Tradicinėse Ra­sose svar­biau­sia – gam­tos ma­gi­ja

G.Ka­džy­tė įsi­ti­ki­nu­si, kad Ra­sos yra jau­nys­tės šven­tė. Nes tuo me­tu pa­ti gam­ta yra ku­pi­na jau­nat­viš­ko gy­vy­bin­gu­mo. Po to atei­na bran­da ir ny­ki­mas. „Vai­ni­kų pluk­dy­mas, atei­ties bū­ri­mas, ku­po­lia­vi­mas – jau­nys­tės rū­pes­tis. Jiems svar­bu, ką gy­ve­ni­mas ža­da, – aiš­ki­no G.Ka­džy­tė. – Vy­res­nie­ji jau tu­ri tai, ką pel­nė sa­vo­sios jau­nys­tės me­tais. Jei ne­su­sip­ras lai­ku už­leis­ti jau­nys­tės pie­vų ir ri­tua­lų, tai jų vai­kai ma­nys, kad tai pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių šven­tė, pa­si­žiū­rės ir eis sau, kaip esu gir­dė­ju­si at­si­lie­piant vie­no­je te­le­vi­zi­jos lai­do­je. Vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms la­biau pri­tin­ka va­do­vau­ti žie­mos, ru­dens šven­tėms, na­mų, šei­mos apei­goms.“

Kur ras­ti pa­par­čio žie­dą?

Dar vie­nas iš šven­tės bruo­žų – mi­ti­nio pa­par­čio žie­do ieš­ko­ji­mas. Sa­ko­ma, kad jis at­ve­ria pa­sau­lio pa­slap­tis, su­tei­kia ži­nių, pa­de­da ma­ty­ti vi­sus už­kas­tus po že­me lo­bius.

G.Ka­džy­tė ne­ma­no, kad se­no­vės žmo­nės tuo be­są­ly­giš­kai ti­kė­jo ar ver­ti­no šią le­gen­dą ki­taip nei da­bar­ti­niai žmo­nės. „Tie­są sa­kant, šiuo­lai­ki­niai žmo­nės – kur kas prie­ta­rin­ges­ni, la­biau lin­kę į mis­ti­ką nei ga­na pra­ktiš­ki ir iš­min­tin­gi jų pro­tė­viai. Mū­sų se­no­liai sa­kė: tik­ro­jo lai­ko ne­ži­no­me, to­dėl kiek­vie­ną aki­mir­ką pri­va­lu elg­tis taip, kad ne­pa­da­ry­tum ar ne­pra­si­tar­tum blo­gai, nes ne­ži­nai, ka­da koks ste­buk­las ga­li iš­tik­ti, – tei­gė et­nog­ra­fė. – Ste­buk­las – pa­ts mū­sų gy­ve­ni­mas, o lai­mės ap­raiš­kų iš­min­tin­ga­sis ran­da ir kas­die­ny­bė­je. Ko­dėl ieš­ko­ta pa­par­čio žie­do? Di­džiau­sias smal­su­mas – ras­ti tai, ko iš tie­sų ne­si­ti­ki.“ Et­nog­ra­fė pri­mi­nė gar­sios žo­li­nin­kės pro­f. Eu­ge­ni­jos Šim­kū­nai­tės žo­džius: „Tas, ku­ris ieš­ko pa­par­čio žie­do tam, kad įsi­dė­tų į ki­še­nę, – nie­ka­da ne­ras. Kas ieš­ko no­rė­da­mas žmo­nėms pa­da­ry­ti ge­ra – pa­par­čio žie­das jį pa­ts su­si­ras.“

D.Bra­daus­kie­nė džiau­gė­si, kad į už­marš­tį nuė­jo so­viet­me­čiu su­gal­vo­tos nau­jo­sios pa­par­čio ieš­ko­ji­mo tra­di­ci­jos, kai vie­ni pa­slėp­da­vo pu­to­jan­čio vy­no bu­te­lį su bliz­gu­čiais ar pri­riš­tais sal­dai­niais, o ki­ti ma­siš­kai pul­da­vo į miš­ką jo ieš­ko­ti. „Tik­ro­sios pa­par­čio žie­do paieš­kos tu­ri bū­ti vi­dur­nak­tį vie­nat­vė­je, ty­lo­je. Ki­taip ge­riau nė neieš­ko­ti, juo­lab kad tai nė­ra svar­biau­sias šven­tės ak­cen­tas“, – aiš­ki­no folk­lo­ro an­samb­lio va­do­vė. Ji įsi­ti­ki­nu­si, kad mo­der­nia­me, tech­no­lo­gi­jų ku­pi­na­me pa­sau­ly­je ma­giš­ka gam­tos trau­ka tik stip­rės, to­dėl dar il­gai Lie­tu­vos pie­vo­se skam­bės ku­po­liau­to­jų dai­nos.NAUJAUSI KOMENTARAI

Evaldas

Evaldas portretas
Labai taiklus, nuosirdus straipsnis
VISI KOMENTARAI 1
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių