Įamžinta Sąjūdžio istorija


2008-06-11
Įamžinta Sąjūdžio istorija

At­min­tis: su Są­jū­džio is­to­ri­ja su­si­ju­sius Kau­no pa­sta­tus pa­ga­liau ženk­li­na at­mi­ni­mo len­tos.

Dai­li­nin­ko Jo­no Venc­kū­no su­kur­ti va­ri­niai at­mi­ni­mo ženk­lai va­kar ati­deng­ti dvie­jo­se Kau­no vie­to­se. At­mi­ni­mo len­tos pa­puo­šė 38-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­tą pa­sta­tą K.Do­ne­lai­čio gat­vė­je, kur vei­kė Per­sit­var­ky­mo są­jū­džio Kau­no sky­riaus būs­ti­nė, ir Kau­no ar­chi­tek­tų na­mus Vil­niaus gat­vė­je.

Ar­chi­tek­tų na­muo­se 1988 m. vy­ko stei­gia­ma­sis Są­jū­džio Kau­no sky­riaus ini­cia­ty­vi­nės gru­pės su­si­rin­ki­mas, at­vi­ri vi­suo­me­nei są­jū­die­čių su­si­rin­ki­mai.