RRT paskelbė elektroninių ryšių rinkos 2010 m. II ketvirčio duomenis

Vykdydama Elektroninių ryšių įstatymo nuostatas, Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) iš elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teikėjų surinko duomenis apie jų veiklą 2010 m. antrąjį ketvirtį.

2010 m. II ketvirtį, palyginti su 2010 m. I ketvirčiu, didėjo elektroninių ryšių rinka. Elektroninių ryšių rinka (vertinant pagal pajamas iš fiksuoto bei judriojo telefono ryšio tinklo ir paslaugų, skirtųjų linijų, interneto prieigos ir kitų duomenų perdavimo, nenaudojamų fizinių šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų teikimo, televizijos veiklos, radijo ir televizijos programų siuntimo, laidinio radijo veiklos bei elektroninių ryšių tinklų sujungimo paslaugų) 2010 m. II ketvirtį sudarė 653,16 mln. Lt. Palyginti su 2010 m. I ketvirčiu, ji padidėjo 3,9 proc., o 2010 m. I pusmetį palyginus su 2009 m. I pusmečiu, sumažėjo 11,3 proc.

2010 m. II ketvirtį, palyginti su 2010 m. I ketvirčiu, 33,5 proc. išaugo investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą – jos sudarė 57,66 mln. Lt. 2010 m. I pusmetį palyginus su 2009 m. I pusmečiu, investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą sumažėjo 37,7 proc.

Plačiajuosčio ryšio technologijas (fiksuoto ir judriojo) naudojančių interneto prieigos paslaugų abonentų skaičius 2010 m. II ketvirčio pabaigoje buvo 826,0 tūkst., iš jų 651,2 tūkst. (78,8 proc.) interneto prieigai naudojo fiksuoto plačiajuosčio ryšio technologijas, 174,7 tūkst. (21,2 proc.) buvo prisijungę judriojo telefono ryšio tinklu, naudodami kompiuterį. Per 2010 m. II ketvirtį bendras plačiajuosčio ryšio technologijas naudojančių abonentų skaičius išaugo 2,3 proc., o per metus − 9,3 proc. 2010 m. II ketvirčio pabaigoje 48,8 proc. namų ūkių naudojosi plačiajuosčiu internetu.

Plačiajuosčio ryšio skvarba (abonentų skaičius 100 gyventojų) 2010 m. II ketvirčio pabaigoje pasiekė 25,1 proc., per ketvirtį išaugo 0,8, per metus – 2,5 procentinio punkto.

Bendros pajamos iš interneto prieigos paslaugų teikimo per 2010 m. II ketvirtį, palyginti su per 2010 m. I ketvirtį gautomis pajamomis, išaugo 1,8 proc. ir sudarė 101,71 mln. Lt., o 2010 m. I pusmetį palyginus su 2009 m. I pusmečiu, sumažėjo 3,1 proc.

Pajamos iš viešųjų judriojo telefono ryšio tinklų ir paslaugų teikimo, gautos per 2010 m. II ketvirtį, sudarė 248,20 mln. Lt, iš jų paslaugų teikėjų (neturinčių savo tinklo) pajamos sudarė 5,31 mln. Lt. Palyginti su 2010 m. I ketvirčiu, per 2010 m. II ketvirtį gautos bendros pajamos išaugo 3,9 proc., paslaugų teikėjų pajamos sumažėjo 1,6 proc. Judriojo telefono ryšio rinka (vertinant pagal pajamas) 2010 m. I pusmetį, palyginti su 2009 m. I pusmečiu, sumažėjo 17,0 proc.

Aktyvių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų (SIM kortelių) skaičius per II ketvirtį padidėjo 0,3 proc. ir jo pabaigoje buvo 4,83 mln., t. y. 146,6 abonentų 100 gyventojų, o per metus šis skaičius sumažėjo 2,3 proc.

Aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų, pasinaudojusių UMTS (trečiosios kartos viešojo judriojo telefono ryšio tinklo) paslaugomis, skaičius per 2010 m. II ketvirtį, palyginti su praeitu ketvirčiu, padidėjo 14,9 proc. ir sudarė 518,8 tūkst., iš kurių 6,6 tūkst. abonentų (1,8 proc. daugiau nei praėjusį ketvirtį) pasinaudojo UMTS tinklu teikiamomis viešojo judriojo telefono ryšio vaizdo skambučių paslaugomis.

Pokalbių, inicijuotų viešuosiuose judriojo telefono ryšio operatorių tinkluose,   trukmė per 2010 m. II ketvirtį, palyginti su praeitu ketvirčiu, išaugo 8,0 proc. ir sudarė apie 1715,7 mln. min. Bendra viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose inicijuotų pokalbių trukmė 2010 m. I pusmetį, palyginti su 2009 m. I pusmečiu, išaugo 14,1 proc.

Abonentų, kurie naudojosi judriojo telefono ryšio tinklu teikiama paketinio duomenų perdavimo (GPRS, EDGE, UMTS) paslauga, skaičius 2010 m. II ketvirtį buvo 1490,2 tūkst. (0,1 proc. daugiau negu praeitą ketvirtį ir 5,8 proc. daugiau, palyginti su 2009 m. II ketvirčiu). 2010 m. II ketvirtį išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis, naudojantis judriojo telefono ryšio tinklu teikiama paketinio duomenų perdavimo paslauga (GPRS ir EDGE ir (ar) UMTS), palyginti su 2010 m. I ketvirčiu, beveik nepakito (sumažėjo 0,1 proc.) ir siekė 896,1 mln. MB., 2010 m. I pusmetį palyginus su 2009 m. I pusmečiu, išsiųstų ir priimtų duomenų kiekis padidėjo 48,8 proc.

2010 m. II ketvirtį išsiųsta 9,9 proc. mažiau SMS (2078,7 mln.) bei 36,4 proc. mažiau MMS (1,17 mln.) negu 2010 m. I ketvirtį. Palyginti su 2009 m. I pusmečiu, 2010 m. I pusmetį išsiųstų SMS skaičius sumažėjo 2,3 proc., išsiųstų MMS skaičius padidėjo 16,9 proc.

2010 m. birželio 30 d. išduoti leidimai naudoti 2894 GSM/DCS judriojo radijo ryšio bazines stotis ir užregistruota 931 UMTS bazinė stotis. Per metus GSM/DCS judriojo radijo ryšio bazinių stočių skaičius padidėjo 3,4 proc., UMTS bazinių stočių skaičius – 14,5 proc.

Pajamos, gautos per 2010 m. II ketvirtį iš viešųjų fiksuoto telefono ryšio tinklų ir paslaugų teikimo, sudarė 75,89 mln. Lt, alternatyvių viešojo fiksuoto telefono ryšio teikėjų pajamos – 4,66 mln. Lt, arba 6,15 proc. Palyginti su praeitu ketvirčiu, bendros fiksuoto telefono ryšio teikėjų pajamos sumažėjo 4,0 proc., alternatyvių teikėjų pajamos padidėjo 7,3 proc. Palyginti su 2009 m. I pusmečiu, 2010 m. I pusmetį bendros pajamos sumažėjo 16,4 proc., alternatyvių teikėjų pajamos sumažėjo 5,7 proc. 

Bendras viešojo fiksuoto telefono ryšio linijų skaičius per 2010 m. II ketvirtį padidėjo 8,4 tūkst., arba 1,1 proc., ir 2010 m. birželio 30 d. sudarė 746,9 tūkst. Per metus telefono ryšio linijų skaičius sumažėjo 15,5 tūkst., arba 2,0 proc.

Bendras viešuosiuose fiksuoto telefono ryšio tinkluose inicijuotų pokalbių srautas 2010 m. II ketvirtį, palyginti su praeitu ketvirčiu, sumažėjo 11,7 proc. ir sudarė 373,1 mln. min. 2010 m. I pusmetį palyginus su 2009 m. I pusmečiu, inicijuotų pokalbių trukmė sumažėjo 4,1 proc.

Bendra inicijuotų pokalbių, naudojant IP protokolą, trukmė 2010 m. II ketvirtį sudarė 5,00 mln. min.(1,34 proc. visų inicijuotų fiksuotos telefonijos minučių), tarp jų 1,14 mln. tarptautinių pokalbių minučių (8,9 proc. visų tarptautinių pokalbių). Palyginti su praeitu ketvirčiu, bendra IP pokalbių trukmė sumažėjo 0,7 proc. Pajamos, gautos už mažmeninių IP telefonijos paslaugų teikimą, 2010 m. II ketvirtį sudarė 1,54 mln. Lt, tarp jų – 0,42 mln. Lt už tarptautinių pokalbių teikimą; palyginti su praeitu ketvirčiu, pajamos, gautos už mažmeninių IP telefonijos paslaugų teikimą, išaugo 8,9 proc.

Iki 2010 m. II ketvirčio pabaigos numerio perkeliamumo paslauga pasinaudojo 486,5 tūkst. judriojo telefono ryšio abonentų (10,1 proc. visų aktyvių judriojo telefono ryšio abonentų). Per 2010 m. II ketvirtį perkelta 29,9 tūkst. numerių − 6,1 proc. daugiau negu 2010 m. I ketvirtį. Iki 2010 m. II ketvirčio pabaigos numerio perkeliamumo paslauga pasinaudojo 14,9 tūkst. fiksuoto telefono ryšio abonentų (1,9 proc. visų bendro fiksuoto telefono ryšio abonentų). Per 2010 m. II ketvirtį perkelta 0,7 tūkst. fiksuoto telefono ryšio numerių − 21,5 proc. mažiau negu 2010 m. I ketvirtį.

Bendros pajamos, gautos iš duomenų perdavimo paslaugų teikimo 2010 m. II ketvirtį, palyginti su 2010 m. I ketvirčiu, padidėjo 4,6 proc. ir sudarė 22,1 mln. Lt. Bendros pajamos iš duomenų perdavimo paslaugų teikimo 2010 m. I pusmetį, palyginti su 2009 m. I pusmečiu, sumažėjo 3,1 proc.

2010 m. birželio 30 d. kabelinės televizijos paslaugomis (analoginės ir skaitmeninės) naudojosi 398,9 tūkst. abonentų (per 2010 m. II ketvirtį sumažėjo 0,1 proc.), mikrobangų daugiakanalės televizijos paslaugomis – 20,5 tūkst. abonentų (per 2010 m. II ketvirtį sumažėjo 1,9 proc.). Bendros pajamos, gautos už kabelinės ir mikrobangų daugiakanalės televizijos paslaugų teikimą 2010 m. II ketvirtį, palyginti su 2010 m. I ketvirčiu, sumažėjo 0,5 proc. ir sudarė 21,33 mln. Lt, o 2010 m. I pusmetį palyginus su 2009 m. I pusmečiu, išaugo 1,5 proc.

2010 m. II ketvirčio pabaigoje 246,0 tūkst. abonentų naudojosi mokamos skaitmeninės televizijos paslaugomis (įskaitant: 52,8 tūkst. – kabelinės ir mikrobangų daugiakanalės televizijos tinklais, 62,7 tūkst. – televizijos, naudojant IP technologijas (IPTV), 76,4 tūkst. – palydovinės televizijos, 54,0 tūkst. – mokamos skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) paslaugomis), per II ketvirtį abonentų skaičius padidėjo 3,5 proc. Vertinant skaitmeninės televizijos abonentų skaičiaus didėjimą, neįskaitant palydovinės televizijos, per metus šis skaičius išaugo 30,5 proc.

Bendros pajamos, gautos už skaitmeninės televizijos teikimą, 2010 m. II ketvirtį, palyginti su 2010 m. I ketvirčiu, padidėjo 2,8 proc. ir sudarė 21,20 mln. Lt.

Pajamos, gautos iš radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo, 2010 m. II ketvirtį sudarė 4,85 mln. Lt (palyginti su 2010 m. I ketvirčiu, sumažėjo 32,0 proc.). Radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimo rinka, vertinant pagal pajamas, 2010 m. I pusmetį, palyginti su 2009 m. I pusmečiu, sumažėjo 18,7 proc.

Parengta apžvalga apie elektroninių ryšių sektorių paskelbta RRT tinklalapyje.


Šiame straipsnyje: RRT

NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių