Pre­zi­den­tė ruo­šia­si į Ki­je­vą

 • Teksto dydis:

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė gruo­džio 12 d. vyks į Ki­je­vą, kur su­si­tiks su Uk­rai­nos va­do­vu Pet­ro Po­ro­šen­ka.

Ša­lių va­do­vai da­ly­vaus 9-aja­me Lie­tu­vos ir Uk­rai­nos pre­zi­den­tų ta­ry­bos po­sė­dy­je. Tai kas­met vyks­tan­tis pre­zi­den­tų su­si­ti­ki­mas, ku­ria­me ap­ta­ria­mi svar­biau­si Lie­tu­vos ir Uk­rai­nos bend­ra­dar­bia­vi­mo klau­si­mai. Pa­gal su­si­klos­čiu­sią tra­di­ci­ją vie­nais me­tais pre­zi­den­tų ta­ry­bos po­sė­dis ren­gia­mas Lie­tu­vo­je, ki­tais – Uk­rai­no­je.

Su­si­ti­ki­me pre­zi­den­tai kal­bė­sis apie Uk­rai­no­je įgy­ven­di­na­mas re­for­mas, ap­tars sau­gu­mo pa­dė­tį ša­ly­je, Uk­rai­nos ir ES san­ty­kius. Praė­ju­siais me­tais Lie­tu­vos ir Uk­rai­nos pre­zi­den­tų ta­ry­bos me­tu Vil­niu­je bu­vo su­reng­tas pir­ma­sis Lie­tu­vos ir Uk­rai­nos eko­no­mi­kos fo­ru­mas. Šiais me­tais Pre­zi­den­tė Ki­je­ve ati­da­rys ant­rą­jį eko­no­mi­kos fo­ru­mą, ku­ria­me abie­jų ša­lių vers­li­nin­kai ap­tars nau­jas ga­li­my­bes bend­ra­dar­biau­ti, in­ves­ti­ci­jų ir vers­lo plėt­rą, kal­bė­sis eko­no­mi­kos ir eko­lo­gi­jos te­mo­mis.

Uk­rai­nos eko­no­mi­ka iš­gy­ve­na nuo­smu­kį, to­dėl Lie­tu­vos su­kaup­ta skaid­raus ir pa­žan­gaus vers­lo pa­tir­tis nau­din­ga šiai ša­liai. Praė­ju­sį mė­ne­sį vals­ty­bės va­do­vė su­si­ti­ko su Lie­tu­vo­je vie­šė­ju­sia mo­te­rų vers­li­nin­kių de­le­ga­ci­ja iš Uk­rai­nos. 2015 m. Lie­tu­vos ir Uk­rai­nos pre­ky­bos apim­tys sie­kė 840 mln. eu­rų.

Vi­zi­to me­tu Pre­zi­den­tė taip pat ati­da­rys Lie­tu­vos var­du pa­va­din­tą skve­rą Ki­je­vo cent­re ir su­si­tiks su ki­tais aukš­tais Uk­rai­nos pa­rei­gū­nais.



NAUJAUSI KOMENTARAI

cha

cha portretas
Tai ne mano prezidentė.

jo

jo portretas
matyt europai nusibodo porosenkos maldos ir vagystes juk reikia paguodos is draugo lupu
VISI KOMENTARAI 2
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių