Čiur­lio­nio es­te­ti­nės der­ma­to­lo­gi­jos kli­ni­ka: nau­jas po­žiū­ris į grožį

 • Teksto dydis:

Tik­riau­siai bū­tų sun­ku at­ras­ti žmo­gų, ku­ris vi­sai ne­si­jau­din­tų dėl bė­gan­čių me­tų ir kaip jie pa­kei­čia iš­vaiz­dą.

Šiuo­lai­ki­nės es­te­ti­nės der­ma­to­lo­gi­jos tech­no­lo­gi­jos lei­džia džiaug­tis skais­čia ir svei­ka oda. Prieš de­šimt­me­tį es­te­ti­nė der­ma­to­lo­gi­ja bu­vo sie­ja­ma su plas­ti­ne chi­rur­gi­ja – il­gu gi­ji­mu, ne­ma­lo­niais po­jū­čiais, di­de­lė­mis pro­ce­dū­rų kai­no­mis. Šian­dien siū­lo­mos pro­ce­dū­ros, to­kios kaip hia­lu­ro­no rūgš­ties pre­pa­ra­tų in­jek­ci­jos, in­jek­ci­jos, at­pa­lai­duo­jan­čios vei­do rau­me­nis, odos at­jau­ni­ni­mas, odos ne­pik­ty­bi­nių da­ri­nių, ka­pi­lia­rų ša­li­ni­mas la­ze­riu, pa­kei­tė po­žiū­rį ne tik į gro­žio su­vo­ki­mą, bet ir es­te­ti­nės der­ma­to­lo­gi­jos ga­li­my­bes.

„Šian­dien iš­ties jau­čia­mas di­džiu­lis es­te­ti­kos su­vo­ki­mo pa­si­kei­ti­mas. Tai, kas anks­čiau bu­vo ta­bu, šian­dien tam­pa pie­tų per­trau­kos pro­ce­dū­ro­mis. Ki­toks po­žiū­ris į gro­žio puo­se­lė­ji­mą ir es­te­ti­ką pa­ste­bi­mas ir tarp jau­nes­nių, ir vy­res­nių klien­tų“, – sa­ko Čiur­lio­nio es­te­ti­nės der­ma­to­lo­gi­jos kli­ni­kos va­do­vė Li­na Jo­ku­baus­kie­nė.

Mo­der­nė­jan­ti vi­suo­me­nė no­ri grei­tų re­zul­ta­tų, ir tai jau­čia es­te­ti­kos sri­ty­je dir­ban­tys spe­cia­lis­tai.

Šian­dien iš­ties jau­čia­mas di­džiu­lis es­te­ti­kos su­vo­ki­mo pa­si­kei­ti­mas. Tai, kas anks­čiau bu­vo ta­bu, šian­dien tam­pa pie­tų per­trau­kos pro­ce­dū­ro­mis.

„Mū­sų klien­tai no­ri grei­tų re­zul­ta­tų ir iš kli­ni­kos jie no­ri išei­ti su aki­vaiz­džiais iš­vaiz­dos po­ky­čiais. Tai mus ir pa­ska­ti­no in­ves­tuo­ti į nau­jau­sius pa­sau­ly­je ir tech­no­lo­giš­kai pa­žan­giau­sius es­te­ti­nės me­di­ci­nos gy­do­muo­sius apa­ra­tus. Mums svar­bu, kad mū­sų klien­tai ga­lė­tų džiaug­tis il­ga­lai­kiu re­zul­ta­tu, ta­čiau iš kar­to – vos po pir­mo­jo ap­si­lan­ky­mo kli­ni­ko­je“, – apie spren­di­mą įsi­gy­ti ino­va­ty­vų la­ze­rį „Ex­cel V“ pa­sa­ko­ja kli­ni­kos va­do­vė.

„Šiuo la­ze­riu at­li­kus vei­do at­jau­ni­ni­mo pro­ce­dū­rą, klien­tas iš kar­to ma­to re­zul­ta­tus ir ga­li įsi­lie­ti į nor­ma­lią sa­vo die­nos veik­lą, nė­ra ša­lu­ti­nių reiš­ki­nių po pro­ce­dū­ros, to­kių kaip odos lu­pi­ma­sis, to, kas nu­tin­ka at­jau­ni­nus vei­do odą ki­tais la­ze­riais“, – pri­du­ria Li­na.

Kli­ni­ko­je pa­cien­tams pro­ce­dū­ros at­lie­ka­mos vie­nin­te­le Lie­tu­vo­je, pa­sau­ly­je ap­do­va­no­ji­mais įver­tin­ta, ult­ra­tiks­lia „Ex­cel V™“ la­ze­rių sis­te­ma, pri­tai­ko­ma įvai­riems pla­čiau­sio krau­ja­gys­li­nių ir ne­pik­ty­bi­nių es­te­ti­nių komp­li­ka­ci­jų spekt­rui gy­dy­ti: vei­do krau­ja­gys­li­niams da­ri­niams (te­lan­giek­ta­zi­jai), ro­ži­nei, vyš­ni­nėms an­gio­moms, vo­ri­nėms ve­noms, pig­men­ti­nėms dė­mėms, ak­nei. Dėl šių krau­ja­gys­li­nių ir ki­tų es­te­ti­nių komp­li­ka­ci­jų vei­do ir kū­no odo­je at­si­ran­da ryš­kiai ma­to­mų krau­ja­gys­lių, pa­kin­ta odos spal­va, at­si­ran­da dė­mių ir ran­de­lių po ak­nės.

„La­ze­ris „Ex­cel V“ – tai nau­jas po­žiū­ris į krau­ja­gys­li­nių ir pla­taus spekt­ro es­te­ti­nių odos komp­li­ka­ci­jų gy­dy­mą, su­tei­kian­tis pa­cien­tui sau­gu­mą ir kom­for­tą. Sis­te­ma nau­do­ja uni­ka­lų di­de­lės ga­lios ža­lio­jo spin­du­lio la­ze­rį, ku­ris ab­sor­buo­ja ano­ma­lias krau­ja­gys­les odo­je. La­ze­ris šil­do ir ša­li­na krau­ja­gys­li­nius da­ri­nius, at­ku­ria odos spal­vą ir to­nu­są. „Ex­cel V“ la­ze­rį ga­li­ma pri­tai­ky­ti in­di­vi­dua­liai, at­si­žvel­giant į pa­cien­to odos būk­lę veiks­min­gai gy­dy­ti pa­vir­ši­nes dė­mes. Ino­va­ty­vi au­ši­ni­mo tech­no­lo­gi­ja už­tik­ri­na pa­cien­tui kom­for­tą pro­ce­dū­rų me­tu“, – apie uni­ka­lų, nau­jau­sią la­ze­rį Lie­tu­vo­je pa­sa­ko­ja kli­ni­kos va­do­vė Li­na.

„Ex­cel V“ efek­ty­viai ša­li­na ne­pa­gei­dau­ja­mus plau­ke­lius, gy­do ran­dus, taip pat ir ran­de­lius po ak­nės.

Čiur­lio­nio es­te­ti­nės der­ma­to­lo­gi­jos kli­ni­ko­je klien­tams siū­lo­mos pa­sau­ly­je spar­čiai po­pu­lia­rė­jan­čios nein­va­zi­nės kū­no kon­tū­ra­vi­mo pro­ce­dū­ros „Ve­nus Legacy™“ apa­ra­tu.

„Sa­vo klien­tams no­ri­me pa­siū­ly­ti tik ge­riau­sią pa­tir­tį. Su „Ve­nus Legacy™“ tai ga­li­me pa­siū­ly­ti – efek­ty­vias kū­no for­mų to­bu­li­ni­mo, ce­liu­li­to gy­dy­mo, ne­chi­rur­gi­nio odos pa­tem­pi­mo pro­ce­dū­ras,“ – dar vie­ną nau­jo­vę pri­sta­to kli­ni­kos va­do­vė.

„Ve­nus Legacy™“ – pir­ma­sis ir vie­nin­te­lis uni­ver­sa­lus apa­ra­tas, su­jun­gian­tis ino­va­ty­viau­sias tech­no­lo­gi­jas gro­žio sri­ty­je: dau­gia­po­lio ra­di­jo daž­nių spin­du­lia­vi­mo ir im­pul­si­nių mag­ne­ti­nių lau­kų (MP) su nau­ja „VariPulse™“ tech­no­lo­gi­ja, lei­džia pa­siek­ti ge­riau­sius re­zul­ta­tus ir pa­ten­kin­ti įvai­riau­sius pa­cien­tų po­rei­kius. Be skaus­mo, in­va­zi­nių pro­ce­dū­rų ir il­go gi­ji­mo lai­ko­tar­pio. Šios pro­ce­dū­ros sau­gios ir efek­ty­vios.

„Pro­ce­dū­ra tin­ka­ma ir kū­nui, ir vei­dui. Tai veiks­min­ga, kai no­ri­ma su­stang­rin­ti su­gle­bu­sią odą, pvz.: pil­vo odą po gim­dy­mo, pa­temp­ti odą po li­po­sak­ci­jos, rie­ba­lų nu­siur­bi­mo pro­ce­dū­rų, die­tos, at­kur­ti odos elas­tin­gu­mą be chi­rur­gi­nių in­va­zi­jų bet ku­rio­je kū­no sri­ty­je“, – apie pro­ce­dū­ras pa­sa­ko­ja Li­na.

Kli­ni­ko­je, ku­ri yra Vil­niu­je, Pap­lau­jos g. 3, pa­cien­tus kon­sul­tuo­ja pa­ty­rę es­te­ti­nės der­ma­to­lo­gi­jos gy­dy­to­jai ir gro­žio spe­cia­lis­tai.NAUJAUSI KOMENTARAI

daivai

daivai portretas
šitoje klinikoje gydytojo nėra:) Pasidomėkite prieš eidama, kas ką baigę, kiek metų su lazeriais dirbę, klinikos tinklapyje nerasite nė vieno gydytojo pavardės, išvis nerasite jokių pavardžių, o asmuo, dirbantis lazeriu VIENINTELIU LIETUVOJE:))) prieš nepilnus metus kitoje klinikoje kremukus pardavinėjo...eiti reikia ne pas" vienintelį lazerį", o pas gydytoją profesionalą, savo srities specialistą.

daiva

daiva portretas
Išbandžiau VIENINTELĮ LIETUVOJE LAZERĮ EXEL-V veido išsiplėtusiems kapiliarams gydyti, buvo pasakyta, kad tai neagresyvus lazeris. Tokio veido patinimo nebūdavo niekada, kai procedūras atlikdavo su kitais (atseit, agresyviais) lazeriais GK ar Baltijos Amerikos klinikose. Gydytojos pasiūlė pagerti hormoninių preparatų!!!! Gerai, kad šita nesąmone nepatikėjau ir kreipiausi į polikliniką. Išrašė vaistų, mažinančių minkštųjų audinių tinimą. Po 10 d. patinimas praėjo, norimo efekto O. Pinigai kaip į balą. Patarimas: pasiskaityti atsiliepimų ir kreiptis tik į žinomas klinikas su žinomais lazeriais

verčiau

verčiau portretas
...būtų kokios Valentaitės vardo klinika (ar Bunkės blogiausiu atveju), o dabar pavadino pavarde žmogaus, kuris kažin ar pultų entuziastingai sveikinti tai, kas ten daroma už didelius pinigus...
VISI KOMENTARAI 5
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių