Nedarbo socialinio draudimo išmokos bus mokamos ilgiau


2005-05-19
Nedarbo socialinio draudimo išmokos bus mokamos ilgiau

Vyriausybei pritarus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teiktam “Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo” pakeitimo projektui, nustatytos konkrečios nedarbo socialinio draudimo išmokų pratęsimo dėl ligos arba traumos, taip pat dėl nėštumo ir gimdymo atostogų sąlygos.

Bedarbiams, nedarbo draudimo išmokos mokėjimo metu tapusiems laikinai nedarbingiems dėl ligos arba traumos, paskirtos nedarbo draudimo išmokos mokėjimas nenutraukiamas, o išmokos mokėjimo trukmė pratęsiama tiek kalendorinių dienų, kiek asmuo buvo nedarbingas, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.

Moterims, nedarbo draudimo išmokos mokėjimo metu tapusioms laikinai nedarbingoms dėl nėštumo ir gimdymo, paskirtos nedarbo draudimo išmokos mokėjimas taip pat nenutraukiamas, o išmokos mokėjimo trukmė pratęsiama laikotarpiui, atitinkančiam Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme nustatytą motinystės pašalpos nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu mokėjimo trukmę, t.y. 126 dienoms.

Nedarbo socialinio draudimo išmokos pratęsimas dėl ligos arba traumos bei dėl nėštumo ir gimdymo numatomas nuo kitos dienos, kai pasibaigia paskirtos nedarbo draudimo išmokos mokėjimas. Taip siekiama, kad ligos, nėštumo ar gimdymo atostogų metu bedarbis turėtų pragyvenimo šaltinį.

Nedarbo socialinio draudimo išmokos pratęsimo sąlygos numatomos atsižvelgiant į tai, kad bedarbio nedarbingumo laikotarpiu darbo birža sustabdo jam paslaugų teikimą - nesiūlo darbo, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių. Projekte numatyta, kad bedarbis, norintis, jog nedarbo draudimo išmokos mokėjimas dėl nedarbingumo jam būtų pratęstas, turi informuoti darbo biržą apie jam išduotą nedarbingumo pažymėjimą per 3 darbo dienas, o jeigu nedarbingumas tęsiasi daugiau kaip 30 dienų - per 5 darbo dienas.

Siekiant išvengti galimo piktnaudžiavimo pasinaudojant teise pratęsti nedarbo draudimo išmoką dėl ligos arba traumos bei dėl nėštumo ir gimdymo, siūloma nustatyti, kad nepateikus teritorinei darbo biržai nedarbingumo pažymėjimo per 7 dienas nuo jo užbaigimo dienos, o nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo - per 7 dienas nuo jo išdavimo dienos, nedarbo draudimo išmokos mokėjimas nebus pratęsiamas.

Asmenys, atleisti iš darbo ar valstybės tarnautojų pareigų nesant jų kaltės, taip pat asmenys, paleisti iš privalomosios nuolatinės pradinės karo tarnybos ar alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos, kurie neturi reikiamo nedarbo draudimo stažo, turi teisę gauti nedarbo draudimo išmoką, kai jie įsiregistruoja teritorinėje darbo biržoje, ne vėliau kaip per 6 mėnesius po atleidimo iš darbo ar valstybės tarnautojų pareigų bei paleidimo iš privalomosios nuolatinės pradinės karo tarnybos ar alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos.

Nedarbo socialinio draudimo išmokos vietoj bedarbio pašalpos mokamos nuo 2005 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujam Nedarbo socialinio draudimo įstatymui. Mažiausią nedarbo draudimo išmoką sudaro pastovi dalis valstybės remiamų pajamų dydžio (dabartiniu metu 135 litai) ir kintama dalis, kuri priklauso nuo buvusio darbo užmokesčio per paskutinius 36 mėnesius.