Tie­sia uk­rai­nie­čiams ke­lią į atei­tį

Ne­be pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je lan­ko­si jau­nuo­lių iš Uk­rai­nos gru­pė. Do­nec­ko ir Lu­hans­ko re­gio­nų mo­ki­niai Lie­tu­vo­je su­pa­žin­di­na­mi su Lie­tu­vos švie­ti­mo sis­te­ma, kul­tū­ra, mo­ky­mo­si pro­gra­mo­mis, už­mez­ga kon­tak­tus su bend­raam­žiais.

Kil­ni mi­si­ja

Lie­tu­vo­je šią sa­vai­tę lan­ko­si tre­čio­ji dvi­de­šim­ties 12–17 me­tų paaug­lių gru­pė iš ka­ro apim­tų Ry­tų Uk­rai­nos re­gio­nų. Moks­lei­vių gru­pė iš Do­nec­ko re­gio­no da­ly­vau­ja Lie­tu­vos ir Šve­di­jos fi­nan­suo­ja­ma­me pro­jek­te „Pa­ra­ma nuo konf­lik­to nu­ken­tė­ju­siems Ry­tų Uk­rai­nos re­gio­nams švie­ti­mo sri­ty­je: ke­ly­je į po­ky­čius“. Moks­lei­viams bu­vo su­reng­ti emo­ci­nių-so­cia­li­nių įgū­džių ir kom­pe­ten­ci­jų pra­kti­niai už­siė­mi­mai, jie su­si­ti­ko su sa­vo bend­raam­žiais iš lie­tu­viš­kų mo­kyk­lų, lan­kė­si Sei­me ir Uk­rai­nos am­ba­sa­do­je Lie­tu­vo­je, lei­do lai­ką su lie­tu­vių šei­mo­mis. Šei­mos uk­rai­nie­čiams pa­ren­gė skir­tin­gas pro­gra­mas – vie­ni su­ren­gė po ke­le­tą jud­rių už­siė­mi­mų jud­riems spor­tiš­kiems vai­ki­nams, ki­ti nu­ve­žė vai­kus į Drus­ki­nin­kus, ne­ma­ža da­lis vai­kų ga­lė­jo ap­žiū­rė­ti sos­ti­nės se­na­mies­tį va­ži­nė­da­mi rie­džiais. Li­ku­si die­nos da­lis bu­vo skir­ta be­tar­piš­kam bend­ra­vi­mui su bend­ram­žiais.

Apsk­ri­tai Lie­tu­va daug pri­si­de­da pa­dė­da­ma Uk­rai­nai mo­der­ni­zuo­ti sa­vo švie­ti­mo sis­te­mą. Ne kar­tą Uk­rai­no­je lan­kė­si spe­cia­lis­tai iš Lie­tu­vos, ku­rie uk­rai­nie­čiams pa­ta­rė, ko­kių veiks­min­gų prie­mo­nių im­tis, o at­vy­kę uk­rai­nie­čiai sė­mė­si pa­tir­ties iš lie­tu­vių. Lie­tu­vos pa­tir­ties ir pa­ra­mos svar­bą ne kar­tą ak­cen­ta­vo patys uk­rai­nie­čiai.

Su­si­ti­kęs su vai­kais Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Li­nas Lin­ke­vi­čius vy­lė­si, kad jau ar­ti­miau­siu me­tu vai­kai ga­lės gy­ven­ti ir mo­ky­tis ra­mio­je ir jiems pa­lan­kio­je ap­lin­ko­je. Kal­bė­da­mas apie pro­jek­to svar­bą „Kau­no die­nai“, mi­nist­ras tvir­ti­no, kad la­bai svar­bu, jog šia­me pro­jek­te di­džiau­sias dė­me­sys ski­ria­mas vai­kams. „Lie­tu­vai svar­bu pa­ro­dy­ti, kad sun­kiu me­tu ji pa­lai­ko Uk­rai­ną. Svar­bu, kad tai pa­jus­tų žmo­nės. Ge­riau­siai to­kius da­ly­kus jau­čia vai­kai – jie yra sa­vo­tiš­ki tarpi­nin­kai ir am­ba­sa­do­riai, sklei­džian­tys ge­rą nuo­tai­ką ir į sa­vo ša­lį par­va­žiuo­sian­tys su ži­nia, kaip ga­li­ma gy­ven­ti“, – kal­bė­jo L. Lin­ke­vi­čius.NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių