Rekonstrukcijos neatpažįstamai keičia senos statybos darželius pakaunėje

Per­nai ty­liau ar gar­siau bu­vo šven­čia­mos ne vie­nos įkur­tu­vės at­nau­jin­tuo­se pa­kau­nės dar­že­liuo­se. Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ap­su­kų ma­žin­ti ne­ža­da ir šie­met, ne­tru­kus ke­lių švie­ti­mo įstai­gų rak­tai bus per­duo­ti sta­tybininkams

„Duo­tą pa­ža­dą – su­kur­ti tūks­tan­tį nau­jų vie­tų vai­ku­čiams dar­že­liuo­se – per­nai iš­te­sė­jo­me. Ta­čiau ir šie­met dė­me­sys švie­ti­mo sri­čiai ne­ma­žė­ja. Pas­ta­ruo­ju me­tu Kau­no ra­jo­ne au­ga tiek bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų mo­ki­nių, tiek iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo auk­lė­ti­nių skai­čius. Nors Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vei­kia ino­va­ty­vūs, at­vi­ri po­ky­čiams lop­še­liai-dar­že­liai, ta­čiau nevi­siš­kai pa­ten­ki­na­mas iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo po­rei­kis. Dar­že­lių plėt­ra pla­nuo­ja­ma Gar­lia­vo­je, Rin­gau­duo­se, Kar­mė­la­vo­je, Ne­ve­ro­ny­se, Už­lie­džiuo­se ir ki­to­se vie­to­vė­se. Siek­da­ma pa­ten­kin­ti vis di­dė­jan­tį prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų po­rei­kį, sa­vi­val­dy­bė ir to­liau pla­nuo­ja nuo­mo­ti dar­že­lius iš pri­va­čių in­ves­tuo­to­jų bei re­konst­ruo­ti tu­ri­mus“, – sa­kė Kau­no ra­jo­no me­ras Va­le­ri­jus Ma­kū­nas.

Dar­že­li­nu­kai eis į mo­kyk­lą

„Pir­miau­sia dar­bai pra­si­dės Za­pyš­kio mies­te­ly­je esan­čia­me dar­že­ly­je. Dar­že­lio re­mon­tą pla­nuo­ja­ma at­lik­ti iki šių me­tų pa­bai­gos. Jei­gu pa­si­seks ir pradėjus darbus neat­si­ras ne­nu­ma­ty­tų, gal­būt renovaciją pa­vyks už­baig­ti iki rug­sė­jo 1 d.“, – sa­kė Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Man­tas Rik­te­ris.

Ka­dan­gi dar­že­lis bus re­mon­tuo­ja­mas ka­pi­ta­liš­kai – ir vi­du­je, ir iš išo­rės, pa­sak M.Rik­te­rio, jį lan­kan­čius vai­ku­čius ga­li tek­ti iš­kel­ti į ne­to­lie­se esan­čios mo­kyk­los pa­tal­pas. Pert­var­kius vi­daus pa­tal­pas, bus su­kur­ta pa­pil­do­ma dar­že­lio gru­pė, tai už­tik­rins iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo po­rei­kį Za­pyš­kio apylinkėse. Dar­že­lio at­nau­ji­ni­mo dar­bų ver­tė ga­li siek­ti iki 1 mln. eu­rų.

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Mantas Rikteris.

At­si­ras pa­pil­do­ma gru­pė

Į sta­ty­bi­nin­kų ran­kas šie­met bus ati­duo­tas ir Ne­ve­ro­nių lop­še­lis-dar­že­lis. Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas sa­kė, kad šiuo me­tu yra ren­gia­mos ran­gos dar­bų pir­ki­mo są­ly­gos. Pa­si­bai­gus pro­ce­dū­roms ir pa­si­ra­šius su­tar­tį, su sta­ty­bi­nin­kais bus sė­da­ma prie dis­ku­si­jų sta­lo. Ka­dan­gi šį dar­že­lį lan­kan­čių ma­žy­lių ne­bus ga­li­my­bės iš­kel­ti į ki­tas pa­tal­pas, dar­bus at­lik­ti pla­nuo­ja­ma dviem eta­pais.

Pir­ma­sis jų apim­tų išo­rės, o ant­ra­sis – vi­daus dar­bus.

„Pri­reiks ne­ma­žai iš­mo­nės, kaip vi­sa tai at­lik­ti, kad ne­kil­tų ne­pa­to­gu­mų vai­kams ir jų tė­ve­liams. Juo­lab kad šie dar­bai tu­rė­tų už­si­tęs­ti iki ki­tų me­tų“, – iš­šū­kius, su ku­riais teks su­si­dur­ti, var­di­jo M.Rik­te­ris. Šia­me dar­že­ly­je taip pat bus su­kur­ta pa­pil­do­ma gru­pė, tai, nors ir ne­žy­miai, pa­dės su­ma­žin­ti ei­les Ne­ve­ro­nių apylinkėse. Ne­ve­ro­nių lop­še­lio-dar­že­lio re­konst­ruk­ci­ja ga­li kai­nuo­ti per 1 mln. eu­rų.

Didės: ne viename atnaujintame darželyje atsiras bent po vieną papildomą grupę.

Šiais metais bus rengiamas tech­ninis projektas Kulautuvos lopšeliui-darželiui atnaujinti. Šio ob­jek­to spren­di­niai rei­ka­lau­ja ypa­tin­go dė­me­sio, nes dar­že­lis yra ku­ror­ti­nė­je te­ri­to­ri­jo­je. Pro­jek­to au­to­riams yra iš­kel­ta už­duo­tis su­pro­jek­tuo­ti mo­der­nų ir žais­min­gą fa­sa­dą bei pa­rink­ti ka­pi­ta­li­nio vi­daus re­mon­to spren­di­nius. Ypa­tin­gas dė­me­sys bus ski­ria­mas lau­ko erd­vėms – tai įpa­rei­go­ja Ku­lau­tu­vo­je esan­ti gam­ta. Lop­še­lio-dar­že­lio pa­sta­te pro­jek­tuo­ja­mos ke­tu­rios gru­pės: vie­na – lop­še­lio ir trys – dar­že­lio.

Dar­bai įsi­bė­gė­ja

O štai La­pių lop­še­ly­je-dar­že­ly­je tę­sia­ma bend­ro­vės „In­ti“ per­nai pra­dė­ta re­konst­ruk­ci­ja. Jos me­tu bus at­lik­tas ka­pi­ta­li­nis pa­sta­to re­mon­tas: ap­šil­tin­tos sie­nos ir sto­gas, at­nau­jin­ta šil­dy­mo sis­te­ma, pa­keis­ti lan­gai ir du­rys. Prie dar­že­lio bus įreng­tos au­to­mo­bi­lių stovėjimo vie­tos, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė, su­tvar­ky­ti pės­čių­jų ta­kai, ap­lin­ka. Bend­ra pro­jek­to ver­tė – 822,8 tūkst. eu­rų: 92 tūkst. eu­rų – ES, li­ku­si su­ma – sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos.

Trūkumai: 1985 m. statytas Lapių lopšelio-darželio pastatas nebuvo apšiltintas, pralaidžiomis sienomis, viduje jautėsi drėgmė, o šilumos energija buvo naudojama neefektyviai.

Po re­konst­ruk­ci­jos pa­sta­te at­si­ras pa­pil­do­ma ir bus jau pen­kios iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo vai­kų gru­pės. Pir­ma­me aukš­te įsi­kurs dvi, o ant­ra­me – trys gru­pės. Po re­konst­ruk­ci­jos dar­že­lį ga­lės lan­ky­ti 94 vai­ku­čiai.

La­pių lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­rė Ina Kri­si­kai­tie­nė džiau­gė­si, kad bend­ruo­me­nei kęs­ti re­konst­ruk­ci­jos ne­pa­to­gu­mų ne­rei­kia: šios iki­mo­kyk­li­nės ug­dy­mo įstai­gos ma­žy­liai įsi­kū­rė Do­mei­ka­vo­je, sa­vi­val­dy­bės pri­va­čia­me dar­že­ly­je iš­nuo­mo­to­se pa­tal­po­se. Mo­der­nus dar­že­lis la­bai ski­ria­si nuo re­konst­ruo­ja­mo La­pė­se, pa­sta­ty­to 1985 m. Ypač ne­jau­ku ja­me bu­vo šal­tuo­ju me­tų lai­ku, nes pa­sta­tas ne­bu­vo ap­šil­tin­tas, pra­lai­džio­mis sie­no­mis, vi­du­je jau­tė­si drėg­mė, o šilumos ener­gi­ja bu­vo nau­do­ja­ma nee­fek­ty­viai.

„Po re­konst­ruk­ci­jos pa­sta­tas taps jau­kus mū­sų ma­žie­siems, mo­der­nus, pri­tai­ky­tas žmo­nėms su ne­ga­lia“, – var­di­jo I.Kri­si­kai­tie­nė. Ma­žie­ji La­pių gy­ven­to­jai į sa­vo dar­že­lį su­grįš ru­de­niop.

Nau­jai ap­rengs gim­na­zi­ją

„Švie­ti­mas vi­suo­met yra ir bus prio­ri­te­tas Kau­no ra­jo­ne, to­dėl šie­met ke­ti­na­ma pra­dė­ti at­nau­ji­ni­mo dar­bus ir ki­tuo­se švie­ti­mo ob­jek­tuo­se. To­kių pro­jek­tų nau­da yra ke­le­rio­pa: erd­vės tam­pa jau­kes­nės ir es­te­tiš­kes­nės, be to, su­ma­žė­ja iš­lai­dos pa­sta­tams iš­lai­ky­ti ir ap­tar­nau­ti“, – tvir­ti­no Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas.

Vil­ki­jos gim­na­zi­ja jau ku­ris lai­kas di­džiuo­ja­si mo­der­niu sta­dio­nu, ta­čiau mo­kyk­los pa­sta­tas nė­ra iki ga­lo su­tvar­ky­tas. Čia pa­keis­ti lan­gai, tvar­ky­tas sto­gas. „Da­bar atė­jo lai­kas šį pa­sta­tą ap­reng­ti. Šiuo me­tu yra ren­gia­mas tech­ni­nis pro­jek­tas, ku­rio me­tu bus pa­rink­tos me­džia­gos ir fa­sa­do ap­dai­los spren­di­mai, kad šis pa­sta­tas ne tik at­ro­dy­tų šiuo­lai­kiš­kai ir mo­der­niai, bet ir bū­tų šil­tas. Ant­ra­ja­me pro­jek­to eta­pe pla­nuo­ja­ma su­tvar­ky­ti vi­di­nį mo­kyk­los kie­mą, kad ja­me at­si­ras­tų erd­vių lau­ko ren­gi­niams ir mo­ki­nių užim­tu­mui ska­tin­ti“, – pa­sa­ko­jo M.Rik­te­ris.

Etapai: ruošiamasi atnaujinti Vilkijos gimnazijos pastato fasadą ir pertvarkyti vidinį kiemą.

Spren­di­muo­se – me­džio ak­cen­tai

Pa­sak Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo, ren­gia­mas ir Il­ga­kie­mio mokyklai-darželiui. Šio objekto fa­sa­do spren­di­mai ir pro­jek­tuo­ja­ma lau­ko erd­vė yra su me­džio ak­cen­tais, nes gre­ta yra daug ža­lu­mos ir me­džių.

Mo­kyk­los pir­ma­me aukš­te pro­jek­tuo­ja­mos dvi kla­sės, sa­ni­ta­ri­niai maz­gai, mo­ky­to­jų ir lo­go­pe­do ka­bi­ne­tai, o ant­ra­me – ir­gi dvi kla­sės, prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo zo­na ir sa­ni­ta­ri­niai maz­gai. Rū­sy­je nu­ma­to­mos pa­gal­bi­nės ir in­ži­ne­ri­nės pa­tal­pos.

Mo­kyk­los skly­pe pro­jek­tuo­to­jai siū­lo su­kur­ti ke­tu­rių nuo­tai­kų erd­ves pa­gal nau­do­ji­mo funk­ci­ją. Ak­ty­vio­je zo­no­je bū­tų spor­to aikš­ty­nai prie esa­mos krep­ši­nio aikš­te­lės, taip pat pro­jek­tuo­ja­mas nau­jas ried­len­čių par­kas.

Rep­re­zen­ta­ci­nė ir ren­gi­nių zo­na nu­ma­ty­ta mo­kyk­los priei­go­se. Ją ke­ti­na­ma su­tvar­ky­ti, pa­pil­dy­ti žel­dy­nais ir suo­liu­kais. Šil­tuo­ju me­tų lai­ku čia ga­lė­tų vyk­ti ren­gi­niai. Edu­ka­ci­nė­je zo­no­je bū­tų ga­li­ma ves­ti lau­ko pa­mo­kas, mo­ki­niai pri­žiū­rė­tų vais­me­džius ir pa­čių au­gi­na­mą dar­žą.

Skir­tin­goms zo­noms ke­ti­na­ma pa­rink­ti skir­tin­gas nau­jas dan­gas, spor­to ir ak­ty­vios veik­los įran­gą, o vi­su­mą su­jung­ti bend­ra te­ri­to­ri­jos ta­kų sis­te­ma su lau­ko ap­švie­ti­mu. Par­ko ir ak­ty­via zo­na ga­lės nau­do­tis ne tik mo­ki­niai, bet ir vie­tos bend­ruo­me­nė.

„Ša­lia esan­čio dar­že­lio re­konst­ruk­ci­ja jau pa­baig­ta, taip pat at­nau­jin­tas kul­tū­ros na­mų fa­sa­das, to­dėl ir pra­di­nė mo­kyk­la pra­šo­si bū­ti su­tvar­ky­ta. Tuo­met jau bū­tų at­nau­jin­ti vi­si Il­ga­kie­my­je esan­tys vie­šie­ji pa­sta­tai. Taip ir dar­že­li­nu­kams, lan­kan­tiems ša­lia esan­tį gra­žų dar­že­lį, ūg­te­lė­jus bū­tų sma­giau pe­rei­ti į mo­der­nią pra­di­nę mo­kyk­lą“, – ar­gu­men­ta­vo M.Rik­te­ris.NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių