Ūkiai ska­ti­na­mi sau­go­ti na­tū­ra­lią gam­tą

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja ska­ti­na ūki­nin­kus už­siim­ti tau­so­jan­čiu ūki­nin­ka­vi­mu ir taip pri­si­dė­ti prie gam­tos sau­go­ji­mo bei tva­res­nės ir sau­ges­nės atei­ties kū­ri­mo. Dėl to žem­dir­biai kvie­čia­mi teik­ti pa­raiš­kas pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mos prie­mo­nę „Ag­ra­ri­nė ap­lin­ko­sau­ga ir kli­ma­tas“. Do­ku­men­tus ga­li­ma pa­teik­ti kar­tu su tie­sio­gi­nių iš­mo­kų pa­raiš­ko­mis jau da­bar iki bir­že­lio 6 d.

Pa­dės iš­sau­go­ti au­ga­lus ir gy­vū­ni­ją

Vi­du­rio Lie­tu­vos apy­lin­kių pau­piuo­se ply­ti daug už­lie­ja­mų pie­vų, ku­rio­se au­ga sod­ri žo­lė, to­dėl ne­ma­žai gy­vu­lių au­gin­to­jų šio­se vie­to­vė­se dek­la­ruo­ja ga­nyk­las ir nuo pa­va­sa­rio ga­no gy­vu­lius. Pau­py­je gy­ve­na įvai­rūs gy­vū­nai ir paukš­čiai, kaip, pa­vyz­džiui, mel­di­nės nend­ri­nu­kės, au­ga ver­tin­gi pie­vų au­ga­lai. In­ten­sy­viai ūki­nin­kau­jant da­lis šio gam­tos tur­to pra­ran­da­ma. Sie­kiant iš­sau­go­ti na­tū­ra­lią ap­lin­ką, vi­si ūki­nin­kai kvie­čia­mi teik­ti pa­raiš­kas pa­gal veik­las „Eks­ten­sy­vus pie­vų tvar­ky­mas ga­nant gy­vu­lius“. Jei pie­vo­se ne­ga­no­mi gy­vu­liai, ga­li­ma teik­ti pa­raiš­kas pa­gal veik­las „Spe­ci­fi­nių pie­vų tvar­ky­mas“ ir „Eks­ten­sy­vus šla­py­nių tvar­ky­mas“.

ŽŪM Že­mės ūkio ga­my­bos ir mais­to pra­mo­nės de­par­ta­men­to Ag­roap­lin­ko­sau­gos ir eko­lo­gi­nio ūki­nin­ka­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ag­nė Pra­ka­pie­nė aiš­ki­no, kad ūki­nin­kai, pa­tei­kę pa­raiš­kas kom­pen­sa­ci­nėms iš­mo­koms gau­ti pa­gal prie­mo­nę „Ag­ra­ri­nė ap­lin­ko­sau­ga ir kli­ma­tas“, to­kio­se pie­vo­se ir šla­py­nė­se gy­vu­lius tu­ri pra­dė­ti ga­ny­ti kiek vė­liau – nuo ge­gu­žės 1 d. Ap­ri­bo­tas ir gy­vu­lių skai­čius, ku­ris leis­ti­nas ga­ny­tis vie­nu me­tu. Pa­vyz­džiui, vie­nai kar­vei tu­ri tek­ti hek­ta­ras plo­to. To­kiu bū­du gal­vi­jai ne­nuė­da iš­kart vi­sų au­ga­lų ir jie spė­ja at­žel­ti.

Pa­ra­mos ga­vė­jai už eks­ten­sy­vų pie­vų tvar­ky­mą ga­nant gy­vu­lius ga­li gau­ti 101 eu­ro iš­mo­ką už 1 ha. Už spe­ci­fi­nių pie­vų puo­se­lė­ji­mą nu­ma­ty­ta 69 eu­rų už 1 ha pa­ra­ma, už eks­ten­sy­vų šla­py­nių tvar­ky­mą – 208 eu­rai.

Šie­nau­ja­ma vė­liau

To­kio­se ga­nyk­lo­se, jei ne­ga­no­mi gy­vu­liai, pir­mas šie­na­vi­mas leis­ti­nas tik nuo lie­pos 15 d. Mat dau­ge­lis au­ga­lų ir gy­vū­nų pie­vo­se tuo me­tu bū­na bai­gę ak­ty­vų­jį bran­dos ir dau­gi­ni­mo­si cik­lą. Nu­šie­nau­tos žo­lės ne­va­lia smul­kin­ti ir skleis­ti, nu­šie­nau­tą žo­lę pri­va­lo­ma iš­vež­ti.

„Iki spa­lio 15 d. ga­nyk­lo­je bū­ti­na nu­šie­nau­ti žo­lės li­ku­čius ir juos iš­vež­ti“, – sa­kė A. Pra­ka­pie­nė. Sup­ran­ta­ma, kad šiai pa­ra­mai dek­la­ruo­ja­mo­se plo­tuo­se ne­lei­džia­ma įreng­ti dre­na­žo sis­te­mų, ar­ti, drau­džia­ma nau­do­ti mi­ne­ra­li­nes trą­šas.

Dir­ban­tie­ji plo­tuo­se, ku­rie lai­ko­mi na­tū­ra­lio­mis mel­di­nių nend­ri­nu­kių bu­vei­nė­mis, taip pat ga­li gau­ti pa­ra­mą dėl šių paukš­čių sau­go­ji­mo. Sau­go­mų spar­nuo­čių bu­vei­nė­se tai­ko­mi pa­na­šūs ap­ri­bo­ji­mai kaip ir spe­ci­fi­nių pie­vų bei ga­nyk­lų veik­lai. Bet jei ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ran­da mel­di­nių nend­ri­nu­kių liz­dų, ta­da pu­sę ga­nyk­los lei­džia­ma pir­mą kar­tą nu­šie­nau­ti tik rugp­jū­čio 15 d. Jei liz­dų neap­tin­ka­ma, bet ti­kė­ti­na, kad jie kur nors yra, šie­nau­ti pu­sę plo­to ga­li­ma pra­dė­ti nuo lie­pos 1 d. Pa­ra­ma pa­gal šia veik­lą yra 291 eu­ras už 1 ha.

Nu­ma­ty­ta pa­ra­ma ir van­dens ap­sau­gai, kai da­lis aria­mos že­mės prie pa­vir­ši­nio van­dens tel­ki­nio pa­lie­ka­ma ap­sau­gos juos­tai, ap­sė­jant ją dau­gia­me­tė­mis žo­lė­mis (pa­ra­mos dy­dis – 210 eu­rų už 1 ha). Re­mia­ma ir me­din­gų au­ga­lų juos­tų ap­sau­ga ari­muo­se (97 eu­rai už 1 ha), me­lio­ra­ci­jos grio­vių prie­žiū­ra (iš­ve­žant nu­šie­nau­tą žo­lę – 155 eu­rai už 1 ha, nu­šie­nau­tą su­smul­kin­tą žo­lę pa­sklei­džiant ant me­lio­ra­ci­jos grio­vio šlai­to – 141 eu­rai už 1 ha), „Ri­zi­kos“ van­dens tel­ki­nių būk­lės ge­ri­ni­mas (232 eu­rai už 1 ha). Dir­vo­že­mio ap­sau­gai nau­din­ga vyk­dy­ti sė­jo­mai­ną sė­jant ankš­ti­nius au­ga­lus ar­ba dau­gia­me­tes žo­les (pa­ra­mos dy­dis 45 eu­rai už 1 ha).

Svei­kos dar­žo­vės – šva­ri gam­ta

Pa­gal na­cio­na­li­nę že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų ko­ky­bės sis­te­mą ser­ti­fi­kuo­tų dar­žo­vių ir vai­sių au­gin­to­jams nu­ma­ty­ta pa­ra­ma pa­gal veik­lą „Tau­so­jan­ti ap­lin­ką vai­sių ir dar­žo­vių au­gi­ni­mo sis­te­ma“. Da­ly­vau­jan­tie­siems šio­je veik­lo­je už dar­žo­ves ir bul­ves nu­ma­ty­ta skir­ti 318 eu­rų už 1 ha, o už vai­sius ir uogas– 336 eu­rai už 1 ha.

Pa­sak ŽŪM Že­mės ūkio ga­my­bos ir mais­to pra­mo­nės de­par­ta­men­to Ko­ky­bės po­li­ti­kos sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Faus­tos Vik­to­ri­jos Osič­nai­tės, įsi­pa­rei­go­ji­mų lai­ko­tar­piu (5 ar­ba 6 me­tų) pa­gal šią veik­lą pa­reiš­kė­jas pa­si­ža­da nau­do­tis spe­cia­li­zuo­tų kon­sul­tan­tų tei­kia­mo­mis kon­sul­ta­ci­nė­mis pa­slau­go­mis. Ant­ro­je au­ga­lų ve­ge­ta­ci­jos pu­sė­je pikt­žo­les nai­kin­ti tik me­cha­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis; au­ga­lų ap­sau­gos pro­duk­tus, tu­rin­čius tos pa­čios veik­lio­sios me­džia­gos, nau­do­ti ne daž­niau kaip du kar­tus per ve­ge­ta­ci­jos lai­ko­tar­pį. Ne­nau­do­ti tok­siš­kų ir la­bai tok­siš­kų, pa­ženk­lin­tų „T“ bei „T+“ au­ga­lų ap­sau­gos pro­duk­tų. Lai­kan­tis kiek­vie­nai rū­šiai rei­ka­lin­gos fi­to­sa­ni­ta­ri­nės per­trau­kos su­da­ry­ti ir vyk­dy­ti sė­jo­mai­nos pla­ną; kiek­vie­nais me­tais va­do­vau­jan­tis dir­vo­že­mio ir (ar­ba) au­ga­lo la­bo­ra­to­ri­niais ty­ri­mais su­da­ry­ti ir vyk­dy­ti trę­ši­mo pla­ną.NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

 • Į atsargą išėję kariai – neišnaudotas lojalios darbo jėgos potencialas
  Į atsargą išėję kariai – neišnaudotas lojalios darbo jėgos potencialas

  Seime pasirašytas memorandumas, kuris turėtų palengvinti galimybes įsidarbinti karinę tarnybą baigusiems kariams. Ekspertai sako, kad Lietuvoje jie – neišnaudotas lojalios darbo jėgos potencialas. ...

 • Registruojama vis daugiau žmonių, kuriems ligą sukėlė darbas
  Registruojama vis daugiau žmonių, kuriems ligą sukėlė darbas

  Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registre 2016 m. užregistruotas 461 profesinės ligos atvejis, iš jų 307 atvejai - raumenų ir skeleto sistemos ligos, praneša Higienos instituto specialistai, balandžio 28-ąją minint Pasauli...

  1
 • Profesinės sąjungos mitinge reikalavo didinti algas
  Profesinės sąjungos mitinge reikalavo didinti algas

  Profesinės sąjungos penktadienį prie vyriausybės surengė mitingą, kuriame reikalavo didinti darbo užmokestį ir užtikrinti saugias darbo sąlygas darbuotojams. Be to, raginta minimalų mėnesinį atlyginimą mokėti tik už nekvalifikuotą darbą ir di...

  1
 • Nekilnojamasis turtas Vilniuje toliau brangsta
  Nekilnojamasis turtas Vilniuje toliau brangsta

  Pastaruoju metu nuolat augančios būsto kainos tendencingai didės ir toliau, tačiau didelė pasiūla neleis joms kilti greitai ir aukštai, sako nekilnojamojo turto pardavimo ekspertas, Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrų asociacijos (LNTAA) valdy...

 • Ūkininkai kviečia į svečius
  Ūkininkai kviečia į svečius

  Beveik septynios dešimtys Lietuvos kaimo sodybų ir ūkių pirmą kartą pasirengę priimti visus, kas tik norės atvykti – bus ekskursijų, degustacijų, paskaitų. Kaimo turizmo asociacijos teigimu, tai yra galimybė nusipirkti maisto produktų ...

 • Dėl šalto balandžio ūkininkai turi prastų žinių pirkėjams
  Dėl šalto balandžio ūkininkai turi prastų žinių pirkėjams

  Balandžio viduryje planavę pirmąjį žalumynų derlių, savo planus ūkininkai atideda vėlesniam laikui – balandis buvo per šaltas. „Jau balandžio viduryje tikėjomės turėti špinatų, tačiau dabar tikimės jų sulaukti gegu...

  1
 • Jau prasidėjo sraigių rinkimo sezonas
  Jau prasidėjo sraigių rinkimo sezonas

  Vynuoginių sraigių rinkėjams šiemetinis sezonas jau prasidėjo. Lietingi orai sraigėms patinka, atkutusios po žiemos miego jos lenda iš savo slėptuvių. ...

  1
 • Kas vyksta žemės gelmėse, žino tik geologai
  Kas vyksta žemės gelmėse, žino tik geologai

  Poryt, balandžio 30-ąją, bus pažymėta Geologų diena. Nors ši diena Atmintinų dienų įstatymu Lietuvoje įteisinta tik praėjusį gruodį, ją pradėta minėti jau gerokai anksčiau. ...

 • Gėlių pardavėjams – septynis kartus didesnis mokestis
  Gėlių pardavėjams – septynis kartus didesnis mokestis

  Pardavėjams, kurie prekiauja gėlėmis viešosiose vietose švenčių ir atmintinų dienų metu, leidimas pabrangs septynis kartus. Tokie pokyčiai gali turėti įtakos gėlių kainai. ...

  3
 • Padidėjo Klaipėdos miesto biudžetas
  Padidėjo Klaipėdos miesto biudžetas

  Uostamiesčio tarybos politikai pritarė tam, kad miesto biudžetas būtų padidintas. Ministerijoms ir joms pavaldžioms įstaigoms skyrus lėšas, iždas išaugo kiek daugiau 4,368 mln. eurų. ...

  1
Daugiau straipsnių