Ro­bo­ti­nė chi­rur­gi­ja – jau ir Lie­tu­vo­je

 • Teksto dydis:

Spe­cia­lūs inst­ru­men­tai, pri­tvir­tin­ti prie ro­bo­to ran­kų, lei­džia at­lik­ti pla­čios amp­li­tu­dės ju­de­sius, pa­di­din­tu vaiz­du su erd­vi­niu (3D) ma­ty­mu ap­rū­pin­ta sis­te­ma lei­džia at­lik­ti juos tiks­liau.

Ši įran­ga tu­ri ke­lias la­bai svar­bias techno­lo­gi­nes ino­va­ci­jas: akies obuo­lio ju­de­siu val­do­ma ka­me­ra pa­ge­ri­na ope­ra­ci­jos tiks­lu­mą ir pa­leng­vi­na dar­bą ir chi­rur­gui, ir jo asis­ten­tui.

Skir­tin­gai nuo prieš tai bu­vu­sios ro­bo­ti­nės įran­gos, chi­rur­gas, ope­ruo­jan­tis padedant kon­so­lei, ga­li jaus­ti pri­si­lie­ti­mą prie kie­tes­nių au­di­nių ar struk­tū­rų, o tai da­ro ope­ra­ci­jos po­jū­tį la­bai pa­na­šų į įpras­tos chi­rur­gi­jos, su­trum­pė­ja mo­ky­mo­si krei­vė.

Pil­vo chi­rur­gi­jo­je ro­bo­ti­ne įran­ga ga­li­ma at­lik­ti iš prin­ci­po vi­sas ope­ra­ci­jas, li­te­ra­tū­ro­je gau­su duo­me­nų apie pla­tų jos pri­tai­ky­mą. Ta­čiau at­lie­kant pa­grin­di­nes pil­vo chi­rur­gi­jos ma­ni­pu­lia­ci­jas – to­kias kaip, pa­vyz­džiui, tul­žies pūs­lės pa­ša­li­ni­mo ar iš­var­žos lik­vi­da­vi­mo (jos, ži­no­ma, sėk­min­gai at­lie­ka­mos ir su ro­bo­tu), kol kas aiš­kūs ro­bo­ti­nės chi­rur­gi­jos pra­na­šu­mai neį­ro­dy­ti. Be to, šias ope­ra­ci­jas ga­li­ma gana ko­ky­biš­kai at­lik­ti ki­tu ma­žai in­va­zi­nės chi­rur­gi­jos bū­du – la­pa­ros­ko­piš­kai.

Ka­dan­gi ro­bo­ti­nė įran­ga už­tik­ri­na pui­kų ope­ra­ci­nio lau­ko ma­ty­mą, ju­de­sių ir au­di­nių mo­bi­li­za­ci­jos tiks­lu­mą, na­tū­ra­lu, kad di­džiau­sias pri­va­lu­mas yra at­lie­kant on­ko­lo­gi­nes ope­ra­ci­jas, ypač tas, kur ša­li­nant or­ga­ną su na­vi­ku bei vi­sus ar­ti­mo­jo me­tas­ta­za­vi­mo au­di­nius – krau­ja­gys­li­nį ir lim­fa­ti­nį ba­sei­ną – yra su­dė­tin­ga ope­ra­ci­jos zo­ną pa­siek­ti at­vi­ros ar la­pa­ros­ko­pi­nės chi­rur­gi­jos me­tu. Tad ypač ši chi­rur­gi­ja pa­si­tei­si­no ope­ruo­jant pa­cien­tus, ser­gan­čius tie­sio­sios žar­nos vė­žiu.

Mo­te­rų du­buo yra ana­to­miš­kai pla­tes­nis, o ope­ruo­jant vy­rus, ypač tu­rin­čius ants­vo­rį, ko­ky­biš­kai at­lik­ti tie­sio­sios žar­nos vė­žio ope­ra­ci­ją yra su­dė­tin­ga. Ne­re­tai iki ope­ra­ci­jos tai­ko­ma spin­du­li­nė te­ra­pi­ja, ku­ri da­ro šio or­ga­no ir jį su­pan­čių au­di­nių pa­ša­li­ni­mo ope­ra­ci­ją tik su­dė­tin­ges­nę. Tad ne­tru­kus pa­si­ro­dė duo­me­nų, kad ro­bo­ti­nės chi­rur­gi­ja pa­de­da iš­sau­go­ti ma­žo­jo du­bens iner­va­ci­ją, dėl to šla­pi­ni­mo­si ar ly­ti­nės funk­ci­jos su­tri­ki­mai po ro­bo­ti­nių ope­ra­ci­jų, ly­gi­nant su ki­to­mis, yra re­tes­ni.

Praei­tais me­tais pa­si­ro­dė pir­ma­sis kli­ni­ki­nis ty­ri­mas, įro­dęs, jog po ro­bo­ti­nių tie­sio­sios žar­nos vė­žio ope­ra­ci­jų pa­cien­tai gy­ve­na il­giau, yra di­des­nė pil­no pa­svei­ki­mo ti­ki­my­bė bei re­tes­ni li­gos re­ci­dy­vai. To­dėl Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nė­je li­go­ni­nė­je pir­mo­ji ope­ra­ci­ja ir bu­vo at­lik­ta dėl tie­sio­sios žar­nos vė­žio.

Robotinė chirurgija ginekologijoje

Pa­sak Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės Aku­še­ri­jos - gi­ne­ko­lo­gi­jos de­par­ta­men­to va­do­vo gy­dy­to­jo aku­še­rio gi­ne­ko­lo­go Rai­mon­do Šiau­lio, dau­gu­ma gi­ne­ko­lo­gi­nių ope­ra­ci­jų – tai ope­ra­ci­jos, at­lie­ka­mos mo­ters ma­ža­ja­me du­be­ny­je. Tai sun­kiau priei­na­ma mo­ters kū­no sri­tis, at­lie­kant su­dė­tin­gas gi­ne­ko­lo­gi­nes ope­ra­ci­jas, ypač dėl on­ko­lo­gi­nių su­si­rgi­mų.

Ro­bo­ti­nės chi­rur­gi­jos įdie­gi­mas li­go­ni­nė­je, at­lie­kant gi­ne­ko­lo­gi­nes ope­ra­ci­jas, tai es­mi­nis pro­ver­žis gy­dant gi­ne­ko­lo­gi­nes li­gas ope­ra­ci­niu bū­du. Ši tech­no­lo­gi­ja tu­ri di­de­lių pri­va­lu­mų ly­gi­nant su „at­vi­ru“ ar en­dos­ko­pi­niu bū­du at­lie­ka­mas ope­ra­ci­jas – ma­žė­ja poo­pe­ra­ci­nių komp­li­ka­ci­jų, ge­res­ni svei­ki­mo re­zul­ta­tai.

Ro­bo­ti­nė chi­rur­gi­ja lei­džia leng­viau pa­siek­ti sun­kiau­siai priei­na­mas du­bens struk­tū­ras, at­lik­ti ra­di­ka­lias, bet kartu ma­žo­jo du­bens ner­vus ir ki­tus au­di­nius iš­sau­gan­čias ope­ra­ci­jas. Tai la­bai svar­bu ope­ruo­jant pa­cien­tes, ser­gan­čias gim­dos, gim­dos kak­le­lio vė­žiu.

„Be to, dėl sta­bi­lios vaiz­do ka­me­ros ir to, kad ją val­do pa­ts chi­rur­gas, dau­gia­pa­ko­pės ro­bo­ti­nės įran­gos sau­gu­mo sis­te­mos vi­sus veiks­mus ga­li­ma at­lik­ti pre­ci­ziš­kai tiks­liai ir kartu sau­giai li­go­nei. Jau at­lik­tos ope­ra­ci­jos, pa­nau­do­jant ro­bo­ti­nę chi­rur­gi­ją, pa­cien­tėms, ser­gan­čioms įvai­ria gim­dos ir gim­dos kak­le­lio pa­to­lo­gi­ja. Jų poo­pe­ra­ci­nė sa­vi­jau­ta ge­ra, iš­ra­šy­tos to­les­niam am­bu­la­to­ri­niam gy­dy­mui“, – re­ziu­ma­vo gy­dy­to­jas.

Pa­lan­kiau­sia uro­lo­gi­jai

Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės Uro­lo­gi­jos sky­riaus vy­res­ny­sis gy­dy­to­jas Ma­rius Ja­sė­nas pa­sa­ko­jo, kad uro­lo­gi­ja yra vie­na iš me­di­ci­nos sri­čių, ku­rio­je ro­bo­ti­nė chi­rur­gi­ja pri­tai­ko­ma pla­čiau­siai.

Ši chi­rur­gi­ja lei­džia efek­ty­viau pa­ša­lin­ti inks­tų aug­lius, at­lie­kant ne­frek­to­mi­ją ar da­li­nę inks­to re­zek­ci­ją, iš­sau­gant kaip ga­li­ma dau­giau svei­ko inks­to au­di­nio; at­lik­ti pie­lou­re­te­ri­nio seg­men­to plas­ti­ką, esant šla­pim­ta­kio pie­lou­re­te­ri­nio seg­men­to su­siau­rė­ji­mui ir iš­plės­tam inks­tui; ša­lin­ti šla­pim­ta­kio ak­me­nis, ku­rių ne­ga­li­ma ope­ruo­ti en­dos­ko­piš­kai; at­lik­ti šla­pi­mo pūs­lės ša­li­ni­mo ope­ra­ci­jas dėl vė­žio (cis­top­ros­ta­tek­to­mi­jas).

Ypač daž­nai ro­bo­ti­nė chi­rur­gi­ja tai­ko­ma ra­di­ka­liam pro­sta­tos vė­žio gy­dy­mui. Lie­tu­vo­je pro­sta­tos vė­žys kas­met nu­sta­to­mas apie 2 500–3 000 pa­cien­tų (1/3 vi­sų nau­jai nu­sta­to­mų vė­ži­nių su­si­rgi­mų), dėl to ypač svar­bu kuo efek­ty­viau jį gy­dy­ti – at­lie­kant mi­ni­ma­liai in­va­zy­vias ope­ra­ci­jas su kuo ma­žes­nė­mis poo­pe­ra­ci­nė­mis komp­li­ka­ci­jo­mis ir ge­res­niais il­ga­lai­kiais re­zul­ta­tais.

„Ro­bo­ti­ne ra­di­ka­lia pro­sta­tek­to­mi­ja ga­li­ma pa­siek­ti ge­res­nių vė­žio gy­dy­mo re­zul­ta­tų, efek­ty­viau ša­li­nant pik­ty­bi­nį su­si­rgi­mą, iš­sau­go­ti ner­vus ir krau­ja­gys­les dėl ge­res­nės tri­ma­tės vaiz­do ko­ky­bės ir priar­ti­ni­mo, naudojant lanks­čius, pla­čios amp­li­tu­dės inst­ru­men­tus. To­dėl šios in­ter­ven­ci­jos me­tu, ly­gi­nant su įpras­ta la­pa­ros­ko­pi­ne ar at­vi­ra pro­sta­tek­to­mi­ja, ma­žes­nis komp­li­ka­ci­jų daž­nis (nu­krau­ja­vi­mas, poo­pe­ra­ci­nis skaus­mas), di­des­nei da­liai pa­cien­tų iš­sau­go­ma erek­ci­ja, ge­res­nis šla­pi­mo su­lai­ky­mas.

Vy­rai pra­lei­džia trum­pes­nį lai­ką li­go­ni­nė­je (hos­pi­ta­li­za­ci­jos lai­kas 2–3 die­nos) ir ga­li grei­čiau at­gau­ti nor­ma­lų fi­zi­nį ak­ty­vu­mą – po 2–3 sa­vai­čių grįž­ti į dar­bą, spor­tuo­ti“, – pri­va­lu­mus var­di­jo gy­dy­to­jas uro­lo­gas.

Li­go­ni­nė­je at­lik­tos pir­mo­sios ro­bo­ti­nės uro­lo­gi­nės ope­ra­ci­jos - iš šla­pim­ta­kio pa­ša­lin­tas ak­muo (pie­lou­re­te­ro­li­to­to­mi­ja), ra­di­ka­lios pro­sta­tek­to­mi­jos. Pa­cien­tų poo­pe­ra­ci­nė būk­lė bu­vo ge­ra ir jie ga­na grei­tai iš­ra­šy­ti į na­mus.

Su­sit­var­kė su iš­šū­kiais

„Li­go­ni­nė­je įdie­gus šiuo­lai­kiš­kiau­sią ro­bo­ti­nės chi­rur­gi­jos tech­no­lo­gi­ją, anes­te­zio­lo­gi­nei tar­ny­bai at­si­ran­da nau­ji iš­šū­kiai. Ga­li­ma teig­ti, kad su jais su­si­tvar­kė­me sėk­min­gai.

Pir­mos ro­bo­ti­nės ope­ra­ci­jos me­tu at­lik­ta en­dot­ra­chė­ji­nė ne­jaut­ra, tai­kant he­mo­di­na­mi­kos mo­ni­to­ra­vi­mą, ku­rios tiks­las už­tik­rin­ti pa­cien­to sau­gu­mą ope­ra­ci­jos me­tu ir su­da­ry­ti tin­ka­mas są­ly­gas chi­rur­gi­nei ope­ra­ci­jai, pa­nau­do­jant ro­bo­ti­nę tech­no­lo­gi­ją, at­lik­ti. Vi­sų ope­ra­ci­jų anes­te­zi­jos pro­ce­sas praė­jo sklan­džiai, poo­pe­ra­ci­nė pa­cien­tų būk­lė bu­vo ge­ra“, – džiau­gėsi li­go­ni­nės gy­dy­to­ja anes­te­zio­lo­gė-rea­ni­ma­to­lo­gė Ge­da Kli­ma­vi­čiū­tė.NAUJAUSI KOMENTARAI

...

... portretas
O kaip robotui reiks kyšį įkišt?.. - ach, kyšius ir toliau gydytojai rinks, tik jie už pasekmes nebeatsakys, o štai mūsų neišpreparuotų nebeliks... nes robotai nepavargsta, o pinigai TIK už operacija byra.

Jomajo

Jomajo portretas
Ar kam rūpi, kažin, kada tai atsipirks? Net ir Vilniuj pirkti yra nesąmonė, o čia gryn šventųjų žaliųjų profesionalų bajeriai. Už likusius ir straipsnius dar užsakė. Kiek ilgai dar tai tęsis Lietuvoj?

Tas tam

Tas tam portretas
A ne juokinga broli, kun anie dirb su musa pinigas? :)
VISI KOMENTARAI 7
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių