Lie­tu­va ES Dvy­nių pro­gra­mo­je

ES ska­ti­na vals­ty­bių bend­ra­dar­bia­vi­mą da­li­jan­tis įgy­ven­din­tų re­for­mų pa­tir­ti­mi, re­mia pro­jek­tus, ku­rian­čius są­ly­gas re­for­moms. Tuo tiks­lu ana­lo­giš­kų vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų bend­ra­dar­bia­vi­mui plė­to­ti 1998 m. bu­vo įkur­ta ES Dvy­nių pro­gra­ma, kurią Lietuvoje kuruoja Užsienio reikalų ministerija.

Lie­tu­va, iš pra­džių bu­vu­si ES Dvy­nių pro­gra­mos nau­dos ga­vė­ja, nuo 2004-ųjų pra­dė­jo pa­ti teik­ti eks­per­ti­nę pa­ra­mą į ES kan­di­da­tuo­jan­čioms ir eu­ro­pie­tiš­kų stan­dar­tų sie­kian­čioms ša­lims. Iki 2016 m. vi­du­rio Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­joms vie­noms (30 pro­jek­tų) ar­ba kon­sor­ciu­me su par­tne­riais iš ki­tų ES ša­lių (42 pro­jek­tai) bu­vo pa­ti­kė­ta įgy­ven­din­ti 72 ES Dvy­nių pro­jek­tus, ku­riems fi­nan­suo­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja iš vi­so sky­rė dau­giau nei 60 mln. eu­rų.

Stojant į ES Lietuvos gauta tarptautinė parama buvo labai vertinga siekiant pritaikyti nacionalinę teisinę bazę ir valstybės valdymo sistemą prie ES keliamų reikalavimų. Daug sto­ji­mo į ES pro­ce­se ki­lu­sių iš­šū­kių pa­dė­jo iš­spręs­ti Lie­tu­vo­je įgy­ven­din­ti 125 ES Dvy­nių pro­gra­mos pro­jek­tai. Mū­sų ins­ti­tu­ci­joms pri­si­de­rin­ti prie eu­ro­pie­tiš­kų stan­dar­tų pa­dė­jo tuo­me­tės ES ša­lys na­rės.

Įstojus į ES Lietuva paramą per ES Dvynių programą pradėjo teikti pati. Iš pra­džių Lie­tu­va įgy­ven­din­da­vo po ke­lis pro­jek­tus per me­tus, ta­čiau vė­liau įsi­trau­ki­mas spar­čiai au­go.

Pastaruoju metu Lietuvos ekspertų patirtis ir profesionalumas vis labiau vertinami įgyvendinant reformas valstybėse partnerėse. Lietuva ES Dvynių programos projektus įgyvendina ES Rytų kaimynystėje (Ukrainoje, Moldovoje, Azerbaidžane, Gruzijoje) ir Vakarų Balkanų valstybėse (Kroatijoje, Makedonijoje, Serbijoje, Juodkalnijoje, Kosove, Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje), taip pat Turkijoje bei Egipte. Lietuva ES Dvynių konkursuose dažnai laimi prieš buvusius savo mokytojus iš Austrijos, Prancūzijos, Vokietijos, Ispanijos.

2015 m. Lie­tu­va bu­vo at­rink­ta įgy­ven­din­ti 12 ES Dvy­nių pro­jek­tų, tiek pat Dvy­nių at­ran­kų lai­mė­jo­me per pir­mą­jį 2016 m. pus­me­tį.

Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jų pa­tir­tis la­biau­siai ver­ti­na­ma Kroa­ti­jo­je ir Uk­rai­no­je. Per pa­sta­ruo­sius ke­le­tą me­tų Lie­tu­vos bend­ra­dar­bia­vi­mas su Kroa­ti­ja per ES Dvy­nių pro­gra­mą jau iš­si­plė­tė iki 17 pro­jek­tų, nuo per­nai Uk­rai­no­je da­ly­vau­jant Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­joms pra­dė­ti įgy­ven­din­ti 7 ES Dvy­nių  programos pro­jek­tai.

Panaudoja vis daugiau ES paramos

2006–2011 m. Lie­tu­vos įgy­ven­din­tų ES Dvy­nių pro­jek­tų bend­ras biu­dže­tas su­da­rė 21,6 mln. eu­rų.

Kas­met nuo 2012 m. iki 2015 m. bend­ras me­ti­nis ES Dvy­nių pro­jek­tų biu­dže­tas sta­bi­liai au­go nuo 3,3 mln. eu­rų iki 9,5 mln. eu­rų.

Šie­met, praė­jus tik pir­ma­jam pus­me­čiui, Lie­tu­va jau laimėjo ES Dvy­nių pro­jek­tų už 12,2 mln. eu­rų.

Lie­tu­viš­ki Dvy­nių pro­jek­tai įgy­ven­din­ti šiose ša­lyse

2012 m.: Azerbaidžane, Kroatijoje ir Juodkalnijoje.

2013 m.: Makedonijoje, Juodkalnijoje, Kroatijoje, Kosove, Ukrainoje ir Turkijoje.

2014 m.: Ukrainoje, Egipte, Serbijoje, Turkijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kroatijoje ir Moldovoje.

2015 m.: Kroatijoje, Ukrainoje, Makedonijoje, Gruzijoje ir Turkijoje.

2016 m.: Kroatijoje, Ukrainoje, Moldovoje, Azerbaidžane ir Makedonijoje.NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių