Ry­tų par­tne­rėms Lie­tu­vos tei­si­nė pa­tir­tis – pa­vyz­dys

Vie­nas iš pa­grin­di­nių Eu­ro­pos kai­my­nys­tės po­li­ti­kos as­pek­tų – tei­si­nės vals­ty­bės prin­ci­po stip­ri­ni­mas Ry­tų par­tne­rys­tės ša­ly­se. Siek­da­mos glau­des­nių san­ty­kių su ES, Ry­tų kai­my­nys­tės ša­lys pla­nuo­ja ir įgy­ven­di­na ryž­tin­gas re­for­mas tei­si­nio sek­to­riaus ir ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos sri­ty­se.

Lie­tu­va jau yra nuė­ju­si il­gą ke­lią ir su­kau­pu­si ver­tin­gos pa­tir­ties įgy­ven­di­nant teis­mų veik­lą ge­ri­nan­čias per­tvar­kas, to­dėl sa­vo ge­rą­ja pa­tir­ti­mi ir eks­per­ti­ne pa­gal­ba sie­kia pa­si­da­ly­ti su Ry­tų kai­my­nė­mis.

Svar­bios dis­ku­si­jos

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo ir pa­ra­mos de­mok­ra­ti­jai pro­gra­mos fi­nan­suo­ja­mi pro­jek­tai, skir­ti stip­rin­ti Ry­tų par­tne­rys­tės ša­lių teis­mų vaid­me­nį, pa­dė­ti už­tik­rin­ti tei­si­nės vals­ty­bės prin­ci­pų įgy­ven­di­ni­mą ir ap­sau­gą bei ska­tin­ti tei­sin­gu­mo sek­to­riaus re­for­mas, įgy­ven­di­na­mi jau nuo 2012 m.

Na­cio­na­li­nė teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­ja, įgy­ven­din­da­ma Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo ir pa­ra­mos de­mok­ra­ti­jai pro­gra­mos fi­nan­suo­ja­mus pro­jek­tus, nuo 2012 m. kas­met or­ga­ni­zuo­ja tei­si­nin­kų fo­ru­mus, ku­riuo­se ap­ta­ria­mos ša­lių par­tne­rių tei­si­nių sis­te­mų re­for­mų ak­tua­liau­sios pro­ble­mos, konk­re­tūs tei­sės ak­tų pro­jek­tai, iden­ti­fi­kuo­ja­mi vals­ty­bių sis­te­mų ir pa­tir­ties skir­tu­mai bei ta­pa­tu­mai ir da­li­ja­ma­si ge­rą­ja Lie­tu­vos pa­tir­ti­mi.

2012–2014 m. Tei­si­nin­kų fo­ru­me da­ly­va­vo Lie­tu­vos ir Mol­do­vos Res­pub­li­kos tei­si­nio sek­to­riaus at­sto­vai, o praė­ju­siais me­tais prie fo­ru­mo pri­si­jun­gė Uk­rai­na, ku­ri itin pa­lan­kiai įver­ti­no pro­jek­to nau­dą, ypač tei­sė­jų eti­kos, ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos, veik­los ver­ti­ni­mo ir at­ran­kos sis­te­mų to­bu­li­ni­mo sri­ty­se.

Pui­kūs įver­ti­ni­mai

Šie­met bir­že­lio 14–17 d. Tei­si­nin­kų fo­ru­me da­ly­va­vo ir Gru­zi­jos at­sto­vai. Šiais me­tais or­ga­ni­zuo­ja­mas fo­ru­mas bu­vo pro­jek­to „Pa­gal­ba Mol­do­vai, Uk­rai­nai ir Gru­zi­jai vyk­dant tei­si­nio sek­to­riaus re­for­mas“ da­lis. Šiuo pro­jek­tu sie­kia­ma ne­nut­rūks­ta­mai teik­ti pa­gal­bą Mol­do­vai, Uk­rai­nai ir Gru­zi­jai, įgy­ven­di­nant šių ša­lių tei­sin­gu­mo sek­to­riaus re­for­mas, ypa­tin­gą dė­me­sį ski­riant teis­mų sis­te­mos, pro­ku­ra­tū­ros ir ko­vos su ko­rup­ci­ja sri­tims, sie­kiant priei­na­mo, efek­ty­vaus, skaid­raus, pro­fe­sio­na­laus ir so­cia­liai at­sa­kin­go tei­sin­gu­mo sek­to­riaus.

Vieš­na­gės Lie­tu­vo­je me­tu pro­jek­to da­ly­viai ap­si­lan­kė pre­zi­den­tū­ro­je, su­si­ti­ko su Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jais ir kal­bė­jo­si apie Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės vaid­me­nį teis­mų sis­te­mo­je, sve­čia­vo­si Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me. Kaip vė­liau įvar­di­jo pa­tys da­ly­viai, jiems bu­vo la­bai ver­tin­ga gy­vai pa­ma­ty­ti ir pa­si­kal­bė­ti apie kas­die­nį veik­los ir dar­bo or­ga­ni­za­vi­mą teis­me.

Sve­čiai pa­ste­bė­jo, kad bū­tų la­bai ver­tin­ga, jei, at­vy­kę į Lie­tu­vą, ga­lė­tų ste­bė­ti pa­tį dar­bą, pa­vyz­džiui, tie­siog ke­liems de­le­ga­tams bū­nant ša­lia tei­sė­jo ir ma­tant jo kas­die­nę veik­lą.  Lie­tu­vos eks­per­tai taip pat ga­lė­tų la­bai ver­tin­gai pa­kon­sul­tuo­ti ir ste­bė­ti dar­bą ku­rio­je nors iš par­tne­rių ša­lių.

Uk­rai­nos de­le­ga­ci­ja iš­sky­rė, kad bū­tų nau­din­ga Tei­si­nin­kų fo­ru­mą or­ga­ni­zuo­ti du kar­tus per me­tus: vie­ną Lie­tu­vo­je, o ki­tą – ku­rio­je nors ša­ly­je par­tne­rė­je.NAUJAUSI KOMENTARAI

ha ha ha ha ha prie tokiu super teisiniu

ha ha ha ha ha  prie tokiu super teisiniu portretas
,valstybiu,,DIDZIUJU KOVOTOJU PRIES KORUPCIJA IR APLAMAI PRIES PERPUVUSE DVOKIANCIA TEISINE SISTEMA kaip lietuva, ukraina ,moldova, prijunkit dar ir kolumbija ,venesuela,zimbabve , ---cia patys tie didziausi kovotojai .....
VISI KOMENTARAI 1
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių