Rubliniai indėliai bus atkuriami toliau


2008-07-16
Jo­li­ta Ski­nu­ly­tė
Rubliniai indėliai bus atkuriami toliau

Vi­si ša­lies gy­ven­to­jai, ne­spė­ję lai­ku pa­teik­ti pra­šy­mų ir su­si­grą­žin­ti nu­ver­tė­ju­sių rub­li­nių in­dė­lių, ga­li leng­viau at­si­kvėp­ti. Sei­mas va­kar nu­spren­dė pra­tęs­ti in­dė­lių grą­ži­ni­mo ter­mi­ną iki 2016-ųjų.

At­gau­ti tur­tą tu­ri vi­si

Sei­mas įsi­klau­sė į Pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus pa­siū­ly­mą, kad rub­li­niai in­dė­liai bū­tų pra­dė­ti grą­žin­ti ne iš­kart po to, kai įsi­ga­lios įsta­ty­mas, o nuo 2009 m. sau­sio 1 d.
Gy­ven­to­jai in­dė­liams at­gau­ti tu­rė­jo teik­ti do­ku­men­tus bei at­ku­ria­mo­sios są­skai­tos ati­da­ry­mo pra­šy­mus „Han­sa­ban­kui" iki 1999 m. pa­bai­gos.

Lai­ku tuo ne­pa­si­rū­pi­nu­sie­siems san­tau­pos ne­bu­vo at­kur­tos. Išim­tys bu­vo pa­da­ry­tos tik sir­gu­siems ir iš­vy­ku­siems į už­sie­nį gy­ven­to­jams. To­kius at­ve­jus nag­ri­nė­ju­si ko­mi­si­ja šią išim­ti­nę tei­sę su­tei­kė vos ke­liems žmo­nėms.

Ta­čiau įsta­ty­mo pa­tai­sas ini­ci­ja­vu­sių Sei­mo na­rių bei Pre­zi­den­to tei­gi­mu, vi­siems ša­lies gy­ven­to­jams tu­ri bū­ti su­kur­tos ly­gios ga­li­my­bės su­si­grą­žin­ti sa­vo nuo­sa­vy­bę, to­dėl in­dė­lių at­kū­ri­mas tu­ri bū­ti pra­tęs­tas.

„Ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pas reiš­­kia, kad vi­siems as­me­nims be jo­kių ter­mi­nų tu­ri bū­ti grą­žin­ta jų nuo­sa­vy­bė", - kal­bė­jo Sei­mo na­rė Zi­ta Žvi­kie­nė.

Įs­ta­ty­mas nu­ma­to, kad tie, ku­rie at­ku­ria­mų­jų są­skai­tų ne­spės at­si­da­ry­ti ir iki 2015-ųjų pa­bai­gos, ga­lės teik­ti pra­šy­mus spe­cia­liai Vy­riau­sy­bės su­da­ry­tai ko­mi­si­jai.

Neg­rą­žin­ta 100 mln. li­tų

Ma­no­ma, kad dėl įvai­rių prie­žas­čių pra­šy­mų grą­žin­ti nu­ver­tė­ju­sius in­dė­lius nė­ra pa­tei­kę nuo 11 iki 20 tūkst. ša­lies gy­ven­to­jų. Ma­no­ma, kad šiems as­me­nims rei­kės iš­mo­kė­ti apie 100 mln. li­tų.

„Tie 11 ar 20 tūks­tan­čių, ku­riems ne­bu­vo at­kur­ti in­dė­liai, nė­ra pa­vie­niai ar at­si­tik­ti­niai at­ve­jai, o di­de­lė žmo­nių gru­pė. Jei vals­ty­bė ap­si­spren­dė grą­žin­ti nu­ver­tė­ju­sius in­dė­lius, ji tu­ri vyk­dy­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mą.

100 mln. li­tų - ar tai tie pi­ni­gai, dėl ku­rių ga­li bū­ti pa­žei­džia­mos žmo­nių kons­ti­tu­ci­nės tei­sės?" - opo­nen­tams, siū­liu­siems rub­li­nių in­dė­lių at­kū­ri­mo nepra­tę­s­ti, kal­bė­jo Dar­bo par­ti­jos se­niū­nė Vir­gi­ni­ja Balt­rai­tie­nė, ku­ri ir ini­ci­ja­vo įsta­ty­mo pa­tai­sas.

Abe­jo­ja ga­li­my­bė­mis

Li­be­ral­cent­ris­tas Rai­mun­das Pa­lai­tis abe­jo­jo, ar pra­tę­sus rub­li­nių in­dė­lių grą­ži­ni­mą vals­ty­bė neį­si­kin­kys į ne­si­bai­gian­čių rei­ka­la­vi­mų ten­ki­ni­mo ve­ži­mą. „Esa­me vie­nin­te­lė vals­ty­bė po­so­vie­ti­nia­me blo­ke, ku­ri įsi­pa­rei­go­jo kom­pen­suo­ti gy­ven­to­jų pra­ra­di­mus dėl san­tvar­kos pa­si­kei­ti­mo ir pi­ni­gų re­for­mos. Ne­ga­na to, kad tam iš­lei­do­me vi­sų mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus, bet dar ir no­ri­me tęs­ti iki be­ga­ly­bės. Juk at­si­ran­da vis nau­jų pa­siū­ly­mų, pa­vyz­džiui, leis­ti grą­žin­ti di­des­nes nei 6 tūkst. li­tų su­mas ar stal­čiuo­se gu­lė­ju­sias san­tau­pas", - kal­bė­jo Sei­mo na­rys.

Bu­vęs fi­nan­sų mi­nist­ras, Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Jo­nas Lion­gi­nas ti­ki­no, kad at­kur­ti in­dė­lius as­me­nims, iki šiol ne­pa­tei­ku­siems do­ku­men­tų, bus su­dė­tin­ga, nes „Han­sa­ban­kas" ne­va jau yra su­nai­ki­nęs duo­me­nis apie in­dė­lius Tau­po­ma­ja­me ban­ke tu­rė­ju­sius žmo­nes. To­kia in­for­ma­ci­ja esą sau­go­ma 10 me­tų, o vė­liau tu­ri bū­ti nai­ki­na­ma.

Ga­li ne­tu­rė­ti duo­me­nų

Kad kai ku­rių duo­me­nų ga­li ne­tu­rė­ti, pri­pa­žįs­ta ir „Han­sa­ban­ko" Ban­ki­nių ope­ra­ci­jų de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Ja­ni­na Aks­ti­nie­nė.

„Han­sa­ban­ke" yra su­kaup­ta duo­me­nų ba­zė, ku­ria ban­kas nau­do­ja­si at­kur­da­mas gy­ven­to­jų in­dė­lius nuo 1997 m. Jo­je yra iš­sau­go­ti dau­gu­mos klien­tų duo­me­nys, rei­ka­lin­gi in­dė­liams at­kur­ti. Vis dėl­to rei­kia pa­ste­bė­ti, kad kai ku­riais at­ve­jais at­ku­riant san­tau­pas ga­li prireikti pra­di­nių ar­chy­vo do­ku­men­tų, o ban­kas jų ga­li ne­tu­rė­ti", - sa­kė ji.

Vie­nam žmo­gui ga­li bū­ti grą­žin­ta ne di­des­nė nei 6 tūkst. li­tų su­ma. Iš vi­so nuo 1998 m. vals­ty­bė yra iš­mo­kė­ju­si apie 4 mlrd. li­tų už nu­ver­tė­ju­sius rub­li­nius in­dė­lius. Tie, ku­rie ne­spės su­si­grą­žin­ti in­dė­lių iki 2015-ųjų pa­bai­gos, ga­lės kreip­tis ir vė­liau.