Nuo kelionių į Egiptą lietuvių neatbaido net rizika

 • Teksto dydis:

Ne­ra­mu­mų dras­ko­ma­me Egip­te šiuo me­tu ap­sis­to­ję apie 250 lie­tu­vių. Nors gy­ven­to­jai pri­myg­ti­nai ra­gi­na­mi veng­ti ke­lio­nių į šią ša­lį, nu­si­pir­ku­sie­ji ke­lia­la­pius jų at­si­sa­ky­ti ne­sku­ba.

Ne­ra­mu­mų dras­ko­ma­me Egip­te šiuo me­tu ap­sis­to­ję apie 250 lie­tu­vių. Nors gy­ven­to­jai pri­myg­ti­nai ra­gi­na­mi veng­ti ke­lio­nių į šią ša­lį, nu­si­pir­ku­sie­ji ke­lia­la­pius jų at­si­sa­ky­ti ne­sku­ba, rašo "Lietuvos žinios".

URM, rea­guo­da­ma į tre­čia­die­nio įvy­kius Egip­te ir pa­skelb­tą ne­pap­ras­tą­ją pa­dė­tį, penk­ta­die­nį pa­kar­to­ti­nai re­ko­men­da­vo lie­tu­viams at­si­sa­ky­ti ne­bū­ti­nų ke­lio­nių į Egip­tą, ypač į di­džiuo­sius šios ša­lies mies­tus. Mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, Lie­tu­vos pi­lie­čiai per įvy­kius Egip­te ne­nu­ken­tė­jo - dėl pa­gal­bos į am­ba­sa­dą nie­kas ne­si­krei­pė.

Penktadienį ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius "Tez Tour" pra­ne­šė, kad šiuo me­tu Egip­to Hur­ga­dos ku­ror­te yra 100 lie­tu­vių tu­ris­tų, at­vy­ku­sių čia su "Tez Tour". Ta­čiau jau šian­dien, pir­ma­die­nį, dau­gu­ma jų - 82 as­me­nys - grįž­ta į Lie­tu­vą.

"Ne­si­ruo­šia­me ri­zi­kuo­ti sa­vo klien­tų sau­gu­mu, to­dėl bus im­ta­si vi­sų rei­kia­mų prie­mo­nių. Egip­te esan­tys žmo­nės nuo­lat in­for­muo­ja­mi apie si­tua­ci­ją, jiems tei­kia­mos re­ko­men­da­ci­jos, kaip elg­tis. Eks­kur­si­jų or­ga­ni­za­vi­mas į Kai­rą, Alek­sand­ri­ją ir Luk­so­rą yra su­stab­dy­tas. Jos ne­bus at­nau­ji­na­mos tol, kol ne­bus už­ti­krin­tas tu­ris­tų sau­gu­mas", - aiš­ki­no "Tez Tour" Vie­šų­jų ry­šių ir rin­ko­da­ros sky­riaus va­do­vė In­ga Aukš­tuo­ly­tė.

Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „No­va­tu­ras“ rin­ko­da­ros pro­jek­tų va­do­vė Ie­va Do­re­lai­tie­nė sa­kė, kad nu­ma­ty­tos ke­lio­nės į Egip­tą te­be­vyks­ta. Tu­riz­mo agen­tū­ros „West Exp­ress“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Egi­di­jus Vaiš­vi­las pa­ti­ki­no, kad dėl ne­ra­mu­mų Egip­te klien­tai tik at­sar­giau ren­ka­si ke­lio­nes į šiuos kraš­tus. Ta­čiau at­si­sa­kan­čių jau su­pla­nuo­tų ke­lio­nių į Egip­tą nė­ra, to­dėl agen­tū­ra ne­pa­ty­rė jo­kių nuo­sto­lių.

Kelionių organizatorių teigimu, kelionių kainos į Egiptą, nepaisant ekstremalių sąlygų šioje šalyje, nesumažėjo.


Šiame straipsnyje: Egiptasturizmasturistai

NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių