Notarai: krizė mūsų paslaugų kainų nereguliuoja

Virtualioje diskusijoje su trimis Kauno miesto notarais dalyvavę kauniečiai labiausiai domėjosi testamentų tema ir galimomis turto dalybomis tarp sutuoktinių.

Kviečiame susipažinti su portale viešėjusių notarų Dalytės Krikštolaitytės, Violetos Bagdanskienės ir Mindaugo Statkevičiaus atsakymais į gyventojų klausimus.

Ar dėl krizės kaip nors pasikeitė notarų paslaugų kainos?

Ne. Notarų atlyginimą už atliktus notarinius veiksmus nustato LR teisingumo ministras, suderinęs su LR finansų ministru.

Santuoką sudarėme 2008-03-21.Vyras nori imtis verslo, tačiau aš norėčiau, kad ir pelnas ir skolos, susijusios su verslu, būtų tik vyro. Kokią sutartį patartumėte sudaryti?

Galite sudaryti povedybinę sutartį. Šioje sutartyje turite teisę numatyti, kad:
turtas įgytas tiek iki santuokos, tiek gyvenant susituokus, yra kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė;
turtas, kiekvieno sutuoktinio įgytas iki santuokos ir esantis jų asmeninė nuosavybė, po santuokos įregistravimo tampa jų bendrąja jungtine nuosavybe;
turtas, įgytas susituokus, yra bendroji dalinė sutuoktinių nuosavybė.

Su vyru ir vaikais gyvename bute, kurį aš įsigijau iki santuokos. Ar parduodant šį butą man reikės sutuoktinio sutikimo?

Jeigu butas yra šeimos gyvenamoji patalpa, jis pripažįstamas šeimos turtu. Ir nesvarbu, ar butas įgytas iki santuokos ar po jos sudarymo.Parduodant šeimos turtą reikalingas kito sutuoktinio sutikimas.

Dėdė testamentu man paliko visą turtą - žemės sklypą ir pastatus, piniginius indėlius banke, individualią įmonę. Nežinau, ar dėdė neturėjo skolų. Girdėjau, kad jeigu priimu turtą, tai priimu ir skolas. Kokiu būdu man sužinoti apie dėdės skolas?

Yra trys palikimo priėmimo būdai:

1. Kai įpėdinis faktiškai pradėjo valdyti paveldėtą turtą.

2. Kai įpėdinis kreipėsi į teismą dėl turto apyrašo sudarymo.

3. Kai įpėdinis padavė pareiškimą apie palikimo priėmimą notarui.

Įpėdinis, priėmęs palikimą pagal apyrašą, už palikėjo skolas atsako tik paveldėtu turtu. Taigi jeigu nesate tikras dėl palikėjo skolų, turėtumėte palikimą priimti pagal teismo antstolio sudarytą apyrašą.

2003 m. sudariau antrą santuoką. 2004m., gyvendami santuokoje, nusipirkome butą. Valstybės įmonėje Registrų centras butas įregistruotas mano vardu. 2006 m. sutuoktinė mirė. Ar jos vaikai iš pirmos santuokos gali pretenduoti į butą?

Jeigu turtas įgytas gyvenant santuokoje iš bendrų lėšų, jis yra bendroji sutuoktinių nuosavybė. Nesvarbu, kad Valstybės įmonės "Registrų centras" įregistruotas tik vieno sutuoktinio vardu. Ir Jūsų sutuoktinės vaikai iš pirmos santuokos gali pretenduoti į butą.

Kaip sudaromas asmeninis testamentas?

Naujasis Civilinis kodeksas numatė naują testamentų rūšį - asmeninį testamentą. Asmeninį testamentą testatorius turi surašyti ranka. Jame turi būti nurodyta: vardas, pavardė, data, testamento sudarymo vieta, testatoriaus valia ir testatoriaus parašas. Asmeninį testamentą testatorius gali perduoti saugoti notarui. Jeigu testamentas nebuvo perduotas saugoti notarui, jis po testatoriaus mirties, ne vėliau kaip per vienus metus, turi būti pateiktas teismui patvirtinti.

Kas yra privalomoji palikimo dalis?

Tai reguliuoja Civilinio kodekso 5.20 straipsnis. Teisė į privalomąją palikimo dalį.

Palikėjo vaikai (įvaikiai), sutuoktinis, tėvai (įtėviai), kuriems palikėjo mirties dieną reikalingas išlaikymas, paveldi, nepaisant testamento turinio, pusę tos dalies, kuri kiekvienam iš jų tektų paveldint pagal įstatymą, jeigu testamentu neskirta daugiau.

Todėl kartais teigiama, kad privalomoji palikimo dalis - tai yra "testamento laužymas".

Ar galioja tarybiniais metais valstybinių notarų patvirtinti testamentai?

Taip, galioja.

Kaip yra panaikinami testamentai?

Testamentai panaikinami dviem būdais:

1. Sudaromas naujas testamentas.

2. Panaikinti testamentą galima savo pareiškimu, atvykus pas notarą.

Plačiau paaiškiname, kad vėliau sudarytas testamentas panaikina visą pirmesnį testamentą ar tą jo dalį , kuri prieštarauja vėliau sudarytam testamentui. Ši nuostata netaikoma bendrajam sutuoktinių testamentui.

Ar galima parduoti įkeistus pastatus?

Taip, gavus kreditoriaus sutikimą, parduoti įkeistus pastatus galima. Be to, reikia turėti omeny, kad įkeičiant statinius, kartu turi būti įkeistas ir žemės sklypas, ant kurio stovi statiniai arba šio žemės sklypo nuomos (panaudos) teisė.

Ar galima atsisakyti palikimo?

Taip, galima. Įpėdinis turi teisę tą padaryti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (palikėjo mirties). Neleidžiama atsisakyti su sąlygomis ir išlygomis arba dalies palikimo. Skirtingai nuo anksčiau galiojusio Civilinio kodekso, šiuo metu įpėdinis negali atsisakyti palikimo konkretaus asmens atžvilgiu.

Ar gali testamentą sudaryti nepilnametis, be tėvų žinios?

Testamentą gali sudaryti tik pilnamečiai, veiksnūs asmenys.

Gyvenu su vyru, kuris yra neišsiskyręs. Jis turi du butus. Vieną butą gavo mirus jo seneliui (palikimas), kitą jam dovanojo jo tėvas per vestuves. Ar šiuos butus jis privalės dalintis su savo žmona, kai vyks skyrybos? Šioje santuokoje jis turi suaugusią dukrą. Žmona grasina, kad atims iš jo viską, nes ji šiuo metu gyvena jo tėvo dovanotame bute. Jokių nuomos sutarčių nėra.

Vadovaujantis LR Civilinio kodekso 3.89 straipsnio antra dalimi, asmenine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas jam dovanotas ar jo paveldėtas po santuokos sudarymo. Sprendžiant skyrybų klausimą, dalinamas tik bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantis turtas. Dėl platesnės konsultacijos prašome kreiptis į notarus, advokatus ir pateikti visus dokumentus.

Ar gali mirusiojo giminaičiai užginčyti testamentą ir paveldėtojas nieko negauti?

Ieškinį dėl testamento ar jo dalių pripažinimo negaliojančiomis gali pareikšti tik kiti įpėdiniai pagal įstatymą arba pagal testamentą. Jeigu testamentas bus pripažintas negaliojančiu, galios arba anksčiau sudarytas testamentas arba paveldės įpėdiniai pagal įstatymą.

Aš su vyru, gyvendami santuokoje, nusipirkome butą, tačiau vyro motinos vardu. Vyras keli metai nedirba ir už butą nemoka. Už butą moku aš iš savo banko sąskaitos. Norėčiau paklausti ar skyrybų metu man priklausytu dalis šio buto?

Kaip matyti iš nurodytos situacijos, iš esmės butas Jums nepriklauso. Todėl jis negali būti turto dalybų objektas. Dėl sumokėtų (nesumokėtų) mokesčių už butą spręstų teismas.

Ar galima priimti palikimą dalimis - pirma, pinigus iš banko, vėliau - kitą turtą?

Palikimą galima priimti visą arba nuo viso atsisakyti. Priimti palikimo dalimis negalima.

Mano senelė sudarė testamentą ir visą savo turtą paliko savo sūnui, t.y. mano tėvui. Praėjus mėnesiui po senelės mirties mirė mano tėvas, kuris į notaro biurą nesikreipė ir palikimo nepriėmė. Ar aš, kaip tėvo įstatyminė įpėdinė, paveldėsiu ir visą senelės turtą. Ar mano tėvo brolis turi teisę pretenduoti į senelės palikimą?

Jeigu visas turtas testamentu paliktas Jūsų tėvui, po jo mirties Jūs, kaip įstatyminė įpėdinė, paveldėsite visą turtą, kurį turėjo pagal testamentą paveldėti Jūsų tėvas. Tėvo brolis pretenduoti į senelės palikimą neturi teisės.

Norėčiau sužinoti ar būtų galima pakeisti dovanojimą? Jeigu galima, tai norėčiau sužinoti, kaip? Dovanojimas yra patvirtintas Registrų centre sūnaus vardu.

Visų pirma, dovanojimo sutartis tvirtina notarai, o ne Registrų centras. Dovanojimo sutartį galima panaikinti tik teisme, esant tam tikroms sąlygoms. Tą numato LR Civilinio kodekso 6.472 straipsnis. Kadangi nežinome sąlygų, dėl kurių Jūs norite pakeisti dovanojimą, plačiau komentuoti negalime. Siūlome kreiptis į bet kurį notarų biurą.

Ar galima pakeisti paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą, esame keturi paveldėtojai išdalino žemę, kuri buvo atskirais plotais kiekvienam po dalį ploto, norime, kad būtų kiekvienam po sklypą.

Jeigu paveldėjimo teisės liudijimas nėra įregistruotas VĮ "Registrų centras", reikėtų sudaryti paveldėto turto dalybų sutartį. Jeigu jau įregistruotas, galima daryti mainų arba atidalinimo sutartį.

Mirus sūnaus tėčiui,esame praleidę paveldėjimo terminą. Jei teismas terminą atstatys, norėtume žinoti, kuriam laikui, per kiek laiko mes turėtume susitvarkyti paveldėjimą?

Įstatymas nereguliuoja, per kiek laiko po teismo sprendimo reikėtų kreiptis į notarą, tačiau rekomenduotume tai padaryti per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo.

Ar gražintas nacionalizuotas turtas yra tik to sutuoktinio nuosavybė, kuriam tas turtas gražintas?

Sutuoktinio vardu atkurta nuosavybės teisė į grąžintiną turtą priklauso jam asmeninės nuosavybės teise.

Mes gyvename Danijoje. Mes su vyru auginame sūnų iš jo pirmos santuokos. Man, norint jį pervežti per sieną, reikalingas tėvelio sutikimas (vaiko globa paskirta tėvui). Aš sutikimą turiu ir jis galioja dar metus. Tačiau mes susituokėm Danijoje ir aš vaiką kol kas parsivežti į Lietuvą galiu, tačiau grįžus man reikia pasikeisti pasą, bet tada atsitiks taip kad aš vaiko jau atgal į Daniją parsivežti negaliu. Tėtis važiuoti kartu negali, o vaiko palikti Danijoje taip pat negaliu, nes jam reikalinga gydytojų konsultacija. Kaip manote, gal galima kažką padaryti, gal įmanoma viską sutvarkyt paštu ar elektroniniais paštais?Ar kitokiais būdais šią susidariusią situaciją išspręsti?

Danija priklauso Šengeno erdvei, todėl joks sutikimas išsivežti nepilnametį vaiką šiuo metu pagal galiojančius teisės aktus nereikalingas.

Ką daryti, jei esant gyvam testatoriui, jam yra daromas spaudimas dėl testamento surašymo iš vienos pusės, todėl testatorius paveiktas pasirašo testamentą, kuris panaikina senąjį lygių dalių testamentą?

Derėtų kuo greičiau patarti testatoriui sudaryti testamentą, kuris atitiktų tikrąją jo valią, o kartu panaikintų ir testamentą, sudarytą prieš jo valią.

Laba diena, kodėl notarai neišduoda jokio kvito patvirtinančio, kad sumokėti pinigai už jų paslaugas?

Visi notariniai veiksmai įregistruojami notariniame registre, kuris yra griežtos atskaitomybės dokumentas. Iš jo matyti visas sumokėtas notarui atlyginimas už atliktus notarinius veiksmus.

Ar galiu parduoti mamos dovanota butą nepraėjus trejiems metams? Kokie procentai atiteks valstybei?

Gautą dovanų turtą galima parduoti bet kada. Šiuo konkrečiu atveju dėl galimų mokesčių valstybei siūlome kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją.

Sudariau pirkimo-pardavimo sutartį. Ją patvirtino notaras, tačiau joje yra tokių dalykų, kurių šiaip notaras negalėjo pasirašyti ir sutartis gali būti laikoma niekine. Tą notarą teisingumo ministras jau atleido. Kas prisiims atsakomybę?

Kiekvienas asmuo, manantis, kad jo teisės pažeidžiamos, gali kreiptis į teismą.


Šiame straipsnyje: Notarai

NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių