Te­ra­sa tar­si iš fil­mų – jū­sų na­muo­se

Jei na­muo­se tu­ri­te bal­ko­nė­lį ar te­ra­są, ku­rių vie­nin­te­lė pa­skir­tis – lai­ky­ti ne­rei­ka­lin­gus daik­tus, da­bar tin­ka­miau­sias lai­kas tai pa­keis­ti. At­nau­jin­ki­te pa­tal­pą taip, kad jo­je bū­tų ma­lo­nu jau­kiai pus­ry­čiau­ti ar leis­ti links­mus va­ka­rus su drau­gais. Štai ke­li pa­ta­ri­mai, kaip tai pa­da­ry­ti.

Au­ga­lai

Tra­di­ci­nis spren­di­mas va­sa­rą – ant bal­ko­no tu­rėk­lų ka­bi­na­mi va­zo­nai su gė­lė­mis. To­kių gė­ly­čių ra­si­te įvai­riau­sių, o net ir ne­pa­ty­ru­siam so­di­nin­kui jas išau­gin­ti bus tik­rai pa­pras­ta. Pa­si­rin­ki­te au­ga­lė­lių spal­vą, de­ran­čią prie na­mo fa­sa­do ar bal­ko­no bal­dų. Itin pui­kiai at­ro­do ryš­kių spal­vų gė­lės – ryš­kiai mė­ly­nos, raus­vos. Toks de­ko­ro pa­si­rin­ki­mas ne tik pa­gy­vins jū­sų bal­ko­ną, bet ir kiek pri­dengs jį nuo praei­vių akių. Tai ne vie­nin­te­lis spren­di­mas no­rint su­teik­ti sa­vo bal­ko­nui ar te­ra­sai dau­giau ža­lu­mos. Di­de­li va­zo­ni­niai au­ga­lai – taip pat pui­ki al­ter­na­ty­va. Jei už­ten­ka vie­tos, tik­rai ge­rai at­ro­dys di­de­li la­pi­niai au­ga­lai, o jei erd­vė ri­bo­ta, rin­ki­tės siau­rą il­gą va­zo­ną su aukš­tais, žo­lę pri­me­nan­čiais au­ga­lais.

Apš­vie­ti­mas

Ro­man­ti­kos ir jau­ku­mo sa­vo bal­ko­nui ar te­ra­sai su­teik­si­te pa­si­rin­kę tin­ka­mą ap­švie­ti­mą. Pui­kiai at­ro­dys tiek ži­bin­tą pri­me­nan­tys ne­di­du­kai, tiek ir aukš­ti bei il­gi švies­tu­vai.

Bal­ko­ną pui­kiai pa­puoš­ti ga­li ir vis la­biau po­pu­lia­rė­jan­čios ame­ri­kie­tiš­kos lem­pu­tės. To­kia gir­lian­da ap­vy­nio­ti bal­ko­no tu­rėk­lai at­ro­dys įspūdingai, o va­ka­rus, lei­džia­mus bal­ko­ne, pa­da­rys dar jau­kes­nius.

Žva­kės

Dar ža­viau bal­ko­nė­lis ar te­ra­sa at­ro­dys žva­kių švie­so­je. Jų ra­si­te įvai­rių – nuo ma­žy­čių ir pa­pras­tu­čių iki di­de­lių, spal­vo­tų ar me­niš­kai iš­rai­žy­tų. Dėl sau­gu­mo ver­tė­tų įsi­gy­ti ir žva­kės gaub­tų. Jei šie bus kiek ori­gi­na­les­nio di­zai­no, taip pat ga­li tap­ti de­ko­ro ele­men­tu. Tik ne­pa­mirš­ki­te pa­si­bai­gus ro­man­tiš­kam va­ka­rui žva­kių už­ge­sin­ti!

Apk­lo­tai

Kad ne­su­šal­tu­mė­te, įsi­gy­ki­te ke­le­tą minkš­tų ap­klo­tų, skir­tų už­si­mes­ti ant pe­čių te­ra­so­je. Šie ne tik bus funk­cio­na­lūs, bet tin­ka­mai pa­si­rink­ti ga­li tap­ti ir tik­ra jū­sų te­ra­sos puoš­me­na. Pa­si­rin­ki­te mėgs­ta­mos me­džia­gos ir spal­vos ap­klo­tus, atitin­kan­čius jū­sų nuo­tai­ką, ir derančius prie te­ra­sos ko­lo­ri­to – šiuo me­tu par­duo­tu­vė­se ap­klo­tų pa­si­rin­ki­mas iš­ties gau­sus, tad tik­rai ra­si­te tai, ko ieš­ko­te.

Sta­tu­lė­lės

Jei te­ra­so­je erd­vės daug, ją ža­viai pa­puo­ši­te gra­žio­mis sta­tu­lė­lė­mis. Vie­nos po­pu­lia­riau­sių – įvai­rūs an­ge­lė­liai. Šie at­ro­do iš­ties ro­man­tiš­kai ir pra­ban­giai. Jei no­ri­te iš­skir­ti­nes­nių de­ko­ro spren­di­mų, rin­ki­tės ori­gi­na­les­nę puo­šy­bą – pa­vyz­džiui, spal­vin­gas mėgs­ta­mų gy­vū­nų skulp­tū­ras.

Lau­ko bal­dai

Jei pla­nuo­ja­te bal­ko­ne ar te­ra­so­je leis­ti lai­ką, neiš­si­ver­si­te be lau­ko bal­dų. Po­pu­lia­riau­si – pin­ti ar me­di­niai bal­dai, ku­rie at­ro­do jau­kiai, šau­niai tin­ka kla­si­ki­niam sti­liui. Jei la­biau mėgs­ta­te mo­der­nų sti­lių, pui­kus pa­si­rin­ki­mas – plastikiniai bal­dai. To­kie ne tik bus pa­to­gūs, bet ir leis ne­si­rū­pin­ti dėl lie­taus – pa­kaks tik nu­va­ly­ti juos rankš­luos­čiu ir ga­lė­si­te nau­do­tis. Šau­niai at­ro­do per­ma­to­mi ar ryš­kių spal­vų plas­ti­ki­niai bal­dai.


Šiame straipsnyje: terasanamaibūstas

NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių