Po pertraukos atsinaujino Vinco Kudirkos biblioteka