„Mar­gi­ris“ pa­te­ko į fi­na­li­nes var­žy­bas

Kau­no ša­ch­ma­tų klu­bo "Mar­gi­ris" žai­dė­jai pa­te­ko į pa­sau­lio ko­res­pon­den­ci­nių ša­ch­ma­tų Čem­pio­nų ly­gos fi­na­li­nes var­žy­bas. Tai pa­aiš­kė­jo po tris mė­ne­sius tru­ku­sios ko­vos at­ran­kos tur­ny­re.

Tarp­tau­ti­nė ko­res­pon­den­ci­nių ša­ch­ma­tų fe­de­ra­ci­ja (ICCF), sek­da­ma fut­bo­lo, krep­ši­nio ir ki­tų po­pu­lia­rių spor­to ša­kų pa­vyz­džiu, įgy­ven­di­no nau­ją pro­jek­tą - Čem­pio­nų ly­gos var­žy­bas. Tai - klu­bi­nių ko­man­dų pa­sau­lio čem­pio­na­tas. Ko­man­dą su­da­ro 4 žai­dė­jai, jie kiek­vie­nas ats­ki­rai ko­vo­ja su sa­vo len­tos var­žo­vais. Elekt­ro­ni­nis paš­tas lei­džia ope­ra­ty­viai keis­tis ėji­mais, tai la­bai pa­gy­vi­na spor­ti­nę ko­vą.

"Mar­gi­rio" ko­man­dos ka­pi­to­nas Al­gir­das Rau­du­vė in­for­ma­vo, jog pa­sau­lio Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos var­žy­bo­se star­ta­vo 242 klu­bi­nės ko­man­dos iš ke­tu­rių že­my­nų - Aust­ra­li­jos, Ame­ri­kos, Azi­jos ir Eu­ro­pos. Dau­giau­siai - net 52 eki­pos - ats­to­vau­ja Vo­kie­ti­jai, 27 - Ita­li­jai. Lie­tu­vą rep­re­zen­tuo­ja 6 ko­lek­ty­vai.

Kau­nie­čiai (tarp­tau­ti­niai meist­rai Al­gi­mantas But­no­rius ir Al­gir­das Rau­du­vė, taip pat Gin­tau­tas Pet­rai­tis ir Ri­man­tas Rup­šys) var­žo­si 21-ojo­je at­ran­kos gru­pė­je. Ko­man­doms li­kus su­žais­ti po 2-4 par­ti­jas, "Mar­gi­ris" su­rin­ko 28,5 taš­ko ir, ne­pai­sant li­ku­sių su­si­ti­ki­mų baig­ties, už­si­tik­ri­no gru­pės nu­ga­lė­to­jo ti­tu­lą.

Po lie­tu­vių iš­si­ri­kia­vo "64 for 4" (Olan­di­ja) - 24 taš­kai (2 ne­baig­tos par­ti­jos), "CSM Cluj" (Ru­mu­ni­ja) - 22,5 tšk. (4), "Ti­ta­nic Team" (Ita­li­ja) - 22,5 tšk. (2), "S­cha­chf­reun­de" (Vo­kie­ti­ja) - 22 tšk. (4) ir "Ca­pea II" (Is­pa­ni­ja) - 19,5 tšk. (0).

"Mar­gi­riui" A.Rau­du­vė pel­nė 7,5 taš­ko, A.But­no­rius - 7 (li­ko 2 ne­baig­tos par­ti­jos), G.Pet­rai­tis - 7, R.Rup­šys - 7 (li­ko vie­na par­ti­ja).

Čem­pio­nų ly­gos fi­na­li­nės var­žy­bos nu­ma­ty­tos ki­tais me­tais. Kar­tu su kau­niečiais jo­se da­ly­vaus ir Vil­niaus klu­bas "NSEL 30". Ge­rų ga­li­my­bių taip pat tu­ri Kau­no "Bal­ti­jos ly­ga".

KD inf.NAUJAUSI KOMENTARAI

pliaže

pliaže portretas
laukiuy nesulaukiu naujojo sezono :)
VISI KOMENTARAI 1

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių