Žaidimas KGB sąrašais: apdergė ir nekaltus

Dienraščio „Kauno diena“ rašinys

Paskelbus galutinį KGB agentų sąrašą, iškilo daugiau klausimų nei atsakymų. Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius stebisi, kad buvo apšmeižtas ir kardinolas Vincentas Sladkevičius.

Įtrauktas be pagrindo

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC) paskelbė buvusių KGB agentų sąrašą, kuriame yra beveik 1 700 pavardžių.

Viešinti KGB dokumentus centrą 2010 m. įpareigojo Seimas. Šis žurnalas nėra ir nebus slaptas dokumentas, jis bus laisvai prieinamas Lietuvos ypatingajame archyve. Tiesa, į šį sąrašą neįtraukti 22 asmenys, kurie prisipažino buvę KGB agentais.

Vis dėlto paskelbtas sąrašas kelia vis daugiau abejonių. Kauno arkivyskupas emeritas S.Tamkevičius įsitikinęs, kad KGB agentų sąrašas turėtų būti trumpesnis, o kardinolas V.Sladkevičius į jį įtrauktas be jokio pagrindo. Tik vienas KGB pareigūnas pažymėjo, kad V.Sladkevičius buvo verbuojamas, tačiau kiti saugumiečių dokumentai įrodo, kad kardinolas taip ir nesutiko tapti agentu.

"V.Sladkevičius turėtų būti išbrauktas iš KGB sąrašo, nes jis nebuvo agentas. Jei vienas saugumietis kažkur pasako ar parašo, kad kažkas buvo agentas, tai nereiškia, kad tai iš tikrųjų tiesa. Ir mane ne vieną kartą verbavo ir nors aš nesutikau, manau, kad niekas nebūtų sukliudęs tiems saugumiečiams pasigirti savo viršininkams, kad turi dar vieną agentą. Kad kardinolas V.Sladkevičius nebuvo agentas, liudija KGB archyvuose esantys dokumentai. Jei jis būtų buvęs agentas, nebūtų išvarytas iš Kunigų seminarijos. Aš tada kaip tik mokiausi Kauno kunigų seminarijoje", – aiškino S.Tamkevičius.

S.Tamkevičius/ Evaldo Šemioto nuotr.

Įvykių chronologija

Savo žodžius, kad V.Sladkevičius niekada nebuvo KGB agentas, S.Tamkevičius patvirtino ir konkrečiais dokumentais. Jis nurodė, kad tik 1958 m. balandžio 16 d. Lietuvos Sovietų Socialistinės Respublikos (LSSR) KGB 4 valdybos, 1 poskyrio viršininko pavaduotojas kapitonas Domarkas vyskupo Teofiliaus Matulionio sekimo byloje V.Sladkevičių įvardijo kaip KGB agentą.

Tačiau iš kitų tos pačios bylos dokumentų paaiškėjo, kad grįžus iš lagerio vyskupui T.Matulioniui, o kunigui V.Sladkevičiui dirbant Tarpdiecezinėje Kauno kunigų seminarijoje, 1957 m. KGB du kartus bandė nesėkmingai verbuoti ir nepasisekus užverbuoti pašalino iš dėstytojo pareigų.

Tų pačių metų gruodžio 25 d. kunigą V.Sladkevičių slapta įšventinus į vyskupus, o T.Matulionį 1958 m. spalio 17 d. ištrėmus į Šeduvą, KGB puoselėjo viltį įkalbėti vyskupą V.Sladkevičių bendradarbiauti su jais.

"Jei būtų buvęs agentu, ar KGB pirmininko pavaduotojas pulkininkas Martavičius būtų rašęs į Maskvą, kad jei V.Sladkevičius nesutiks bendradarbiauti, jam nebus leidžiama valdyti vyskupijos ir bus ištremtas", – retoriškai klausė Kauno arkivyskupas emeritas.

S.Tamkevičius nurodė, kad pagal išlikusius KGB dokumentus 1959 m. sausio antroje pusėje KGB kalbėjosi su vyskupu V.Sladkevičiumi, tačiau nesėkmingai. Tuomet nutarta jį iškeldinti į Latvijos pasienį, kur gyveno ir katalikai, ir reformatai.

KGB dokumentuose nurodoma, kad maždaug po mėnesio, vasario 12 d., KGB apklausė vyskupą V.Sladkevičių ir įspėjo "už kišimąsi į Kaišiadorių vyskupijos valdymą", o kovo 7 d. buvo iškviestas pas Religijų reikalų tarybos įgaliotinį ir paskirtas į Nemunėlio Radviliškį.

Iki pat sovietų valdžios pabaigos jis buvo laikomas antisovietiškai nusiteikusiu ir reakcionieriumi. Vyskupas V.Sladkevičius, kaip agentūrinės stebėjimo bylos (DON) objektas (sekamasis), turėjo slapyvardį Sanovnik (liet. Dignitorius). Kauno arkivyskupas emeritas S.Tamkevičius aiškino, kad KGB iki galo sekė V.Sladkevičiaus įtaką Lietuvos išsilaisvinimo kovoje 1988–1990 m. Tai matyti "Capella" agentūrinėje stebėjimo byloje.

"Lauksime, kad kardinolas V.Sladkevičius būtų išbrauktas iš KGB agentų sąrašo, nes KGB dokumentai aiškiai liudija, koks iš tikrųjų buvo mūsų kardinolas", – teigė S.Tamkevičius.

Tame sąraše neturėtų būti asmenų, apie kuriuos kiti šaltiniai nurodo, kad jie nebuvo agentais.

Reikia atidumo

Anot S.Tamkevičiaus, visi faktai byloja, kad kardinolas V.Sladkevičius buvo visiškai švarus ir negali būti siejamas su KGB veikla. Jis įsitikinęs, kad tokiam garbingam žmogui ne vieta tarp tikrų KGB agentų.

"Manau, kad tarp kitų agentų, kurie tikrai padarė daug blogo, negalima kartu sudėti ir V.Sladkevičiaus. Juk kada nors žmonės skaitys tą sąrašą ir sakys, kad visi yra panašūs, jei yra įtraukti į sąrašą. Ar žmogus buvo agentas, ar ne, turėtų paliudyti ne kokio nors vieno saugumiečio parašymas, o visi kiti archyvuose esantys dokumentai. Dabar gi saugumiečių paliktas agentų sąrašas yra kaip pamėtėta KGB dovana, kur reikia patiems aiškintis ir pjautis tarpusavyje, kas ten tikra, o kas sugalvota", – stebėjosi Kauno arkivyskupas emeritas.

S.Tamkevičius suabejojo, ar kardinolas V.Sladkevičius vienintelis žmogus, į juodąjį KGB agentų sąrašą patekęs be jokio pagrindo. Jo teigimu, faktai turėtų būti kruopščiai patikrinami, kad nekalti žmonės nebūtų apšmeižti ir prilyginti tautos išdavikams.

"Tame sąraše neturėtų būti asmenų, apie kuriuos kiti šaltiniai nurodo, kad jie nebuvo agentais. Į šį sąrašą žmonės turi būti labai atsakingai įtraukiami. Daugelis tikrų agentų, kurie dirbo šioje srityje ir padarė daug žalos, atėjo į Liustracijos komisiją, kažką apie save papasakojo ir jų pavardės iš visur išbrauktos. Jie dabar gali tik šaipytis iš to sąrašo, į kurį galėjo patekti faktiškai nekalti žmonės, tačiau jie jau apsiginti patys negali", – nuomonę išsakė S.Tamkevičius.

Jis tikisi, kad LGGRTC išbrauks V.Sladkevičių ir KGB agentų sąrašo.

Trūksta paaiškinimų

LGGRTC pranešime skelbiama, kad penkerius metus trukęs darbas buvo nelengvas pirmiausia dėl šaltinių trūkumo. 1990–1991 m. daug KGB dokumentų buvo sunaikinta arba išvežta į Rusiją, tarp jų ir KGB agentų asmens bei darbo bylos. Jos būtų tiesiausias ir patikimiausias kelias išsiaiškinant agentų veiklą. Nesant šių bylų, informacijos teko ieškoti tūkstančiuose KGB operatyvinių, agentūrinių, baudžiamųjų, specialiųjų patikrinimo bylų.

Visas agentų registracijos žurnalas parašytas ranka. Kelių asmenų pavardės pabaigoje įrašytos kitu rašikliu, kita rašysena. Neišlaikyta chronologinio eiliškumo, todėl žurnale pateiktiems duomenims patikrinti esą buvo skirtas ypatingas dėmesys.

Centro puslapyje, kuriame penkerius metus palaipsniui viešinti žurnalo duomenys, yra svarbus prierašas: "Nežinoma, kokiu principu ir kokiu tikslu sudarytas šis žurnalas. Atidžiau ištyrus papildomus archyvinius ir įvairius kitus šaltinius apie sąraše esamus asmenis, nustatyta, kad dalis užverbuotų asmenų nedirbo kaip agentai. Manytina, kad jie sutiko bendradarbiauti tik norėdami ištrūkti iš čekistų nagų. Neatmestina tikimybė, kad kai kurie asmenys buvo įtraukti į sąrašą operatyviniais ar kompromitavimo tikslais. Sovietinis saugumas kartais (ginkluotos rezistencijos laikotarpiu net dažnai) sąmoningai skleisdavo informaciją apie žmogaus tariamą bendradarbiavimą su KGB."

Centro vyriausiasis specialistas Dalius Egidijus Stancikas "Kauno dienai" aiškino, kad nuo 2012 m. pabaigos žurnalo duomenys buvo viešinami ne pliku pavidalu, bet su istorikų komentarais. Jais nurodoma, kad ne visi sąraše esantys žmonės buvo KGB agentais, dalis jų tik buvo paminėti saugumiečių žurnaluose.

"Kunigo V.Sladkevičiaus pavardė yra įrašyta į KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnalą, sudarytą 1987 m. Šiame sąraše kaip agentai minimi 1 669 asmenys. 2011 m. Valstybės saugumo departamentas šį žurnalą kartu su kitais turėtais KGB dokumentais perdavė Lietuvos ypatingajam archyvui. Buvo ruošiamasi jį, kaip ir kitus KGB dokumentus, skaitmeninti ir pateikti visuomenei. Atsižvelgdami į KGB dokumentų specifiką, galimus netikslius arba klaidinančius duomenis ir fragmentiškumą – LGGRTC tam nepritarė, prisiėmė atsakomybę individualiai išanalizuoti visą prieinamą informaciją apie žurnale minimus faktus ir pateikti ją kartu su papildomais tyrimais ir komentarais", – aiškino specialistas.

Anot jo, centras pateikė duomenų, kad tikėtina, jog V.Sladkevičius su sovietų saugumu bendradarbiauti atsisakė (darbo byla net nebuvo užvesta), dėl to buvo ištremtas.

Klastoti ar nuslėpti viešinamų dokumentų duomenis centras neturi teisės.

"Kodėl V.Sladkevičius buvo įtrauktas į KGB agentūros bylų registracijos žurnalą, atsakyti negalime. Akivaizdu, kad pliki, be istorikų komentaro pateikti KGB bylų duomenys, dažnai prasilenkia su tiesa. Kai kurie asmenys, kuriuos KGB įvardijo savo agentais, tokia veikla neužsiėmė. Kai kurie tokie rašytiniai "agentai" galėjo atsirasti ir dėl asmeninių KGB pareigūnų motyvų – dėl noro pasigirti prieš viršininkus atlikus užduotį", – pastebėjo D.E.Stancikas.

Absurdiška situacija

Anot jo, centro istorikai atliko kompleksinį tyrimą, kurio metu buvo remiamasi ir S.Tamkevičiaus minimais dokumentais, ir išsiaiškino bei savo tinklalapyje paskelbė, kad V.Sladkevičius, nors ir įrašytas kaip agentas, su sovietų saugumu nebendradarbiavo, todėl ir buvo 1959 m. ištremtas į Nemunėlio Radviliškį. Su jiems naudingais asmenimis KGB nebūtų taip pasielgę. Tačiau kunigo pavardė juodajame sąraše vis tiek liks.

"Genocido tyrimo centras negali nieko išbraukti ar įrašyti į agentų sąrašus, o tik viešina KGB dokumentus, taip daryti centrą įpareigojo Seimas. Klastoti ar nuslėpti viešinamų dokumentų duomenis centras neturi teisės. Vienintelis teisinis pagrindas neskelbti žmonių pavardžių, kuriuos KGB savo archyvuose yra įvardiję agentais, yra įstatymas, saugojantis nuo viešumos prisipažinusius asmenis. LGGRTC negalėjo nutylėti šio registracijos žurnalo, nes jis bus viešas archyvinis dokumentas, jį archyve galės peržiūrėti visi žmonės", – tikino vyriausiasis specialistas.

Anot D.E.Stanciko, paskelbus KGB agentų sąrašą pasipylė įvairios visuomenės nuomonės. Daugiausia žmonėms sąrašas sukėlė nuostabą.

"Pastebima, kad vertinant asmenų verbavimą automatiškai inkriminuojama kaltė, nors pats užverbavimo faktas dar nereiškia tiesioginio bendradarbiavimo ar amoralaus šnipinėjimo", – sakė LGGRTC atstovas.NAUJAUSI KOMENTARAI

jonisauuu vatnike!

jonisauuu vatnike! portretas
!tam ;nusigandusiam "vatniko" ! jeigu esi utele -tai gyvenk sau tyliai ,lietuviai kurie nebendradarbiavo---tai ir nespurda dabar isterikoje ,nusiraminkite sladkeviciai ir ju subinlaiziai jus dar dar nekisa po giljotinos kardu ,nepykinkite padoriu zmoniu [jums buvo smagu tapus KGB agentais ,tai ir nugyvenkite ,kaip dera "agentui" ],,bet SHirshiu lizdas ----keicia politini ivaizdi ,mes apgailestaujam del jusu chameleonishkumo ...bet suspauskite dupas ir nesivieshinkite, chameleonai, nelaimingi

NA NA

NA NA portretas
o kas Lietuvoje sprendžia kas kaltas ,kas ne ?????,_______vieša paslaptis , kad landsbergis sputnikas ,su savo gauja išvogę, dalį , kgbistų archyvų ,genocido centrui vadovauti yra pasodinta, landabergių žmogus ,likę archyvai , nežinia kam palikti ,bet ir jie atseit neprieinami ,nors dabaR YRA žaidžiamas kgbistų žaidimas "tepk kitą kuo pats smirdi ",,,,sėkmės ,gal ateis laikas kai rusai paviešins savo uolius darbuotojus, Lietuvoje ,,,,,

Sonata

Sonata portretas
Na, čia tas pats kas mušti gulintį. Apsiginti nebegali...Gal ne nuo ten pradėta aiškintis KGB peripetijas...
VISI KOMENTARAI 55
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių