Europos Sąjungos negalima lyginti su Sovietų Sąjunga


2003-07-19
Europos Sąjungos negalima lyginti su Sovietų Sąjunga

Lietuvoje vis dar egzistuoja nemažai baimių dėl Europos Sąjungos (ES). Dažniausiai jos gimsta iš nežinojimo. Kiekvienas žmogus, kuris domisi ES bei žino, kaip šiandien gyvena danai, prancūzai, belgai ar kiti europiečiai, prieš penkiasdešimt metų nusprendę įsteigti Europos bendriją, galėtų savo žiniomis pasidalyti su kitais.

Žmonės dažnai klausia, buvome vienoje sąjungoje, kodėl dabar einame į kitą? Nenuostabu, jog kai kurie ES lygina su Sovietų Sąjunga. Tokia mūsų patirtis. Tačiau toks palyginimas yra klaidingas.

ES kūrėsi visai kitomis istorinėmis aplinkybėmis, Europos vienijimąsi veikė ir veikia visai kiti veiksniai - laisvas apsisprendimas, bendros veiklos nauda, solidarumas. Sovietų Sąjunga perėmė imperinės Rusijos tradicijas. Ji buvo kuriama jėga. Perversmai ir teroras buvo sovietinės valdžios pagalbininkai.

Tuo tarpu ES atsirado tam, kad Europoje būtų taika, o tautos ieškotų sutarimo. Po Antrojo pasaulinio karo Vakarų Europos valstybės suprato, jog kai kurias problemas galima ir reikia spręsti tik bendrai. Taip susitarimo pagrindu gimė Europos bendrijos, vėliau peraugusios į ES.

Sovietų Sąjungą kūrė viena komunistų partija, pažiūrų įvairovė buvo draudžiama. Tuo tarpu ES veikia remdamasi demokratiniais principais. Pagrindinės bendrijos vertybės - tautų laisvė, valstybių ir piliečių lygybė bei pagarba žmogaus teisėms.

Sovietų Sąjungoje valdymas buvo centralizuotas, o sąjunginės respublikos turėjo vykdyti Maskvos nurodymus. Tuo tarpu ES yra priešingai. Briuselio negalima lyginti su Maskva. ES valstybės narės pačios sprendžia, kuriose srityse bendradarbiauti daugiau, o kuriose tvarkytis savarankiškai. Net jei valstybės susitaria tam tikrus klausimus spręsti drauge, visos dalyvauja priimant sprendimą. Taigi nereikia baimintis, jog sprendimai bus priimami be Lietuvos.

Sovietų Sąjungoje buvo privalu kalbėti rusų kalba. Tuo tarpu ES kalbama savo nacionalinėmis kalbomis. Valstybių narių kalbos yra oficialios ES kalbos. Lietuvai tapus ES nare, visi bendrijos teisės aktai turės būti verčiami ir į lietuvių kalbą. Kiekvienas žmogus į ES institucijas gali kreiptis savo kalba. Taigi ir kiekvienas lietuvis savo interesus Briuselyje galės ginti gimtąja kalba.

Pagaliau, pagrindinis ES rūpestis - visų Europos piliečių saugumas ir gerovė, aukštesni kiekvieno žmogaus gyvenimo standartai. Sovietų sąjunga tik deklaravo socialinę lygybę, tačiau nekūrė gerovės žmonėms.

Sovietų Sąjungoje buvo įvestas rublis ir panaikintos nacionalinės valiutos. Tuo tarpu ES kiekviena valstybė gali rinktis, ar stoti jai į pinigų sąjungą, ar ne. Kai ateis laikas, Lietuva turės apsispręsti, ar ji nori išlaikyti litą, ar įsivesti eurą.

Sunku įsivaizduoti, jog kuri nors iš sąjunginių respublikų būtų galėjusi išstoti iš Sovietų Sąjungos. Tuo tarpu ES tokia galimybė yra. Nors sutartyse išstojimo procedūra neaptarta, kiekviena valstybė gali nutraukti ES sutartį, kaip ir bet kokią kitą tarptautinę sutartį. Šia galimybe prieš dvidešimt metų pasinaudojo Grenlandijos (ši autonomiją turinti sala priklauso Danijai) gyventojai. Šiuo metu svarstomame ES Konstitucinės sutarties projekte išstojimo procedūra turėtų būti įtvirtinta ir formaliai.

Tad ar galima ES lyginti su Sovietų Sąjunga? Turbūt, kad ne. ES yra vienintelė tokio tipo tarptautinė organizacija, vienijanti valstybes, tautas ir piliečius bei veikianti valstybių susitarimo pagrindu. Tai lygių valstybių sąjunga, užtikrinanti taiką, saugumą ir gerovę Europoje.