LVŽS Kauno skyriaus rinkimų programa

 • Teksto dydis:

Kaunas – vieta, kur glaudžiai susipina daugialypiai ekonomikos augimo, socialinės raidos, kultūros raiškos ir aplinkos apsaugos uždaviniai bei įvairių visuomenės grupių poreikiai ir lūkesčiai.

Mūsų tikslas – visiems prieinami miesto darnaus vystymosi pasiekimai, solidari bendruomenė

Mūsų veiklos kryptys ir darbai šiam tikslui pasiekti:

I. Technologijų ir socialinių inovacijų diegimu pagrįstas didesnę pridėtinę vertę kuriančių darbo vietų kūrimas.

1. Aukštųjų technologijų parko Aleksote įkūrimas ir įveiklinimas, parama pateikiant į rinką inovatyvius produktus ir paslaugas; paskata (mokesčių, rinkliavų, viešinimo paslaugų lengvatos) labai mažoms besikuriančioms verslo įmonėms.

2. Socialinių inovacijų įgyvendinimas viešąsias paslaugas teikiančiose savivaldybės įmonėse siekiant efektyvesnio veiklos organizavimo ir paslaugų kokybės; glaudus bendradarbiavimas su Vyriausybe, perkeliant Žemės ūkio ministeriją į Kauną.

3. Tarptautinių ryšių ir partnerystės su užsienio miestais stiprinimas siekiant pritraukti investicijas, užsienio įmonių filialų įkūrimas; vietinio kapitalo investicijų paskata kuriant naujas darbo vietas; atvykstamojo išskirtinio turizmo (medicininio, kultūrinio ir kt.) skatinimas.

II. Miesto bendruomenės, skatinančios socialinę sanglaudą ir pilietinę veiklą, plėtotė.

1. Gyventojų įtraukimas į jiems aktualių seniūnijos ir savivaldybės lygmens sprendimų svarstymą; aplinkosauginiai projektai; parama organizacijoms, prisidedančioms prie miesto estetinio vaizdo formavimo.

2. Mikrorajonų bendruomenių būrimas; sveikatinimo, savanorystės veiklų skatinimas; tautinių mažumų bendruomenių plėtotė. Parama projektus vykdančioms ir savo sudėtyje turinčioms ne mažiau kaip 50 narių bendruomenėms. Akademinio jaunimo – mokinių, aukštųjų mokyklų studentų ir nevyriausybinių organizacijų-socialinės veiklos projektų konkursinis finansavimas.

3. Pagrindinių viešosios erdvės objektų pasiekiamumo didinimas žmonėms su negalia, šeimoms su mažais vaikais (vežimėliuose) – žemagrindžių transporto priemonių užtikrinimas, pandusų, liftų, keltuvų įrengimas; maršrutinio taksi 50 proc. nuolaida asmenims su negalia.

III. Miesto teritorijos planavimo peržiūra, užtikrinant lygiavertę gyvenimo kokybę nuo miesto centro nutolusiuose mikrorajonuose.

1. Viešųjų erdvių plėtra ir pritaikymas kultūros ir rekreacijos reikmėms (A. Mickevičiaus slėnio sutvarkymas ir jo pritaikymas kultūriniams renginiams, Marvelės upės slėnio sutvarkymas, panaudojant teritorijos gamtinio karkaso ypatumus, Ąžuolyno parko su Dainų slėniu, S. Dariaus ir S. Girėno stadiono rekonstrukcija).

2. Atskirų kvartalų kompleksinis tvarkymas, derinant namų renovaciją bei poilsio ir sporto zonų, vaikų žaidimų aikštelių, automobilių stovėjimo vietų įrengimą. Naujos gatvės prie būsimos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų daugiaaukštės transporto priemonių stovėjimo aikštelės tiesimas.

3. Transporto srautų optimizavimas ir saugumo užtikrinimas – trumpalaikio sustojimo vietų, skirtų vaikų išlaipinimui prie mokyklų ir darželių įrengimas; dviračių takų tinklo plėtotė, sujungiant mikrorajonus, elektromobilių greito įkrovimo stotelių įrengimas, pėsčiųjų tilto į Nemuno salą iš Aleksoto pusės, gatvių tiesimas, remontas ir priežiūros darbai. Išmanusis Kaunas – gyventojų prieiga prie atvirųjų duomenų realiuoju laiku (informacija apie vykdomus gatvių remontus, kelių valymo grafikus, eismo srautų intensyvumą ir kt.).

Išsilavinimas ir profesinis tobulėjimas yra esminės prielaidos kiekvienam asmeniui atskleisti ir ugdyti savo gebėjimus, siekti karjeros darbe, atrasti prasmingas saviraiškos sritis – aktyviai prisidėti prie miesto gerovės.

Mūsų tikslas – kokybiškas bendrasis ugdymas ir mokymasis visą gyvenimą

Mūsų veiklos kryptys ir darbai šiam tikslui pasiekti:

I. Bendrojo ugdymo mokyklų įvairovės ir jų bendruomenių iniciatyvos skatinimas pasirenkant formaliojo ir neformaliojo ugdymo būdus.

1. Ugdymo įstaigų tinklo peržiūra siekiant kiekviename mikrorajone suformuoti visų pakopų (priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio) ugdymo įstaigų kompleksą, atkreipiant dėmesį į socialiai pažeidžiamų vaikų bei neįgaliųjų įtraukties sąlygas (pavyzdžiui, Kovo 11-osios gimnazijoje).

2. „Visos dienos mokyklos“ modelio sklaida formalųjį ugdymą susiejant su neformaliuoju, pasiteisinusių priemonių sklaida kitose Kauno mokyklose.

3. Savito ugdymo kryptis ar atskirus mokomuosius dalykus pasirinkusių mokyklų stiprinimas, bendradarbiaujant su aukštosiomis mokyklomis ir profesinio mokymo centrais, tarp jų – gamtamokslinio-inžinerinio (STEAM), humanitarinio (anglų, Skandinavijos šalių kalbų), meninio profilio, sveikatą stiprinančių, darnių mokyklų ir pan.; savitos ugdymo infrastruktūros sukūrimas ir (arba) modernizavimas.

II. Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo bei kvalifikacijos tobulinimo programų pasiūla.

1. Vaikų ir jaunimo pilietinės veiklos plėtotė per neformalųjį ugdymą mokyklai bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, skautų, šaulių būreliai, savanoriška socialinė ir aplinkosauginė veikla.

2. Kvalifikacijos tobulinimo programų parengimas ir įgyvendinimas, pirmiausia užtikrinant viešojo sektoriaus (mokytojų, švietimo pagalbos, vaiko teisių apsaugos) darbuotojų kvalifikaciją.

3. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų parengimas ir įgyvendinimas, glaudi partnerystė su aukštosiomis mokyklomis, Trečiojo amžiaus universitetu, verslo įmonėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, profesinio mokymo centrais.

III. Miesto kultūros ir gamtos erdvių – muziejų, teatrų, parkų ir kt. erdvių pritaikymas edukacijos reikmėms.

1. Nemuno salos Nacionalinio mokslo ir inovacijų centro, kitų kultūros įstaigų edukacinių programų, suderintų su bendrojo ugdymo uždaviniais, parengimas ir įgyvendinimas bendradarbiaujant su mokytojais.

2. Edukacinių maršrutų-programų parengimas, siekiant supažindinti su Kauno kultūros paveldu bei gamtinėmis vertybėmis, pavyzdžiui, „Optimizmo architektūra“, „Kauno gynybiniai fortai“, „Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai – kauniečiai“ ir kt.

3. Kultūros ir gamtos paveldo objektų aplinkos pritaikymas neįgaliesiems, grindžiamas universalaus dizaino principais (tinkamumas įvairaus pajėgumo ir galimybių žmonėms, daugiafunkciškumas, ergonomiškumas, intuityvus naudojimas).

Sveikata – viena svarbiausių asmens gyvenimo kokybės dedamųjų bei esminė aktyvios visuomeninės ir profesinės veiklos prielaida.

Mūsų tikslas – sveikos gyvensenos kultūra ir visų amžiaus grupių asmenų gerovė

Mūsų veiklos kryptys ir darbai šiam tikslui pasiekti:

I. Visuomenės sveikatos stiprinimas, atsižvelgiant į fizinių, psichologinių ir socialinių sveikatos veiksnių dermę.

1. Kauno savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos plėtotė dalyvaujant Europos sveikų miestų tinkle – fizinio aktyvumo programos („Judėk sveikai“ ir kt.) įvairioms amžiaus grupėms, žalingų įpročių ir savižudybių prevencija, sveikatos stiprinimas ugdymo įstaigose ir organizacijose, sveikos mitybos modelių tobulinimas ugdymo įstaigose.

2. Nevyriausybinių organizacijų teikiamų sveikatinimo bei laisvalaikio sporto veiklos skatinimas finansuojant jų projektus.

3. Viešųjų erdvių pritaikymas fiziniam aktyvumui – lauko treniruoklių, vaikų sportinių žaidimų aikštelių įrengimas mikrorajonuose; sporto infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas ugdymo įstaigose bei aukštosiose mokyklose.

II. Sveikatos priežiūros paslaugų įvairovė ir kokybės gerinimas.

1. Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas plečiant ambulatorinių paslaugų teikimą nuo pirminio iki tretinio lygio.

2. Lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos programos įvairioms amžiaus ir profesinėms grupėms; automatinių išorinių defibriliatorių (širdies starterių) plėtra; sergančiųjų priklausomybės ligomis psichosocialinė reabilitacija.

3. Kompleksinių sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų, skirtų senyvo amžiaus žmonėms ir asmenims su negalia, sistemos plėtotė, įskaitant profilaktines paslaugas, slaugos paslaugų teikimą namuose, paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimą namuose ir dienos stacionare.

III. Visuomenės švietimas ir informavimas sveikos gyvensenos temomis.

1. Švietimas sveikos gyvensenos temomis – sveiko ir saugaus maisto, psichosocialinės pagalbos ir reabilitacijos, fizinio aktyvumo ir kt. skatinimas, bendradarbiaujant su LSMU gyvensenos medicinos specialistais bei panaudojant įvairioms tikslinėms grupėms (vaikams, jaunimui, senjorams) adaptuotas priemones ir metodus.

2. Miesto sporto renginiai ir šventės, laisvalaikio sporto šakų populiarinimas (per Kauno Hanzos dienas).

3. Gyventojų informavimas apie visuomenės sveikatos stiprinimą ir teikiamas paslaugas Kauno mieste; pirmosios pagalbos teikimo mokymai ugdymo įstaigose ir aukštosiose mokyklose; socialinės reklamos sveikos gyvensenos temomis įvairovės ir meninio lygio užtikrinimas.

Kultūra, jos daugiaprasmė raiška yra bendruomenės vertybinis pamatas ir kūrybingumo šaltinis, istorinio paveldo ir ateities įžvalgos erdvė.

Mūsų tikslas – visuomenei atviras kultūros sektorius, profesionaliojo meno ir visų kauniečių saviraiškos plėtotė

Mūsų veiklos kryptys ir darbai šiam tikslui pasiekti:

I. Lietuvos kultūros sklaida: Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022.

1. Patrauklios ir informatyvios interneto svetainės, pristatančios Kauno kultūros vertybes ir pažintinius maršrutus, pritaikytus įvairioms tikslinėms grupėms, kūrimas, palaikymas ir atnaujinimas.

2. Dalyvavimas įgyvendinant Kauno – Europos kultūros sostinės programą. Ryšių su miesto kūrybinėmis organizacijomis stiprinimas, jų įtraukimas į įvairiausių kultūrinių projektų teikimą ir įgyvendinimą, miesto rašytojų, dailininkų, kompozitorių ir kt.– profesionalų praktikų – patirties, idėjų panaudojimas bei būtent jų skatinimas dalyvauti įvairiose bendruomeniškumo programose.

3. Lygiaverčių sąlygų tautinių mažumų kultūrai puoselėti sudarymas, tęstinių renginių, įtraukiančių Kauno tautinių mažumų bendruomenes, organizavimas.

II. Kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus plėtra.

1. Kultūros infrastruktūros modernizavimas ir sukūrimas (Mykolo Žilinsko dailės galerijos rekonstrukcija, Nacionalinio mokslo ir inovacijų centro Nemuno saloje, M. K. Čiurlionio koncertų ir šiuolaikinio meno centro statyba), lankytojų aktyvaus dalyvavimo ir interaktyvumo plėtotė, sąlygos asmenims su negalia lavinti savo kūrybinius gebėjimus.

2. Kūrybinių rezidencijų įrengimas tarptautiniams menininkų, dizainerių, atlikėjų projektams. „Teatro fabriko“, skirto jauniesiems įkūrimas Mažųjų scenų kiemelyje.

3. Miesto kūrybinių organizacijų (rašytojų, dailininkų, kompozitorių ir kt.) įtraukimas į bendruomeninius kultūros projektus ir renginius, kūrybinių dirbtuvių organizavimas miesto bendruomenėms.

III. Kultūros paveldo išsaugojimas ir atsakingas modernizavimas taikant inovatyvias technologijas ir komunikavimo būdus.

1. Kauno tarpukario architektūros objektų (1918-1940 m.) įtraukimą į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą lydinčios procedūros.

2. Materialiojo kultūros paveldo objektų tyrimai, tvarkyba ir pritaikymas visuomenės reikmėms (A. Galdiko namas, šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia, gynybiniai fortai, B. Brazdžionio namas, Muziejaus gatvėje esantis Sandėlių kompleksas).

3. Nematerialiojo kultūros paveldo pažinimas ir plėtotė – kalendorinės šventės (Užgavėnės, Rasos, Kalėdos), etnologijos paskaitos, seminarai, folkloro festivalis „Atataria lamzdžiai“ populiarinimas.

Lietuvos regioninė politika grindžiama sisteminiu požiūriu į ekonomikos ir socialinę raidą bei gamtinių ekosistemų tvarumą, visoje šalies teritorijoje sukuriant lygiavertes sąlygas pasiekti aukštesnės gyvenimo kokybės.

Mūsų tikslas – akademinės bendruomenės, savivaldos ir verslo santalka darnaus vystymosi siekiams įgyvendinti

Mūsų veiklos kryptys ir darbai šiam tikslui pasiekti:

I. Suformuoti ir įveiklinti Kauno regiono inovacijų ekosistemą, atsižvelgus į aktualias regiono plėtros kryptis (regioninę specializaciją).

1. Kauno regiono akademinio, viešojo sektoriaus ir verslo įmonių tarpusavio sąveikos modelio plėtotė inovacijų veikloje vadovaujantis sinergijos, savireguliacijos ir adaptyvumo kriterijais.

2. Kauno aukštųjų mokyklų bei inovatyvaus verslo ekspertų sutelkimas į regioninį kompetencijų centrą, centro bendradarbiavimo su Kauno regiono plėtros taryba priimant sprendimus tvarkos nustatymas.

3. Vietos bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų švietimas ir į(si)traukimas į regiono ir (arba) vietos savivaldai svarbių darnaus vystymosi klausimų sprendimą.

II. Įgyvendinti socialinių, ekonominių ir aplinkosauginių inovacijų žvalgomuosius projektus.

1. Nevyriausybinių bei bendruomeninių organizacijų, vaikų ir jaunimo projektai bei socialinės inovacijos vietos bendruomenėse, socialinių paslaugų pažeidžiamoms grupėms (neįgaliesiems, ilgalaikiams bedarbiams, nukentėjusiems nuo smurto artimojoje aplinkoje) plėtotė.

2. Žiedinės ekonomikos elementų įgyvendinimas (atliekų mažinimas, perdirbimas, įskaitant tekstilės atliekas, ir antrinis panaudojimas), atsinaujinančiųjų energijos išteklių panaudojimo plėtra (individualių Saulės jėgainių įdiegimas), maisto tiekimo grandinės trumpinimas – pirmiausia aprūpinant viešojo sektoriaus institucijas, prioritetą teikiant miesto ir aplinkinių rajonų ūkininkams ir perdirbėjams.

3. Regiono erdvinis planavimas, atsižvelgiant į gamtinių ekosistemų daugialypes funkcijas: aprūpinimo ištekliais, reguliavimo, gyvųjų organizmų buveinių užtikrinimo ir kultūrinę-rekreacinę.

III. Užtikrinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą vadovaujantis Lietuvos regioninės politikos kriterijais.

1. Darnaus vystymosi žmogiškųjų išteklių užtikrinimas, derinant profesinį mokymą ir aukštojo mokslo visų pakopų studijas ir vykdant į inovacijas orientuotą kvalifikacijos tobulinimą regiono specializacijos srityse.

2. Sveikatos priežiūros institucijų tinklo pertvarka, užtikrinant antrojo lygio ir specialiųjų sveikatos priežiūros paslaugų (odontologijos, medicininės ir psichosocialinės reabilitacijos, psichoterapijos, priklausomybės ligų diagnostikos) prieinamumą regiono gyventojams.

3. Kauno miesto ir rajono partnerystė organizuojant viešojo transporto maršrutus ir suderinant tvarkaraščius, kuriant ir pertvarkant ugdymo įstaigų tinklą, vykdant bendrus kultūros, turizmo ir verslo projektus.


Politinė reklama bus apmokėta iš LVŽS rinkiminės sąskaitos. Užs.1668142.NAUJAUSI KOMENTARAI

mumu

mumu portretas
Kaip su VYTAUTO parku?

Rinkėja NR 245000

Rinkėja NR 245000 portretas
Daug gero 300 000 miestiečių saugumui ir mažesniam traumų kiekiui padarys vienas NEMOKAMAS , kartojame : NEMOKAMAS sprendimas . Uždrauskite šunis daugiabučiuose . Čia nereikia nei investuotojų viliojimo , nei anglų kalbos mokytis , nei KMS lėšų . Veikite !!!!

Pilietiškas

Pilietiškas portretas
Rašytojų daug padamdyti galima - ko negali piniigai, tai gali dideli pinigai! Įtodymas tuščiagarbiškas Matjošaičio lyderiavimas - nei Kaune žmonėd uždirba daugiausiai, nei kitai rodikliais Kaunas pasižymi Lietuvoje, o Matjošaitis garbinamas ! Reiškia, tik tokia nuomonė už didelius eurus ir pastangas suformuota. Pasidomėkite ekonominiais miestű rodikliais ir suprasite, kad Kaunas pahal jokius rodiklius neužima aukštesnės vietos! Tas pats ir su balstiečių programa- reikia proto ir galimybių tai įgyvendinti. Matome kaip vienas profesionalas jű kalbėjo Izraelyje angliškai! Užimkite vadivo postą bet kurioje biudžetinėje įstaigoje be anglų kalbos puikių įgūdžių - nepavyks! O profesionalų vyriausybėje vadavauja toks skvernelis☺! Štai ir programos, ir profesionalai - tuščiažodžiavimas! Kas jais gali tikėti??? Faktai iškalbingi!
VISI KOMENTARAI 3
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių