A. Puidokas: siekiame tarpusavio supratimo su vairuotojais

 

Vie­šo­sios įstai­gos (VšĮ) „Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių“ veik­lo­je yra ne­ma­žai nau­jo­vių, ku­rios ak­tua­lios mies­to cent­re au­to­mo­bi­lius pa­lie­kan­tiems vai­ruo­to­jams. Įs­tai­ga taip pat yra lai­mė­ju­si ES pa­ra­mą tu­ris­tų są­ly­goms kem­pin­ge ge­rin­ti. Apie įstai­gos nau­jie­nas kal­ba­mės su VšĮ „Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių“ di­rek­to­riu­mi Al­gi­man­tu Pui­do­ku.

– Ko­kia nau­jie­na šie­met jus la­biau­siai džiu­gi­na?

– Be­ne di­džiau­sia nau­jie­na – ke­le­rių me­tų dar­bo dėl kem­pin­go Jo­na­vos gat­vė­je re­konst­ruk­ci­jos re­zul­ta­tas. Ge­gu­žės 6 d. Lie­tu­vos vers­lo pa­ra­mos agen­tū­ro­je, va­do­vau­da­mie­si ūkio mi­nist­ro 2013 m. ba­lan­džio 2 d. įsa­ky­mu Nr. 4-254 „Dėl fi­nan­sa­vi­mo pro­jek­tams, sie­kian­tiems gau­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų fi­nan­si­nę pa­ra­mą pa­gal Lie­tu­vos 2007–2013 m. Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nės pa­ra­mos pa­nau­do­ji­mo stra­te­gi­ją ir Eko­no­mi­kos au­gi­mo veiks­mų pro­gra­mą sky­ri­mo“ pa­si­ra­šė­me fi­nan­sa­vi­mo ir ad­mi­nist­ra­vi­mo su­tar­tį S-VP3-1.3-ŪM-05-R-21-013, ku­rio­je ski­ria­ma be­veik mi­li­jo­nas li­tų kem­pin­go Jo­na­vos g. 51A re­konst­ruk­ci­jai.

Jei­gu sėk­min­gai ir lai­ku pra­si­dės dar­bai, kem­pin­go ko­lek­ty­vui kar­tu su sta­ty­bi­nin­kais teks pa­suk­ti gal­vas, kaip da­ly­je kem­pin­go to­liau priim­ti sve­čius, ne­su­ke­liant jiems dis­kom­for­to dėl pra­si­dė­ju­sių at­nau­ji­ni­mo dar­bų.

– Kuo ga­lė­jo­te nu­džiu­gin­ti gy­ven­to­jus?

– Ma­nau, kad Se­na­mies­ty­je dir­ban­čius as­me­nis nu­džiu­gi­no Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mas Ro­tu­šės a. ap­mo­kes­tin­ti tik nuo 11 val., o aikš­te­lė­je prie pi­lies leis­ti vi­siš­kai ne­mo­ka­mai sta­ty­ti au­to­mo­bi­lius.

No­rė­čiau pa­pra­šy­ti į Kau­no se­na­mies­tį ir į Kau­no kli­ni­kas vyks­tan­čių vai­ruo­to­jų ati­džiai ste­bė­ti ke­lių eis­mo ženk­lus. Vi­so­se ga­li­mo­se vie­to­se prie įva­žų į jas yra pa­sta­ty­ti ženk­lai, nu­ro­dan­tys, kad čia rink­lia­vos rin­ki­mas vyks­ta ZO­NA, t. y. vi­so­je te­ri­to­ri­jo­je ir at­ski­ri ke­lio ženk­lai ki­to­se vie­to­se nė­ra kar­to­ja­mi.

Tu­ri­me ge­rą ži­nią ap­mo­kes­tin­tų gat­vių na­muo­se gy­ve­nan­tiems žmo­nėms, ku­rie ne­tu­ri sa­vo kie­mų au­to­mo­bi­liams sta­ty­ti. Ta­ry­ba nu­trau­kė bu­vu­sio VšĮ „Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių“ Kont­ro­lės sky­riaus va­do­vo pra­dė­tą ka­rą teis­muo­se dėl 22 pro­ble­mi­nių gy­ven­to­jų lei­di­mų iš­da­vi­mo ir su­pap­ras­ti­no šios pro­ce­dū­ros tvar­ką. Tie­sa, šis lei­di­mas pa­bran­go – už ka­len­do­ri­nius me­tus jis kai­nuo­ja 120 li­tų.

– Ne pa­slap­tis, kad ne­re­tai pa­si­tai­ko įvai­rių ne­su­sip­ra­ti­mų dėl mo­kė­ji­mo už au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mą.

– Dėl to pa­to­bu­li­no­me rink­lia­vos kont­ro­lie­riams pro­gra­mi­nės įran­gos nau­do­ji­mą fik­suo­jant vie­ti­nės rink­lia­vos pa­žei­di­mus. Pat­vir­ti­no­me la­bai aiš­kias tai­syk­les. Tai pa­grei­ti­no ir pa­leng­vi­no jų dar­bą ir su­ma­ži­no klai­dų ti­ki­my­bę. Vis dėl­to tai ne­reiš­kia, kad, vos vai­ruo­to­jui iš­li­pus iš au­to­mo­bi­lio ir sku­bant su­mo­kė­ti, jums ant au­to­mo­bi­lio lan­go bus kli­juo­ja­mas la­pe­lis. Pro­tin­gu­mo kri­te­ri­jai ga­lio­ja, bet ne­rei­kia ma­ny­ti, kad per tą lai­ką, kiek jūs už­truk­tu­mė­te mo­kė­da­mi prie au­to­ma­to, ga­li­te nuei­ti „se­kun­dei“ pas drau­gą ar į ko­kią nors įstai­gą.

Dar la­bai daž­nos ne­su­sip­ra­ti­mų prie­žas­tys – vai­ruo­to­jai sku­bė­da­mi ar­ba vi­sai ne­pa­lie­ka nu­sta­ty­to­je vie­to­je ta­lo­nė­lio, lei­di­mo, ar­ba daž­nai neat­sar­giai už­da­ry­da­mi du­re­les juos nu­me­ta ar­ba ap­ver­čia (2012 m. bu­vo 13,3 pro­c. to­kių skun­dų). Gin­čų ob­jek­tu ne­re­tai tam­pa ir mo­bi­lu­sis te­le­fo­nas (apie 10 pro­c. skun­dų), kai su­klys­ta­ma nu­ro­dant au­to­mo­bi­lio vals­ty­bi­nius nu­me­rius. Bū­ti­na įsi­dė­mė­ti, kad mo­kė­da­mi SMS ži­nu­te jūs ga­li­te nuei­ti nuo trans­por­to prie­mo­nės tik ga­vę pra­ne­ši­mą, kad mo­kė­ji­mas priim­tas. Gal kal­bu per daug di­dak­tiš­kai, ta­čiau no­ri­me, kad kil­tų kuo ma­žiau ne­su­sip­ra­ti­mų.

– Bet ne­gi ne­klys­ta ir įstai­gos dar­buo­to­jai?

– 2012 m. klai­dų da­rė ir VšĮ „Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės“ dar­buo­to­jai. Dėl rink­lia­vos kont­ro­lie­rių ne­tin­ka­mo el­ge­sio bu­vo gau­taS 31 pra­ne­ši­mas, iš ku­rių net 14 bu­vo pa­grįs­ti. Dar ne­ma­lo­nes­nis at­ve­jis bu­vo nu­ti­kęs praė­ju­sių me­tų tre­čią ket­vir­tį, kai dėl mū­sų kont­ro­lės ir ana­li­zės dar­buo­to­jų kal­tės dau­ge­lio vai­ruo­to­jų, ku­rie bu­vo pa­si­nau­do­ję pre­ven­ci­nė­mis prie­mo­nė­mis (įsi­gi­ję mo­kė­ji­mo kor­te­lę), už­fik­suo­tos pa­žei­di­mų me­džia­gos bu­vo iš­siųs­tos į sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­sios tvar­kos sky­rių. La­bai at­si­pra­šo­me tų žmo­nių už pa­tir­tus ne­pa­to­gu­mus.

Iš­va­das da­ro­me ir mes. Nuo šių me­tų sau­sio pa­bai­gos pra­dė­jo­me dirb­ti pa­gal sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus dar 2012 m. pa­tvir­tin­tą val­dy­mo struk­tū­rą. Vie­toj dvi pa­rei­gy­bes – rink­lia­vos va­do­vo ir kont­ro­lės ir ana­li­zės va­do­vo – jun­gu­sio dar­buo­to­jo (tas pa­ts as­muo va­do­va­vo rink­lia­vai ir tą pro­ce­są kont­ro­lia­vo) pra­dė­jo dirb­ti du žmo­nės: Vilniaus universitete įgyję teisės mokslų ma­gist­rų laips­nius ir pa­na­šaus dar­bo pa­tir­tį tu­rin­tys Arū­nas Ro­žai­tis ir Žil­vi­nas Jo­ny­ka.

Per­žiū­rė­jo­me ir pa­ko­re­ga­vo­me įstai­gos dar­bo or­ga­ni­za­vi­mą. Sma­gu, kad ne tik spau­do­je, bet ir gat­vė­je ne­be­li­ko va­di­na­mų­jų ža­liask­ver­nių, nes pa­si­kei­tė ap­ran­ga, ji ta­po ele­gan­tiš­kes­nė. Ta­čiau kar­tu su ap­ran­ga tu­ri keis­tis ir aug­ti vi­sų dar­buo­to­jų kul­tū­ra.

– Yra bu­vę in­ci­den­tų, kai nu­ken­tė­jo jū­sų dar­buo­to­jai. Kaip už­tik­ri­na­te dar­buo­to­jų sau­gu­mą?

– Aiš­ku, rink­lia­vos kont­ro­lie­rių dar­bas gat­vė­je, jų sau­gu­mas, dar­bo su­dė­tin­gu­mas, dar­bo są­ly­gos ke­lia daug rū­pes­čių. Čia mums daug pa­de­da Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas ir sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­sios tvar­kos sky­rius. Su pa­sta­ruo­ju sky­riu­mi mus sie­ja bend­ras tie­sio­gi­nis dar­bas. No­rint, kad sky­rius su­ge­bė­tų ope­ra­ty­viau su­si­tvar­ky­ti su rink­lia­vos pa­žei­dė­jų pa­teik­to­mis me­džia­go­mis, tu­ri­me kuo grei­čiau su­jung­ti in­for­ma­ci­nes pro­gra­mi­nes sis­te­mas, įsi­gy­ti nau­jos or­ga­ni­za­ci­nės tech­ni­kos.

Bend­ros pa­stan­gos jau pir­mą ket­vir­tį da­vė tei­gia­mų po­ky­čių: ge­ro­kai su­ma­žė­jo skun­dų, pa­reiš­ki­mų, ope­ra­ty­viau spen­džia­mi klau­si­mai su klien­tais. Ope­ra­ty­viau pa­tei­kia­mos pa­žei­dė­jų me­džia­gos sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­sios tvar­kos sky­riui. Per tris šių me­tų mė­ne­sius, pa­ly­gin­ti su per­nai tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, rink­lia­vos su­rin­ki­mas išau­go 25 pro­c., ar­ba be­veik 360 tūkst. li­tų (pro­cen­tai ir gry­ni pi­ni­gai pa­tei­kia­mi be šie­met mū­sų sis­te­mo­je nuo va­sa­rio 1 d. ir ko­vo 1 d. pra­dė­ju­sių dirb­ti Aši­ga­lio g.1 ir 32 aikš­te­lių). Iš vi­so per pir­mą­jį 2013 m. ket­vir­tį VšĮ „Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių“ dar­buo­to­jai su­rin­ko 1,8 mln.li­tų rink­lia­vos.

– Dėl nu­ša­li­ni­mo nuo pa­rei­gų me­tus ne­ga­lė­jo­te vyk­dy­ti sa­vo pa­rei­gų. Kaip po to­kios il­gos per­trau­kos VšĮ „Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių“ veik­la at­ro­do? Ar jus ten­ki­na 2012 m. re­zul­ta­tai?

– Pui­kiai ži­nau, kad kai ku­rios di­de­lės už­sie­nio kom­pa­ni­jos iš­lei­džia va­do­vus ke­liems mė­ne­siams ato­sto­gų tam, kad ga­lė­tų įver­tin­ti jų va­dy­bi­nius ge­bė­ji­mus. Man tai bu­vo pri­vers­ti­nis lai­kas. Ta­čiau nė­ra to blo­go, kas ne­pa­si­tar­nau­ja gė­riui. Šiuo at­ve­ju, ge­res­niam įmo­nės dar­bo or­ga­ni­za­vi­mui. Per tą lai­ko­tar­pį iš­ryš­kė­jo tos pro­ble­mos, žmo­giš­kie­ji prieš­ta­ra­vi­mai, ku­rie glū­dė­jo įstai­gos vi­du­je.

2012 m. fi­nan­si­niai ro­dik­liai – tik­rai ge­ri. Tai di­džiu­lis vi­so ko­lek­ty­vo, įstai­gos va­do­vų S.Staš­kū­no, V.Lend­rai­čio nuo­šir­daus dar­bo re­zul­ta­tas. VšĮ „Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės“ per­nai su­rin­ko dau­giau kaip 7 mln. li­tų vie­ti­nės rink­lia­vos už au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mą. Rink­lia­va, pa­ly­gin­ti su 2011 m., išau­go net 37 pro­c. Kas lė­mė to­kius po­ky­čius? Ko­kie ste­buk­lai įvy­ko? Ana­li­zuo­jant sta­tis­ti­nius ro­dik­lius, vis­kas tam­pa dės­nin­ga ir lo­giš­ka.

2012 m. va­sa­rio 23 d. Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu net 840 vie­tų pa­di­dė­jo rink­lia­vos te­ri­to­ri­ja. Vie­to­je 2011 m. bu­vu­sių 2943 vie­tų 2012 m. at­si­ra­do 3783. Bu­vo pa­keis­ti rink­lia­vos ta­ri­fai ir pa­di­din­tos bran­giau­sių rink­lia­vos zo­nų te­ri­to­ri­jos. At­si­ra­do nau­ja 500 vie­tų bran­giau­sia gel­to­no­ji zo­na – 4 li­tų už vie­ną va­lan­dą, 600 li­tų už re­zer­vuo­tą vie­tą vie­nam mė­ne­siui. 3 li­tų rau­do­no­ji te­ri­to­ri­ja – 719 vie­tų. Mė­ly­no­ji – 2 li­tų – 1857 vie­tos. Pa­ti pi­giau­sio­ji 1 li­to ža­lio­ji te­ri­to­ri­ja su­ma­žė­jo iki 695 vie­tų. Me­ti­nis val­dy­mo ir ope­ra­ty­vios veik­los su­bjek­tams lei­di­mas pa­ki­lo iki 360 li­tų. Me­ti­nis rink­lia­vos ta­ri­fas ap­mo­kes­tin­tų vie­tų gy­ven­to­jams išau­go nuo 24 iki 120 li­tų.

Skai­čiai ge­riau­siai at­spin­di rea­lią si­tua­ci­ją. 2009 m. vie­nos rink­lia­vi­nės vie­tos su­rin­ki­mo kai­na vi­du­ti­niš­kai bu­vo 1728 li­tai, 2010 m. – 2030, 2011 m. – 1754, 2012 m. – 1869 li­tai. Šie ro­dik­liai lyg ir at­spin­di rea­ly­bę, nors no­rin­čiuo­sius ži­no­ti si­tua­ci­ją ge­riau, rei­kė­tų in­for­muo­ti, kad rink­lia­vos su­rin­ki­mo są­nau­dos, ten­kan­čios vie­nam rink­lia­vos li­tui, 2011 m. bu­vo 0,50 li­to, 2012 m. – 0,43 li­to. Tai su­pran­ta­ma: di­dė­jant rink­lia­vos vie­tų skai­čiui ir įkai­niams, ma­žė­ja rink­lia­vos są­nau­dos.

Aiš­kūs skai­čiai kal­ba sa­vo kal­ba, bet už jų vi­sa­da sly­pi gy­vas žmo­gus su sa­vo­mis pro­ble­mo­mis, ku­rias spręs­ti dvie­jo­mis spal­vo­mis – juo­da ar bal­ta – nė­ra tei­sin­ga. Žmo­giš­ka­sis fak­to­rius mū­sų dar­be ne­ga­li su­menk­ti.

Po­kal­bio pra­džią pra­dė­jo­me ge­ro­mis nau­jie­no­mis, tai tuo ir bai­ki­me. No­riu pa­sa­ky­ti, kad dar šie­met vi­sus 50 pa­se­nu­sių mo­kė­ji­mo au­to­ma­tų pa­kei­si­me nau­jais. Dar šie­met prie Kau­no kli­ni­kų Tvir­to­vės al. aikš­te­lė­se vai­ruo­to­jai, pa­li­kę au­to­mo­bi­lius, ga­lės at­si­skai­ty­ti už fak­tiš­kai pra­sto­vė­tą lai­ką (kaip Vil­niaus oro uos­te). Ti­ki­mės, kad dirb­da­mi su in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tais ar­ti­miau­siu lai­ku ga­lė­si­me pa­siū­ly­ti vai­ruo­to­jams įsi­gy­ti in­di­vi­dua­lią lai­ko ap­skai­tos įran­gą, ku­ri leis­tų bet ku­rio­je mies­to au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­to­je at­si­skai­ty­ti už fak­tiš­kai pra­sto­vė­tą lai­ką.NAUJAUSI KOMENTARAI

susiktas

susiktas portretas
piaras.

juozas

juozas portretas
koks zhyrnas :)

o ka

o ka portretas
tai jis vel dirba
VISI KOMENTARAI 12
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių