Lie­tu­va pa­de­da Uk­rai­nai aug­ti

Lie­tu­vos vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo pro­jek­tuo­se Uk­rai­na uži­ma svar­bią vie­tą. Šio­je vals­ty­bė­je de­šim­tys įgy­ven­din­tų įvai­rių sfe­rų pro­jek­tų pa­kei­tė uk­rai­nie­čių gy­ve­ni­mus ir su­stip­ri­no jau is­to­ri­jos vin­giuo­se už­si­mez­gu­sią vals­ty­bių drau­gys­tę.

Svar­bus in­dė­lis

At­siž­velg­da­ma į po­rei­kį, Lie­tu­va sėk­min­gai tę­sia ge­ro­sios pa­tir­ties per­da­vi­mą par­tne­riams iš Uk­rai­nos. 2016 m. glau­džiai bend­ra­dar­biau­ja siek­da­ma stip­rin­ti Uk­rai­nos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ir spe­cia­lis­tų ge­bė­ji­mus, per­duo­ti su­kaup­tą pa­tir­tį bran­duo­li­nio sau­gu­mo sri­ty­je bei įgy­ven­di­nant AA/DFCTA (Aso­cia­ci­jos ir lais­vo­sios pre­ky­bos su­si­ta­ri­mus su ES) ir su tuo su­si­ju­sias re­for­mas, ypač mui­ti­nės veik­los, svei­ka­tos ap­sau­gos, švie­ti­mo, re­gist­rų, stan­dar­ti­za­ci­jos, tei­sin­gu­mo, že­mės ūkio, ener­ge­ti­kos sri­ty­se.

Šiuo me­tu Uk­rai­no­je įgy­ven­di­na­ma try­li­ka dvi­ša­lių pro­jek­tų, taip pat pa­ra­ma Uk­rai­nai tei­kia­ma ir per sep­ty­nis re­gio­ni­nius pro­jek­tus ins­ti­tu­ci­nių ge­bė­ji­mų stip­ri­ni­mo bran­duo­li­nio sau­gu­mo, kul­tū­ros pa­vel­do puo­se­lė­ji­mo ir pa­ra­mos jau­nie­siems ly­de­riams sri­ty­se.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo ir pa­ra­mos de­mok­ra­ti­jai pro­gra­mos lė­šo­mis 2016 m. ša­ly­se par­tne­rė­se įgy­ven­di­na­mas 81 pro­jek­tas už dau­giau nei 1,2 mln. eu­rų, iš jų 72 pro­jek­tai už maž­daug 1,1 mln. eurų – ES Ry­tų par­tne­rys­tės ša­ly­se.

Pla­nuo­jant vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo veik­las, at­ren­kant pro­jek­tus ar tei­kiant ki­to­kio po­bū­džio pa­ra­mą vi­sa­da at­si­žvel­gia­ma į ša­lies par­tne­rės po­rei­kius bei Lie­tu­vos ir vals­ty­bės par­tne­rės stra­te­gi­nius su­si­ta­ri­mus dvi­ša­lio ir dau­gia­ša­lio bend­ra­dar­bia­vi­mo sri­ty­je. Va­di­na­si, pro­jek­tų Uk­rai­no­je me­tu vi­so­mis prie­mo­nė­mis sie­kia­ma, kad Lie­tu­vos tei­kia­ma pa­ra­ma pa­siek­tų tiks­lą.

Šiuo me­tu Uk­rai­no­je di­de­lis dė­me­sys ski­ria­mas pi­lie­ti­nei vi­suo­me­nei ir re­gio­ni­nei ži­niask­lai­dai stip­rin­ti, pa­ra­ma tei­kia­ma pri­vers­ti­nai per­kel­tiems ar gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­te­ku­siems as­me­nims bei ki­tiems nuo Ru­si­jos ka­ri­nės ag­re­si­jos Ry­tų Uk­rai­no­je nu­ken­tė­ju­siems gy­ven­to­jams.NAUJAUSI KOMENTARAI

Anonimas

Anonimas portretas
Lietuva padeda:)))Kuom???Ta Lietuva dar didesne ubage-ir ekonomiskai,ir proteliu,nei Ukraina.Vieninteliu dalyku nebent -loti ant rusu :)))

Anonimas

Anonimas portretas
o kur patyyy sudeliai moterys nemoka vadovaut

patikslinimas

patikslinimas portretas
Vogti?
VISI KOMENTARAI 4
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių