Ru­duo – ge­riau­sias lai­kas poil­siui Drus­ki­nin­kuo­se

 • Teksto dydis:

Pra­si­dė­jęs ru­duo kiek­vie­ną iš mū­sų vis la­biau įsu­ka į kas­die­nę dar­bų ir rei­ka­lų vir­ti­nę. Tam, kad ne­prit­rūk­tu­mė­te jė­gų ir kant­ry­bės, pa­si­rū­pin­ki­te sa­vi­mi ir sa­vo šei­mos svei­ka­ta bei ko­ky­biš­ku poil­siu Drus­ki­nin­kuo­se. Bū­tent Drus­ki­nin­kai siū­lo pla­čiau­sią, fi­nan­siš­kai pa­trauk­lų pra­mo­gų ir svei­ka­ti­ni­mo pa­slau­gų komp­lek­są, ku­ris pa­dės pail­sė­ti nuo įtam­pos ir stre­so, at­gau­ti jė­gas ir vėl pro­duk­ty­viai kib­ti į lau­kian­čius dar­bus.

Ne­bū­ti­na skris­ti ato­sto­gau­ti į už­sie­nį

Iš­sa­mes­nę in­for­ma­ci­ją apie Drus­ki­nin­kuo­se tei­kia­mas SPA ir svei­ka­ti­ni­mo bei me­di­ci­nos, ap­gy­ven­di­ni­mo ir mai­ti­ni­mo pa­slau­gas, pra­mo­gas bei kul­tū­ri­nius ren­gi­nius ra­si­te Drus­ki­nin­kų tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro tink­la­la­py­je in­fo.drus­ki­nin­kai.lt. Cent­ro spe­cia­lis­tai at­sa­kys į vi­sus do­mi­nan­čius klau­si­mus.

Ru­de­nį ar žie­mą ne­bū­ti­na skris­ti ato­sto­gau­ti į už­sie­nį – pa­kan­ka at­va­žiuo­ti į Drus­ki­nin­kus, kur vi­sus me­tus ga­li­te ras­ti va­sa­rą, pa­le­pin­ti kū­ną ir sie­lą: pa­si­mė­gau­ti SPA ir svei­ka­ti­ni­mo pro­ce­dū­ro­mis, van­dens par­ko pra­mo­go­mis ar pa­si­ner­ti į ry­tie­tiš­ka dva­sia pul­suo­jan­čia­me FLO­RES SPA cent­re kruopš­čiai at­lie­ka­mas SPA pro­ce­dū­ras, at­gau­ti jė­gas ru­de­nė­jan­čios gam­tos ap­sup­ty­je ir pa­si­džiaug­ti vi­sai šei­mai skir­to­mis pra­mo­go­mis, ku­rių ku­ror­te gau­su iš­ti­sus me­tus.

Be­ne la­biau­siai dėl šiuo­lai­ki­nių tech­no­lo­gi­jų ir šim­ta­me­tės ku­ror­to­lo­gi­jos pa­tir­ties der­mės ver­ti­na­ma Drus­ki­nin­kų gy­dyk­la, ku­rio­je dir­ban­tys kom­pe­ten­tin­gi gy­dy­to­jai, įver­ti­nę sve­čio svei­ka­tos būk­lę, ski­ria gy­do­mą­sias, svei­ka­ti­ni­mo pro­ce­dū­ras, ku­rias at­lie­ka kva­li­fi­kuo­ti spe­cia­lis­tai. Gy­do­mo­sios pro­ce­dū­ros efek­ty­vios sie­kiant stip­rin­ti svei­ka­tą, no­rint iš­veng­ti li­gų, esant me­džia­gų apy­kai­tos su­tri­ki­mams, įvai­riems svei­ka­tos ne­ga­la­vi­mams, stre­sui ar nuo­var­giui.

Pa­si­le­pin­ki­te uni­ka­lio­mis pro­ce­dū­ro­mis

Drus­ki­nin­kuo­se esan­tis vie­nas di­džiau­sių ir mo­der­niau­sių SPA cent­rų ša­ly­je „Grand SPA Lie­tu­va“ sve­čiams siū­lo iš­mė­gin­ti svei­ka­ti­ni­mo, gy­dy­mo, SPA pa­slau­gas ir pra­mo­gas. Ja­me ra­si­te uni­ka­lų Gin­ta­ro kam­ba­rį, ku­riam įreng­ti su­nau­do­ta 80 kg Bal­ti­jos gin­ta­ro, stip­ri­nan­čio imu­ni­nę sis­te­mą, ska­ti­nan­čio ląs­te­lių at­si­kū­ri­mą, ma­ži­nan­čio stre­są, ša­li­nan­čio tok­si­nus ir pa­de­dan­čio at­kur­ti odos stang­ru­mą bei na­tū­ra­lų at­spal­vį.

Gin­ta­ro kam­ba­ry­je ra­si­te ana­lo­gų pa­sau­ly­je ne­tu­rin­tį ži­no­mo ju­ve­ly­ro Ša­rū­no Da­vai­nio spe­cia­liai su­kur­tą gin­ta­ro ma­sa­žo sta­lą, taip pat inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių gin­ta­ro pir­tį, čia taip pat at­lie­ka­mos gin­ta­ri­nės pė­dų ref­lek­so­te­ra­pi­jos pro­ce­dū­ras.

„Grand SPA Lie­tu­va“ kvie­čia iš­ban­dy­ti vei­do ir kū­no te­ra­pi­jas su uni­ka­lio­mis sa­vy­bė­mis pa­si­žy­min­čiu Lie­tu­vos auk­su: ma­sa­žu su gin­ta­ro ru­tu­liais ar gin­ta­ro kre­mu, pro­ce­dū­ro­mis su gin­ta­ro kos­me­ti­ne li­ni­ja – gin­ta­ro alie­ju­mi, gin­ta­ro pud­ra. Ver­tin­gas Bal­ti­jos jū­ros gin­ta­ras gau­sus gin­ta­ro rūgš­ties, ku­ri pa­si­žy­mi de­tok­si­kuo­ja­muo­ju ir dre­nuo­ja­muo­ju po­vei­kiu, taip pat tu­ri ne­pap­ras­tą gro­žio pa­slap­tį, stip­rų ry­šį su gam­ta ir že­me – vi­sa tai jun­gia kū­ną ir sie­lą, su­tei­kia gi­lią har­mo­ni­ją. SPA pro­ce­dū­roms svar­bu nau­din­gos gin­ta­ro pud­ros, gra­nu­lių, sfe­rų sa­vy­bės. Šiuo­se pro­duk­tuo­se yra nau­do­ja­mas ver­tin­gas gin­ta­ro alie­jus, ku­ris pa­si­žy­mi mai­ti­na­mo­sio­mis ir odos elas­tin­gu­mą ge­ri­nan­čio­mis sa­vy­bė­mis. Tai pro­ce­dū­ros, efek­ty­viai sau­gan­čios odą nuo se­nė­ji­mo, sau­su­mo ir de­hid­ra­ta­ci­jos, at­ku­rian­čios odos stang­ru­mą, ko­re­guo­jan­čios stri­jas. Pro­ce­dū­roms nau­do­ja­mos prie­mo­nės su­ma­žins įtam­pą ir stre­są, su­stip­rins ma­lo­nius po­jū­čius.

Ma­sa­žas auk­sas­pal­viu gin­ta­ru – at­pa­lai­duo­jan­tis, po­li­sen­so­ri­nis gy­dy­mas kar­tu su pra­ban­giu gin­ta­ro alie­ju­mi. Jis su­jun­gia na­tū­ra­lias gin­ta­ro mai­ti­nan­čias ir odos elas­tin­gu­mą ge­ri­nan­čias sa­vy­bes su pa­grin­di­nė­mis Bal­ti­jos sa­kuo­se esan­čios gin­ta­ro rūgš­ties an­tiok­si­da­ci­nė­mis ir dre­nuo­jan­čio­mis sa­vy­bė­mis. Ma­sa­žas yra veiks­min­gas ko­vo­jant su odos sau­su­mu ir de­hid­ra­ta­ci­ja, ma­ži­na raukš­les. Jis sklei­džia in­ten­sy­vų ir ke­rin­tį aro­ma­tą, ku­ris sti­mu­liuo­ja uos­lę, ak­ty­vi­na psi­chi­ką ir pa­gi­li­na jaus­mus, mažina stre­są ir rau­me­nų įsi­tem­pi­mą.

Gin­ta­ras – vie­nas iš re­tų mi­ne­ra­lų, šil­dan­tis, spin­du­liuo­jan­tis tei­gia­mą ener­gi­ją, ku­rios mums la­bai trūks­ta. Nu­ga­ros ma­sa­žas su gin­ta­ro ru­tu­liais, nes stu­bu­ras yra pa­grin­di­nis mū­sų kū­no rams­tis. Sė­di­mas dar­bas ir nuo­la­ti­nis stre­sas su­kaus­to nu­ga­rą lyg šar­vai, su­ke­lia skaus­mus ir įtam­pą. Ma­sa­žas su gin­ta­ro ru­tu­liu­kais pui­kiai iš­ju­di­na rau­me­nis, mankš­ti­na saus­gys­les, tei­gia­mai vei­kia ner­vų sis­te­mą. Šis ma­sa­žas pa­si­žy­mi uni­ka­lio­mis gin­ta­ro sa­vy­bė­mis ma­sa­žui nau­do­ja­muo­se ru­tu­liuo­se.


Šiame straipsnyje: DruskininkaiSPApoilsis

NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių