A. Puidokas: siekiame tarpusavio supratimo su vairuotojais

 

Vie­šo­sios įstai­gos (VšĮ) „Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių“ veik­lo­je yra ne­ma­žai nau­jo­vių, ku­rios ak­tua­lios mies­to cent­re au­to­mo­bi­lius pa­lie­kan­tiems vai­ruo­to­jams. Įs­tai­ga taip pat yra lai­mė­ju­si ES pa­ra­mą tu­ris­tų są­ly­goms kem­pin­ge ge­rin­ti. Apie įstai­gos nau­jie­nas kal­ba­mės su VšĮ „Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių“ di­rek­to­riu­mi Al­gi­man­tu Pui­do­ku.

– Ko­kia nau­jie­na šie­met jus la­biau­siai džiu­gi­na?

– Be­ne di­džiau­sia nau­jie­na – ke­le­rių me­tų dar­bo dėl kem­pin­go Jo­na­vos gat­vė­je re­konst­ruk­ci­jos re­zul­ta­tas. Ge­gu­žės 6 d. Lie­tu­vos vers­lo pa­ra­mos agen­tū­ro­je, va­do­vau­da­mie­si ūkio mi­nist­ro 2013 m. ba­lan­džio 2 d. įsa­ky­mu Nr. 4-254 „Dėl fi­nan­sa­vi­mo pro­jek­tams, sie­kian­tiems gau­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų fi­nan­si­nę pa­ra­mą pa­gal Lie­tu­vos 2007–2013 m. Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nės pa­ra­mos pa­nau­do­ji­mo stra­te­gi­ją ir Eko­no­mi­kos au­gi­mo veiks­mų pro­gra­mą sky­ri­mo“ pa­si­ra­šė­me fi­nan­sa­vi­mo ir ad­mi­nist­ra­vi­mo su­tar­tį S-VP3-1.3-ŪM-05-R-21-013, ku­rio­je ski­ria­ma be­veik mi­li­jo­nas li­tų kem­pin­go Jo­na­vos g. 51A re­konst­ruk­ci­jai.

Jei­gu sėk­min­gai ir lai­ku pra­si­dės dar­bai, kem­pin­go ko­lek­ty­vui kar­tu su sta­ty­bi­nin­kais teks pa­suk­ti gal­vas, kaip da­ly­je kem­pin­go to­liau priim­ti sve­čius, ne­su­ke­liant jiems dis­kom­for­to dėl pra­si­dė­ju­sių at­nau­ji­ni­mo dar­bų.

– Kuo ga­lė­jo­te nu­džiu­gin­ti gy­ven­to­jus?

– Ma­nau, kad Se­na­mies­ty­je dir­ban­čius as­me­nis nu­džiu­gi­no Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mas Ro­tu­šės a. ap­mo­kes­tin­ti tik nuo 11 val., o aikš­te­lė­je prie pi­lies leis­ti vi­siš­kai ne­mo­ka­mai sta­ty­ti au­to­mo­bi­lius.

No­rė­čiau pa­pra­šy­ti į Kau­no se­na­mies­tį ir į Kau­no kli­ni­kas vyks­tan­čių vai­ruo­to­jų ati­džiai ste­bė­ti ke­lių eis­mo ženk­lus. Vi­so­se ga­li­mo­se vie­to­se prie įva­žų į jas yra pa­sta­ty­ti ženk­lai, nu­ro­dan­tys, kad čia rink­lia­vos rin­ki­mas vyks­ta ZO­NA, t. y. vi­so­je te­ri­to­ri­jo­je ir at­ski­ri ke­lio ženk­lai ki­to­se vie­to­se nė­ra kar­to­ja­mi.

Tu­ri­me ge­rą ži­nią ap­mo­kes­tin­tų gat­vių na­muo­se gy­ve­nan­tiems žmo­nėms, ku­rie ne­tu­ri sa­vo kie­mų au­to­mo­bi­liams sta­ty­ti. Ta­ry­ba nu­trau­kė bu­vu­sio VšĮ „Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių“ Kont­ro­lės sky­riaus va­do­vo pra­dė­tą ka­rą teis­muo­se dėl 22 pro­ble­mi­nių gy­ven­to­jų lei­di­mų iš­da­vi­mo ir su­pap­ras­ti­no šios pro­ce­dū­ros tvar­ką. Tie­sa, šis lei­di­mas pa­bran­go – už ka­len­do­ri­nius me­tus jis kai­nuo­ja 120 li­tų.

– Ne pa­slap­tis, kad ne­re­tai pa­si­tai­ko įvai­rių ne­su­sip­ra­ti­mų dėl mo­kė­ji­mo už au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mą.

– Dėl to pa­to­bu­li­no­me rink­lia­vos kont­ro­lie­riams pro­gra­mi­nės įran­gos nau­do­ji­mą fik­suo­jant vie­ti­nės rink­lia­vos pa­žei­di­mus. Pat­vir­ti­no­me la­bai aiš­kias tai­syk­les. Tai pa­grei­ti­no ir pa­leng­vi­no jų dar­bą ir su­ma­ži­no klai­dų ti­ki­my­bę. Vis dėl­to tai ne­reiš­kia, kad, vos vai­ruo­to­jui iš­li­pus iš au­to­mo­bi­lio ir sku­bant su­mo­kė­ti, jums ant au­to­mo­bi­lio lan­go bus kli­juo­ja­mas la­pe­lis. Pro­tin­gu­mo kri­te­ri­jai ga­lio­ja, bet ne­rei­kia ma­ny­ti, kad per tą lai­ką, kiek jūs už­truk­tu­mė­te mo­kė­da­mi prie au­to­ma­to, ga­li­te nuei­ti „se­kun­dei“ pas drau­gą ar į ko­kią nors įstai­gą.

Dar la­bai daž­nos ne­su­sip­ra­ti­mų prie­žas­tys – vai­ruo­to­jai sku­bė­da­mi ar­ba vi­sai ne­pa­lie­ka nu­sta­ty­to­je vie­to­je ta­lo­nė­lio, lei­di­mo, ar­ba daž­nai neat­sar­giai už­da­ry­da­mi du­re­les juos nu­me­ta ar­ba ap­ver­čia (2012 m. bu­vo 13,3 pro­c. to­kių skun­dų). Gin­čų ob­jek­tu ne­re­tai tam­pa ir mo­bi­lu­sis te­le­fo­nas (apie 10 pro­c. skun­dų), kai su­klys­ta­ma nu­ro­dant au­to­mo­bi­lio vals­ty­bi­nius nu­me­rius. Bū­ti­na įsi­dė­mė­ti, kad mo­kė­da­mi SMS ži­nu­te jūs ga­li­te nuei­ti nuo trans­por­to prie­mo­nės tik ga­vę pra­ne­ši­mą, kad mo­kė­ji­mas priim­tas. Gal kal­bu per daug di­dak­tiš­kai, ta­čiau no­ri­me, kad kil­tų kuo ma­žiau ne­su­sip­ra­ti­mų.

– Bet ne­gi ne­klys­ta ir įstai­gos dar­buo­to­jai?

– 2012 m. klai­dų da­rė ir VšĮ „Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės“ dar­buo­to­jai. Dėl rink­lia­vos kont­ro­lie­rių ne­tin­ka­mo el­ge­sio bu­vo gau­taS 31 pra­ne­ši­mas, iš ku­rių net 14 bu­vo pa­grįs­ti. Dar ne­ma­lo­nes­nis at­ve­jis bu­vo nu­ti­kęs praė­ju­sių me­tų tre­čią ket­vir­tį, kai dėl mū­sų kont­ro­lės ir ana­li­zės dar­buo­to­jų kal­tės dau­ge­lio vai­ruo­to­jų, ku­rie bu­vo pa­si­nau­do­ję pre­ven­ci­nė­mis prie­mo­nė­mis (įsi­gi­ję mo­kė­ji­mo kor­te­lę), už­fik­suo­tos pa­žei­di­mų me­džia­gos bu­vo iš­siųs­tos į sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­sios tvar­kos sky­rių. La­bai at­si­pra­šo­me tų žmo­nių už pa­tir­tus ne­pa­to­gu­mus.

Iš­va­das da­ro­me ir mes. Nuo šių me­tų sau­sio pa­bai­gos pra­dė­jo­me dirb­ti pa­gal sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus dar 2012 m. pa­tvir­tin­tą val­dy­mo struk­tū­rą. Vie­toj dvi pa­rei­gy­bes – rink­lia­vos va­do­vo ir kont­ro­lės ir ana­li­zės va­do­vo – jun­gu­sio dar­buo­to­jo (tas pa­ts as­muo va­do­va­vo rink­lia­vai ir tą pro­ce­są kont­ro­lia­vo) pra­dė­jo dirb­ti du žmo­nės: Vilniaus universitete įgyję teisės mokslų ma­gist­rų laips­nius ir pa­na­šaus dar­bo pa­tir­tį tu­rin­tys Arū­nas Ro­žai­tis ir Žil­vi­nas Jo­ny­ka.

Per­žiū­rė­jo­me ir pa­ko­re­ga­vo­me įstai­gos dar­bo or­ga­ni­za­vi­mą. Sma­gu, kad ne tik spau­do­je, bet ir gat­vė­je ne­be­li­ko va­di­na­mų­jų ža­liask­ver­nių, nes pa­si­kei­tė ap­ran­ga, ji ta­po ele­gan­tiš­kes­nė. Ta­čiau kar­tu su ap­ran­ga tu­ri keis­tis ir aug­ti vi­sų dar­buo­to­jų kul­tū­ra.

– Yra bu­vę in­ci­den­tų, kai nu­ken­tė­jo jū­sų dar­buo­to­jai. Kaip už­tik­ri­na­te dar­buo­to­jų sau­gu­mą?

– Aiš­ku, rink­lia­vos kont­ro­lie­rių dar­bas gat­vė­je, jų sau­gu­mas, dar­bo su­dė­tin­gu­mas, dar­bo są­ly­gos ke­lia daug rū­pes­čių. Čia mums daug pa­de­da Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas ir sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­sios tvar­kos sky­rius. Su pa­sta­ruo­ju sky­riu­mi mus sie­ja bend­ras tie­sio­gi­nis dar­bas. No­rint, kad sky­rius su­ge­bė­tų ope­ra­ty­viau su­si­tvar­ky­ti su rink­lia­vos pa­žei­dė­jų pa­teik­to­mis me­džia­go­mis, tu­ri­me kuo grei­čiau su­jung­ti in­for­ma­ci­nes pro­gra­mi­nes sis­te­mas, įsi­gy­ti nau­jos or­ga­ni­za­ci­nės tech­ni­kos.

Bend­ros pa­stan­gos jau pir­mą ket­vir­tį da­vė tei­gia­mų po­ky­čių: ge­ro­kai su­ma­žė­jo skun­dų, pa­reiš­ki­mų, ope­ra­ty­viau spen­džia­mi klau­si­mai su klien­tais. Ope­ra­ty­viau pa­tei­kia­mos pa­žei­dė­jų me­džia­gos sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­sios tvar­kos sky­riui. Per tris šių me­tų mė­ne­sius, pa­ly­gin­ti su per­nai tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, rink­lia­vos su­rin­ki­mas išau­go 25 pro­c., ar­ba be­veik 360 tūkst. li­tų (pro­cen­tai ir gry­ni pi­ni­gai pa­tei­kia­mi be šie­met mū­sų sis­te­mo­je nuo va­sa­rio 1 d. ir ko­vo 1 d. pra­dė­ju­sių dirb­ti Aši­ga­lio g.1 ir 32 aikš­te­lių). Iš vi­so per pir­mą­jį 2013 m. ket­vir­tį VšĮ „Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių“ dar­buo­to­jai su­rin­ko 1,8 mln.li­tų rink­lia­vos.

– Dėl nu­ša­li­ni­mo nuo pa­rei­gų me­tus ne­ga­lė­jo­te vyk­dy­ti sa­vo pa­rei­gų. Kaip po to­kios il­gos per­trau­kos VšĮ „Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių“ veik­la at­ro­do? Ar jus ten­ki­na 2012 m. re­zul­ta­tai?

– Pui­kiai ži­nau, kad kai ku­rios di­de­lės už­sie­nio kom­pa­ni­jos iš­lei­džia va­do­vus ke­liems mė­ne­siams ato­sto­gų tam, kad ga­lė­tų įver­tin­ti jų va­dy­bi­nius ge­bė­ji­mus. Man tai bu­vo pri­vers­ti­nis lai­kas. Ta­čiau nė­ra to blo­go, kas ne­pa­si­tar­nau­ja gė­riui. Šiuo at­ve­ju, ge­res­niam įmo­nės dar­bo or­ga­ni­za­vi­mui. Per tą lai­ko­tar­pį iš­ryš­kė­jo tos pro­ble­mos, žmo­giš­kie­ji prieš­ta­ra­vi­mai, ku­rie glū­dė­jo įstai­gos vi­du­je.

2012 m. fi­nan­si­niai ro­dik­liai – tik­rai ge­ri. Tai di­džiu­lis vi­so ko­lek­ty­vo, įstai­gos va­do­vų S.Staš­kū­no, V.Lend­rai­čio nuo­šir­daus dar­bo re­zul­ta­tas. VšĮ „Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės“ per­nai su­rin­ko dau­giau kaip 7 mln. li­tų vie­ti­nės rink­lia­vos už au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mą. Rink­lia­va, pa­ly­gin­ti su 2011 m., išau­go net 37 pro­c. Kas lė­mė to­kius po­ky­čius? Ko­kie ste­buk­lai įvy­ko? Ana­li­zuo­jant sta­tis­ti­nius ro­dik­lius, vis­kas tam­pa dės­nin­ga ir lo­giš­ka.

2012 m. va­sa­rio 23 d. Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu net 840 vie­tų pa­di­dė­jo rink­lia­vos te­ri­to­ri­ja. Vie­to­je 2011 m. bu­vu­sių 2943 vie­tų 2012 m. at­si­ra­do 3783. Bu­vo pa­keis­ti rink­lia­vos ta­ri­fai ir pa­di­din­tos bran­giau­sių rink­lia­vos zo­nų te­ri­to­ri­jos. At­si­ra­do nau­ja 500 vie­tų bran­giau­sia gel­to­no­ji zo­na – 4 li­tų už vie­ną va­lan­dą, 600 li­tų už re­zer­vuo­tą vie­tą vie­nam mė­ne­siui. 3 li­tų rau­do­no­ji te­ri­to­ri­ja – 719 vie­tų. Mė­ly­no­ji – 2 li­tų – 1857 vie­tos. Pa­ti pi­giau­sio­ji 1 li­to ža­lio­ji te­ri­to­ri­ja su­ma­žė­jo iki 695 vie­tų. Me­ti­nis val­dy­mo ir ope­ra­ty­vios veik­los su­bjek­tams lei­di­mas pa­ki­lo iki 360 li­tų. Me­ti­nis rink­lia­vos ta­ri­fas ap­mo­kes­tin­tų vie­tų gy­ven­to­jams išau­go nuo 24 iki 120 li­tų.

Skai­čiai ge­riau­siai at­spin­di rea­lią si­tua­ci­ją. 2009 m. vie­nos rink­lia­vi­nės vie­tos su­rin­ki­mo kai­na vi­du­ti­niš­kai bu­vo 1728 li­tai, 2010 m. – 2030, 2011 m. – 1754, 2012 m. – 1869 li­tai. Šie ro­dik­liai lyg ir at­spin­di rea­ly­bę, nors no­rin­čiuo­sius ži­no­ti si­tua­ci­ją ge­riau, rei­kė­tų in­for­muo­ti, kad rink­lia­vos su­rin­ki­mo są­nau­dos, ten­kan­čios vie­nam rink­lia­vos li­tui, 2011 m. bu­vo 0,50 li­to, 2012 m. – 0,43 li­to. Tai su­pran­ta­ma: di­dė­jant rink­lia­vos vie­tų skai­čiui ir įkai­niams, ma­žė­ja rink­lia­vos są­nau­dos.

Aiš­kūs skai­čiai kal­ba sa­vo kal­ba, bet už jų vi­sa­da sly­pi gy­vas žmo­gus su sa­vo­mis pro­ble­mo­mis, ku­rias spręs­ti dvie­jo­mis spal­vo­mis – juo­da ar bal­ta – nė­ra tei­sin­ga. Žmo­giš­ka­sis fak­to­rius mū­sų dar­be ne­ga­li su­menk­ti.

Po­kal­bio pra­džią pra­dė­jo­me ge­ro­mis nau­jie­no­mis, tai tuo ir bai­ki­me. No­riu pa­sa­ky­ti, kad dar šie­met vi­sus 50 pa­se­nu­sių mo­kė­ji­mo au­to­ma­tų pa­kei­si­me nau­jais. Dar šie­met prie Kau­no kli­ni­kų Tvir­to­vės al. aikš­te­lė­se vai­ruo­to­jai, pa­li­kę au­to­mo­bi­lius, ga­lės at­si­skai­ty­ti už fak­tiš­kai pra­sto­vė­tą lai­ką (kaip Vil­niaus oro uos­te). Ti­ki­mės, kad dirb­da­mi su in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tais ar­ti­miau­siu lai­ku ga­lė­si­me pa­siū­ly­ti vai­ruo­to­jams įsi­gy­ti in­di­vi­dua­lią lai­ko ap­skai­tos įran­gą, ku­ri leis­tų bet ku­rio­je mies­to au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­to­je at­si­skai­ty­ti už fak­tiš­kai pra­sto­vė­tą lai­ką.



Komentarai 12 Rašyti komentarą

susiktas

susiktas portretas
piaras.

juozas

juozas portretas
koks zhyrnas :)

o ka

o ka portretas
tai jis vel dirba

mh

mh portretas
klausimas puyidokui, koks ,pypt skirtumas aikštelės buvo nemokamos ,. a dabar mokamos man automolistui? kaip nebuvo kur statyt taip ir nėra, kaip buvo nešvara taip liko, sniegas ne tvarkomas, atsakomybės dėl saugumo - nėra, .... tai kam MUMS TA viešoji įstaiga automobilių aikstelės su puidoku? KAM JŪS REIKALINGI?
Skaityti visus komentarus
Tavo komentaras

Komentuoti

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

 • Kaunas šildymo sezono dar nepradės
  Kaunas šildymo sezono dar nepradės

  Kaunas neketina pasekti sostinės pavyzdžiu ir jau dabar oficialiai pradėti šildymo sezoną. ...

  9
 • Naktinis Kaunas nušvis naujomis spalvomis
  Naktinis Kaunas nušvis naujomis spalvomis

  Kaunas – ne vien jaunas, gyvas, žalias. Mūsų miestas gali būti spalvotas... netgi naktį. Tai siekia įrodyti šviesų festivalio „Spalvotas Kaunas“ organizatoriai. Jų planuose – bent kelioms naktims specialiais žibintais ap...

  3
 • Kaune – bėgimas sergančių moterų labui
  Kaune – bėgimas sergančių moterų labui

  Spalio 2 d. Kauno rotušės aikštėje vyks tradicinis, trečius metus organizuojamas rožinio kaspino paramos bėgimas "Pink Run su BENU". Rožinės barzdos, perukai, marškinėliai ir tūkstantis besišypsančių bėgikų. T...

  2
 • Zoologijos sodo augintiniai laukia gilių
  Zoologijos sodo augintiniai laukia gilių

  Rytoj, rugsėjo 30 d., prasideda Lietuvos zoologijos sodo akcija „Gilė 2016“. Dalyvauti joje kviečiami savanoriai, galintys pririnkti ąžuolo gilių sodo gyvūnams. ...

 • Kauno vaikų darželiuose – aibė pažeidimų
  Kauno vaikų darželiuose – aibė pažeidimų

  Šiais metais Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Kauno departamento specialistai Kauno mieste ir rajone periodinės kontrolės metu patikrino 111 ikimokyklinio ugdymo įstaigų. 97-iose jų rasta pažeidimų, už kuriuos 37-ioms įstaigoms ...

  6
 • Kam skamba vestuvių varpai šią savaitę? <span style=color:red;>(sąrašas)</span>
  Kam skamba vestuvių varpai šią savaitę? (sąrašas)

  Kauno mieste šią savaitę tuokiasi nemažas būrys jaunavedžių. Rajone norinčiųjų susituokti šįkart neatsirado. ...

 • Šalia naujo dviračių tako iškils paminklas rašytojui V. Dautartui
  Šalia naujo dviračių tako iškils paminklas rašytojui V. Dautartui

  Kauno rajono savivaldybė baigė tiesti dviračių taką dešiniajame Nemuno krante nuo Šilelio kaimo iki Kulautuvos miestelio. Spalio 1 d. savivaldybės darbuotojai išmėgins šią trasą ir Šilelyje atidengs paminklą čia gi...

  5
 • Daugiabučio gyventojai patys užlopė gatvės duobes
  Daugiabučio gyventojai patys užlopė gatvės duobes

  Prie Kauno daugiabučių esantys kiemai ir gatvės labai skirtingi – vieni siaubingai duobėti, kiti – tvarkingi. ...

  6
 • Knygų galios internetas neįveiks
  Knygų galios internetas neįveiks

  Miesto smaližiai Laisvės alėjos negali įsivaizduoti be senosios "Spurginės" ir milteliniu cukrumi pabarstyto jos asortimento, o knygų skaitytojams garsiausia pėsčiųjų gatvė neatsiejama nuo Centrinio knygyno, švenčiančio savo brand...

  1
 • Ekonomiškiausias vairuotojas paaiškės Kaune
  Ekonomiškiausias vairuotojas paaiškės Kaune

  Šį rudenį vyks jau tryliktas ekonominis žygis automobiliais, kuriam startas bus duotas spalio 15-ąją netoli IX forto esančioje degalinėje. ...

Daugiau straipsnių