos aka­de­mi­jos On­ko­lo­gi­jos ins­ti­tu­to, On­ko­lo­gi­jos ir he­ma­to­lo­gi­jos kli­ni­kos, Lie­tu­vos afe­re­zių ir kli­ni­ki­nės tok­si­ko­lo­gi­jos aso­cia­ci­jos or­ga­ni­zuo­ta tarp­tau­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja au­to­lo­gi­nės krau­jo­da­ros ka­mie­ni­nių ląs­te­lių transp­lan­ta­ci­jos te­ma.

Kon­fe­ren­ci­jos ini­cia­to­rius – pro­fe­so­rius D.Nie­der­wie­se­ris, bu­vęs Eu­ro­pos kau­lų čiul­pų transp­lan­ta­ci­jos gru­pės va­do­vas. Jo va­do­vau­ja­ma­me cent­re jau at­lik­ta be­veik 4 tūkst. krau­jo­da­ros ka­mie­ni­nių ląs­te­lių transp­lan­ta­ci­jų. Pa­sau­li­nio ly­gio spe­cia­lis­tai iš Vo­kie­ti­jos, Šve­di­jos, Pran­cū­zi­jos, Ita­li­jos ir Len­ki­jos, su­si­rin­kę Kau­ne, ap­ta­rė da­bar­ti­nes šio gy­dy­mo bū­do ga­li­my­bes ir per­spek­ty­vas.

Eks­per­tų pa­skai­tų klau­sė­si ir ak­ty­viai dis­ku­ta­vo dau­giau nei 150 da­ly­vių iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos. Tarp jų – gy­dy­to­jai he­ma­to­lo­gai, vai­kų he­ma­to­lo­gai, trans­fu­zio­lo­gai, kli­ni­ki­nės tok­si­ko­lo­gi­jos gy­dy­to­jai, on­ko­lo­gai, la­bo­ra­to­ri­nės me­di­ci­nos gy­dy­to­jai, ge­ne­ti­kai, bio­lo­gai ir ki­ti spe­cia­lis­tai.

Vie­nas kon­fe­ren­ci­jos tiks­lų bu­vo pri­sta­ty­ti Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos (PSO) dė­me­sio su­lau­ku­sios bend­ra­dar­bia­vi­mo pro­gra­mos re­zul­ta­tus.

Kau­no kli­ni­kų On­ko­lo­gi­jos ir he­ma­to­lo­gi­jos kli­ni­kos He­ma­to­lo­gi­jos sky­riaus va­do­vo do­cen­to Ro­lan­do Ger­bu­ta­vi­čiaus tei­gi­mu, jau ga­li­ma pa­si­džiaug­ti pir­mai­siais sėk­min­gai įgy­ven­di­na­mo te­le­me­di­ci­nos pro­jek­to re­zul­ta­tais.

Kau­no kli­ni­kų me­di­kus be­veik me­tus kas­dien kon­sul­tuo­ja pro­fe­so­rius D.Nie­der­wie­se­ris. Su juo ap­ta­ria­ma pa­cien­tų būk­lė, jų ty­ri­mų re­zul­ta­tai ir gy­dy­mo ei­ga.

 NAUJAUSI KOMENTARAI

Mr_Atom_521

Mr_Atom_521 portretas
Sveiki. Buvau devintas ciulpu transplantacijoj Kaune . Ka galiu pasakyti, daktarai ir visos slauges ir sesutes buvo tikrai nuostabios, rupinosi manimi kaip savu zmogumi, jie man dabar kaip seses ir broliai tik to niekas nesupras (galbut) jeigu reikes kokios info kiek galesiu tiek padesiu, rasykit i emaila grsararsen@gmail.ccom

Liucija

Liucija portretas
Daug triuksmo, reklamos ir savireklamos. Skaudu skaityti ligoniams. Kiek mūsų yra ir keliems " dangus". Ypač, jei yra visokie ribojimai. Amžius... Lietuvoje nerašyta, bet jau taisykle, kad po 65 esi nebe žmogus, o finansinis biudžeto siurblys.
VISI KOMENTARAI 2
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių