Lie­tu­va ne tik da­li­ja­si, bet ir se­mia­si pa­tir­ties

 • Teksto dydis:

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jas, bu­vęs Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas ir il­ga­me­tis Tei­si­nin­kų fo­ru­mo na­rys Gin­ta­ras Kry­že­vi­čius sa­ko, kad Ry­tų par­tne­rėms nuo pat bend­ra­dar­bia­vi­mo pra­džios dis­ku­tuo­ti apie teis­mų sa­vi­val­dos ak­tua­li­jas bu­vo la­bai svar­bu.

Šias vals­ty­bes vi­sa­da do­mi­no Lie­tu­vos iš da­lies ar­ti­ma teis­mų re­for­mų pa­tir­tis. Bend­ra­dar­biau­da­ma Lie­tu­va ne tik da­li­ja­si, bet ir se­mia­si pa­tir­ties.

„Kiek­vie­no­je vals­ty­bė­je kons­ti­tu­ci­niai re­gu­lia­vi­mai yra la­bai skir­tin­gi ir dėl to paim­ti iš vals­ty­bių, ku­rios tik vys­to­si ci­vi­li­zuo­tų de­mok­ra­ti­nių ša­lių link, per daug ne­tu­ri­me ko. Ki­ta ver­tus, mums la­bai im­po­nuo­ja mol­da­vų pa­tir­tis ku­riant ry­šius su vyk­do­mą­ja val­džia ir pre­zi­den­tu. Pa­vyz­džiui, jei pre­zi­den­tas at­me­ta tei­sė­jo, ku­rį siū­lo tei­sė­jų ta­ry­ba, o ten va­di­na­ma ma­gist­ra­to ta­ry­ba, kan­di­da­tū­rą, tai ant­rą kar­tą pre­zi­den­tas pri­va­lo jį pa­skir­ti, jei­gu ta­ry­ba vis vien pri­ta­ria ši­tai kan­di­da­tū­rai, ki­taip ta­riant, ve­tuo­ja pre­zi­den­to at­si­sa­ky­mą.

Val­džių pa­da­li­ji­mo ba­lan­so po­žiū­riu, šiuo at­ve­ju Mol­do­vo­je, yra la­bai tei­gia­mų da­ly­kų, ta­čiau mū­sų kons­ti­tu­ci­nis re­gu­lia­vi­mas to­kių da­ly­kų ne­nu­ma­to, to­dėl čia nei įsta­ty­mu, nei pra­kti­ka nie­ko pa­da­ry­ti ne­ga­li­me.

Apsk­ri­tai pa­ti ten­den­ci­ja ma­žin­ti po­li­ti­kų įta­ką for­muo­jant tei­sė­jų kor­pu­są, ku­ri iš­ties vy­rau­ja ir apie ku­rią mes nuo­lat kal­bė­jo­me ES teis­mų ta­ry­bo­se, Mol­do­vo­je yra tik­rai pa­ste­bi­ma ir tei­gia­mai ver­ti­na­ma.“


Šiame straipsnyje: LietuvaMoldovavienas pasaulis

NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių