Ūkiai ska­ti­na­mi sau­go­ti na­tū­ra­lią gam­tą

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja ska­ti­na ūki­nin­kus už­siim­ti tau­so­jan­čiu ūki­nin­ka­vi­mu ir taip pri­si­dė­ti prie gam­tos sau­go­ji­mo bei tva­res­nės ir sau­ges­nės atei­ties kū­ri­mo. Dėl to žem­dir­biai kvie­čia­mi teik­ti pa­raiš­kas pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mos prie­mo­nę „Ag­ra­ri­nė ap­lin­ko­sau­ga ir kli­ma­tas“. Do­ku­men­tus ga­li­ma pa­teik­ti kar­tu su tie­sio­gi­nių iš­mo­kų pa­raiš­ko­mis jau da­bar iki bir­že­lio 6 d.

Pa­dės iš­sau­go­ti au­ga­lus ir gy­vū­ni­ją

Vi­du­rio Lie­tu­vos apy­lin­kių pau­piuo­se ply­ti daug už­lie­ja­mų pie­vų, ku­rio­se au­ga sod­ri žo­lė, to­dėl ne­ma­žai gy­vu­lių au­gin­to­jų šio­se vie­to­vė­se dek­la­ruo­ja ga­nyk­las ir nuo pa­va­sa­rio ga­no gy­vu­lius. Pau­py­je gy­ve­na įvai­rūs gy­vū­nai ir paukš­čiai, kaip, pa­vyz­džiui, mel­di­nės nend­ri­nu­kės, au­ga ver­tin­gi pie­vų au­ga­lai. In­ten­sy­viai ūki­nin­kau­jant da­lis šio gam­tos tur­to pra­ran­da­ma. Sie­kiant iš­sau­go­ti na­tū­ra­lią ap­lin­ką, vi­si ūki­nin­kai kvie­čia­mi teik­ti pa­raiš­kas pa­gal veik­las „Eks­ten­sy­vus pie­vų tvar­ky­mas ga­nant gy­vu­lius“. Jei pie­vo­se ne­ga­no­mi gy­vu­liai, ga­li­ma teik­ti pa­raiš­kas pa­gal veik­las „Spe­ci­fi­nių pie­vų tvar­ky­mas“ ir „Eks­ten­sy­vus šla­py­nių tvar­ky­mas“.

ŽŪM Že­mės ūkio ga­my­bos ir mais­to pra­mo­nės de­par­ta­men­to Ag­roap­lin­ko­sau­gos ir eko­lo­gi­nio ūki­nin­ka­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ag­nė Pra­ka­pie­nė aiš­ki­no, kad ūki­nin­kai, pa­tei­kę pa­raiš­kas kom­pen­sa­ci­nėms iš­mo­koms gau­ti pa­gal prie­mo­nę „Ag­ra­ri­nė ap­lin­ko­sau­ga ir kli­ma­tas“, to­kio­se pie­vo­se ir šla­py­nė­se gy­vu­lius tu­ri pra­dė­ti ga­ny­ti kiek vė­liau – nuo ge­gu­žės 1 d. Ap­ri­bo­tas ir gy­vu­lių skai­čius, ku­ris leis­ti­nas ga­ny­tis vie­nu me­tu. Pa­vyz­džiui, vie­nai kar­vei tu­ri tek­ti hek­ta­ras plo­to. To­kiu bū­du gal­vi­jai ne­nuė­da iš­kart vi­sų au­ga­lų ir jie spė­ja at­žel­ti.

Pa­ra­mos ga­vė­jai už eks­ten­sy­vų pie­vų tvar­ky­mą ga­nant gy­vu­lius ga­li gau­ti 101 eu­ro iš­mo­ką už 1 ha. Už spe­ci­fi­nių pie­vų puo­se­lė­ji­mą nu­ma­ty­ta 69 eu­rų už 1 ha pa­ra­ma, už eks­ten­sy­vų šla­py­nių tvar­ky­mą – 208 eu­rai.

Šie­nau­ja­ma vė­liau

To­kio­se ga­nyk­lo­se, jei ne­ga­no­mi gy­vu­liai, pir­mas šie­na­vi­mas leis­ti­nas tik nuo lie­pos 15 d. Mat dau­ge­lis au­ga­lų ir gy­vū­nų pie­vo­se tuo me­tu bū­na bai­gę ak­ty­vų­jį bran­dos ir dau­gi­ni­mo­si cik­lą. Nu­šie­nau­tos žo­lės ne­va­lia smul­kin­ti ir skleis­ti, nu­šie­nau­tą žo­lę pri­va­lo­ma iš­vež­ti.

„Iki spa­lio 15 d. ga­nyk­lo­je bū­ti­na nu­šie­nau­ti žo­lės li­ku­čius ir juos iš­vež­ti“, – sa­kė A. Pra­ka­pie­nė. Sup­ran­ta­ma, kad šiai pa­ra­mai dek­la­ruo­ja­mo­se plo­tuo­se ne­lei­džia­ma įreng­ti dre­na­žo sis­te­mų, ar­ti, drau­džia­ma nau­do­ti mi­ne­ra­li­nes trą­šas.

Dir­ban­tie­ji plo­tuo­se, ku­rie lai­ko­mi na­tū­ra­lio­mis mel­di­nių nend­ri­nu­kių bu­vei­nė­mis, taip pat ga­li gau­ti pa­ra­mą dėl šių paukš­čių sau­go­ji­mo. Sau­go­mų spar­nuo­čių bu­vei­nė­se tai­ko­mi pa­na­šūs ap­ri­bo­ji­mai kaip ir spe­ci­fi­nių pie­vų bei ga­nyk­lų veik­lai. Bet jei ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ran­da mel­di­nių nend­ri­nu­kių liz­dų, ta­da pu­sę ga­nyk­los lei­džia­ma pir­mą kar­tą nu­šie­nau­ti tik rugp­jū­čio 15 d. Jei liz­dų neap­tin­ka­ma, bet ti­kė­ti­na, kad jie kur nors yra, šie­nau­ti pu­sę plo­to ga­li­ma pra­dė­ti nuo lie­pos 1 d. Pa­ra­ma pa­gal šia veik­lą yra 291 eu­ras už 1 ha.

Nu­ma­ty­ta pa­ra­ma ir van­dens ap­sau­gai, kai da­lis aria­mos že­mės prie pa­vir­ši­nio van­dens tel­ki­nio pa­lie­ka­ma ap­sau­gos juos­tai, ap­sė­jant ją dau­gia­me­tė­mis žo­lė­mis (pa­ra­mos dy­dis – 210 eu­rų už 1 ha). Re­mia­ma ir me­din­gų au­ga­lų juos­tų ap­sau­ga ari­muo­se (97 eu­rai už 1 ha), me­lio­ra­ci­jos grio­vių prie­žiū­ra (iš­ve­žant nu­šie­nau­tą žo­lę – 155 eu­rai už 1 ha, nu­šie­nau­tą su­smul­kin­tą žo­lę pa­sklei­džiant ant me­lio­ra­ci­jos grio­vio šlai­to – 141 eu­rai už 1 ha), „Ri­zi­kos“ van­dens tel­ki­nių būk­lės ge­ri­ni­mas (232 eu­rai už 1 ha). Dir­vo­že­mio ap­sau­gai nau­din­ga vyk­dy­ti sė­jo­mai­ną sė­jant ankš­ti­nius au­ga­lus ar­ba dau­gia­me­tes žo­les (pa­ra­mos dy­dis 45 eu­rai už 1 ha).

Svei­kos dar­žo­vės – šva­ri gam­ta

Pa­gal na­cio­na­li­nę že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų ko­ky­bės sis­te­mą ser­ti­fi­kuo­tų dar­žo­vių ir vai­sių au­gin­to­jams nu­ma­ty­ta pa­ra­ma pa­gal veik­lą „Tau­so­jan­ti ap­lin­ką vai­sių ir dar­žo­vių au­gi­ni­mo sis­te­ma“. Da­ly­vau­jan­tie­siems šio­je veik­lo­je už dar­žo­ves ir bul­ves nu­ma­ty­ta skir­ti 318 eu­rų už 1 ha, o už vai­sius ir uogas– 336 eu­rai už 1 ha.

Pa­sak ŽŪM Že­mės ūkio ga­my­bos ir mais­to pra­mo­nės de­par­ta­men­to Ko­ky­bės po­li­ti­kos sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Faus­tos Vik­to­ri­jos Osič­nai­tės, įsi­pa­rei­go­ji­mų lai­ko­tar­piu (5 ar­ba 6 me­tų) pa­gal šią veik­lą pa­reiš­kė­jas pa­si­ža­da nau­do­tis spe­cia­li­zuo­tų kon­sul­tan­tų tei­kia­mo­mis kon­sul­ta­ci­nė­mis pa­slau­go­mis. Ant­ro­je au­ga­lų ve­ge­ta­ci­jos pu­sė­je pikt­žo­les nai­kin­ti tik me­cha­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis; au­ga­lų ap­sau­gos pro­duk­tus, tu­rin­čius tos pa­čios veik­lio­sios me­džia­gos, nau­do­ti ne daž­niau kaip du kar­tus per ve­ge­ta­ci­jos lai­ko­tar­pį. Ne­nau­do­ti tok­siš­kų ir la­bai tok­siš­kų, pa­ženk­lin­tų „T“ bei „T+“ au­ga­lų ap­sau­gos pro­duk­tų. Lai­kan­tis kiek­vie­nai rū­šiai rei­ka­lin­gos fi­to­sa­ni­ta­ri­nės per­trau­kos su­da­ry­ti ir vyk­dy­ti sė­jo­mai­nos pla­ną; kiek­vie­nais me­tais va­do­vau­jan­tis dir­vo­že­mio ir (ar­ba) au­ga­lo la­bo­ra­to­ri­niais ty­ri­mais su­da­ry­ti ir vyk­dy­ti trę­ši­mo pla­ną.NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių