Prie vai­ro lai­ko ato­sto­goms nė­ra

Pra­si­dė­ju­si va­sa­ra yra ak­ty­vus ke­lio­nių me­tas, ša­lies ke­liuo­se automobilių skai­čius ge­ro­kai pa­di­dė­ja, to­dėl vi­si ke­liau­jan­tieji tu­rė­tų nusiteikti in­ten­sy­ves­niam eis­mui svarbiausiuo­se ša­lies ke­liuo­se ir nepamiršti, kad sau­lės kait­ra ge­ra tik tuo­met, kai ja mė­gau­ja­ma­si ne prie au­to­mo­bi­lio vai­ro.

Karš­tis – ne drau­gas

Me­di­kai tvir­ti­na, kad karš­tis blaš­ko dė­me­sį, su­ke­lia fiziologi­nių ne­pa­to­gu­mų, to­dėl trans­por­to prie­mo­nių vairuo­to­jai grei­čiau pra­ran­da sa­vit­var­dą. „Karš­tą va­sa­ros die­ną vai­ruo­to­jai grei­čiau su­si­ner­vi­na ir tam­pa la­biau pažei­džia­mi ap­lin­kos dir­gik­lių. La­bai su­ma­žė­ja jų dėmesin­gu­mas – at­si­sė­dę prie vai­ro sun­kiau su­si­kau­pia, daž­nai pa­žei­džia Ke­lių eis­mo tai­syk­les, juos pra­de­da piktin­ti ir ki­tų vai­ruo­to­jų el­ge­sys. Va­sa­ros me­tu, o ypač tada, kai ter­mo­met­ro stul­pe­lis per­ko­pia 20 laips­nių pa­da­lą ir to­liau ko­pia aukš­tyn, vai­ruo­to­jus dar la­biau pyk­do sto­vė­ji­mas spūs­ty­se“, –pasa­ko­ja vai­ra­vi­mo inst­ruk­to­rius Kas­ty­tis Po­vi­lai­tis. Jis pa­tei­kia ir pa­pras­tą pavyz­dį. „Įsi­vaiz­duo­ki­te, kad po il­gos dar­bo sa­vai­tės penk­ta­die­nio pa­va­ka­rę išsi­ruo­šė­te į pa­jū­rį ar pail­sė­ti prie ko­kio nors eže­ro ir su­sto­ja­te spūs­ty­je. Mintimis jūs jau nu­ke­lia­vo­te, jau gal­vo­jo­te, kaip ne­tru­kus merk­si­te ko­jas į gai­vų van­de­nį, o čia ne­la­bo­ji spūs­tis“, – sa­ko vy­ras. Kai yra tokia situacija, pasak vaira­vi­mo inst­ruk­to­riaus, pra­de­da­mos lai­dy­ti įvai­riau­sios rep­li­kos ki­tiems vairuoto­jams, jei­gu au­to­mo­bi­ly­je yra ir ke­lei­vių, ne­pa­si­ten­ki­ni­mą pra­de­da reikš­ti ir jie, o vi­sa tai pro­vo­kuo­ja dar di­des­nį ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, su­sier­zi­ni­mą bei pyk­tį.

Pyk­čio pro­trū­kiai va­sa­rą daž­niau­siai ky­la dėl per­kai­ti­mo, di­des­nės oro temperatū­ros, ku­ri di­di­na nuo­var­gį, ne­pa­to­gu­mo jaus­mą ir irz­lu­mą ap­lin­kai. Todėl vai­ruo­to­jams re­ko­men­duo­ja­ma at­si­vė­sin­ti au­to­mo­bi­lio sa­lo­ną iki jiems tinka­mos tem­pe­ra­tū­ros. Tai na­tū­ra­liai su­ma­ži­na ir ga­lin­tį kil­ti ag­re­sy­vų el­ge­sį prie vai­ro, nes žmo­gus tie­siog ge­riau jau­čia­si. Vai­ruo­to­jams va­sa­rą taip pat pravar­tu vi­sa­da tu­rė­ti van­dens, ku­ris nu­mal­šin­tų troš­ku­lį, ypač ži­nant, kad yra tiki­my­bė pa­tek­ti į au­to­mo­bi­lių spūs­tis.

At­si­pa­lai­duo­ti ne­ga­li­ma

„Karš­tą die­ną ag­re­sy­vaus vai­ra­vi­mo są­ly­gos au­to­ma­gist­ra­lė­se iš tie­sų pui­kios. Au­to­ma­gist­ra­lė­se la­bai daug vie­tos lėk­ti – jei žmo­gus jau­čia nei­gia­mas emocijas dėl karš­čio ar yra su­kau­pęs daug pyk­čio dėl as­me­ni­nių prie­žas­čių, jam leng­viau spaus­ti ak­ce­le­ra­to­riaus nei stab­džio pe­da­lą“, – tvir­ti­na ir psichologė Eg­lė Ma­sals­kie­nė. Ji pri­du­ria, kad su­py­ku­sio vai­ruo­to­jo or­ga­niz­me kau­pia­si ad­re­na­li­nas, ku­rį rei­kia iš­nau­do­ti, o sten­gian­tis tai at­lik­ti ga­li­ma su­kel­ti pa­vo­jų ne tik sau, bet ir ki­tiems eis­mo da­ly­viams.

Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos duo­me­nys rodo, kad va­sa­rą Lie­tu­vos ke­liuo­se eis­mo įvy­kių skai­čius, pa­ly­gin­ti su pa­va­sa­rio mė­ne­siais, išau­ga dau­giau nei 30 pro­c. Vie­nos drau­di­mo kom­pa­ni­jos ža­lų statis­ti­ka at­sklei­džia, kad au­to­mo­bi­lių ava­ri­jos se­zo­no me­tu iš mies­to gat­vių per­si­ke­lia į pa­jū­rį, ku­ror­ti­nius mies­te­lius bei did­mies­čių ra­jo­nus – ša­lia eže­rų, upių, poil­sia­vie­čių ir ki­tų pra­mo­gų vie­tų. Va­sa­rą ava­ri­jų, pa­ly­gin­ti su pa­va­sa­riu, pa­dau­gė­ja Mo­lė­tų (30 pro­c.), Za­ra­sų (22 pro­c.), Tra­kų (10 pro­c.) ra­jo­nuo­se, taip pat Drus­ki­nin­kų mies­te (7 pro­c.). Di­džiau­sias ava­ri­jų skai­čiaus au­gi­mas fiksuoja­mas Pa­lan­go­je ir Pa­gė­giuo­se – dau­giau nei du kar­tus bei Ne­rin­go­je – be­veik ke­tu­ris kar­tus dau­giau nei pa­va­sa­rį.

Ko­dėl at­si­ran­da to­kia sta­tis­ti­ka? K.Po­vi­lai­tis tu­ri vie­ną ir aiš­kų at­sa­ky­mą – atosto­gos ir poil­sis. „Žmo­nės įsi­jun­gia ato­sto­gų re­ži­mą – la­biau at­si­pa­lai­duo­ja, tam­pa ne­be to­kie ati­dūs de­ta­lėms. Ži­no­ma, to rei­kia kiek­vie­nam, bet vai­ruo­to­jas nie­ka­da nea­tos­to­gau­ja, tad ir sė­dus prie vai­ro rei­kė­tų iš­jung­ti ato­sto­gų re­ži­mą“, – vaiz­džiai kal­ba vai­ra­vi­mo inst­ruk­to­rius. Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad ir ku­ror­ti­nių mies­tų gat­vės dau­gu­mai vai­ruo­to­jų nė­ra pa­žįs­ta­mos, to­dėl at­si­ran­da ir žioplinėji­mo ke­ly­je. „Rei­kia su­pras­ti, kad to­kių iš­si­blaš­kiu­sių ato­sto­gau­jan­čių prie vai­ro vai­ruo­to­jų yra ne vie­nas ir jų kon­cent­ra­ci­ja konk­re­čio­je te­ri­to­ri­jo­je labai išau­ga, tad na­tū­ra­lu, kad ky­la ir dau­giau ava­ri­nių si­tua­ci­jų“, – pa­ste­bi pašne­ko­vas.

Ne­ver­ta pyk­tis

Vie­ną aiš­kų pa­ta­ri­mą, kaip iš­veng­ti ava­ri­nių si­tua­ci­jų va­sa­riš­ka­me ke­ly­je, ras­ti ne­leng­va, bet abu pa­šne­ko­vai iš­sky­rė vie­ną, ku­ris, abie­jų aki­mis, bu­vo svarbiau­sias – nu­si­tei­ki­mas, kad ke­ly­je ga­li tek­ti už­truk­ti il­giau. „Tik­riau­siai, jei­gu ži­no­tu­me, kad tam tik­ru me­tu at­si­dur­si­me spūs­ty­je, pa­pras­čiau­siai iš­va­žiuo­tu­me anks­čiau ar vė­liau, ta­čiau to ži­no­ti neį­ma­no­ma, tad jau pa­te­kus į spūs­tį ne­rei­kia ban­dy­ti šo­ki­nė­ti iš vie­nos juos­tos į ki­tą ar gud­rau­ti va­žiuo­jant ava­ri­ne juos­ta, nes taip tik di­din­si­te įtam­pą ir sau, ir ap­lin­ki­niams“, – min­tis dės­to K.Po­vi­lai­tis. Iš­tin­ka gran­di­ni­nė pyk­čio reak­ci­ja, kai vie­nas gud­ru­tis ban­do to­kią spūs­tį apvažiuo­ti ava­ri­ne juos­ta, o vė­liau ban­do su­grįž­ti į bend­rą ei­lę. Tuo­met ki­ti sąžinin­gai spūs­ty­je sto­vė­ję vai­ruo­to­jai jau­čia ne­pa­si­ten­ki­ni­mą to­kiam gud­ru­čiui – ban­do pri­va­žiuo­ti iki prie­šais va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio ir pra­si­de­da toks pasistum­dy­mas. „Kai yra tokia si­tua­ci­­ja, ver­ta pri­si­min­ti, kad mes ne­sa­me tie, ku­rie tu­ri bau­dė­jo tei­sę. Jei­gu esa­te ne­pa­ten­kin­ti vai­ruo­to­jo el­ge­siu, ne­ren­ki­te jam lin­čo teis­mo, apie ne­kul­tū­rin­gą el­ge­sį ga­li­te pra­neš­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams ar­ba jį už­fik­suo­ti ir tuo­met me­džia­gą per­duo­ti ati­tin­ka­moms tar­ny­boms“, – sa­ko K.Po­vi­lai­tis. Pa­sak vai­ra­vi­mo inst­ruk­to­riaus, ne­ver­ta lai­ko au­ko­ti gin­čams ke­ly­je, ku­rie vi­siš­kai be­pras­miai ir tik pro­vo­kuo­ja ki­tų vai­ruo­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą.

Vai­ruo­to­jas nie­ka­da nea­tos­to­gau­ja, tad sė­dus prie vai­ro rei­kė­tų iš­jung­ti atostogų re­ži­mą.NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

 • Prancūzijoje – pirmojo Europoje viešojo savavaldžio transporto bandymai
  Prancūzijoje – pirmojo Europoje viešojo savavaldžio transporto bandymai

  „Renault“ grupės ir partnerių projektas „Rouen Normandy Autonomous Lab“ bus pirmoji bandomoji paslauga Europoje, kuri leis mieste naudotis iškviečiamais viešaisiais elektromobiliais. ...

 • Sukčiai ant ratų taikosi į įspūdingas sumas
  Sukčiai ant ratų taikosi į įspūdingas sumas

  Kiekvienai draudimo kompanijai per metus tenka po kelis šimtus eismo įvykių, kurie yra inscenizuoti – sukelti tyčia, siekiant pasipelnyti. Policijos pareigūnai ir kompanijų atstovai tikina, kad tokias tyčines avarijas atpažįsta gana greita...

  1
 • Pavojus gyvybei nejaudina: vairuodami internete naršo tūkstančiai
  Pavojus gyvybei nejaudina: vairuodami internete naršo tūkstančiai

  Lietuvos keliuose vairuotojai linkę elgtis vis drąsiau. Nors draudimas naudotis mobiliuoju telefonu be laisvųjų rankų įrangos vairuojant įsigaliojo jau prieš 15 metų, iki šiol didelė dalis vairuotojų pripažįsta nepaisantys šio ...

  2
 • Sezono uždarymas su pokyčių noru
  Sezono uždarymas su pokyčių noru

  Motociklininkai šalies valdžios atstovams įteikė savo bendruomenės narių parašus su raginimu atšaukti jų bendruomenę diskriminuojančius įstatymus. ...

 • Automobilis, sukurtas mėgautis vairavimu
  Automobilis, sukurtas mėgautis vairavimu

  "Toyota GT86" – automobilis, kuris kiekvienam sėdusiam prie vairo primena, ką iš tiesų turėtume vadinti vairavimo malonumu. ...

 • Taisyklių normatyvai saugumo negarantuoja
  Taisyklių normatyvai saugumo negarantuoja

  Lietuvos ir daugelio aplinkinių šalių įstatymuose numatyta, kad mažiausias protektoriaus gylis, kai dar galima eksploatuoti vasarines padangas – 1,6 mm. Žieminių padangų riba aukštesnė – 3 mm. Tačiau gamintojai kone sutartina...

  1
 • Tokijuje „Mazda“ pažers naujienų
  Tokijuje „Mazda“ pažers naujienų

  Spalio 28 dieną prasidėsiančioje tarptautinėje Tokijo automobilių parodoje „Mazda Motor Corporation“ (MMC) nustebins naujienų gausa. Koncernas pristatys visiškai naują miesto visureigį CX-8, du įspūdingus koncepcinius modelius bei ...

 • Trys priežastys pasikeisti padangas nelaukiant pirmojo sniego
  Trys priežastys pasikeisti padangas nelaukiant pirmojo sniego

  Bjūrant orams draudikai atkreipia vairuotojų dėmesį, kad tikrai ne pirmasis sniegas turi tapti signalu pasikeisti vasarines automobilio padangas į žiemines. Draudimo bendrovės BTA ekspertai teigia, kad tai turi lemti objektyvios priežastys: oro tempera...

 • Naujas „Range Rover“ turės įkraunamą hibridinę versiją
  Naujas „Range Rover“ turės įkraunamą hibridinę versiją

  Britų automobilių koncernas „Land Rover“ atnaujino savo flagmano, prabangaus visureigio „Range Rover“, modelių gamą. Joje pirmą kartą pristatomas hibridinį variklį turintis „Range Rover“ bei nauja sportiška &b...

 • Norvegai su „Ford Ranger“ pasiekė naują pasaulio rekordą
  Norvegai su „Ford Ranger“ pasiekė naują pasaulio rekordą

  Automobilių galimybių ribų paieškas pamėgę norvegai Knutas Wilthilas ir Henrikas Borchgrevnikas, pasitelkę populiariausią 2017-ųjų Europos pikapą, pasiekė naują pasaulio rekordą – su pilnu dyzelinio „Ford Ranger“ baku jie ...

Daugiau straipsnių