Nacionalboševikai užpuolė ambasadorių


2008-06-26
del­fi.lv, ne­wsru.com inf.
Nacionalboševikai užpuolė ambasadorių

Skan­da­lu bai­gė­si Lat­vi­jos am­ba­sa­do­riaus Ru­si­jo­je And­rio Teik­ma­nio pa­si­ro­dy­mas per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Mask­vo­je. Du jau­nuo­liai api­py­lė jį po­mi­do­rų sul­ti­mis.

Iš­puo­lį įvyk­dę jau­nuo­liai, tu­rė­ję už­draus­tos na­cio­nal­bol­še­vi­kų sim­bo­li­kos, iš kar­to bu­vo su­lai­ky­ti. Ta­čiau juo­du spė­jo pa­ko­men­tuo­ti sa­vo poel­gį spau­dos at­sto­vams.

Ak­ty­vis­tai pri­si­sta­tė Ser­ge­ju­mi Ba­ra­no­vu ir Kse­ni­ja Fir­so­va. Pas­ta­ro­ji jau ži­no­ma tei­sė­sau­gos or­ga­nams. Šių me­tų ba­lan­dį, iš kar­to po sa­vo tuok­tu­vių ce­re­mo­ni­jos, ji or­ga­ni­za­vo ne­sank­cio­nuo­tą pi­ke­tą Mask­vos Rau­do­no­jo­je aikš­tė­je. Taip ji mė­gi­no iš­reikš­ti pa­ra­mą po­li­ti­niams ka­li­niams.

Pa­tys jau­nuo­liai iš­puo­lį va­di­na mė­gi­ni­mu ap­gin­ti Lat­vi­jos ru­sa­kal­bių tei­ses. Ta­čiau, anot agen­tū­ros „In­ter­fax", juo­du api­py­lė dip­lo­ma­tą rėk­da­mi: „Lais­vė Vla­di­mi­rui Abe­liui." Lat­vi­jos na­cio­nal­bol­še­vi­kų ly­de­ris Vla­di­mi­ras Lin­der­ma­nas, dar ži­no­mas kaip Abe­lis, šiais me­tais bu­vo iš­duo­tas Lat­vi­jai, ten jis kal­ti­na­mas dėl pa­si­kė­si­ni­mo į bu­vu­sią ša­lies pre­zi­den­tę Vai­rą Vīķe-Frei­ber­gą 2002 m. Dėl šio nu­si­kal­ti­mo jis ga­li bū­ti įka­lin­tas 15 me­tų. Anks­čiau V.Lin­der­ma­nas bu­vo kal­ti­na­mas dar ir ne­tei­sė­tai lai­kęs gink­lą ir ra­gi­nęs nu­vers­ti vals­ty­bės val­džią.