Pa­žink šių die­nų pa­sau­lį

 • Teksto dydis:

Šian­dien gy­ve­na­me grei­tai be­si­kei­čian­čia­me pa­sau­ly­je, ku­ria­me žmo­nės, ša­lys ir kul­tū­ros yra vis la­biau tar­pu­sa­vy­je su­si­ję.

Tai, kad esa­me glo­ba­lios vi­suo­me­nės da­lis, ga­li­me pa­tir­ti pirk­da­mi kas­die­nio var­to­ji­mo pre­kes, nau­do­da­mie­si in­for­ma­ci­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis ar da­ly­vau­da­mi kul­tū­ros ren­gi­niuo­se. Bet ar kiek­vie­nas su­si­mąs­to­me, kad net mū­sų var­to­ji­mo įpro­čiai da­ro įta­ką glo­ba­liems pro­ce­sams, pa­vyz­džiui, rink­da­mie­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį, o ne vie­šą­jį trans­por­tą vyk­ti į dar­bą, di­di­na­me at­mos­fe­ros tar­šą ir taip pri­si­de­da­me prie le­dy­nų tir­pi­mo. Ar ži­no­me, kad rink­da­mie­si są­ži­nin­gos pre­ky­bos pre­kes kar­tu re­mia­me tei­sin­gas dar­bo są­ly­gas be­si­vys­tan­čio­se ša­ly­se? Ar su­pran­ta­me, kur esa­me pa­sau­li­nių pro­ble­mų kon­teks­te, ką da­ro­me ir ką dar ga­li­me pa­da­ry­ti, kad pa­leng­vin­tu­me ryt­die­ną ba­dau­jan­tiems ar ser­gan­tiems vai­kams, pa­dė­tu­me jų tė­vams kur­ti orią atei­tį, su­ma­žin­tu­me kli­ma­to kai­tos po­vei­kį, įveik­tu­me ki­tas pro­ble­mas, o kar­tu ir sau kur­tu­me sau­ges­nį gy­ve­ni­mą ir ga­li­my­bes sau­giai ke­liau­ti, stu­di­juo­ti, pre­kiau­ti, in­ves­tuo­ti, kur­ti.

Šias tar­pu­sa­vio są­sa­jas ir jų įta­ką kiek­vie­no žmo­gaus gy­ve­ni­mui pa­de­da su­vok­ti glo­ba­lu­sis švie­ti­mas, ku­ris su­tei­kia ži­nių apie glo­ba­lius pro­ce­sus ir yra svar­bus ug­dant jau­nų žmo­nių pi­lie­tiš­ku­mą, kri­ti­nį mąs­ty­mą, ge­bė­ji­mą ana­li­zuo­ti pa­sau­ly­je vyks­tan­čias ten­den­ci­jas, so­cia­liai ir at­sa­kin­gai da­ly­vau­ti vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me spren­džiant ak­tua­lias šian­die­nos pa­sau­lio pro­blemas – mig­ra­ci­jos kri­zės, kli­ma­to kai­tos, skur­do ma­ži­ni­mo, vi­suo­me­nių ra­di­ka­lė­ji­mo, te­ro­riz­mo.

Apie tai, kas yra glo­ba­lu­sis švie­ti­mas ir kaip jis įgy­ven­di­na­mas Lie­tu­vo­je, pa­sa­ko­ja švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nist­rė Na­tal­ja Fat­ku­li­na.NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių